Referat: 22. juni 2021 kl. 12:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Virksomhedsbesøg - Agro Intelligence

Sagsnr: 21-000857

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget mødes på Agro Intelligence, Askevej 7, 6940 Lem kl. 12.00 til rundvisning og præsentation af projekter.

Efter virksomhedsbesøget afholdes det ordinære udvalgsmøde på Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Virksomhedsbesøg blev foretaget.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Prioritering af lokalplaner

Sagsnr: 21-014428

Sagsfremstilling

Lokalplanlisten fremsendes med henblik på politisk prioritering.

Lokalplanlisten er blevet ajourført med ændringer og nye sager siden sidste politiske prioritering. Nye sager samt forslag til nye prioriteringer er markeret med rødt i den vedlagte prioriteringsliste.

Sagerne forslås prioriteret efter følgende principper:

 • Hastesag: Særlig vægt på stram tidsplan med deadline (anvendes kun i særlige tilfælde)
 • 1: Igangværende med 1. prioritet
 • 2: Arbejdes med periodisk
 • 3: Der arbejdes ikke på sagen
 • 4: Forundersøgelse pågår med henblik på eventuel igangsætning

Bemærkninger til prioriteringslisten:

Solcelleanlæg
Lokalplanlisten indeholder administrationens forslag til prioritering af solcelleanlæg. Der arbejdes i alt på 7 igangsatte solcelleprojekter. 3 sager foreslås prioriteret med en prioritet 1 og 4 sager med en prioritet 2. Desuden arbejdes med en prioritet 1 på projektet energitestcenter ved Lem Kær, der også indeholder solcelleanlæg. De resterende solcelleprojekter afventer evaluering af solcelleplanlægningen, som senest skal gennemføres medio 2022, jf. byrådets beslutning den 20. april 2021. Herunder afventer 4 nyligt ansøgte solcelleprojekter evalueringen. De afventende solcellesager foreslås prioriteret med en prioritet 3. Samlet set er solcelleplanlægningen ressourcekrævende.

Sager uden konkret ansøger, som foreslås opprioriteret
For en gruppe af sager gælder, at der ikke står en konkret ansøger bag. Det er derfor op til en politisk prioritering, hvorvidt der skal bruges ressourcer på disse sager. Ved den seneste prioritering den 24. november 2020 blev flere af disse sager nedprioriteret af hensyn til manglende ressourcer i administrationen. Administrationen foreslår, at følgende sager opprioriteres.

Fleksible boliglokalplaner: Planlægning for fleksible boligområder indgår i strategi for grundudvikling, som Byrådet vedtog den 20. april 2021. Ifølge stratgiens handlingsoversigt skal planlægningen igangsættes i 2021. Planlægningen skal sikre, at allerede udlagte boligområder kan anvendes mere fleksibelt og muliggøre at der både kan etableres åben-lav og tæt-lav inden for samme område. Processen åbner op for at landsbyer og landdistrikterne får bedre muligheder for at opfylde ønsker om blandt andet række-, dobbelt og kædehuse (tæt-lav boligbebyggelse). Sagen foreslås prioriteret med en prioritet 1.

Lokalplantillæg for Smed Sørensens Vej 1: Ringkøbing-Skjern Kommune har købt ejendommen Smed Sørensens Vej 1 i Ringkøbing med henblik på fortsat anvendelse til offentlig administration for Land, By og Kultur. Formålet med lokalplantillægget er at sikre, at plangrundlaget er i overensstemmelse med anvendelsen til offentlig administration. Sagen foreslås prioriteret med en prioritet 1.

Erhvervsområde, Ringkøbing Øst: Formålet med planlægningen, er at imødekomme et stigende efterspørgsel på tidssvarende erhvervsarealer i Ringkøbing. Planlægningen indgår i strategi for grundudvikling. Ifølge stratgiens handlingsoversigt skal planlægningen for erhvervsområde ved Ringkøbing Øst igangsættes i 2021. Sagen anbefales prioriteret med en prioritet 2.

Erhvervsområde ved Tarm: Formålet med planlægningen er, at imødekomme efterspørgsel på tidssvarende erhvervsarealer i Tarm. Planlægningen indgår i strategi for grundudvikling. Ifølge stratgiens handlingsoversigt skal planlægningen for erhvervsområde ved Tarm igangsættes i 2021. Sagen anbefales foreløbig prioriteret med en prioritet 4, idet forundersøgelser pågår med henblik på afgrænsning og igangsætning af planlægningen. Herefter foreslås sagen prioriteret med en prioritet 2.

Temaplan for autocamperpladser (idé fremkommet fra administrationen): Udvikling af stærke feriesteder, naturen som hovedattraktion og differentieret overnatningskapacitet er blandt indsatsområderne i Partnerskabet for Vestkystturisme. Autocampering vinder større og større indpas som ferieform. Administrationen finder det relevant, at muliggøre etablering af autocamperpladser i Ringkøbing-Skjern Kommune, ved at kommunen udpeger og udlægger såkaldte satellitpladser med mulighed for autocampering, der tilgodeser bestemmelserne i både campingreglementet og den øvrige lovgivning. Placering og omfang skal klarlægges i en planlægningsfase. Planlægningen vil kræve et tæt samarbejde med kommunens 17 campingpladser, da realiseringen bl.a. afhænger af campingpladsernes interesse i at drive satellitpladserne. Sagen foreslås prioriteret med en prioritet 4, med henblik på, at sagen hurtigst muligt kan fremsendes til politisk igangsættelse. Herefter foreslås sagen prioriteret med en prioritet 2. Såfremt planlægningen igangsættes, vil Plan og Vejanlæg i samarbejde med Kultur, Natur og Fritid samt eventuelt Ekstern Udvikling igangsætte arbejdet med at finde egnede lokaliteter.

Erhvervsudvikling, Kongevejen, Videbæk: Der er mangel på kommunalt erhvervsjord i Videbæk til tungere erhvervsvirksomheder. For at være på forkant med erhvervsudviklingen, har administrationen derfor anbefalet en igangsættelse af udarbejdelsen af et nyt plangrundlag til erhvervsformål i Videbæk, som muliggør etablering af produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Sagen foreslås prioriteret med en prioritet 2.

Erhvervsparken, Skjern: Ud fra flere henvendelser kan administrationen konstatere, at der er mangel på attraktive erhvervsarealer til udvalgsvarebutikker i Skjern. Udvalgsvarebutikkerne vil gerne etablere sig i Erhvervsparken, men da området er udlagt til butikker med særlig pladskrævende varer, kan de ikke placeres der. Derudover er kommunen ved at erhverve mere erhvervsjord i forlængelse af Erhvervsparken ved Arnborgvej. For at kunne byggemodne dette areal og efterkomme erhvervsudviklingens ønsker, anbefaler administrationen, at der bruges ressourcer på at klargøre sagen til politisk stillingtagen til igangsættelse af en lokalplanlægning for området. Sagen foreslås prioriteret med en prioritet 4.

Sager uden konkret ansøger, som foreslås nedprioriteret

Følgende sager anbefales forsat nedprioriteret, idet der ikke er ressourcer i administrationen til at arbejde med disse. Derfor anbefaler administrationen, at følgende sager prioriteres med en prioritet 3, hvormed der ikke arbejdes på sagerne. I modsat fald bør andre sager nedprioriteres. Prioritering af sagerne medtages igen næste gang lokalplaner prioriteres i udvalget.

Bork Havn: Aktører i Bork Havn har en række ønsker til udbygning af faciliteter i havneområdet. Borkområdet er underlagt en række fredning og beskyttelser – specielt har strandbeskyttelseszonen, været en blokering for mange tiltag. Strandbeskyttelseslinjen er nu ophævet. Dette åbner nu mulighed for en videre planlægning af området. Nogle ønsker kan realiseres uden udarbejdelse af en ny lokalplan, mens andre kræver udarbejdelse af lokalplan. Der vil fortsat være øvrige fredninger og beskyttelser, som skal håndteres. Der er fremsat ønske om udarbejdelse af en fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus med fokus på indlandsturisme. Administrationen foreslår, at lokalplanlægning for Bork Havn afventer den fælles helhedsplan. Økonomiudvalgets prioritering af helhedsplaner betyder, at den fælles helhedsplan for Stauning, Bork, Hemmet og Skaven Hus forventes, at blive igangsat i 2023. Prioriteringen er koordineret med øvrige turismemæssige prioriteringer, hvor andre turistprojekter er blev opprioriteret.

Store sommerhuse: Ringkøbing-Skjern Kommune oplever efterspørgsel på større sommerhuse fortrinsvis til udlejning. I dag kan der i de fleste sommerhusområder bygges op til 10% af grundens areal. Mulighederne for at bygge mere, er i dag begrænsede - især i ældre lokalplaner. Administrationen vurderer, at der i flere sommerhusområder kan skabes mulighed for større sommerhuse på op til 15% af grundens areal dog ikke større end 180 m2. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. oktober 2019, at administrationen skal undersøge mulighederne for at udarbejde et generelt tillæg til lokalplaner for sommerhuse. Tillægget har til formål at skabe mulighed for større sommerhuse i udvalgte lokalplanlagte sommerhusområder.

Holmsland Klitvej, Hvide Sande, boligformål: I Hvide Sande er der kun tre kommunale boliggrunde tilbage. Det forlyder, at disse grunde ikke er attraktive på grund af nærhed til hospice. Jordforsyningsområdet oplever efterspørgsel på andre boliggrunde i byen. Af den netop vedtagne strategi for grundudvikling lægges der vægt på at sikre arealer til forskellige boformer baseret på efterspørgsel og samfundstendenser. Det fremgår af handlingsplanen for grundudvikling, at der blandt andet i Hvide Sande bør planlægges og byggemodnes et antal kommunale boliggrunde. Administrationen ser derfor stort potentiale i at få igangsat planlægningen for forskellige boligformer med henblik på egen salg samt salg af projektareal til andre projektmagere. 

Øvrige planopgaver:

Der arbejdes på følgende øvrige ressourcekrævende planopgaver:

 • Opfølgning på udviklingsplaner for Hvide Sande og Søndervig
 • Projekter som følge af Lalandia/Nyhavn med videre i Søndervig
 • Helhedsplan Kloster
 • Helhedsplan Skjern-Tarm
 • Planstrategi 2022 - forarbejder
 • Opgaver i forbindelse med byggemodning, jordforsyning og grundejerforeninger
 • Matrikulære sager
 • Campingsager
 • Generelt lokalplanarbejde

Administrationen modtager en del henvendelser om nye projekter, hvor vi prioriterer dialogen og forberedelse af sagerne til politisk igangsætning. Sammenlagt er dette tidskrævende, men tiden vurderes at være godt givet ud i forhold til at fremme og forme projekterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge Planloven har kommunen en lokalplanpligt. Det vil sige, at kommunen har pligt til snarest at udarbejde en lokalplan, når et ansøgt projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen. Med ordet "snarest" menes, at Byrådet, så hurtigt det er muligt, skal tage initiativ til at udarbejde et lokalplanforslag, og senest 1 år efter modtagelse af ansøgningen have offentliggjort et lokalplanforslag.

Det skal bemærkes, at mange lokalplaner kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg, og derfor ikke er omfattet af ovennævnte forpligtigelse.

Planloven giver kommunen adgang til at anmode ansøger om at være behjælpelig med udarbejdelse af forslag til lokalplanen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender prioriteringslisten.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anmodning om delvis ophævelse af Lokalplan 50 for et område til ferieboliger i det sydøstlige Hoven

Sagsnr: 21-014075

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om en ny hal til virksomheden FH Scandinox A/S på Kærhusvej 4 i Hoven, se bilag.

Virksomhedens matrikel 1ea Kirkegård, Hoven ligger i landzone og går ned til Hoven Å. Det ansøgte kræver en landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35 stk. 1.

Planforhold

Den nye bygning ønskes placeret i et område til blandet bolig- og erhvervsformål og i et område til rekreativt formål, sommerhus- og fritidsboligbebyggelse, se bilag. 

Den syd/østlige del af virksomheden ligger indenfor delområde A i Lokalplan nr. 50, der er udlagt til ferieboliger, se bilag.

Virksomheden ønsker i forbindelse med nybyggeriet at få aflyst den del af Lokalplan nr. 50, som de anvender i dag, da deres aktiviteter ikke er forenelige med lokalplanens formål, se bilag.

I henhold til planlovens § 33 stk. 1, pkt. 1 kan byrådet beslutte at ophæve lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. Det kan ske en delvis ophævelse af en lokalplan, hvis der er tale om landzonearealer og når arealerne samt bygningerne anvendes til lovlige formål, der fortsættes.

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en lovligt etableret virksomhed, da der tidligere er meddelt dispensation fra lokalplanen til opførelse af de eksisterende bygninger. 

Det ansøgte byggeri ønskes opført i forlængelse af de eksisterende bygninger. Derfor vurderes  nybyggeriet ikke at ændre væsentligt på det bestående miljø eller at være lokalplanpligtig i sig selv.

Det ansøgte nybyggeri skal afvente en delvis aflysning af Lokalplan nr. 50 og derefter behandles efter landzonereglerne i planloven.

Landskab
Virksomhedens brugsareal ligger indenfor landskabskarakterområdet Skjern Enge Landbrugsslette. Ifølge kommuneplanen skal nyt byggeri tilpasses det eksisterende under hensyn til den samlede bygningsmasses udtryk. Det ansøgte vurderes at opfylde dette, se bilag.

Afgrænsning af plangrundlaget
Af kortbilag 2 i Lokalplan 50 fremgår det, at delområdeafgrænsningen i lokalplanen er sammenfaldende med åbeskyttelseslinjen. Dette er imidlertid ikke længere tilfældet. Åbeskyttelseslinjen går næsten helt op til virksomhedens brugsareal, se bilag.

Syd for brugsarealet er der et § 3 beskyttet overdrev, som der ikke må ske tilstandsændringer af. Det er derfor ikke sandsynligt, at der på dette areal kan etableres ferieboliger eller erhverv.

Administrationen anbefaler derfor: 

 • at aflyse den del af delområde A i Lokalplan 50, der ligger indenfor virksomhedens areal, se bilag, da det ikke vurderes nødvendig med en planlægning.
 • at afgrænsningen af rammeområderne opdateres ved næste revision af kommuneplanen i forhold til faktiske forhold og de naturmæssige hensyn.

Miljøvurdering
Der skal gennemføres en screening af lokalplanændringen. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at ændringen medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høring
Ifølge planloven skal der ske en høring af ejerne forud for aflysningen af en lokalplan på minimum 4 uger. Ligeledes skal der ske en nabohøring forud for meddelelsen af en landzonetilladelse.

Ejer har accepteret den af administrationen foreslåede afgrænsning af arealet, der aflyses, se bilag. Derfor vurderes der ikke behov for yderligere høring. Der vurderes ikke at være andre parter i sagen.

Der har i perioden 28. maj til 13. juni været gennemført en høring af naboerne i forhold til det ansøgte byggeri og den delvise ophævelse af lokalplanen. Der er ikke indkommet bemærkninger. (Obs høringen pågår) 

Administrationen anmoder om mulighed for administrativt at meddele den delvise ophævelse af lokalplanen, såfremt der ikke indkommer indsigelser ved høring af de berørte myndigheder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Naturbeskyttelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøttelse af udviklingen af erhvervslivet og naturinteresserne i og omkring Hoven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 • Den del af delområde A i Lokalplan 50, der ligger indenfor matrikel 1ea Kirgård, Hoven, se bilag, aflyses.
 • Administrationen bemyndiges til at meddele afgørelse om ovennævnte aflysning, såfremt der ikke indkommer indsigelser fra de berørte myndigheder.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling. 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Kongevejen i Videbæk

Sagsnr: 21-014778

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af, at administrationen kan igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for et areal på op ca. 23,8 ha til erhvervsformål ved Kongevejen i Videbæk, se Bilag 1.

Baggrund
Der er mangel på kommunal erhvervsjord i Videbæk til tungere erhvervsvirksomheder. For at være på forkant med erhvervsudviklingen i Videbæk anbefaler administrationen derfor, at der udarbejdes et nyt plangrundlag til erhvervsformål i Videbæk, som muliggør etablering af produktionsvirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en henvendelse fra en produktionsvirksomhed som ønsker at flytte til Videbæk, da virksomheden er blevet for stor til at blive på sin nuværende placering.

Planforhold
Området er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og produktionsvirksomheder i miljøklasse 5-7.

For at virksomhedens ønsker kan realiseres, er der behov for, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der sikrer den ønskede bygningshøjde med videre.

Området er ikke omfattet af en lokalplan. Realisering af projektet er lokalplanpligtigt, da der er tale om en væsentlig ændring.

Området er beliggende i landzone og anvendes til landbrugsformål. Ved planens endelige vedtagelse overføres området til byzone og landbrugspligten ophæves.

Vejforhold
I forbindelse med planlægningsarbejdet bør det undersøges, om udviklingen af erhvervsområdet forudsætter en krydsombygning ved Kongevejen og Skjernvej.

Områdeafgrænsning
Den endelig områdeafgrænsning af plangrundlaget fastlægges i planprocessen. Området er afgrænset til maksimalt at omfatte området vist på Bilag 1.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Øvrige tilladelser
Virksomheden skal muligvis have en miljøgodkendelse alt afhængig af virksomhedens størrelse.
Under planlægningsarbejdet skal det afklares, om der skal udarbejdes et varmeprojekt.

Andre særlige forhold
Den konkrete planlægning vil først blive igangsat, når ejeren af området har fremsendt en ejerudtalelse, der giver administrationen bemyndigelse til at udarbejde plangrundlaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Plangrundlaget skal danne grundlag for en kommunal byggemodning. Økonomien vedrørende byggemodningsprojektet, herunder tilslutning til diverse forsyningsselskaber, vejanlæg m.v., vil blive fremlagt i en selvstændig sagsfremstilling, hvor der vil blive anmodet om en anlægsbevilling til projektet på et senere tidspunkt.

Der kan ligeledes være økonomi forbundet med planlægningen, såfremt det vurderes, at der er behov for en krydsombygning ved Kongevejen og Skjernvej.

Effektvurdering

Plangrundlaget skaber grundlag for at styrke erhvervsudviklingen i Videbæk og i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at:

 • Planlægningen for et område til erhvervsformål ved Kongevejen i Videbæk igangsættes.
 • At administrationen udarbejder plangrundlaget.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster

Sagsnr: 20-023291

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11. august 2020, at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for ejendommen Klostervej 1, 6950 Ringkøbing til ferieboliger. For at understøtte bosætningen generelt i Kloster og delvis fortsætte den eksisterende erhvervsanvendelse er området planlagt til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder ferieboliger. 

Plangrundlaget består af et kommuneplantillæg for Klostervej 1 og 3 og en lokalplan, der alene omhandler Klostervej 1. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål.

Ejendommen Klostervej 3 anvendes i dag til et autoværksted med en tilhørende bolig. Denne anvendelse vurderes at kunne fortsætte uagtet efter vedtagelsen af planerne. Se bilag.

Kommuneplantillægget giver mulighed for mindre ikke generende erhverv, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt lejligheder. For Klostervej 1 gives også mulighed for ferieboliger.

Formål
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at omdanne det tidligere vandværk til et område til blandet bolig- og erhvervsformål. Konkret gives mulighed for lagerfaciliteter samt tæt-lav- og etageboligbebyggelse. Op til 10 af boligerne kan anvendes som individuelle ferieboliger.

Derudover er det lokalplanens formål at sikre:

 • tilkobling af området til de omkringliggende veje og stier
 • indpasning af bebyggelsen i landskabet
 • naboen nord for lokalplanområdet imod indbliksgener.
 • beplantning omkring området
 • arealer til både fælles og privat ophold.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, se kortbilag 3 i lokalplanen.

Området indeholder flere ledninger og kabler blandt andet en 50kV luftledning og en råvandsledning, som der er taget hensyn til i disponeringen. De fælles opholdsarealer skal dog fortsat være under luftledningen. Der er derfor gjort særligt meget ud af at sikre gode private opholdsarealer. For at sikre naboen mod nord, mod indbliksgener, stilles krav om hegn, beplantning og at bebyggelsen placeres minimum 5 m fra skel.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der har været gennemført to foroffentlige høringer på grund af den udvidede planafgrænsning og anvendelse.

Der er kun indkommet bemærkninger i den sidste foroffentlige høring, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase
Idet der har været gennemført en foroffentlig høring, forventes planforslagene sendt i offentlig høring i 8 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Et større forskelligartet udbud af boliger i Kloster, herunder individuelle ferieboliger vil støtte op om de turistpolitiske indsatser i kommunen og styrke bosætningsmulighederne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 • At forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 468 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 • At notat med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Nygade og Svinget i Skjern

Sagsnr: 20-014741

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 462 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 23. marts 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. april 2021 til og med den 17. maj 2021. Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet nogen bemærkninger til planlægningen.

Lokalplanen har til formål at muliggøre et konkret boligprojekt fra Bomidtvest, bestående af 41 tæt-lav boliger med vejadgang fra Nygade.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ved etablering af alment boligbyggeri skal kommunen bidrage med et grundkapitalindskud,
svarende til mellem 8% og 12% af den samlede anlægssum for det pågældende byggeri.
For at det omhandlede anlægsprojekt kan realiseres, er det derfor en forudsætning, at Byrådet
godkender projektet via en særskilt behandling af skema A, B og C, der omhandler de
økonomiske forudsætninger for byggeriet. Dette vil i givet fald blive behandlet i Økonomiudvalget
og Byrådet på et senere tidspunkt.

Effektvurdering

Realisering af projektet vil omdanne et nedslidt erhvervsområde til et attraktivt boligområde tæt
på Skjern aktivitetscenter og byens centrum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 1. Lokalplan nr. 462 for et område til boligformål ved Nygade og Svinget i Skjern vedtages endeligt.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Endelig vedtagelse af rammelokalplan nr. 469 for et område til boliger ved Søndervig Landevej i Søndervig

Sagsnr: 21-013953

Sagsfremstilling

Forslag til Rammelokalplan nr. 469 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 20. april til og med den 18. maj 2021. 

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen indkommet i alt fire bemærkninger fra:

 • to myndigheder
 • to foreninger

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Grundet en fejl i Plandata er høringssvar indkommet før den 10. juni også medtaget.

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne fra foreningerne omhandler blandt andet:

 • Spørgsmål om lovligheden af den valgte fremgangsmåde med totrinsplanlægning

Da ingen af de indkomne bemærkninger omhandler konkret indhold i lokalplanforslaget, er det administrationens vurdering, at de ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ved overførsel af et landbrugsareal i landzone til byzone, kan kommunen blive overtagelsespligtig, såfremt der ikke efter 4 år er påbegyndt byggeri eller anlæg. Beløbet fastsættes af taksationsmyndighederne efter samme regler, som gælder for ekspropriation af ejendomme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 1. Lokalplan nr. 469 for et område til boligformål ved Søndervig Landevej i Søndervig vedtages endeligt.
 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Status strategisk-fysisk udviklingsplan Hvide Sande

Sagsnr: 19-025735

Sagsfremstilling

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Hvide Sande blev godkendt på byrådsmødet den 19. maj 2020 sammen med det foreslåede åbningstræk vedrørende finansiering af broer og areal over Slusebroen med svingbroen som hovedprioritet. Det dannede baggrund for en ansøgning til Realdania, som senere bevilgede 4. mio. kr.  Endvidere har Byrådet godkendt et budget til realiseringen i 2021-2023.

Hvide Sande Havn har nu anmodet om, at der skal reserveres et areal på Sluseøen til potentielle nye erhvervsmæssige aktiviteter. Det ændrer forudsætningerne for projektet. Derfor anmodes Teknik- og Miljøudvalget om, at projektet sættes på standby indtil 1. kvartal 2022, hvor der forventes en afklaring vedrørende det reserverede område på Sluseøen. 

Baggrund 

I bilag 1 er de ansøgte åbningstræk til Realdania illustreret.  

Fase1: Svingbro. Broforbindelse fra Sluseøen for gående og cyklister. En svingbro sikrer, at funktionaliteten i kammerslusen ikke forstyrres.

Fase 2: Plinten skal fungere som højvandsikringen af området, og vil også virke som en afgræsning eller definering af havnefronten, så der bliver en tydelig promenade for gående og cyklister

Fase 3 : Gangbro monteret på eksisterende bro ved afvandingsslusen så Nordbyen og Slusesøen forbindes.

Der er den 13. januar 2021 modtaget tilsagnsskrivelse fra Realdania, som har valgt at bevilge op til kr. 4.000.000 kr. til realisering af en rekreativ forbindelse med realisering af åbningstræk i Hvide Sande. Der skal udarbejdes et samlet projekt for forbindelsen på tværs af havnen, som er i overensstemmelse med intentionerne i udviklingsplanen og skaber gode rekreative forbindelser af høj arkitektonisk kvalitet.

Tilsagnet om bevilling er tidsbegrænset og udløber den 30. juni 2024.

Realiseringen af plinten, som den er beskrevet i ansøgningen, støttes ikke i denne sammenhæng, da plinten skønnes at være en del af byggemodningen for en eventuel fremtidig bebyggelse på Sluseøen. 

Der har indtil nu været arbejdet med projektplanen, budgettet , indledende støjmålinger, kontakt til Kystdirektoratet - og der er fundet en bygherrerådgiver, hvor der var planlagt kontraktunderskrivelse, men er nu udsat. 

Udfordringer 

Hvide Sande Havn har ønsket at reservere den nordlige del af Sluseøen for at sikre havnen et udviklingspotentiale i forbindelse med interesse fra flere offshore-virksomheder. Hvis det bliver en realitet, vil det reserverede område blive helt lukket for gennemgang. Det betyder ændringer i forhold til den måde, turisterne kan bevæge sig på Sluseøen. Der forventes en afklaring om anvendelsen af det reserverede område i 1. kvartal 2022. 

Kystdirektoratet  er kritisk overfor det nuværende forslag til en gangbro på siden af afvandingsslusen. Kystdirektoratet er indstillet på at se på et nyt forslag, der potentielt kan blive væsentligt dyrere, hvis det er muligt at få det godkendt.  

Støjmålinger Sluseøen vedrørende bebyggelse. Der er udarbejdet indledende støjmålinger, der viser, at der potentielt kan være virksomheder, som fremover vil blive begrænset i forhold til, hvad deres nuværende rammer tillader, da en udvidelse af driften kan medføre overskridelse af grænseværdien på Sluseøen. Det vil dog kræve en nærmere undersøgelse af de faktiske forhold for at bekræfte, om der reelt sker en overskridelse af støjniveauet for planområdet på Sluseøen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Udviklingsplanerne skal godkendes af byrådet, men er ikke juridisk bindende på samme vis som kommuneplanen og lokalplaner.

Realdania har specifikke krav, som skal opfyldes ved bevillingen til realiseringen af åbningstræk i Hvide Sande. 

Økonomi

Nuværende budget

Svingbro

Bro på drejekonstruktion

6.300.000

Vederlagskonstruktioner inkl. spuncelle med drejeleje

2.250.000

Mekanik og lejekonstruktioner

1.750.000

Rampeanlæg, tilgængelighed

1.050.000

Belysningsanlæg

500.000

Gangbro

Gangbro/stibro med træbeklædning i gangarealet

3.700.000

I alt

15.550.000

Uforudsete udgifter

10%

1.555.000

Usikkerhedsfaktor

6%

933.000

Arkitektkonkurrence

500.000

Rådgiverhonorar

15%

2.332.500

Geotekniske undersøgelser

75.000

Byggeplads, indvielse og lign

0

I alt

5.395.500

Total

20.945.500


Finansiering

Realdania

4.000.000

Hvide Sande aktører

2.500.000

Ringkøbing-Skjern Kommune

15.145.500

Indtægter i alt

21.645.500

Fondsmoms (17,5 % af beløbet fra Realdania)

700.000

Indtægter efter betaling af fondsmoms

20.945.500

Effektvurdering

Hvis det reserverede område på Sluseøen anvendes til erhvervsmæssige aktiviteter har det store konsekvenser for det planlagte åbningstræk for den strategisk-fysiske udviklingsplan. Halvdelen af Sluseøen vil blive lukket af, og det betyder ændringer i forhold til den måde, turisterne kan bevæge sig på Sluseøen - og grundlaget for eventuel senere anvendelse til ferielejligheder, små caféer, parkeringsdæk og så videre vil blive ændret. Projektet bør i givet fald revurderes. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at det igangsatte åbningstræk for den strategisk-fysiske udvikling for Hvide Sande sættes på standby indtil, at der er en tilbagemelding fra Hvide Sande Havn vedrørende det reserverede område på Sluseøen. Den forventes 1. kvartal 2022. Herefter vurderes projektet sammen med Realdania og styregruppen - og der udarbejdes en ny indstilling til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende det videre forløb. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling, dog ønsker Niels Rasmussen, at processen fortsætter.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Status for fjernvarme omstilling til vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern kommune 2020

Sagsnr: 21-004683

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en orientering om status for fjernvarmens omstilling til vedvarende energi.

Administrationen har indsamlet varmeproduktionsdata fra alle fjernvarmeværker i Ringkøbing-Skjern kommune.

I 2019 udgjorde vedvarende energi 66,2%. Dermed steg andelen af vedvarende energi med 11,2% i 2020 til 77,4 %. Vi er derfor godt på vej mod de 85 %, som er kommunens målsætning for vedvarende energi i fjernvarmen i 2025.

I vedlagte bilag "Status for Ringkøbing-Skjern Kommunes varmeværkers omstilling til VE 2020" ses blandt andet udviklingen på de enkelte varmeværker.

Administrationen er i dialog med varmeværkerne om kommende projekter. Dialog med varmeværkerne om igangværende og kommende projekter ligger til grund for de forventninger administrationen har til de kommende år.

Ringkøbing-Skjern kommunes målsætning for fjernvarmeforsyningens omstilling er:

Fjernvarmen anvender vedvarende energi: 85% i 2025; 95% i 2030 og 100% i 2035.

Disse målsætninger finder administrationen fortsat realistiske.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Varmeforsyningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Omstillingen til vedvarende energi på fjernvarmeværkerne bidrager positivt til kommunens overordnede vision om at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 (2023-2024) og 100 procent fossilfri i 2040. (Energipolitik 2019 – 2023)

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Forlængelse af strækning med 60 km/t hastighedsbegrænsning på Ndr. Ringvej

Sagsnr: 18-001146

Sagsfremstilling

Den nye cykelsti mellem Ringkøbing og No er nu færdig. Stien begynder i No og slutter ved Ndr. Ringvej, hvor den kobles på den eksisterende dobbeltrettede sti langs Ndr. Ringvej.

Der er lavet en krydsningshelle på Ndr. Ringvej, hvor cykelstien krydser vejen, således at cyklisterne kan krydse vejen af 2 omgange.

For at give de krydsende cyklister endnu mere trafiksikkerhed, kan man udvide strækningen med 60 km/t hastighedsbegrænsning fra Odinsvej mod nord til 80 meter efter den nye krydsningshelle, se figur nedenfor.

En forlængelse af hastighedsbegrænsningen vil kræve ekstra skilte, der også viser 60 km/t hastighedsbegrænsningen, når man som bilist ankommer til Ndr. Ringvej fra sidevejene Hugborgvej og Frejasvej.