Referat: 13. april 2021 kl. 13:00

Virtuelt
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Byggeri udenfor byggefelt ved Bredgade 19 i Videbæk

Sagsnr: 20-022626

Sagsfremstilling

Vestjylland Forsikring har søgt om tilladelse til udvidelse af kontoret ved Bredgade 19 i Videbæk. 

Der er ansøgt om at udvide ud på den offentlige parkeringsplads ved Dyrvigsvej, hvilket betyder, at den offentlige p-plads nedlægges. Der er ansøgt om at udvide med et byggeri i 2 etager, og der udvides med et samlet etageareal på 380 m2. Tilbygningens højde svarer til højden af den nuværende bebyggelse.

Ejendommen ligger inden for rammerne af lokalplan nr. 18. Denne anfører i §6, at bebyggelse skal opføres i de på lokalplankortets bilag 2 markerede byggefelter. Tilbygningen opføres på et areal der i lokalplanens Bilag 2 er udlagt til parkeringsplads. Ansøgningen kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Vestjylland Forsikring har købt nabohuset ved Dyrvigsvej 4 som vil blive nedrevet og på dette areal etableres en ny p-plads. Den offentlige p-plads inkl. en offentlig sti flyttes længere mod syd til det areal, hvor enfamiliehuset ved Dyrvigsvej 4 nu ligger.

Ejendommen ved Søndergade 1 og 3 har vejadgang over parkeringspladsen, men der ændres ikke på adgangsforholdene for de tilgrænsende ejendomme selvom parkeringsarealet udgår. Vejadgangen til Søndergade 1 og 3 vil blive tinglyst på det areal, hvor der i dag er offentlig parkeringsplads.

Beslutningen om flytningen af parkeringspladsen skal træffes med hjemmel i vejlovens § 15. Ovennævnte vejadgang til Søndergade 1 og 3 kan i en periode være afspærret, men vurderingen er, at en beslutning om midlertidig afspærring af offentlige p-pladser, ikke indebærer at nogen ejendom afskæres fra fornøden vejadgang og derfor ikke nedlæggelse af vej, jf. i vejlovens kap. 11, §§ 124-128.

Der har været foretaget en nabohøring til alle beboere i området. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

I den tidligere Videbæk Kommune blev der givet tilladelse til, at 9 af de offentlige p-pladser var reserveret til Vestjylland Forsikring og 2 andre var reserveret til en anden forretning ved Søndergade. Der bliver ansøgt om, at denne reservering kan forsætte på mandage - fredage fra 8 - 16 på den del af den nye p-plads der bliver offentlig. Til gengæld tilbyder Vestjylland Forsikring, at alle p-pladser i øvrige tidsrum vil stå til fri afbenyttelse. På den nuværende p-plads er der 19 p-pladser og samlet vil der på den nye p-plads være 44 p-pladser.

Økonomiudvalget har en selvstændig sag omkring flytning af den offentlige p-plads. Heri sikres, at der vil være det samme antal offentlige p-pladser som i dag. Vilkårene i den forbindelse vil i øvrigt være:

1. At alle udgifter i forbindelse med flytning af p-pladsen afholdes af Vestjylland Forsikring.

2. At belægning, bundsikring og belysning på den offentlige del udføres i overensstemmelse med et projekt der forinden er godkendt af kommunens vejafdeling.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 19 og vejlovens § 15 samt § 124 - 128 

Økonomi

Der kører en selvstændig sag i Økonomiudvalget.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 

 1. At der meddeles dispensation til byggeriet og til flytning af den offentlige p-plads i forhold til lokalplanens disponeringsplan i bilag 2.
 2. At det accepteres, at den skiltning der nu er omkring reservering på den offentlige del af p-pladsen også kan foregå på den nye offentlige del.
 3. At de vilkår der besluttes i Økonomiudvalgets behandling af sagen i øvrigt følges.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Vedtagelse af forslag til rammelokalplan nr. 469 for et område til boligformål ved Søndervig Landevej

Sagsnr: 21-007329

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2020, at igangsætte planlægningen for Nyhavn ved Søndervig Landevej. Derfor er der udarbejdet en rammelokalplan til boligformål, der overfører en del af matr. nr. 34bf, Søgård Hgd., Nysogn til byzone.

Der henvises til dagsorden af 8. december 2020 for nærmere beskrivelse af sagens baggrund og proces.

Formål
Lokalplanens formål er at overføre området på ca. 0,7 ha til byzone i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Lokalplanen er udarbejdet som en rammelokalplan, således at den nærmere anvendelse og disponering af området kan besluttes i en efterfølgende byggeretsgivende lokalplan.

Områdets disponering og bebyggelse
Området udlægges til boligformål. I den østlige ende af lokalplanområdet udlægges et areal til vej, som samtidig kan fungere som vejadgang til øvrige funktioner i Nyhavn.

Langs lokalplanens sydlige grænse er der udlagt areal til en sti, der kan forbinde Søndervig Klitvej (tidligere Holmsland Klitvej) til de kommende funktioner mod syd og øst.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget. Konklusionen af screeningen er, at lokalplanplanforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Offentlighedsfase
Lokalplanforslaget fremsendes i offentlig høring i 4 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ved overførsel af et landbrugsareal i landzone til byzone, kan kommunen blive overtagelsespligtig, såfremt der ikke efter 4 år er påbegyndt byggeri eller anlæg. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 • Forslag til Lokalplan nr. 469 for et område til boligformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for udpegning af Hover som omdannelseslandsby.

Sagsnr: 20-022638

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er, at igangsætte planlægningen for udpegning og afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby.

Økonomiudvalget har den 29. september 2020 udvalgt Hover til projektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Administrationen har efter dialog med Hover Sogneforening udarbejdet forslag til ny afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby. Afgrænsningen tager udgangspunkt i ønsket om at skabe attraktive byggemuligheder med udsigt og tæt forbindelse til naturen. Afgrænsningen fremgår af vedlagte kortbilag.

Afgrænsningen imødekommer ikke alle oprindelige ønsker fra Hover. Det er imidlertid administrationens vurdering, at afgrænsningen afspejler Planlovens muligheder. Hover Sogneforening har tilkendegivet, at de bakker op om den forslåede afgrænsning (se vedlagte bilag).

Planforhold
Der kan udpeges op til to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen hvert fjerde år. Planlægningen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som udpeger og afgrænser Hover som omdannelseslandsby. Kommuneplantillægget skal indeholde retningslinjer, som udgør grundlaget for kommunens efterfølgende landzoneadministration af konkrete byggeønsker. Udpegning som omdannelseslandsby vil give mulighed for enkelstående byggemuligheder indenfor afgrænsningen.

Forhold til landskabs- og naturinteresser
Hover by og den nye afgrænsning grænser mod syd op til ådalen, som har særlige naturbeskyttelsesinteresser og er omfattet af å-beskyttelseslinjen. Området ligger endvidere indenfor bevaringsværdige landskaber. Planlægningen skal sikre, at den ny landsbyafgrænsning og de ændrede byggemuligheder tager hensyn til disse interesser.

Miljøforhold
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Proces
Der igangsættes en foroffentlighedsfase forud for udarbejdelse af et forslag til kommuneplanstillæg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Udarbejdelsen af plangrundlaget indgår som en del af budgettet, for omdannelseslandsbyprojektet.

Effektvurdering

Projektet giver mulighed for attraktive byggemuligheder indenfor den nye landsbyafgrænsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at planlægningen for udpegning og afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby igangsættes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Alternativ placering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Udkast til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 om placering af regnvandsbassin i Søndervig har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2021, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på alternativ placering af regnvandsbassinet uden for området "Nyhavn".

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 8. december 2020 tilkendegav udvalget, at administrationen kunne meddele Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, at der kunne arbejdes videre med placeringen af regnvandsbassin i den sydlige del af "Nyhavn", hvor bassinet vil få afløb til eksisterende afvandingsgrøft, der munder ud i Ringkøbing Fjord.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har efterfølgende på opfordring af Teknik- og Miljøudvalget vurderet på alternative placeringer af bassinet.

Forslag 1

Regnvandsbassinet placeres som oprindeligt foreslået af administrationen og forsyningen i den sydlige ende af Nyhavn, hvor bassinet vil kunne integreres som et rekreativt område (blåt element) og arealet udnyttes optimalt (bilag 1). Det samlede arealbehov til bassin, pumpestation, servicevej m.m. udgør ca. 8000 m2.

Ved etablering af vådt regnvandsbassin jf. kommunens retningslinjer vurderes næringsstofreduktionen til Ringkøbing Fjord at være den mest effektive.

Udledte stofmængder fra vådt regnvandsbassin er beregnet til at blive reduceret med følgende mængder i forhold til i dag: 

Udledte mængder fra bassin

Befæstet areal i ”Nyhavn”

Vandmængde (m3/år)

COD (kg/år)

Kvælstof (kg/år)

Fosfor (kg/år)

PLAN

7,9 ha.

51.160

- 227,0

- 113,2

 -17,5

Omkostningerne til etablering af bassinet er anslået til 3.300.000 kr.

Placeringen vurderes ideel i forhold til omkostninger og miljøeffekt.

Forslag 2

Regnvandsbassinet placeres øst for omfartsvejen (bilag 2), hvilket nødvendiggør et større etableringsarbejde med øgede anlægsudgifter.

Omkostninger anslået til 6.800.000 kr.

Placeringen vurderes at have samme miljøeffekt og arealbehov som forslag 1. Omkostningerne bliver dog så høje, at forslaget vurderes urealistisk.

Til de anslåede omkostninger kan komme udgifter til opkøb af mere jord, hvis landbrugsjorden ved bassinet ikke længere vil kunne benyttes.

Forslag 3

Regnvandsbassinet placeres syd for omfartsvejen (bilag 3), hvilket nødvendiggør et større etableringsarbejde med øgede anlægsudgifter. 

Omkostninger anslået til 8.400.000 kr. 

Viser det sig, at der bliver behov for en ekstra pumpestation på grund af bassinets beliggenheden, vurderer forsyningen, at der kan komme en merudgift på op til 2.000.000.kr.

Placeringen vurderes at have samme miljøeffekt og arealbehov som forslag 1 og 2. Omkostningerne bliver dog så høje, at forslaget vurderes urealistisk. 

Til de anslåede omkostninger kan komme udgifter til opkøb af mere jord, hvis landbrugsjorden ved bassinet ikke længere vil kunne benyttes

Forslag 4

Forslag 4.1

Overfladevandet udledes til eksisterende kommunevandløb i området uden etablering af bassin. Løsningen imødegår ønsket om at friholde Nyhavn for anlæggelse af regnvandsbassin.

Grøften udvides for at sikre tilstrækkelig opmagasineringsvolumen ved den øgede vandmængde fra Søndervig og Nyhavn. Forsyningen vurderer, at der bliver behov for at etablere en vold omkring vandløbet, for at sikre de omkringliggende arealer mod oversvømmelse. Der vil i modsætning til et regnvandsbassin, ikke være et permanent vådt volumen i grøften, til at sikre omsætningen af næringsstoffer.

Forslag 4.2

Forslaget kan alternativt udføres ved at pumpestationen etableres som vist på luftfotoet, og der lægges en pumpeledning gennem Nyhavnsområdet langs kommunevandløbet og under omfartsvejen til det åbne vandløb øst for omfartsvejen. Alternativt kan vandløbet eventuelt også rørlægges og føres til pumpestationen og pumpeledningen. En rørlægning af et kommunevandløb kræver tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Udledte stofmængder fra vandløbet (uden vådt regnvandsbassin) er for både forslag 4.1 og 4.2 beregnet til at blive reduceret med følgende mængder i forhold til i dag: 

 

Udledte mængder fra grøft

Befæstet areal i ”Nyhavn”

Vandmængde (m3/år)

COD (kg/år)

Kvælstof (kg/år)

Fosfor (kg/år)

PLAN

7,9 ha.

51.160

- 265,9

- 105,3

+ 5,1

Fosfor vil ikke blive reduceret, men øges med ca. 5 kg/år. i forhold til i dag (STATUS).

Det samlede arealbehov til udvidelse af grøften, pumpestation, servicevej m.m. udgør knap 4000 m2, heraf ca. 1650 m2 indenfor "Nyhavn". 

Fig 2: Placering af afløbsgrøft med udløb i Ringkøbing Fjord, (bilag 4).

Omkostningerne anslås til 3.300.000 kr.

Forslaget vurderes ideelt i forhold til omkostninger. Udledning uden bassin til Ringkøbing Fjord vil have en mindre miljøeffekt end de øvrige forslag. Forslag 4 strider også imod kommunens egne retningslinjer for udledning af overfladevand fra nye udledninger. Målsætningen i Ringkøbing Fjord ikke er opfyldt, derfor skal alle nye udledninger om muligt udføres med våde bassiner, så alle påvirkninger fra regnbetingede udledninger minimeres. 

Forslag 5

Forsyningen har desuden kigget på muligheden for at benytte regnvandsbassin på Lalandia. Forslaget vil give flere udfordringer, da tilslutningen af Nyhavn ikke umiddelbar vil være muligt.

Omkostninger er ikke anslået, men vurderet proportional høj.

Dette forslag er vurderet og fundet urealistisk pga. de tekniske udfordringer og omkostningerne. Der har derfor ikke være dialog med Lalandia.

Fælles

Der er i alle forslag, der medfører krydsning af omfartsvejen (forslag 2, 3 og 4), regnet med, at krydsningen sker ved underboring, så den nye asfalt ikke graves op.

Alle løsninger forudsætter en pumpestation for at vandet kan afledes til fjorden, fordi regnvandsledningen ligger ca. 1,5 meter under grøftebunden.

Konklusion

Forsyningen konkluderer, at forslag 1 og 4 begge er en mulighed, idet omkostningerne anslås til at være på samme realistiske niveau.

Ved forslag 1 opnås den optimale miljøeffekt, hvilket er i overensstemmelse med kommunens egne retningslinjer ved etablering af nye udledninger til Ringkøbing Fjord. Et regnvandsbassin inde i området kan også udformes, så det giver rekreativ værdi til Nyhavnsområdet.

Miljøeffekten ved forslag 4 er mindre end ved forslag 1, da det vurderes, at der vil ske en stigning i fosforudledningen til Ringkøbing Fjord. Administrationen vurderer endvidere, at forslag 4.1  ikke vil være en god løsning inde i Nyhavnsområdet, fordi grøften med omkringliggende volde vil skære Nyhavn over i to og dermed dele området uhensigtsmæssigt op.

Det er vigtigt, at tidsplanen overholdes for håndtering af overfladevand for at sikre, at der ikke opstår kapacitetsproblemer med spildevandshåndteringen ved kloakeringen af de mange nye sommerhuse i Lalandia og på Lodbjerg Hede. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den valgte placering af regnvandsbassinet vil efterfølgende indgå i forslaget til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune, som er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Ligesom både Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019) og Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020) er en del af lovgrundlaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ved forslag 1, 2 og 3 vil der ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer  reduceres i bassinet. Separeringen og byggemodningen i Søndervig vurderes, derfor ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Ved forslag 4 vil der ske en stigning i udledningen af både vandmængden og fosfor, da vandet ikke ledes til regnvandsbassin, men efter rensning i sandfang og olieudskiller ledes direkte til afvandingskanalen. Separeringen og byggemodningen i Søndervig vurderes, derfor at kunne have en negativ effekt på vandmiljøet.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 1. at Teknik- og Miljøudvalget vedtager forslag 1, hvor den oprindeligt planlagte placering af regnvandsbassinet fastholdes, da både miljøeffekten og omkostningerne vurderes mest effektive.
 2. at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 efter tilretning til den ønskede håndtering af overfladevand fra "Nyhavn" sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at arbejde videre med en løsning, der tager udgangspunkt i forslag 4 som en rørlagt løsning med en eventuel udposning på østsiden af omfartsvejen. Sagen forelægges udvalget igen.
Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Elektronisk parkeringshenvisning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Elektronisk parkeringshenvisning
 • Status på højhusbyggeri i Videbæk
 • Ansøgninger til statslige puljer
 • Status på solcellepark i Gestenge

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing