Referat: 11. maj 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • Svend Boye Thomsen
 • John G. Christensen
 • Jørgen Byskov
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Henteordning for husholdningsaffald

Sagsnr: 21-002244

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. februar 2021 vedtaget en tidsplan for etablering af den lovpligtige henteordning for husholdningsaffald, så henteordningen træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune den 1. december 2022. 

I henhold til tidsplanen skal der nu tages beslutning om udformningen af henteordningen.

Dispensation fra implementeringsfristen for henteordningen

I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. februar 2021 har administrationen søgt Miljøstyrelsen om dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021 for henteordningen for de affaldstyper, der var mulige. Det vil sige glas, metal, papir, pap, plast og drikke- og fødevarekartoner.

Miljøstyrelsens har den 20. april 2021 meddelt Ringkøbing-Skjern Kommune dispensation fra implementeringsfristen den 1. juli 2021 for henteordningen for alle de ansøgte affaldstyper. Dispensationen gælder frem til 31. december 2022.

Tidsplanen for etableringen af henteordningen kan derfor fortsætte uændret.

Udformningen af henteordningen

I bilag 1 er beskrevet de gældende rammer for udformningen af henteordningen, hvad andre kommuner planlægger, og de to modeller administrationen på denne baggrund har opstillet for udformningen af henteordningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

For begge modeller for henteordningen gælder, at:

 • Der er 2 stk. affaldsbeholdere til indsamling af de genanvendelige materialer. Det vil sige, at der samlet set vil blive i alt 3 stk. affaldsbeholdere ved den enkelte husstand.
 • I standardløsningen er størrelsen af begge de to affaldsbeholdere på 240 liter.
 • De genanvendelige materialer vil blive indsamlet i de tre kombinationer: papir + pap, metal + glas samt plast + drikke- og fødevarekartoner.
 • Henteordningen er ens for sommerhuse og helårshuse undtagen i forhold til farligt affald.

Forskellen mellem de to modeller ligger i fordelingen af de 3 indsamlingskombinationer mellem de 2 affaldsbeholdere.

Det er administrationens vurdering, at model 1 vil være den bedste løsning i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet og dermed minimere generelle problemer med overfyldning. 

For farligt affald er det administrationens vurdering, at den bedste løsning er en såkaldt farlig affaldskasse med låg til både batterier, småt elektronik og farligt affald, der stilles ud ovenpå affaldsbeholderne til de genanvendelige materialer når den ønskes tømt. Samtidig er det administrationens vurdering, at det vil være en god løsning at gøre ordningen til en bringeordning for sommerhusene.

For tekstiler har administrationen endnu ikke udarbejdet et forslag til udformningen af en henteordning, da det vurderes, at der fortsat er for stor usikkerhed omkring, hvilke lovkrav der vil blive stillet. Administrationen afventer derfor indtil videre, at Miljøstyrelsen kommer med en udmelding.

Renovationsbiler til henteordningen

Administrationen har endnu ikke færdiggjort afklaringen af, hvilke kriterier kan give mening at stille i forhold til renovationsbilerne med hensyn til drivmiddel, størrelse mv. Kriterierne afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.

Miljøstationer og genbrugspladser

I henhold til tidsplanen for etableringen af henteordningen skal der efter sommerferien igangsættes en proces med at udarbejde en samlet opdateret affaldsløsning for genanvendeligt affald i kommunen på tværs af henteordninger, miljøstationer og genbrugspladser.

Med udgangspunkt i de to fremlagte modeller for udformningen af henteordningen må det pt. forventes, at de offentlige miljøstationer som udgangspunkt skal lukkes, medmindre kommunen ønsker at indsamle yderligere fraktioner end dem, der er omfattet af henteordningen.

Udarbejdelsen af en opdateret samlet løsning for genanvendeligt affald i kommunen må således forventes, at have betydning for den fremtidige drift af miljøstationerne og genbrugspladserne og dermed fastsættelsen af genbrugsgebyret.

Den videre proces med etablering af henteordningen

Tidsplanen for etableringen af henteordningen, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2021, fortsætter som planlagt.

Næste skridt er udbuddene for beholdere og tømning med udarbejdelse af den fagtekniske beskrivelse og selve udbudsmaterialet. Samtidig er der gang i at blive udarbejdet en plan for informationsstrategien for henteordningen og for processen med tildeling af beholdere til de enkelte adresser. 

Med hensyn til tildeling af beholdere for både de fælles affaldsløsninger med nedgravet beholdere og områder udfordret med hensyn til de fysiske forhold (se bilag 1) gælder, at så vidt det er muligt i henhold til tidsplanen og mandskabsressourcen, vil de blive kontaktet og afklaret forud for ikrafttrædelsen af henteordningen. Det skal dog understreges, at den vedtagne tidsplan for etableringen af henteordningen er stram, og at det har været opgivet som en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at netop disse afklaringer først vil blive løst efter etableringen af henteordningen.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at Miljøministeriet i deres dialog med Dansk Affaldsforening har præciseret, at ansøgningen om dispensation for ikrafttrædelsesdatoen 1. juli 2021 for en indsamlingsordning for mad- og drikkekartoner udelukkende giver mulighed for dispensation for etablering af indsamlingen som en henteordning. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal der altså pr. 1. juli 2021 være etableret en indsamlingsordning i kommunen for mad- og drikkevarekartoner, men det kan være en bringeordning indtil den planlagte henteordning er etableret. Driften har derfor igangsat et arbejde med at afklare, hvordan der kan etableres en midlertidig bringeordning for drikke- og fødevarekartoner i kommunen fra 1. juli 2021.

Den opdaterede tidsplan er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

I bilag 2 er beskrevet overslagsberegningerne for etablering og drift af henteordningen, status for de eksisterende fonde på renovationsområdet og den fremtidige takststruktur.

Etableringsudgiften til henteordningen er overslagsmæssigt beregnet til ca. 30 mio. kr. for både model 1 og 2. Når investeringen er gennemført, vil status derfor være, at:

 • Fondene for dagrenovation og genbrugspladser: vil have et samlet tilgodehavende på ca. 23 mio. kr. hos kommunekassen
 • Fonden for henteordningen: vil have en gæld til kommunekassen
 • Samlet: vil de tre fonde have en gæld til kommunekassen på ca. 7 mio. kr.

De tre fondes forventede samlede gæld til kommunekassen på ca. 7 mio. kr. kan dækkes via opkrævning af takst fra 2022 til etableringen af henteordningen. Det vil sige, at hvis der foretages en opkrævning på forhånd til etableringen, vil der sandsynligvis ikke blive en gæld til kommunekassen. Alternativt kan kommunen optage et lån på de 7 mio. kr. hos Kommunekredit.

Det vil være nødvendigt fremover at regulere taksterne, så der kommer balance på sigt gennem:

 • Sænkning af taksterne for mad-/restaffaldsordningen og genbrugspladserne
 • Opkrævning af takst for henteordningen

Dette vil der blive taget stilling til i forbindelse med fastlæggelsen af taksterne for 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. Henteordningen udformes som model 1 og med en kasse med låg til farligt affald.
 2. Ordningen for farligt affald etableres som en henteordning for helårshuse og som en bringeordning til genbrugspladserne for sommerhuse og ferielejligheder.
 3. Ordningen for farligt affald erstatter den nuværende ordning med pose på låg for batterier og småt elektronik.
 4. Der arbejdes videre med den konkrete udformning af ordningen for farligt affald med hensyn til størrelse af kassen, tømning mv. Løsningen afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.
 5. Udformningen af indsamlingen af tekstiler afventer udmelding fra Miljøstyrelsen. Så snart der er nyt, tages det med i processen for henteordningen.
 6. Der arbejdes videre med afklaring af, hvilke kriterier der skal stilles i forhold til renovationsbilerne med hensyn til drivmiddel, størrelse mv. Kriterierne afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.
 7. Der fastsættes og opkræves en takst for henteordningen for år 2022, så der opnås et startbeløb til etableringsomkostningerne i fonden til henteordningerne.
 8. Der etableres en midlertidig bringeordning for drikke- og fødevarekartoner fra 1. juli 2021, der vil være i drift indtil henteordningen er etableret.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget drøftede sagen og afgav signaler til det videre arbejde. Sagen medtages igen på udvalgets møde den 25. maj 2021.Kopier link til punktet  -   Print

3: Flytning af byggeret

Sagsnr: 21-004498

Sagsfremstilling

Ansøgning
Ejeren af den tidligere adresse Ringkøbingvej 41, 6971 Spjald - matr. nr. 6q og 6r Den sydvestlige Del, Brejning ønsker at udvide ejendommen med et areal fra matr. nr. 1 kg Brejning Hgd., Brejning og derefter flytte byggeretten til dette jordstykke ved Brejninggårdsvej/Gl Landevej.

Bygningsmassen på Ringkøbingvej blev kondemneret i 2013 og nedrevet i 2015, og ejendommen står således ubebygget i dag.

Arealet, der ønskes tilkøbt er på ca. 6.000 m², og ligger i en afstand på ca. 1,8 km fra ejendommen på Ringkøbingvej.

Såvel den matrikulære arealoverførsel fra landbrugsjord til boligformål som opførelse af et enfamiliehus og garage kræver en landzonetilladelse

Det nye enfamiliehus ønskes opført i 1 plan - eventuelt i lidt forskudte plan - med et bebygget areal på ca. 250 m² og med tilhørende garage/carport/udhus på ca. 100 m².

Landskab
Såvel placeringen ved Ringkøbingvej som den nye placering ved Brejningggårdsvej/Gl Landevej ligger indenfor samme landskabsområde i kommunens landskabskarakteranalyse - Skovbjerg Bakkeø Landbrugslandskab.

Placeringen ved Ringkøbingvej er i kommuneplanen ikke udpeget til bevaringsværdigt landskab, hvorimod placeringen ved Brejninggårdsvej/Gl Landevej ligger lige indenfor grænsen (ca. 100 meter) af arealet er udpeget til bevaringsværdigt landskab.

Administrationens bemærkninger
Som det ses på kortbilaget, er ejendommen ved Ringkøbingvej meget lille, og det medfører store begrænsninger for nyopførelse af et enfamiliehus her. Der er ikke mulighed for at trække boligen længere væk fra den stærk befærdede hoved landevej. Dertil kommer, at der er tinglyst en vejbyggelinje på 25 m fra vejmidte, som vil være umuligt at kunne overholde ved et nybyggeri.

Administrationen vurderer ikke, at nybyggeri på ejendommen ved Herningvej er en realistisk mulighed og skal der ikke ske nedlæggelse af en bolig i landzonen, skal der findes alternativ placering til enfamiliehuset som erstatning for det allerede nedrevne.

Rent landskabeligt vurderer administrationen, at et nyt enfamiliehus på den nye ønskede placering vil være mindre synlig, end den eksisterende bolig ved Ringkøbingvej. Dette er dog forudsat at en landzonetilladelse betinges af, at den eksisterende beplantning bibeholdes i videst muligt omfang, og at der plantes yderligere slørene beplantning mod øst.

At der på den nye placering er tale om bevaringsværdigt landskab, vurderer administrationen ikke til at være tungtvejende nok for at meddele afslag, da det nye enfamiliehus vil være meget lidt synlig i landskabet.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet at meddele landzonetilladelse til såvel genopførelse af boliger, nedrevet på grund af kondemnering som til flytning af byggeri til en bedre placering. Disse landzonetilladelser har været betinget af, at hele bygningsmassen på den eksisterende placering skulle fjernes. I denne sag er hele bygningsmassen allerede fjernet.

I landzoneadministrationen er der en lang række hensyn, der kan lægges vægt på i en afgørelse. I denne sag kan der lægges vægt på hensynet til vækst og udvikling ved at undgå nedlæggelse af bolig i landzonen set i lyset af, at der ikke er tale om væsentlige negative påvirkninger af landskabet.

Samtidig kan ansøger have en berettiget forventning om at kunne opføre erstatningsbyggeri for det nedrevne enfamiliehus.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 Stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Styrker Byrådets målsætning om at fastholde og tiltrække borgere til kommunens landsbyer og landdistrikter og understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at meddele en landzonetilladelse til det ansøgte på betingelse af, at den slørende beplantning bibeholdes, og at der plantes yderligere slørende beplantning mod øst.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.


Kopier link til punktet  -   Print

4: Ahlervej 16, Borris, 6900 Skjern - lovliggørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af ferielejlighder

Sagsnr: 21-000970

Sagsfremstilling

Ansøgning
Der er søgt om en lovliggørende landzonetilladelse til ændret anvendelse af 4 ferielejligheder på Ahlervej 16, 6900 Skjern. Der er tale om en landbrugsejendom, hvor ferielejlighederne er ændret til boliger for udenlandsk arbejdskraft.

Der er til den tidligere ejer i 2004 meddelt landzonetilladelse til 4 ferielejligheder for lystfiskere i en staldbygning på ejendommen.

Nuværende ejer overtog ejendommen i foråret 2016, og på det tidspunkt blev lejlighederne benyttet af vikarbureauer til udenlandsk arbejdskraft. Årsagen til køb af ejendommen var netop, at han havde et behov for boliger til udenlandsk arbejdskraft i sin egen virksomhed.

Ejeren benytter i dag de 4 ferielejligheder som bolig for sin udenlandske arbejdskraft. De 4 lejligheder har et samlet areal på 112 m² i henhold til BBR-registreringen.

Ejeren oplyser, at der på ejendommen er etableret nyt spildevandsanlæg og varmesystem.

Administrationens bemærkninger
Den ændrede anvendelse fra ferielejligheder til lejligheder til udenlandske medarbejdere kræver i henhold til planloven en lovliggørende landzonetilladelse.

Da ferielejlighederne blev etableret i 2004 var det i en tiloversbleven staldbygning. 

Planloven giver mulighed for at etablere én bolig i en tiloversbleven landbrugsbygning uden landzonetilladelse. 

Der er foretaget en naboorientering, og i den forbindelse er der ikke kommet indsigelser mod ansøgningen.
En enkelt nabo har bemærket, at det er fint, at lejlighederne bliver brugt til noget nyttigt.

Da det tilsyneladende ikke længere er relevant med ferielejligheder til lystfiskere på ejendommen, vurderer administrationen, at der med ændrede anvendelse vil være god udnyttelse af ellers tomme lejligheder i landzonen. Ligeledes vurderes det heller ikke, at den ændrede anvendelse vil have en negativ påvirkning af hverken landskab eller det omgivende samfund.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøtter kommunens politik om at ville fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter samt at ville understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikterne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at meddele en lovliggørende landzonetilladelse til den ændrede anvendelse.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Byggeri udenfor byggefelt i Skjern

Sagsnr: 21-007209

Sagsfremstilling

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af et byggeri der skal anvendes til Padel Tennis. Byggeriet placeres på arealet vest for den bestående parkeringsplads på hjørnet af Ranunkelvej og Ringvejen i Skjern.

Byggeriet får en størrelse på ca. 1.900 m2 og en højde på ca. 10 m.

Ejendommen ligger inden for rammerne af lokalplan nr. 16 der udlægger området til offentlige formål (idrætsanlæg, fritidsfaciliteter, dyrskueplads og fælles TV-antenneanlæg).

I lokalplanens i § 7.4 anføres, at bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt der i lokalplanens kortbilag 3 er skitseret omkring bebyggelsen ved Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Af lokalplanens kortbilag 3 angives, at det aktuelle areal, hvor byggeriet opføres, udlægges til dyrskueplads.

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Der er foretaget nabohøring, som ikke har givet anledning til, at der er indkommet indsigelser eller  bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles dispensation til placering af byggeriet udenfor det i lokalplanen skitserede byggefelt

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Digitalt skilt i Søndervig

Sagsnr: 21-006461

Sagsfremstilling

Søndervig Ejendomsselskab har søgt om tilladelse til opsætning af et digitalt skilt på facaden ved den tilbygning, der er under opførelse ved Søndervig Supermarked på Badevej 1.

Skiltet placeres på den del af facaden, der vender mod nordøst, og det får en størrelse på ca. 2,0 x 3,0 m, hvilket svarer til størrelsen af det nuværende digitale skilt, der er placeret på arealet ud mod klitvejen. Det nuværende skilt, der er placeret ud mod klitvejen, vil samtidig blive fjernet.

I henhold til ansøgningen vil der blive skiltet med åbningstider i supermarkedet, om supermarkedets sortiment og afdelinger samt om events m.v. i Søndervig. Der vil ikke blive skiltet med aktuelle tilbud m.v.

Lysstyrken på skiltet vil være styret af den aktuelle udvendige lysintensitet, og om natten vil lyset på skærmen være dæmpet til et lavt niveau.

Ejendommen ligger inden for rammerne af lokalplan nr. 441. Lokalplanen anfører bl.a. i § 6.6, at ”Skilte skal så vidt muligt udføres som enkeltbogstaver, påsat i træ eller påmalet som let typografi på facaden eller alternativt på plade”. Endvidere fremgår det af lokalplanen, at ”Lysskilte skal udføres som enkeltbogstaver belyst bagfra eller enkeltbogstaver belyst af enkelt spot forfra. Der må ikke opsættes lysarmaturkasser”

Et digitalt skilt, som ansøgt, kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Der er foretaget nabohøring til de omkringliggende naboer og Søndervig Beboerforening. Høringen har ikke givet anledning til, at der er kommet indsigelser til det ansøgte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles tilladelse til det ansøgte skilt, når det bestående digitale skilt samtidig fjernes.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.


Kopier link til punktet  -   Print

7: Igangsætning af helhedsplanen 'Skjern, Tarm & det fælles visionære'

Sagsnr: 21-010536

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er en igangsætning af helhedsplanen ’Skjern, Tarm & det fælles visionære’ med baggrund i vedlagte projektbeskrivelse.

 

Baggrund

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 12. maj 2020, hvor der blev truffet beslutning om en fælles helhedsplan for Skjern og Tarm.

Helhedsplanen skal bygge på en tredeling - med fokus på byerne individuelt sammen med det fælles visionære. Her vil specielt samarbejdet omkring åen og Skjern Enge være i spil.

 

Succeskriterier

Opgaven er at udarbejde en bæredygtig helhedsplan for byerne Skjern og Tarm, deres opland samt området omkring Skjern Enge. Helhedsplanen skal styrke såvel igangværende som kommende udviklingsprojekter, og kan endvidere være med til at sætte udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning. 

Det er en fysisk plan, der skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byernes og områdets identiteter, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere områdets forskellige aktører til at finde en ny fælles vision, så nye lokale partnerskaber kan udvikles.

Der er opstillet fire succeskriterier for projektet:

 • At det bliver en nærværende proces med stort lokalt ejerskab.
  Dét gør vi ved en samskabende og involverende proces.

 • At helhedsplanen kan være med til at åbne op for muligheder, der kan skabe nye samarbejder og synergier mellem Skjern og Tarm samt oplandet.
  Dét gør vi ved fra starten af at inddrage alle aktører med en tilknytning til byerne i processen og ved at kortlægge både nye og eksisterende samarbejdsmuligheder og synergier.

 • At helhedsplanen skaber et styrket fundament for både igangværende og nye udviklingsprojekter.
  Dét gør vi ved at tage afsæt i eksisterende initiativer og drømme samt at kvalificere de enkelte delprojekter ved en tæt dialog med såvel fagpersoner som lokale nøgleaktører.
 • At helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe en sammenhæng på tværs af nye udviklingsprojekter i fremtiden.
  Dét gør vi ved at etablere arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med realisering af delprojekter, som understøtter visionen for områdets udvikling.

 

Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af formanden for Økonomiudvalget, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Endvidere vil der blive nedsat en ambassadørgruppe, der går forrest som positive ambassadører for projektet samt foretager en løbende prioritering i processen. Inden processen skydes i gang lokalt kommer ambassadørgruppen til at spille en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af en proces for udviklingsarbejdet, der favner helhedsplanens tredeling.

For at sikre en stærk lokal forankring udvælges lokale ildsjæle og repræsentanter fra forskellige klubber og foreninger m.m. til en nøgleaktørgruppe sammen med udvalgte fagpersoner fra flere afdelinger i Ringkøbing Skjern Kommune.

Se vedlagte projektbeskrivelse for en nærmere beskrivelse af involvering og organisering m.m.
Oplægget til tids- & procesplan for helhedsplanen er på nuværende tidspunkt udelukkende struktureret i grove træk, da den kommende ambassadørgruppen kommer til at fastlægge processen mere i detaljer for på bedste vis at tage hensyn til helhedsplanens tredeling.

Projektbeskrivelsen vil løbende blive tilrettet i tilfælde af, at det er nødvendigt f.eks. grundet Covid 19 situationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Udvikling og realisering af helhedsplanen ’Skjern, Tarm og det fælles visionære’ vil være med til at sætte fokus på områdets samlede udviklingsmuligheder og potentialer, hvor konkrete projekter kan koordineres og blive sat i spil. Herunder for eksempel mulige turisme projekter.

Helhedsplanen udstikker en retning for, hvordan området omkring Skjern og Tarm kan udvikle sig med både en overordnet strategisk vision og mere konkrete tiltag, som kan sættes i værk umiddelbar efter helhedsplanens godkendelse.

Helhedsplanen vil ligeledes danne grundlaget for, at der kan opstå nye samarbejder og synergier blandt forskellige aktører og samarbejdspartnere i og omkring Skjern og Tarm.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udarbejdelse af helhedsplanen ’Skjern, Tarm & det fælles visionære’ igangsættes.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Lokal Hastighedsbegrænsning ved Sædding Efterskole

Sagsnr: 20-016770

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning om at lave en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Astrupvej ved Sædding Efterskole (se kort). Sagen fremlægges hermed til politisk behandling i overensstemmelse med beslutningen om, at kompetencen til at godkende sager om hastighedsbegrænsninger på de offentlige veje, ligger i Teknik- og Miljøudvalget.

Efterskolen ønsker, at få lavet en hastighedsbegrænsning på strækningen, eftersom eleverne færdes meget på vejen, primært morgen og aften. Strækningen er belyst af gadelamper, som står i venstre side fra efterskolen mod vest til Sæddingvej. Astrupvej er en lige vej med gode oversigts forhold.

Der er ikke registreret uheld på strækningen inden for de seneste fem år.

Administrationen vurderer, at der kan foretages hastighedsnedsættelse, da der færdes unge mennesker på vejstrækningen. En strækning, hvor gode oversigtsforhold bevirker, at billisterne kører stærkere, end hvad skiltningen angiver. Dertil kommer, at en vejbredde på 5,5 meter er meget smal, og at der er ringe mulighed for at færdes i vejkanten.

Disse faktor gør tilsammen, at trafiksikkerheden kan øges ved at sænke hastigheden. 

Administrationen anbefaler, at der ansøges politiet om godkendelse af en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t på strækningen, som vist på kortet herunder

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Iht. færdselsloven paragraf 42, Stk. 5. for en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt
eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan
der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde
fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område.

I henhold til afmærkningsbekendtgørelsen skal hastighedsbegrænsninger godkendes af politiet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En lokal hastighedsbegrænsning på Astrupvej vil øge trygheden for fodgængere og cyklister, der bevæger sig langs vejen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at sagen fremsendes til politiet til godkendelse i overensstemmelse med administrationens anbefaling

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

9 Arealerhvervelse til cykelsti langs Arnborgvej (Skjern-Kildevej)

Sagsnr: 21-003688

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Kopier link til punktet  -   Print

10 Torontoanlæg og fodgængerfelter i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 19-012547

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling og besluttede at sende planen i offentlig høring.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har udpeget seks af FN's 17 verdensmål, som kommunen skal have særlig fokus på de kommende år. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet baselinemålinger på udvalgte indikatorer, der relaterer sig til de seks verdensmål. Derudover har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvorledes de udvalgte indikatorer relaterer sig til målsætninger, mål og indsatser i kommunens politikker.

Kommunens arbejde med verdensmålene er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget sender hermed FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2020 besluttede Byrådet, at kommunen skal have et særligt fokus på følgende seks verdensmål:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klimaindsats.

Arbejdet med FN's verdensmål er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet oversigt over kommunale indsatser, der relaterer sig til de seks udvalgte verdensmål (omtalt som FN17-oversigten). De kommunale indsatser, der er omtalt i FN17-oversigten, har alle deres udgangspunkt i kommunens politikker. Oversigten fremgår i bilag 1.     

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes bedt administrationen om at udarbejde baselinemålinger, der viser status på kommunens arbejde med verdensmålene. Baselinemålingerne er baseret på en række målbare indikatorer, der er udvalgt og kvalificeret sammen med interne og eksterne aktører (bl.a. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UCRS, Ringkøbing-Skjern Forsyning, ledere og medarbejdere i kommunens fag- og stabsområder samt kommunens direktion).

Indikatorerne er udvalgt blandt et omfattende materiale, der er udarbejdet af 2030-Panelet, som er et panel, der blev nedsat af Folketinget i 2017. Panelet har i samarbejde med bl.a. Deloitte og to universiteter udarbejdet et forslag til 197 danske målepunkter, der supplerer FN’s verdensmål - og som derved skal bidrage til at måle status for den bæredygtige udvikling i Danmark. Administrationen har anvendt 74 indikatorer i arbejdet med de seks udvalgte verdensmål. Indikatorer og baselinemålinger fremgår i bilagsmaterialet (bilag 2.1-2.6).

Den 26. april 2021 besluttede Erhvervs- og Vækstudvalget at sende FN17-oversigten samt tilhørende baselinemålinger til orientering i nedenstående udvalg og Byrådet - på disse mødedatoer:

 • 11. maj: Økonomiudvalget
 • 11. maj: Teknik- og Miljøudvalget
 • 25. maj: Børne- og Familieudvalget
 • 26. maj: Social- og Sundhedsudvalget
 • 15. juni: Byrådet.

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes besluttet, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes i DK2020, der er et ambitiøst klimaprojekt. Realdania, det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank Concito, KL og de fem regioner står bag DK2020 - og formålet med projektet er at udarbejde kommunale klimahandlingsplaner, der kan sætte skub i Parisaftalens mål i Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de indtil videre 65 kommuner, der er en del af projektet.

I 2022 lægges der op til, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes af det kommende byråd i forbindelse med formuleringen af en klimapolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Orientering om forsøg med BSM asfaltbelægning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Almennyttige boliger i Spjald
 • Henvendelse fra Skaven vedrørende lugtgener mm.


Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing