Referat: 25. maj 2021 kl. 12:00

Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk, Konferencesalen.
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Pedersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg - Troldtekt, Videbæk

Sagsnr: 21-000857

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besøger virksomheden Troldtekt, Østergade 37, Troldhede, 6920 Videbæk kl. 12.00,  til rundvisning og præsentation af virksomheden.

Efter besøget hos Troldtekt afholdes det ordinære udvalgsmøde på Servicecenter Videbæk, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget foretog virksomhedsbesøget.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Østergade 37, Troldhede, 6920 Videbæk - Ændring af støjvilkår til Troldtekt

Sagsnr: 20-022970

Sagsfremstilling

Troldtekt A/S har ansøgt om ændring af støjvilkår i deres miljøgodkendelse.

I forbindelse med Troldtekt A/S udvidelse med en ny produktionshal blev der i oktober 2017 udstedt miljøgodkendelse til aktiviteten. I den forbindelse blev der fastsat støjvilkår, jf. Miljøstyrelsens vejledende støjkrav, samt vilkår om, at der skulle gennemføres støjmålinger.

De gennemførte støjmålinger viste overskridelse af støjvilkåret, og der blev derfor udarbejdet en handlingsplan for gennemførelse af støjdæmpende tiltag, samt udførelse af en ny støjmåling.

Virksomheden består af mange støjkilder, hvor nogle af disse kilder er fra ældre produktionsanlæg. Virksomheden har siden 2019 gennemført et omfattende og målrettet støjdæmpningsprogram hvor støjbelastningen ved de fleste referencepunkter er reduceret. Ved bolig på Industrivej er støjen i natperioden reduceret fra 57,9 dB til 46,8 dB. Ved bolig på Østergade er støjen i natperioden reduceret fra 58,8 dB til 44,0 dB. Ved boliger på Mølgårdsvej er støjen i natperioden reduceret fra 46,4 dB til 40,7 dB. Der er således gennemført betydelige støjreducerende tiltag med en mærkbar reduktion af støjniveauet. Men de fastsatte støjkrav er ikke nået.

Troldtekt A/S har på den baggrund ansøgt om ændring af miljøgodkendelsens støjvilkår. Ansøgningen er vedlagt en beskrivelse af, hvilke støjdæmpningstiltag der er gennemført og omkostningerne herfor.

Administrationen har gennemgået materialet, foretaget en proportionalitetsvurdering af de gennemførte støjdæmpningstiltag, samt forholdt sig til at virksomheden har været i drift i flere år. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til nye støjvilkår. Heri er også indarbejdet ændring af den tidsmæssige grænse mellem nat og dag, tidspunktet er flyttet fra kl. 07.00 til kl. 06.00, da virksomhedens produktion fordrer dette. De nye støjvilkår betyder en accept af det opnåede støjniveau ved de nærmeste boliger, men også en accept af, at de vejledende støjgrænser ikke opfyldes pt.. Herudover er der indført et krav om, at der hvert 5. år skal gennemføres en ny støjberegning af støjniveauet, så det sikres fastholdt, og at der fortsat arbejdes for yderligere nedbringelse, hvis det er teknisk muligt:

 • Virksomhedens samlede støjbidrag – målt eller beregnet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) – må uden for virksomhedens eget areal ikke overstige følgende grænseværdier:

 

 

Mandag - fredag

Lørdag

Mandag - fredag

Lørdag

Søn- og helligdag

Alle dage

 

06.00 – 18.00

06.00 – 14.00

18.00 – 22.00

14.00 – 22.00

06.00 – 22.00

22.00 – 06.00

Erhvervsområde nr. 50er009 i Kommuneplan 2017-2029

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

Ved boliger i Erhvervsområde nr. 50er009 i Kommuneplan 2017-2029

55 dB(A)

55 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

(tidligere 40)

Ved boliger i Erhvervsområde nr. 50er006 i Kommuneplan 2017-2029

55 dB(A)

55 dB(A)

47 dB(A)

(tidligere 45)

47 dB(A)

(tidligere 45)

47 dB(A)

(tidligere 45)

47 dB(A)

(tidligere 40)

Del af Boligområde nr. 50bo008 i Kommuneplan 2017-2029

Boliger på Østergade

45 dB(A)

45 dB(A)

44 dB(A)

(tidligere 40)

44 dB(A)

(tidligere 40)

44 dB(A)

(tidligere 40)

44 dB(A)

(tidligere 35)

Resten af Boligområde nr. 50bo008 i Kommuneplan 2017-2029

45 dB(A)

45 dB(A)

41 dB(A)

(tidligere 40)

41 dB(A)

(tidligere 40)

41 dB(A)

(tidligere 40)

41 dB(A)

(tidligere 35)

Midlingstid

*

*

**

**

**

***

* Grænseværdien skal overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer. For lørdag er midlingstiden 7 timer.

** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For lørdage eftermiddage (kl. 14.00 – 18.00) er midlingstiden 4 timer.

*** Grænseværdien skal overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

 

Ved boliger må støjens maksimalværdier i natperioden kl. 22.00 – 06.00 ikke overstige de angivne værdier med mere end 15 dB(A). 
 •  Virksomheden skal løbende arbejde for støjdæmpning af støjende kilder, eks. i forbindelse med udskiftning af ældre produktionsudstyr eller ved etablering af nye anlæg og/eller tilbygninger.
 • Hvert 5. år, første gang den 1. december 2025, skal der indsendes status-opdatering for støj.
  Status-opdateringen skal indeholde en ny beregning af støj i de udpegede beregningspunkter, jf. ”Miljømåling – Ekstern støj”, Oktober 2020, samt beskrivelse af gennemførte tiltag for nedbringelse af støjniveauet. 
  Tilsynsmyndigheden kan herefter revidere støjvilkåret.

Ændringen af støjvilkåret blev sendt i naboorientering for indhentning af eventuelle bemærkninger fra de nærmeste naboer på Østergade, Mølgårdsvej og Industrivej. Naboerne har indsendt bemærkninger, jf. vedhæftede bilag.

Naboernes bemærkninger er sendt til høring hos Troldtekt A/S, som har indsendt bemærkninger hertil, jf. vedhæftede bilag.

Bemærkninger fra naboerne og Troldtekt A/S er samlet og tilføjet administrationens opfølgning, jf. vedhæftede bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven - Lov om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25-11-2019

Godkendelsesbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2255 af 29-12-2020

Miljøstyrelsens vejledning - Ekstern støj fra virksomheder, nr. 5/1984

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det besluttes, om der kan gives miljøgodkendelse til ændring af støjvilkår

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at give miljøgodkendelse til ændring af støjvilkår som anført i sagsfremstillingen.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Henteordning for husholdningsaffald

Sagsnr: 21-002244

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. februar 2021 vedtaget en tidsplan for etablering af den lovpligtige henteordning for husholdningsaffald, så henteordningen træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune den 1. december 2022. 

I henhold til tidsplanen skal der nu tages beslutning om udformningen af henteordningen.

Udformningen af henteordningen

I bilag 1 er beskrevet de gældende rammer for udformningen af henteordningen, hvad andre kommuner planlægger, og de tre modeller administrationen på denne baggrund har opstillet for udformningen af henteordningen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

De tre modeller er:

 • Model 1, 2 stk. 240 l beholdere til henteordningen, i alt 3 stk. beholdere ved husstanden.
 • Model 2A, 1 stk. 360 l beholder til henteordningen og glas indsamlet i de eksisterende kuber/nedgravet beholdere placeret rundt i kommunen. I alt 2 stk. beholdere ved husstanden.
 • Model 2B, 1 stk. 360 l beholder til henteordningen og glas indsamlet i et udvidet net af kuber/nedgravet beholdere placeret rundt i kommunen. I alt 2 stk. beholdere ved husstanden.

For alle tre modeller gælder, at henteordningen er ens for sommerhuse og helårshuse undtagen i forhold til farligt affald.

De primære forskelle mellem model 1 og model 2A/2B er den opnåede dækning af husstandene for ordningen for glas, antallet af beholdere ved husstanden og størrelsen af affaldsbeholderne i standardløsningen. 

Det er administrationens vurdering, at model 1 vil være den bedste løsning i forhold til at sikre, at ordningen lever op til kravene for en henteordning i henhold til affaldsbekendtgørelsen og vejledning om indsamling af husholdningsaffald.

For farligt affald er det administrationens vurdering, at den bedste løsning er en såkaldt farlig affaldskasse med låg til både batterier, småt elektronik og farligt affald, der stilles ud ovenpå affaldsbeholderne til de genanvendelige materialer når den ønskes tømt. Samtidig er det administrationens vurdering, at det vil være en god løsning at gøre ordningen til en bringeordning for sommerhusene.

For tekstiler har administrationen endnu ikke udarbejdet et forslag til udformningen af en henteordning, da det vurderes, at der fortsat er for stor usikkerhed omkring, hvilke lovkrav der vil blive stillet. Administrationen afventer derfor indtil videre, at Miljøstyrelsen kommer med en udmelding.

Renovationsbiler til henteordningen

Administrationen har endnu ikke færdiggjort afklaringen af, hvilke kriterier der kan give mening at stille i forhold til renovationsbilerne med hensyn til drivmiddel, størrelse mv. Kriterierne afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.

Den videre proces med etablering af henteordningen

Tidsplanen for etableringen af henteordningen, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2021, er blevet forskubbet med hensyn til vedtagelse af udformningen af henteordningen. Det forventes, at en del af forsinkelsen kan blive indhentet i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse af udbuddene for beholdere og tømning, men det kan ikke udelukkes, at der i sidste ende bliver en forsinkelse i forhold til ikrafttrædelsestidspunktet for ordningen.

Næste skridt er udbuddene for beholdere og tømning med udarbejdelse af den fagtekniske beskrivelse og selve udbudsmaterialet. Samtidig er der gang i at blive udarbejdet en plan for informationsstrategien for henteordningen og for processen med tildeling af beholdere til de enkelte adresser. 

Med hensyn til tildeling af beholdere for både de fælles affaldsløsninger med nedgravet beholdere og områder udfordret med hensyn til de fysiske forhold (se bilag 1) gælder, at så vidt det er muligt i henhold til tidsplanen og mandskabsressourcen, vil de blive kontaktet og afklaret forud for ikrafttrædelsen af henteordningen. Det skal dog understreges, at den vedtagne tidsplan for etableringen af henteordningen er stram, og at det har været opgivet som en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at netop disse afklaringer først vil blive løst efter etableringen af henteordningen.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at Miljøministeriet i deres dialog med Dansk Affaldsforening har præciseret, at ansøgningen om dispensation for ikrafttrædelsesdatoen 1. juli 2021 for en indsamlingsordning for mad- og drikkekartoner udelukkende giver mulighed for dispensation for etablering af indsamlingen som en henteordning. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal der altså pr. 1. juli 2021 være etableret en indsamlingsordning i kommunen for mad- og drikkevarekartoner, men det kan være en bringeordning, indtil den planlagte henteordning er etableret. Driften har derfor igangsat et arbejde med at afklare, hvordan der kan etableres en midlertidig bringeordning for drikke- og fødevarekartoner i kommunen fra 1. juli 2021.

Den opdaterede tidsplan er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi

I bilag 2 er beskrevet overslagsberegningerne for model 1 og 2A for etablering og drift af henteordningen, status for de eksisterende fonde på renovationsområdet og den fremtidige takststruktur. Overslagsberegningen for model 2B afhænger af en GIS-analyse af antallet af ekstra kuber, som ikke var færdig ved deadline for dagsordenen. Resultatet for model 2B præsenteres derfor på udvalgsmødet.

Resultatet af overslagsberegningerne for den årlig udgift ekskl. moms pr. husstand for standardløsningen samt etableringsudgiften fremgår af nedenstående tabel. I den årlige udgift pr. husstand er ikke medtaget farligt affald ordningen, da den konkrete udformning endnu ikke er på plads.

Etableringsudgiften til henteordningen er overslagsmæssigt beregnet til mellem ca. 24 til 30 mio. kr. ekskl. moms afhængig af, hvilken model der vælges. Når investeringen er gennemført, vil status derfor være, at:

 • Fondene for dagrenovation og genbrugspladser: vil have et samlet tilgodehavende på ca. 23 mio. kr. hos kommunekassen
 • Fonden for henteordningen: vil have en gæld til kommunekassen
 • Samlet: vil de tre fonde have en gæld til kommunekassen på mellem ca. 1 til 7 mio. kr. afhængig af, hvilken model for henteordningen der vælges.

De tre fondes forventede samlede gæld til kommunekassen på mellem ca. 1 til 7 mio. kr. kan dækkes via opkrævning af takst fra 2022 til etableringen af henteordningen. Det vil sige, at hvis der foretages en opkrævning på forhånd til etableringen, vil der sandsynligvis ikke blive en gæld til kommunekassen. Alternativt kan kommunen optage et lån på de 1 til 7 mio. kr. hos Kommunekredit.

Det vil være nødvendigt fremover at regulere taksterne, så der kommer balance på sigt gennem:

 • Sænkning af taksterne for mad-/restaffaldsordningen og genbrugspladserne
 • Opkrævning af takst for henteordningen

Dette vil der blive taget stilling til i forbindelse med fastlæggelsen af taksterne for 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. Henteordningen udformes som model 1 og med en kasse med låg til farligt affald.
 2. Ordningen for farligt affald etableres som en henteordning for helårshuse og som en bringeordning til genbrugspladserne for sommerhuse og ferielejligheder.
 3. Ordningen for farligt affald erstatter den nuværende ordning med pose på låg for batterier og småt elektronik.
 4. Der arbejdes videre med den konkrete udformning af ordningen for farligt affald med hensyn til størrelse af kassen, tømning mv. Løsningen afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.
 5. Udformningen af indsamlingen af tekstiler afventer udmelding fra Miljøstyrelsen. Så snart der er nyt, tages det med i processen for henteordningen.
 6. Der arbejdes videre med afklaring af, hvilke kriterier der skal stilles i forhold til renovationsbilerne med hensyn til drivmiddel, størrelse mv. Kriterierne afklares i forbindelse med den fagtekniske beskrivelse til udbuddene for beholdere og tømning.
 7. Der fastsættes og opkræves en takst for henteordningen for år 2022, så der opnås et startbeløb til etableringsomkostningerne i fonden til henteordningerne.
 8. Der etableres en midlertidig bringeordning for drikke- og fødevarekartoner fra 1. juli 2021, der vil være i drift indtil henteordningen er etableret.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling med den ændring, at henteordningen etableres som Model 2A dog med mulighed for, at den enkelte husstand ud fra behov kan vælge en 240 l beholder i stedet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af vejprojekt for forskønnelse af Lodbergsvej, Søndervig

Sagsnr: 20-021670

Sagsfremstilling

Formål
Formålet med denne sagsfremstilling er en politisk godkendelse af detailprojektet for forskønnelse af Lodbergsvej – se bilag 1.

Om vejprojektet
Projektet tager udgangspunkt i et nyt vejprofil, idet Lodbergsvej ensrettes på den sydlige del fra Badevej og til den nye tværvej, Sandleddet, som er under udførelse.
Det betyder, at den eksisterende kørebane indsnævres til ca. 3 meter, hvilket giver mulighed for at ombygge vejarealet og give bredere fortove og dermed indrette vejen på de mange gåendes præmisser, idet fodgængere får mere plads og mulighed for en bedre handelsoplevelse. Langs den ensrettede del af Lodbergsvej, vil vejen være niveaufri således, at der bliver let tilgængelighed med både klapvogne, kørestole osv., idet vejbane og fortov adskilles med belægningsskift og vandrender.

Indretning af Lodbergsvej ved en permanent ensretning er illustreret i figur 1.

 Figur 1: Illustration Lodbergsvejs indretning ved en permanent ensretning.

 

De bredere fortove giver også plads til at etablere ophold i form af bænke og beplantning ned gennem vejens forløb. Disse skal både medvirke til at vise vejens forløb og være med til at binde Søndervig sammen ved at videreføre tankerne fra de øvrige vejprojekter med hensyn til beplantning.

I den nordlige del – fra Sandleddet og op til det nye signalanlæg på Houvig Klitvej vil vejen være 2-sporet som i dag. Den eksisterende kørebane flyttes en smule, så der bliver mulighed for at fortsætte belysningen i den vestlige side af Lodbergsvej samtidig med, at der etableres fortov i denne vejside afsluttet med kantsten.

Det vil fortsat være tilladt for cyklister at cykle i begge retninger på hele Lodbergsvej og skal man ikke ind i bymidten er der netop etableret fællessti på Houvig Klitvej, hvor cyklende ligeledes har mulighed for at færdes.

På grund af Forsyningens kloakeringsprojekt på Badevej i 2022 gøres der opmærksom på, at den markerede strækning på figur 2 neden for, ikke indgår i forskønnelsen af Lodbergsvej.  

Figur 2 viser, hvor forskønnelsen af Lodbergsvej starter på grund af kloakeringsprojektet på Badevej i 2022.

 

Affaldshåndtering
I og med, at der stilles større krav til, hvordan vi sorterer affald privat, har administrationen ligeledes haft overvejelser om, hvorledes vi kan understøtte dette i det offentlige rum.

Der vil i de kommende år blive en del flere turister i Søndervig-området. Dette vil give mange flere gående f.eks. mellem stranden og Lalandia, men også langs Lodbergsvej. Set i lyset af covid-19 tiden, så tilbyder flere caféer og restauranter take away muligheder. Vi forudser således, at den store turistmængde derfor også vil give en forøgelse i affaldsmængden i området.

Administrationen har derfor overvejet, hvordan vi i detailprojekteringen af Lodbergsvej kan støtte op omkring affaldssorteringen. Udgangspunktet er, at der skal etableres almindelige affaldsstativer langs vejen, men det vil give god mening at fremtidssikre vejarealet således, at vi har mulighed for at etablere flere affaldsfraktioner.

Der sker netop meget på affaldsområdet pt., og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at få endelig klarhed over, hvor mange fraktioner der bør være i det offentlige rum. Administrationen indstiller derfor, at der i detailprojektet arbejdes videre med et arealbehov til fire affaldsfraktioner i gadebilledet.

Standsning- og parkeringsforbud
I forbindelse med ændring af vejprofilet i gadeplan bliver der ikke ændret på de private parkeringsarealer. De erhvervsdrivende kan fortsat benytte deres parkeringsarealer som hidtil. Det betyder eksempelvis, at hvis man allerede har indrettede parkeringsbåse på sin ejendom, vil det fortsat være muligt at standse og parkere.

Det kan ikke afvises, at der i dag forekommer privat parkering på vejarealet. Det vil dog være sådan, at parkering fremover også skal foregå på egne arealer, og det kan derfor enkelte steder betyde, at lodsejere må justere de private parkeringsarealer, så det fortsat er muligt for gående at passere gaden.  

Formålet med at oprette et standsning- og parkeringsforbud på Lodbergsvej er at sikre, at der fortsat er fremkommelighed langs vejen. En standsende bil i køresporet vil spærre for bilerne bagfra, idet der ikke længere vil være plads til, at en bil kan passere. Dette forhold kan også betyde, at der er en reel risiko for at både personbiler, og store varetransporter holder ind i fodgængerarealerne netop for ikke at være i vejen for trafikken. 

En tilladt standsning kan risikere at blive til en parkering, og hvis gaden fyldes med standsende og parkerede køretøjer, vil hele formålet med de brede gangarealer og den rolige og trygge handelsgade blive udvandet.

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at få varelevering til de handelsdrivende, idet størstedelen af disse er koncentreret i den sydlige del af Lodbergsvej, hvor der er parkeringspladser tæt på alle ejendomme.

I forbindelse med nye lokalplanpligtige projekter er det i øvrigt et krav, at bygherre disponerer lokalplanområdet således, at parkering og varelevering kan foregå på egen grund/projektområde.

Administrationen vil, ligesom med de øvrige vejprojekter, overvåge situationen og såfremt det mod forventning viser sig at blive et problem for vareleveringen med et standsning- og parkeringsforbud på strækningen, kan der eksempelvis etableres mulighed for varelevering i et givent tidsrum, f.eks. i de tidlige morgentimer. En sådan løsning kan etableres med en ændret skiltning efter godkendelse ved politiet.

Adgange til havet vs. private fællesveje
Der har gennem hele processen været bekymring om, hvorvidt det stigende antal turister vil slide på klitterne og samtidig være til gene for sommerhusejerne på den vestlige side af Lodbergsvej. Selvom det var uden for lokalplanområdet for Lalandia undersøgte administrationen forskellige muligheder for at sprede feriegæsterne ud på flere hovedadgange til havet således, at eventuel slidtage vil mindskes.

Der blev på den baggrund udpeget en række stiforbindelser, som Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der kunne arbejdes videre med. Oversigten over stiforbindelser fremgår af bilag 2. I øvrigt fremgår stiforbindelserne også af Søndervig-hjemmesiden og er dermed tilgængelige for alle.

For at hjælpe feriegæster på rette vej og i videst mulig omfang at hindre, at feriegæster bevæger sig ind på privat ejendom, etableres der samme type egetræspalisader, som på Houvig Klitvej.
På Houvig Klitvej signalerer palisaderne de steder, hvor vejen kan krydses trafiksikkert, og på Lodbergsvej skal palisaderne – sammen med piktogrammer og skilte med teksten ”sti til stranden” - hjælpe med at guide gæsterne via de udvalgte stiforbindelser til vandet. Palisaderne bliver mindre i skala, så de passer til Lodbergsvej, men ellers er de identiske, og vil derfor være med til at skabe sammenhæng og genkendelighed til Houvig Klitvej.
Nogle steder vil det blive nødvendigt at opsætte palisaderne uden for vejarealet. Såfremt der ikke kan opnås aftale med de vejberettigede til den private fællesvej, vil palisaderne udgå af projektet.

Cykelparkering
Kommunen ejer stort set kun parkeringsarealet i den sydlige ende mellem Houvig Klitvej og Lodbergsvej, og derfor er der ikke nogen oplagte steder at etablere cykelparkering. Administrationen forventer, at der vil være mange cykelturister, som vil have brug for at stille cyklen og gå på opdagelse i Søndervig, og derfor er der forslag om at inddrage to parkeringsbåse, som vist på figur 3 neden for. Administrationen foreslår derfor, at der indrettes en lille cykelparkeringsplads. Arealet har fin sammenhæng med en eksisterende forbindelsessti mellem parkeringspladsen og Lodbergsvej, og belægningen fra Lodbergsvej kan føres ad stien og videre ud på cykelparkeringen, så der skabes god sammenhæng.