Referat: 8. juni 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning om midlertidig ændret anvendelse af industribygning

Sagsnr: 21-013278

Sagsfremstilling

Tarm Idrætscenter, Tarm Tennisklub og Jeto Ejendomme har søgt om midlertidig dispensation til at etablere 2 padel tennisbaner og et område til crossfit i en af industribygningerne ved Erhvervsparken 16 i Tarm.

Lokalplan nr. 46 for området udlægger området til erhverv for virksomheder, der medfører nabogener, og det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanens principper.

I henhold til planlovens §19 kan der meddeles midlertidig dispensation fra en lokalplans principper for en periode på maks. 3 år.

Sammen med ansøgning er der vedlagt en underskrevet erklæring fra ejerne af de 2 nabovirksomheder. Heraf fremgår, at disse 2 virksomheder ikke har bemærkninger til det ansøgte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles en midlertidig dispensation til det ansøgte på 3 år.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Åglimt 1 i Række Mølle - ansøgning om vognmandsforretning

Sagsnr: 20-020404

Sagsfremstilling

Vi har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en vognmandsforretning på arealet ved Åglimt 1 i Række Mølle. På arealet lå der tidligere en landbrugsejendom. Denne blev nedrevet omkring 2014, og det er kun gylletanken der er bevaret. 

I forbindelse med virksomheden ønskes opført en garage/vaskehal på ca. 450 m2. Det er oplyst, at der til vognmandsforretningen er tilknyttet 5 lastvogne.

Endvidere ønskes arealet ud mod Tylvadvej indrettet som p-plads, der kan anvendes i forbindelse med arrangementer i Række Mølle Hallen.

Det ansøgte kræver en landzonetilladelse i henhold til § 35 stk. 1 i Lov om planlægning.

Det ansøgte ligger ved den vestlige indkørsel til Række Mølle og lige udenfor landsbyafgrænsningen. Nærmeste nabobebyggelse er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. I Række Mølle er der i den østlige del af byen et mindre ikke fuldt udbygget erhvervsområde. En placering af vognmandsvirksomheden i dette erhvervsområde vurderes, på grund af eventuel gener fra trafikken til og fra vognmandsvirksomheden, ikke at være hensigtsmæssigt.

Der har været en nabohøring til de nærmeste naboer. Høringen har ikke givet anledning til, at der er kommet indsigelser fra nærmeste nabo.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, når der omkring hele arealet plantes mindst 3 rækker træer/buske, og når der mod nærmeste nabo ved Åglimt 3 laves en form for  støjafskærmning efter aftale med naboen og efter administrationens konkrete godkendelse. Endvidere bør det fremgå som vilkår, at vaskehallen primært er tilladt til virksomhedens egne lastvogne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opsætning af radarmast

Sagsnr: 21-009191

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den kystnære vindmøllepark Vesterhav Syd ansøger Vattenfall om opstilling af et radaranlæg ved transformatorstationen ved Nørbyvej 37.  Det ansøgte radaranlæg ønskes opsat af hensyn til varsling af den offentlige lufttrafik og skal styre vindmøllernes hindringslys i skumringen og i nattetimerne. 

Til brug for styring af lyset kræves et anlæg som kan detektere, hvornår der er fly i luftrummet omkring vindmølleparken og dermed sikre, at lyset kun tændes, når der faktisk er fly i det berørte luftrum.

Lysene på møllerne er tændte i løbet af dagen, men i skumningen og i nattetimerne er der et ønske om, at de øverste lys på vindmøllerne er slukket, med henblik på at minimere anlæggets visuelle påvirkning af de nærliggende kystområder. De svagere lys, der er monteret midt på mølletårnene, vil være tændte hele døgnet.

Vattenfall ønsker en dispensation fra Trafik, Bolig og Byggestyrelsen til at slukke for belysning i skumringen og om natten. Opstilling af radarmast er en del af løsningen til at få en sådan dispensation.

Radaranlægget er sensorbaseret og en dækningsanalyse viser, at radarmasten skal havde en totalhøjde på ca. 20 meter. Radaren sidder øverst i masten og kører med 24 omdrejninger i minuttet med en vandret rotation.

Den 9 marts 2021 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en ansøgning om opsætning af radarmasten ved minkfarmen på Holmsland Klitvej 80. Teknik- og Miljøudvalget udsatte på mødet denne sag med henblik på yderligere udredning.

Efterfølgende er der modtaget en yderligere udredning, og herunder er der søgt om at opsætte radaren ved eksisterende transformatorstation ved Nørbyvej 37. Transformatorstationen er placeret nærved Søndervig Landevej ca. 2,2 km øst for Søndervig.

Radaranlægget ønskes placeret i områdets sydvestlige hjørne jf. vedlagte situationsplan og visualiseringer. 

Da kommunen for ca. 1½ år siden modtog de første forespørgsler på radaranlægget, var den nu ansøgte placering ikke en mulighed, da radarens rækkeevne på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkelig til at dække hele vindmølleparken. Det fremgår af den fremsendte ansøgning, at udviklingen af radarer går stærkt i øjeblikket, og derfor er det i dag muligt at placere radaren som ansøgt. 

Radaranlægget kræver en landzonetilladelse i henhold til § 35 stk. 1 i Lov om planlægning.

Den ansøgte placering er indenfor rammerne af Lokalplan nr. 428, der udlægger området til tekniske formål. I lokalplanens § 5.2 anføres, at el-tekniske anlæg ikke må opføres med større højde end 12 meter og lynfangsmaster må ikke opføres med større højde end 18 meter. Da radaranlægget får en højde på ca. 20 m skal der også, foruden landzonetilladelsen meddeles en dispensation fra lokalplanen.

Der har været foretaget nabohøring til de 3 nærmeste naboer. En af naboerne har svaret, at såfremt radarmasten placeres 20 m nordligere end ansøgt har de ingen bemærkninger til sagen. En anden bo har bemærket, at arbejdsplatformen øverst i masten bør reduceres i størrelse, og den sidste nabo har ikke haft bemærkninger. En placering 20 m nordligere end ansøgt bevirker, at radaren placeres 20 m længere væk fra naboejendommene.

Det fremgår af ansøgningen, at Vattenfall også har set på mulighederne for en placering af radaren offshore. Denne løsning anses af flere grunde for ikke at være aktuel. En offshore løsning betyder, at lyset vil stå forholdsvist mere tændt. Dels fordi adgangen til radaranlægget i forbindelse med vedligehold og reparation er afhængigt af vejret og dels fordi placering af radar offshore vil kræve to radarer, da de skal kigge både øst og vest for møllerne. Mølletårnene vil skygge radarernes dækningsområde, hvilket vil medføre en cone of silence (område over radaren, hvor den ikke kan detektere) omkring center af vindmøllefarmen, hvor radarerne vil miste flyene af syne. Dette medfører en periode, hvor lyset er tvangstændt. 

Det fremgår også af ansøgningen, at der ved en placering af radaren ved transformatorstationen arbejdes på, at også lysene på vindmøllerne ved f.eks. Velling Mærsk kan styres herfra. Ved en placering af radaren offshore vil denne mulighed ikke være tilstede.

Idet radarmasten skal havde ”frit udsyn” til vindmøllerne, for at sensorne kan reagere på indkomne fly, må der ikke etableres/bygges noget, der hindrer dette ”frie udsyn”.

Der er i forbindelse med beregning af højden på radarmasten taget forbehold for fremtidigt byggeri, både i sommerhusområder, byzoner og det åbne land. Herunder er der i forhold til det eksisterende terræn lagt de højder ind, der tillades for byggeri i forhold til plan- og byggelovgivningen.

Forudsætningerne der er lagt til grund for beregningerne må som udgangspunkt ikke ændres, men ved en ændret lovgivning og/eller ændret planlægning kan grundlaget blive ændret. Såfremt der skulle blive en ændret planlægning i et område der medfører højere byggeri end nu forudsat, vil Vattenfall være indstillet på at gennemføre en ny beregning for at undersøge påvirkningen i forbindelse med den nye planlægning.

Ejendommen, hvorpå radaranlægget ønskes placeret, ligger inden for Stadil Landbrugslandskab i Ringkøbing-Skjern Kommunes landskabskarakteranalyse. Landskabsområdet består af fire underområder og radaranlægget ønskes placeret under underområde Holmsland Bakkeø.

Bakkeøen har et fladt terræn og rummer middelstore, dyrkede og afvandede marker, der er afgrænset af fragmenterede og enkeltrækkede hegn i et ustruktureret mønster. Terrænet og bevoksningen skaber åbne landskabsrum, som også åbner sig op mod det tilstødende fjordlandskab ved Ringkøbing Fjord. Landskabsområdet er påvirket af tekniske anlæg, højspændingsledninger og industribygninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §19 og §35

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra lokalplanen og landzonetilladelse til at opføre en radarmast med en højde på ca. 20 m, når masten placeres 20 m nordligere end ansøgt. Vilkår for tilladelsen er, at platformen øverst i masten reduceres til en absolut minimum størrelse, samt at de paneler, der på visualiseringen er vist øverst i masten, ikke monteres.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling dog med den ændring, at der i tilladelsen gøres opmærksom på, at denne ikke kan udnyttes, og at der ikke kan meddeles byggetilladelse, før Miljøstyrelsen har meddelt Energinet en ny VVM-tilladelse til landanlægget i forbindelse med Vesterhav Syd Havmøllepark.Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anmodning om igangsættelse af planlægning for område til et rekreativt formål, øst for Arnborgvej 43,Skjern.

Sagsnr: 21-006625

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er, at igangsætte planlægningen for et kommuneplantillæg, som skal give mulighed for udbygning af de eksisterende faciliteter på et Put and Take område for lystfiskere og kanosejlere.

Indenfor området er der flere søer fra et nedlagt dambrug, som i dag anvendes til Put and Take. Derudover er der parkeringsarealer, kaffeskur, shelters og kanobro. Området har et areal på ca. 11 ha og er beliggende øst for ejendommen Arnborgvej 43, 6900 Skjern. Området omfatter arealer både nord og syd for Arnborgvej. Derudover ligger området tæt på Herning Kommune.

Planforhold

Området er ikke rammelagt i kommuneplanen og ligger i landzone. Det ansøgte projekt vurderes ikke at være lokalplanpligtigt, da der ikke sker en væsentlig ændring i anvendelsen af arealerne. Området skal rammelægges i kommuneplanen via et kommuneplantillæg, så der efterfølgende kan gives en landzonetilladelse til udbygning af de eksisterende faciliteter i området i form af nye toilet- og rensefaciliteter.

Arealet vil efterfølgende blive udskilt som en selvstændig matrikel.

Kulturmiljø
Størstedelen af området er udpeget som et område med kulturhistoriske bevaringsværdier på grund af det tidligere dambrug på arealet, der var et af Danmarks ældste. I det nordøstlige af området er der et fredet fortidsminde (stemmeværk).

Støj
Området ligger indenfor støjkonsekvenszonen fra Borris Skyde- og Øvelsesterræn, og er støjbelastet grundet nærheden til Arnborgvej.

Natur
Mod syd grænser planområdet op til habitatområdet omkring Skjern Å. Størstedelen af planområdet er udpeget som lavbundsarealer og som et område med oversvømmelsesrisiko.

Den sydligste del af området ligger indenfor et område udpeget som økologisk forbindelsesområde og Grønt Danmarkskort. Herudover ligger den sydligste del af området indenfor åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Der er beskyttede bilag IV-arter i den nordlige del af området. Derudover er der § 3 søer og et engareal. Se bilag.

Administrationens vurdering
Anvendelsen af området vurderes ikke at være støjfølsom. Der er derfor ingen konflikt med beliggenheden nær Arnborgvej eller indenfor støjkonsekvensområdet for Borris Skyde- og Øvelsesterræn. Forsvaret er enig heri, se bilag.

Da der alene søges om fastholdelse af eksisterende aktiviteter, samt mulighed for etablering af et nyt toilet og fiskerensefaciliteter, til den eksisterende parkeringsplads nord for Arnborgvej, vurderes planlægningen ikke at påvirke de naturmæssige interesser og bindinger i området væsentligt. Det samme gør sig for gældende i forhold til kulturmiljøet. Der kan konstruktionsmæssigt tages hensyn til risikoen for oversvømmelse, samt lavbundsarealet ved etablering af toilet og fiskerensefaciliteterne.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget samt en screening af det konkrete projekt (VVM).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM)
Naturbeskyttelsesloven
Habitatbekendtgørelsen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af projektet vil understøtte indlandsturismen herunder fritidslivet i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 • Planlægningen for område til rekreativt formål på Arnborgvej 43, 6900 Skjern, igangsættes for ansøgers regning og risiko.
 • Der igangsættes en foroffentlighedsfase.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Foroffentlighedsfase for et område til centerformål ved Lodbergsvej 81, Søndervig

Sagsnr: 20-014769

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. januar 2021 at igangsætte planlægningen for et område til centerformål ved Lodbergsvej 81 i Søndervig. Plangrundlaget skal give mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker og ferielejligheder.

Foroffentlig høring
Planprocessen er blevet igangsat med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i perioden 19. april til 3. maj 2021. Der er indkommet bemærkninger fra 11 borgere, én forening og én myndighed. Bemærkningerne er vedlagt og behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som høringssvar til bemærkningerne og som grundlag for den videre planlægning.

Bemærkningerne vedrører primært:

 • Bygningshøjde og skyggegener
 • Bebyggelsens volumen og udformning mod gaden
 • Bebyggelsens placering i landskabet
 • Bebyggelsens udseende og arkitektur
 • Parkeringsforhold

Administrationens vurdering
Vedlagt er notat med administrationens bemærkninger og anbefalinger til bemærkningerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at en fortætning af Søndervig, herunder planlægning for nye
funktioner og faciliteter, kan medvirke til at understøtte Søndervig som en moderne turismeby.
Det karakteristiske klitareal ved Lodbergsvej 81, der er med til at binde byen og naturen
sammen, kan ikke bevares såfremt projektet ved Lodbergsvej 81 realiseres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender:

 1. At planlægningen for område til centerformål ved Lodbergsvej 81 i Søndervig fortsættes for ansøgers egen regning og risiko.
 2. At vedlagte notat med behandling af bemærkninger anvendes som svar og som grundlag for den videre planlægning.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på udarbejdelse af yderligere visualiseringer af bebyggelsen i terrænet.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning, da han ikke mener, at projektet er i overensstemmelse med udviklingsplanen for Søndervig.Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Prioritering af budgetforslag 2022-2025, Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 20-018659

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning den 25. maj 2021 udarbejdet endelige forslag til budgetskemaer til udvalgets prioritering til det kommende budgetseminar.

Der vedlægges oversigter over forslagenes økonomiske konsekvenser for budgetperioden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender og prioriterer budgetforslagene til det kommende budgetseminar.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte de drifts- og anlægsforslag, der skal medtages til budgetkonferencen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Der blev herudover orienteret om følgende:

 • Henvendelse om oprensning af Tim Å
 • Henvendelse til Vejbestyrelsen
 • Henvendelse vedrørende fysiske reklamer i Ringkøbing
 • Renovering og fartbegrænsning, Dalgasgade i Troldhede
 • Lokalplan for byggeri i Skolegade i Tarm
 • Henvendelse fra Energiforening


Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing