Referat: 10. august 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Svend Boye Thomsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Rasmussen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ny bebyggelse ved Toften 1 i Ringkøbing

Sagsnr: 20-007653

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om tilladelse til udstykning og opførelse af 3 boliger som rækkehusbebyggelse ved Toften 1 i Ringkøbing.

Hver af de 3 boliger får en størrelse på 120 m2. Grunden har en størrelse på 1200 m2 og der er ansøgt om at opdele den i 3 parceller. 

Ejendommen er beliggende inden for rammerne af delområde VI i lokalplan nr. 01.122 Denne anfører i § 4.1, at udstykning ikke må finde sted og ansøgningen kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

I lokalplanens § 4.1 anføres, at Byrådet i særlige tilfælde kan godkende en udstykning med en grundstørrelse på 600 m2 i dette delområde. Da det i lokalplanens § 3.1 også fremgår, at der på hver ejendom kan opføres 2 boliger i delområde VI vil der ved en grundstørrelse på 600 m2 i princippet kunne godkendes 4 boliger. Det har dog vist sig, at 4 boliger ikke er en mulighed, når der også skal skabes fornuftige tilkørsels- og parkeringsforhold.

Bebyggelsesprocenten for det ansøgte byggeri bliver på 30 jævnfør de beregningsregler, der gælder i dag. I henhold til lokalplanens § 6.9 tillades en bebyggelsesprocent på 25. I den forbindelse skal gøres opmærksom på, at jævnfør de beregningsregler, der var gældende, da lokalplanen blev vedtaget, kunne der opføres overdækkede arealer på indtil 5 % af grundens størrelse, som ikke skulle medregnes i den samlede bebyggelsesprocent. Derfor tillades i sådanne områder, at der opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30.

I henhold til lokalplanens § 8 skal opholdsarealer udgøre mindst 100% af boligarealet. Dette krav opfyldes ikke, blandt andet fordi lokalplanen også har krav om mindst 2 p-pladser pr. bolig. Det er administrationens vurdering, at der ved boliger af denne type og med denne placering kan accepteres mindre opholdsarealer, end der er nødvendig ved mere traditionel parcelhusbebyggelse.

Der har været foretaget nabohøring og denne har ikke givet anledning til, at der er indkommet bemærkninger.

Det er administrationens vurdering, at den bynære placering af bebyggelsen kan begrunde, at den ansøgte fortætning kan accepteres.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 19.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til den ansøgte udstykning.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af bosted

Sagsnr: 21-005407

Sagsfremstilling

Ansøgning
Der er søgt om landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen Sæddingvej 15, 6900 Skjern. Der søges om tilladelse til at etablere et socialpædagogisk opholdssted for 5 unge i aldersgruppen 12-23 år. Målet er at selvstændiggøre og forberede de unge på et voksenliv.

Anbringelsestiden vil variere mellem 9 og 36 måneder.

Opholdsstedet målrettes unge med følgende udfordringer: omsorgssvigt, udadreagerende adfærd, sociale problemer, tilknytningsforstyrrelse, stofmisbrug og kriminalitetstruet.

Der vil være tilknyttet 6 faste pædagoger + vikarer efter behov, og der vil være pædagoger til stede på institutionen hele døgnet.

De unge skal bruge de kommunale skoler og beskæftigelsestilbud.

Ansøger har ingen planer om at ændre på bygningsmassen.

Ejendommen har et areal på 1,5 hektar og der er tale om en nedlagt landbrugsejendom.

Naboorientering
Der er foretaget naboorientering ved de omkringliggende ejendommen. I den forbindelse er der kommet bemærkninger fra en nabofamilie. Deres betænkeligheder går på utryghed ved unge med stofmisbrug med mere, og at der i ansøgerens forretningsplan står, at en af aktiviteterne på ejendommen kan være paintball.

Ansøger har til disse bemærkninger oplyst, at der ikke vil blive anlagt paintballbane, og at de vil tage personlig kontakt til familien for en dialog om de indsigelser, de har til ansøgningen.

Ansøger oplyser endvidere, at der altid være døgnbemanding på opholdsstedet, og at alt afrusning vil foregå væk fra matriklen, hvis det bliver aktuelt. Matriklen vil blive brugt til aktiviteter, som fodbold, klatring, udeliv med bål og så videre, da aktiviteter er en vigtig del af arbejdet med de unge mennesker.

Udgangspunktet er et godt dialogbaseret samarbejde med naboer og hele lokalmiljøet, som de vil arbejde på at blive en del af, og i den forbindelse vil ansøger i nærmeste fremtid invitere naboer og øvrige interesserede til informationsmøde omkring "Opholdsstedet Forza".

Administrationens bemærkninger
Den ændrede anvendelse af ejendommen kræver en landzonetilladelse i henhold til § 35 stk. 1 i Lov om planlægning.

Ejendommen ligger i et landbrugsområde, der i kommunens landskabskarakteranalyse er betegnet som højtliggende terræn med bløde bakker og landskabet er kendetegnet af dyrkede marker, fragmenterede hegn og fravær af øvrig bevoksning. Området består af spredte gårde og nedlagte landbrug i et meget åbent landskab.
Ejendommen ligger cirka 1,5 kilometer fra Rækker Mølle landsby.

Administrationen vurderer ikke, at den ændrede anvendelse af ejendommen vil have en væsentlig negativ påvirkning af de landskabelige forhold, idet det ansøgte etableres indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Med hensyn til udendørs aktiviteter, vurderes disse heller ikke at medføre en væsentlig større belastning af selve området, da der kun er tale om maksimalt 5 unge beboere, og at der er cirka 300 meter til nærmeste nabobeboelse.

Fra tidligere afgørelser i Planklagenævnet ses, at det er Planklagenævnets opfattelse, at etablering af sociale tilbud er en samfundsmæssig nødvendighed, og at der som udgangspunkt bør gives landzonetilladelse hertil, medmindre placeringen konkret er uhensigtsmæssig af planlægningsmæssige eller landskabelige grunde, idet nævnet lægger vægt på om det ansøgte etableres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ansøgningen underbygger kommunens målsætning om at ville fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter, samt at ville understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget, at der meddeles en landzonetilladelse til det ansøgte bosted.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udvidelse og ombygning af Vadhoved Dambrug

Sagsnr: 20-008247

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 23. marts 2021, hvor det blev besluttet at udsætte sagen med henblik på yderligere udredning.

Der er nu blandt andet foretaget ændringer af placeringen og fjernet overdækning på slamtanken efter dialog med Danmarks Naturfredningsforening, og der foreligger fornyet ansøgning til det ændrede projekt.

Ansøgning
AquaPri Denmark A/S har søgt om landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinjen til
ombygning og flytning af Vadhoved Dambrug, Vadhovedvej 2, 6971 Spjald. Projektet omfatter
etablering af et recirkuleret produktionsanlæg i beton, to biofiltre i beton, slambeholder i beton, maskin- og teknikhus og horisontal ilttank og bygværk til indpumpning af å-vand øst for det eksisterende dambrugsareal.

Der etableres jordvolde og terrænregulering omkring en del af det nye produktionsanlæg, som bidrager til, at anlægget er mindre synlig i å-landskabet.
Det nye anlæg placeres på et landbrugsareal, der arealoverføres til dambrugsejendommen.
Arealoverførslen på 21.245 m² sker fra matr. nr. 1ac Muldbjerg By, Hover, som ligger sydøst for
dambruget.

Teknik- og maskinhuset har et areal på 252 m² og en totalhøjde på 5,00 meter.

Det eksisterende hakkehus fjernes.
Det eksisterende dambrugsareal skal bruges som plantelagune, der primært fungerer som
kvælstofrensning, inden spildevandet ledes tilbage i Hover Å. I forbindelse med projektet ændres
dambrugets vandindvinding, så der fremover pumpes vand ind fra Hover Å. Det giver mulighed
for i samme ombæring at fjerne stemmeværket i åen, så der bliver fri passage for fisk. Hover Å
genslynges også på en strækning fra vandindtaget og længere opstrøms, så vandløbet får et
mere naturligt forløb, og den nuværende stuvningszone ovenfor stemmeværket forsvinder.

Ansøgningen er begrundet i ønsket om en udvidelse, hvor der samtidig flyttes produktion fra
Ørbæklunde Dambrug ved Omme Å til Vadhoved Dambrug. Det giver den fornødne produktionsstørrelse på
Vadhoved Dambrug til at kunne bære en investering i et helt nyt produktionsanlæg med oppumpning af
å-vand, recirkulering og renseteknologier. Dambruget miljøgodkendes til en øget produktion,
hvor produktionsmængden er begrænset af udledningens størrelse i stedet for af den anvendte
fodermængde.

Administrationens bemærkninger
Administrationen har vurderet, at projektet ikke udløser krav om lokalplanlægning grundet
begrænset byggehøjde.
Dambruget ligger i landzone og inden for å-beskyttelseslinjen, og hele projektet kræver derfor en
landzonetilladelse efter Planloven og en dispensation fra å-beskyttelseslinjen i
Naturbeskyttelsesloven.

Der er foretaget en naboorientering og ansøgeren har haft dialog med naboerne for uddybning af hele projektet og de enkelte placeringer af projektets elementer. Naboorienteringen har ikke givet anledning til, at der er indkommet bemærkninger eller indsigelser.

Stemmeværket ved dambruget er udpeget som spærring for fisk i Vandområdeplan 2015-2021.
Kommunen har derfor ansøgt staten om midler og fået en bevilling til fjernelse af stemmeværket
og genslyngning af å-strækningen opstrøms stemmeværket. Det betyder, at især vandrefisk som
laks og ørred får mulighed for at benytte hele Hover Å som gyde- og opvækstvandløb. Åen får
også et mere naturligt forløb opstrøms vandindtaget, og den nuværende stuvningszone oven for
stemmeværket forsvinder. Det vil bidrage til et sundere vandløbsmiljø i Hover Å.
Det er administrationens vurdering, at der vil være tale om en påvirkning af de landskabelige
forhold, da ådalen er meget sårbar overfor såvel byggeri som teknisk anlæg. Det nye og større
anlæg vil påvirke landskabsoplevelsen og de landskabelige værdier negativt i den sårbare ådal.

Der er dog tale om en eksisterende virksomhed, som har en berettiget forventning om at kunne
ombygge og udvide, så virksomheden har mulighed for at kunne tilpasses nye produktionsformer
og lovgivning med henblik på miljøforbedring.
Det er administrationens vurdering, at der samlet set vil være store miljømæssige gevinster for
både dambruget, men i høj grad også for vandmiljøet ved en ombygning af dambruget.

Landskab
I kommunens landskabskarakteranalyse ligger dambruget i bevaringsværdigt landskab i ådalen
ved Hover Å, der er vurderet særligt karakteristisk og oplevelsesrig. Ådalen er generelt præget af
afgræssede enge og kun få steder fremstår lavbundsområderne med krat og dyrkede marker.
Dalsiderne er tydelige og fremstår både med og uden sammenhængende bevoksning. Ådalen
opleves derfor som et afgrænset område, men står fortsat tydeligt i det omkringliggende
landskab. De geologiske strukturer er derfor tydelige som smeltevandsdal. Ådalen indeholder
ligeledes væsentlige naturværdier og kulturhistorie, der kan opleves via rekreative ruter og
aktiviteter som vandsport på åen. Kulturhistorien kan opleves i landskabet ved gamle møller og
gravhøje.
Ådalen er sårbar og har en høj bevaringsværdi.

Natur
Arealet er ikke udpeget med særlige naturmæssige værdier som §-3 områder eller anden
beskyttelsesområde, men ligger inden for å-beskyttelseslinjen, som kræver en dispensation.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35 stk. 1 og Lov om naturbeskyttelse §16 jævnfør §65 stk.2.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Understøtter kommunens vision om en kommune med en bæredygtig udvikling baseret på
beskyttelse af en mangfoldig natur og en ressourcebevidst adfærd.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

 1. at der lægges vægt på de store miljømæssige forbedringer, og at der derfor meddeles
  landzonetilladelse og dispensation for å-beskyttelseslinjen til det samlede projekt
 2. at tilladelsen bør meddeles på betingelse af, at teknik- og maskinhuset fremstår i mørke jordfarver
 3. at det eksisterende hakkehus fjernes.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Helhedsplan Kloster

Sagsnr: 21-004622

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en vedtagelse af Helhedsplan Kloster.

Helhedsplan Kloster er udviklet gennem en samskabende og nærværende proces, der har udviklet en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for Kloster og Holmsland.

Planen er blevet til i samarbejde mellem en række forskellige aktører som Holmsland Skole, foreninger, klubber, borgere der er født i området såvel som tilflyttere, landbruget og andre erhvervsdrivende. En gruppe af lokale ambassadører og nøgleaktører haft en central plads i udviklingsarbejdet i samråd med fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det tværgående samarbejde er med til at gøre helhedsplanen kvalificeret og realiserbar med et stort lokalt ejerskab.

”Kloster – en levende landsby unikt placeret” er titlen på visionen i helhedsplan Kloster. Sammen med fire strategiske temaer og syv konkrete indsatsområder rummer planen en række forskellige delprojekter. Nogle projekter kan iværksættes her og nu, mens andre projekter rækker længere ud i fremtiden.

De fire strategiske temaer er:

 • Unik placering

  Omgivet af vand fra havet, fjordene og åen og midt mellem Søndervig og Ringkøbing ligger Kloster med mange af kommunens store turistattraktioner helt tæt på.

  En unik placering som kan bringes i spil i forhold til såvel bosætning som turisme.

   

 • Klimabevidst forskønnelse

  Kloster rammes også af klimaforandringerne, og ved at møde udfordringerne med en bevidst klimatilpasning kan der ske en forskønnelse og berigelse af Kloster med grønne oaser og rekreative forbindelser med stor biodiversitet.

   

 • På tværs af generationer

  Relationer på tværs af generationer er med til at styrke sammenholdet i landsbyen.
  At man er et kendt ansigt, og at andre ved, hvad man hedder, skaber livsglæde og trivsel for det enkelte menneske - både for unge og gamle.

   

 • Bæredygtig turisme
  Klosters unikke placering bringes i spil ved at satse på bæredygtig turisme med et særligt fokus på udfoldelsesmulighederne for børn og unge. Alsidige aktiviteter og attraktioner kan være med til at udfordre, udvikle og underholde ungdommen – uanset om du bor lokalt eller er på besøg.

I løbet af processen er der endvidere udpeget syv indsatsområder:

 • Koblingen af Holmslands aktiver med stier
 • Varierende boformer for alle
 • Skolen og hallen
 • Kirken og Æ’ Pold
 • Ragna Tangs Plads og klimabyparken
 • Turismebydelen og Brugsens nye placering
 • Grønne forbindelser og sikker skolevej

Indsatsområderne er meget forskellige. Nogle rummer delprojekter, der er enkle og ukomplicerede, mens andre indsatsområder bygger på projekter, der kræver en langsigtet planlægning.

Efter en politisk godkendelse afholdes en PARAT-TIL-START workshop for alle aktører i Kloster. Her inviteres alle aktører til at indgå i nye relationer og partnerskaber om at realisere helhedsplanens mange delprojekter.

Arbejdsgrupper vil blive etableret og frivillige kræfter fortsætter udviklingen med baggrund i helhedsplanen. Efter helhedsplanens godkendelse påbegyndes et lokalplanarbejde specifikt omkring udviklingen af den sydlige del af Kloster.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til en eventuel kommunal medfinansiering til realisering af helhedsplanens mange delprojekter.

Effektvurdering

Med helhedsplanen for Kloster er der skabt en visionær plan med fokus på sammenhænge og synergier i forhold til Klosters unikke placering.

Planen udstikker en retning, der kan være med til at trække udviklingsprojekter i og omkring Kloster i den samme retning, hvor der kan skabes en udvikling til glæde for såvel lokalbefolkningen som besøgende og turister.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- & Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 • at Helhedsplan Kloster vedtages.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern

Sagsnr: 20-019033

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. oktober 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger området til centerformål.

Formål
Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsen fra offentligt formål, museum til en mere blandet anvendelse i form af centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder, butikker samt offentlige og kulturelle formål. 

Det er desuden formålet med lokalplanen at bevare de gamle DSB-funktionærboliger og det fredede vandtårn og at sikre at om- og tilbygning til de bevaringsværdige bygninger sker med respekt for bygningernes bevaringsværdi. 

Endelig er det lokalplanens formål at sikre bevaring af karakteristisk beplantning og belægning samt at give mulighed for en eventuel fremtidig stiforbindelse til tunnelen under banen. 

Områdets disponering og bebyggelse
Plangrundlaget giver mulighed for at opføre en ny fritliggende bygning mellem Bredgade 77 og vandtårnet. Derudover bliver det med lokalplanen muligt at opføre en bygning mellem Bredgade 73 og Bredgade 77 samt at opføre en tilbygning mod vest bag Bredgade 77, se bilag 3 i lokalplanen.

I lokalplanen stilles særlige krav til udførelsen af til- og ombygning til de bevaringsværdige bygninger samt til ny bebyggelse generelt i området. Dette sker for at sikre de bevaringsværdige bygningers karakter og særkende og for at sikre at de bevaringsværdige bygninger ikke ødelægges for eftertiden.

 

 

Illustration af mulig bebyggelse set fra jernbanen. ©Hansen og Larsen.

 

Særlige forhold
Med plangrundlaget ophæves kravet om, at der ikke må etableres boliger i stueplan indenfor hele rammeområdet. Dette vurderes ikke at påvirke detailhandelsstrukturen væsentligt, da området er bebygget.

Den ændrede anvendelse af området vil ved realisering af lokalplanens byggemuligheder medføre behov for yderligere parkering, hvilket forventes løst via parkeringsfonden.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der har ikke været gennemført en foroffentlig høring, da det vurderes, at der alene er tale om mindre ændringer i rammebestemmelsernes, som ikke ændrer væsentligt ved kommuneplanens indhold.

Dialog med Museet og bevaringsforeningen
Der har i planprocessen været dialog med museet. De har ingen bemærkninger til planforslaget og miljøscreeningen. Umiddelbart efter igangsættelsen af planen frarådede bevaringsforeningen, at der blev arbejdet videre med en plan, der vil give mulighed for til- og sammenbygning af de bevaringsværdige bygninger. Se bilag.

Administrationen har siden, sammen med ansøger, arbejdet på at tilpasse de nye tilbygninger under hensyn til de bevaringsværdige bygningers arkitektur. Det er administrationens vurdering, at dette er lykkedes i det fremsendte planforslag. Med bestemmelser om blandt andet materialer, facader og placering sikres, at de nye bygninger underordner sig de bevaringsværdige bygninger. De nye bygningers udseende udgør samtidig en tydelig kontrast, der fremhæver nyt og gammelt, hvorved fortællingen om Skjern bys historie som stationsby opretholdes.

Bevaringsforeningen vil blive hørt igen i forbindelse med den offentlige høring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

I lokalplanen oplyses om reglerne for overtagelsespligt. Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, se planlovens § 49. Overtagelsespligten kan i dette tilfælde komme til at omfatte de bevaringsværdig gamle DSB-funktionærboliger. Kommunen er kun overtagelsespligtig af ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse. For en uddybning henvises til Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden fra den 20. oktober 2020.

Med lokalplanen reserveres areal til en stiforbindelse, der på sigt kan forbedre tilgængeligheden på tværs af Skjern midtby og jernbanen. Det er ikke afklaret, hvem der skal anlægge stien og der er ikke afsat midler til dette.

Effektvurdering

Realisering af lokalplanen vil understøtte udviklingen af Skjern bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 497 for et område til centerformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Novej 41 i Heager

Sagsnr: 21-015715

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2021-2033 blev vedtaget af Byrådet den 20. april 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. april 2021 til og med 21. juni 2021.

Formål
Ansøger ønsker at udvide det eksisterende anlæg for modtagelse og knusning af bygge- og
anlægsaffald samt håndtering af industriaffald med et jordbehandlingsanlæg til oprensning af
forurenet jord. Det eksisterende rammeområde til erhverv udvides med cirka 23.500 m², og det vil
fremover blive på i alt cirka 37.100 m².