Referat: 24. august 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Svend Boye Thomsen
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Foroffentlighedsfase for plangrundlag for et energitestcenter ved Lem Kær

Sagsnr: 17-037913

Sagsfremstilling

Sagen fremsendes med henblik på, at der med baggrund i indkomne bemærkninger og et opdateret reduceret projekt, tages stilling til, hvorvidt planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær skal fortsætte. I så fald anmodes Byrådet om at beslutte, om der skal afholdes et borgermøde.

Økonomiudvalget besluttede den 22. september 2020 at udsende projektet energitestcenter Lem Kær i foroffentlig høring i sin daværende form.

Projektet omfattede på daværende tidspunkt:

 • Op til 11 standpladser til testvindmøller med varierende totalhøjder (150-270 meter) med tilhørende målemaster
 • Område til solceller
 • Område til test af Power-to-X-projekter
 • Erhvervsområde med synergi til både Power-til-X-anlæg og VE-anlæg

Resultatet af foroffentlighedsfasen
Planprocessen er blevet igangsat med indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen i perioden 5. januar til 2. februar 2021. Der blev afholdt et virtuelt informationsmøde den 12. januar 2021.

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet bemærkninger fra myndigheder, ledningsejere, Danmarks Naturfredningsforening samt 47 borgere. Desuden er der fremsendt en underskriftsindsamling mod projektet med 833 underskrifter med tilhørende kommentarer. Flere foreslår alternative placeringer af enten dele af projektet eller hele projektet.

Det skal bemærkes, at ud af de 833 underskrifter, har cirka 75 angivet sig med et bynavn uden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bemærkninger og underskriftsindsamling er vedlagt samt behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar på indkomne bemærkninger.

Temamøde i byrådet
Der har den 3. juni 2021 været afholdt temamøde for byrådet om energitestcenter ved Lem Kær. På mødet blev de indkomne bemærkninger præsenteret, ligesom ansøger havde mulighed for at orientere om, hvordan de kan imødekomme nogle af de kritiske bemærkninger. Vestas redegjorde endvidere for, hvorfor projektet er vigtigt for Vestas og for fastholdelse af arbejdspladser inden for dansk vindmølleindustri.

Opdateret reduceret projekt
Efterfølgende har ansøger fremsendt notat med ønsker til justeringen af projektet. Notatet indeholder blandt andet en opdateret illustrationsskitse samt en skitse på udbygningsrækkefølge for vindmølleprojektet frem til 2030. Se vedlagte bilag.

Det reducerede projekt består nu af:

 1. Testvindmøller: De 11 eksisterende møller ønskes frem mod år cirka 2030 udskiftet til 8 nye højere testvindmøller. De 8 møller vil have en totalhøjde mellem 200 og 270 meter. De største møller ønskes placeret i den nordlige del af området. Se de viste scenarier for udbygningen.
 2. Målemaster: Der reserveres et område, hvor der kan opstilles målemaster med en totalhøjde på op til 150 meter.
 3. Solceller: Placeringen er justeret, men ligger fortsat ikke fast. Det samlede areal vil stadig højst være på 50 hektar.
 4. Power-to-X: Delområde Power-to-X er reduceret i omfang og flyttet til cirka 2,5 ha stort areal uden for kystnærhedszonen. Placeringen ligger ikke fast.

Erhvervsområde indgår ikke længere i projektet.

Vestas har endvidere fremsendt et faktaark, hvor Vestas gør rede for, at de på baggrund af indsigelserne, sammen med projektudviklerne, har fremlagt en ny plan for Lem Kær med et reduceret omfang. Desuden kommer Vestas med fakta, som opfølgning på indkomne bemærkninger. Faktaarket er vedlagt.

Videre proces
Set i lyset af debatten i foroffentlighedsfasen og karakteren af de indkomne bemærkninger er der et behov for, at der tages politisk stilling til projektet.

I sagsfremstillingen ved Økonomiudvalgets behandling den 22. september 2020 er der redegjort for en række forhold, som udfordrer projektet. Projektet er nu reduceret, hvilket imødekommer nogle af de nævnte udfordringer. Der er ikke foretaget nye faglige vurderinger eller analyser, men overordnet set er de fremhævede forhold i sagsfremstillingen fortsat gældende. Som det fremgår af sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at projektets landskabelige påvirkning tillægges særlig opmærksomhed i en videre planproces.

Den politiske stillingtagen skal derfor træffes på grundlag af de faglige vurderinger jævnfør tidligere politisk behandling, indkomne bemærkninger og det opdaterede projekt.

Såfremt det besluttes at planlægningen skal fortsætte, skal der udarbejdes planforslag med tilhørende miljøvurdering med udgangspunkt i det opdaterede projekt. Når udkast til planforslag og miljøvurdering er udarbejdet, forelægges disse Byrådet til beslutning om vedtagelse til fremlægges i offentlig høring.

Såfremt det besluttes, at planlægningen for det ansøgte testvindmølleprojekt ikke skal fortsættes, skal der meddeles afslag til det ansøgte med baggrund i de indkomne bemærkninger og den politiske stillingtagen til projektet.

Borgermøde
Borgere har i foroffentlighedsfasen og i den efterfølgende dialog udtrykt et klart ønske om, at der afholdes et fysisk borgermøde om projektet. Byrådet opfordres til at træffe beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde og i så fald hvornår. 

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring ved ansøger. Ansøger har ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Det vurderes, at projektet støtter op om folketingets målsætninger om reduktion af CO2-udledning, idet et energitestcenter ved Lem Kær kan understøtte udvikling af fremtidens energiteknologiske løsninger.

Projektet understøtter endvidere kommunens strategi om at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 og 100 % fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. der tages stilling til, hvorvidt planlægningen for et energitestcenter ved Lem Kær skal fortsætte for ansøgers regning og risiko,
 2. vedlagte notat med behandling af bemærkninger anvendes som svar på indkomne bemærkninger,
 3. der tages stilling til, om der skal afholdes et borgermøde, og i så fald hvornår.

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen fortsætter som indstillet i pkt. 1 og 2, og at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen, jf. indstillingens pkt. 3.

Niels Rasmussen, Jørgen Byskov og Hans Pedersen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Hans Pedersen fremsatte følgende alternative forslag: 

1. Der bliver mulighed for at opstille 6 testmøller mod, at de nuværende 11 møller tages ned. Møllernes højde må være 2 på ca. 230 meter, 2 på ca. 250 meter og 2 på op til 270 meter.

2. Møllerne kan først sættes op, når Vestas har fået lovhjemmel til at bruge radarstyret lyssignal, som kun blinker ved flytrafik.

3. Hvis der testes møller med 2 rotorer, tæller det for 2 møller.

4. Der gives tilladelse til at sætte det ansøgte antal solceller op.

5. Der gives tilladelse til at opføre Power-to-X testfaciliteter.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Offentliggørelse af planforslag for et område til testvindmøller ved Sdr. Bork samt forslag til ophævelse af lokalplan 59

Sagsnr: 17-024502

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. marts 2019 besluttet at udarbejde planforslag for et område til fem testvindmøller ved Sønder Bork. Formålet med planlægningen er at muliggøre opsætning af fem testvindmøller, to målemaster samt tilhørende teknikbygninger og transformerstation. 

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for arbejdet med sagen.

Der er udarbejdet:

 • Forslag til lokalplan nr. 444 for et område til testvindmøller ved Mærskvej, Sønder Bork
 • Forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til testvindmøller ved Sønder Bork
 • Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 15 og forslag til Lokalplan nr. 444 for testvindmøller ved Sønder Bork
 • Miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt
 • Udkast til projekttilladelse
 • Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 59 for en vindmøllepark på Sdr. Bork Mærskenge

Der står i dag 19 produktionsvindmøller med en højde på 69 meter. Disse nedtages for at muliggøre opsætning af testvindmøllerne. En vedtagelse af planen forudsætter en ophævelse af eksisterende lokalplan. Derfor er der udarbejdet forslag til ophævelse af lokalplan nr. 59.

Planforslagene fremsendes til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. 

Områdets disponering og bebyggelse

Indenfor lokalplanområdet kan opføres/anlægges: 

 • Fem testvindmøller med en højde på op til 180 meter 
 • To målemaster
 • Tekniske anlæg, herunder transformerstation og koblingsstation
 • Nødvendige vejadgange

Testvindmøllerene har samme farve, proportioner og tårnkonstruktion. 

Støjkonsekvenszone

Området er beliggende tæt ved grænsen til Varde Kommune, og vil medføre støj ind i Varde Kommune. Tillæg nr. 15 udlægger en støjkonsekvenszone i Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med en endelig vedtagelse af planen vil administrationen anmode Varde Kommune om at udlægge støjkonsekvenszone i Varde Kommune. Støjkonsekvenszonen kan ses på side 4 i Forslag til Tillæg nr. 15.

Varde Kommune

Varde Kommune har i den foroffentlige høring anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om, at Varde Kommunes retningslinje i kommuneplanen vedrørende samarbejde med lokalsamfundet ved vindmølleplanlægning, bringes i anvendelse ved dette projekt. Det betyder, at der kun igangsættes vindmølleplanlægning, hvis 95 % af husejerne indenfor en afstand af 6 x vindmøllehøjden skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.

I Varde Kommunes Forslag til Kommuneplan er den tidligere ovenstående retningslinje ændret til et mål i kommuneplanen. 

Der er én husejer indenfor en afstand af 6 x vindmøllehøjden. For nuværende vurderer administrationen, at retningslinjen ikke tilgodeses, men ansøger har meddelt, at der fortsat er dialog med den pågældende husejer. Ansøger har skriftligt fremsendt en status for dialogen med husejeren. Denne er vedlagt som bilag. 

Administrationen har udarbejdet forslag til et brev til Varde Kommune, hvori der kort redegøres for, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune har forholdt sig til Varde Kommunes retningslinje. Denne er vedlagt som bilag, og sendes til Varde Kommune i forbindelse med høring af planforslaget. 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne samt miljøvurdering af projektet. Der er yderligere udarbejdet et udkast til projekttilladelse. Dokumenterne er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Vindmøllebekendtgørelsen
Støjbekendtgørelsen for vindmøller
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
VE-loven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet støtter op om kommuneplanens målsætning:

”At skabe mulighed for udvikling og test af vindmøller med en totalhøjde på op til 250
meter og dertil hørende teknologi samt test af dele af vindmøller og af teknologi til lagring
af el/vedvarende energi”.

Projektet bidrager til omlægningen til vedvarende energiforsyning i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 

 • Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 59 fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Forslag til Lokalplan nr. 444, Tillæg nr. 15, miljøvurdering af planen samt miljøvurdering af projekt fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Udkast til projekttilladelse fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 • Forslag til orientering til Varde Kommune godkendes og sendes til Varde Kommune

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen bemærkede, at han finder den gennemførte proces utilfredsstillende. 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Foroffentlighedsfase - solcelleanlæg ved Gestenge

Sagsnr: 21-016308

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af svar på bemærkninger fra foroffentlighedsfasen samt godkendelse af, at planlægningen fortsættes med udarbejdelse af planforslag samt miljøvurderinger. Herunder drøftelse og beslutning vedrørende udvidelse af projektområdet.

Byrådet besluttede den 17. november 2020 at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Gestenge på cirka 367 hektar. Planprocessen er blevet igangsat med indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag i perioden 10. maj til den 7. juni 2021.

I foroffentlighedsfasen afholdt ansøger et virtuelt informationsmøde med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Resultat fra foroffentlighedsfasen

Der er i foroffentlighedsfasen modtaget i alt 14 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder
 • 2 foreninger
 • 10 borgere

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. 

Ingen af myndighederne gør indsigelser mod solcelleprojektet.

Energiforeningen Stauning-Dejbjerg-Lem har gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens formål var at afklare medlemmernes holdning til solcelleprojektet ved Gestenge. Se bilag.

Ønske om udvidelse af projektafgrænsningen

Lodsejerstyregruppen ved Gestenge har i debatfasen fremsendt ønske om at udvide projektområdet med cirka 22 hektar, se bilag. Det fremgår af debatoplægget, at afgrænsningen kan blive justeret, blandt andet på baggrund af indkomne ideer og forslag, uden fornyet indkaldelse af ideer og forslag. De nye arealer skal omfattes af en miljøvurdering. Inden for de cirka 22 hektar ligger en eksisterende bolig som forventes nedlagt.

Nedenfor er oplistet fordele og ulemper ved udvidelsen:

Fordele:

 • Landskabet vurderes at kunne rumme udvidelsen af projektområdet. 
 • De nye arealer ligger i tilknytning til det eksisterende projektområde. 
 • Hovedparten af de nye arealer ligger i tilknytning til andre tekniske anlæg - vindmøller. 
 • Cirka 13 hektar ligger på lavbundsarealer. 

Ulemper:

 • Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger inden for åbeskyttelseslinjen. 
 • Cirka 0,14 hektar af de nye arealer ligger i landskaber med geologisk bevaringsværdier. 
 • Cirka 7 hektar ligger i et område udlagt til potentielt affaldsbehandlingsanlæg. 
 • Cirka 0,14 hektar ligger inden for pumpelag. 

Se bilag med landskabsvurdering samt kort over ovennævnte udpegninger/bindinger.

Landskab og bindinger:

Administrationen har tidligere foretaget en overordnet landskabsvurdering, hvor de nye arealer også indgik. Det vurderes, på baggrund af beplantningsstrukturen, de få boliger og den begrænsede færdsel i området, samt de begrænsede udsigter fra højtliggende områder, at der kan indpasses solceller i landskabet, og at påvirkningen vil være moderat, men ikke væsentlig. Se bilag.

Det skal afklares om området udlagt til potentiel affaldsbehandlingsanlæg, kan udgå af kommuneplanen til fordel for solcelleprojektet.

Administrationens vurdering af sagen:

Det er administrationens vurdering, at de cirka 22 hektar kan indgå i den videre planlægning af projektet da fordelene ved projektet opvejer ulemperne. Desuden skal der kunne redegøres for en acceptabel indpasning i landskabet. Planlægningen skal forholde sig til eventuelle bindinger i området.

Administrationen ønsker udvalgets stillingtagen til, om projektområdet skal udvides, så det samlede areal bliver cirka 389 hektar. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi” vil projektet indbetale 40.000 kroner pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Gestenge svarer
det til cirka 8.000.000 kroner.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at:

 1. Planlægningen for et solcelleanlæg ved Gestenge fortsættes for ansøgers egen regning og risiko.
 2. Notat med behandling af indkomne bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. Der tages stilling til om projektområdet skal udvides med cirka 22 hektar, under forudsætning af, at der tages hensyn til eksisterende bindinger i området. Der skal kunne redegøres for en acceptabel indpasning i landskabet. 

Bilag Beslutning

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt for så vidt angår pkt. 1 og 2. Flertallet kan ikke anbefale udvidelsen på de 22 hektar, som indstillet i pkt. 3.

Jørgen Byskov, Niels Rasmussen og Svend Boye Thomsen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum

Sagsnr: 21-015814

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 465 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum, blev vedtaget af Byrådet den 20. april 2021. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2021. Planforslagene udlægger cirka 53 hektar til teknisk anlæg/solceller. 

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 3 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder
 • 1 forening

Brand og Redning MidtVest og Ribe Stift havde ingen bemærkninger til plangrundlaget eller miljøscreeningen. 

Der er indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening. Bemærkningerne omhandler bredden af beplantningsbælter, plantevalg indenfor lokalplanområdet samt brugen af gødning og sprøjtemidler inden for området.

Ansøger har oplyst, at de gerne vil udstykke lokalplanområdet som helhed. Administrationen vurderer på den baggrund, at det er nødvendigt at præcisere ordlyden i bestemmelse §4.1.

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændring af plangrundlaget, er vedlagt som bilag. 

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af
screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlig indvirkning
på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Der er ikke indkommet bemærkninger til screeningsafgørelsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi” vil projektet indbetale 40.000 kroner pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Vindingvej, Ådum svarer
det til ca. 1.680.000 kroner.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 465 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af indsigelser og bemærkninger. 
 2. Notat med behandling af indsigelser og bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Nygade 59 i Skjern

Sagsnr: 20-012238

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021-2033 og Forslag til lokalplan nr. 466 for et område til boligformål ved Nygade 59 i Skjern blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til og med 7. juni 2021.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt én henvendelse fra:

 • én virksomhed (Aldi)

Henvendelsen omhandler:

 • Aldi ønsker med deres henvendelse at sikre sig, at kommunen har forholdt sig til virksomhedens drift i relation til ekstern støj mod de planlagte boliger inden for nærværende lokalplanområde.

Den indkomne henvendelse og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Støjberegning for Dagligvarebutik

Det er i lokalplanen og screeningen vurderet, at der ikke vil være problemer med støj fra dagligvarebutikken idet lokalplanområdet allerede er planlagt til boliger. På baggrund af henvendelsen fra Aldi, har bygherre udarbejdet en støjberegning af dagligvarebutikkens støjpåvirkning af den planlagte støjfølsomme anvendelse, herunder de fire boliger, som allerede er opført på baggrund af den eksisterende lokalplan. Beregningen viser, at virksomhedsstøjen ikke overskrider de vejledende grænseværdier (se bilag).

Baseret på den vedlagte støjberegning, er det administrationens vurdering, at henvendelsen fra Aldi ikke giver anledning til væsentlige ændringer af planerne, eller afgørelsen om ikke pligt til miljøvurdering. Dog kan det med fordel beskrives i lokalplanens redegørelse, at der er foretaget støjberegning, og støjberegningen vedlægges som bilag til lokalplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af lokalplanen vil sikre et mere forskelligartet boligudbud i Skjern, idet der gives mulighed for åben-lav bebyggelse på mindre grunde end de gængse 700 m2.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

 1. Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 466 vedtages endeligt med den ændring at resultatet af støjredegørelsen indskrives i lokalplanens redegørelse, samt at støjredegørelsen vedlægges lokalplanen som bilag.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Lokal hastighedsbegrænsning ved Grønbjergvej 26 i Spjald

Sagsnr: 18-013137

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Fonden Sparta om en lokal hastighedsbegrænsning på Grønbjergvej ved nr. 26 (se bilag). Sagen fremlægges hermed til politisk behandling i
overensstemmelse med beslutningen om, at kompetencen til at godkende sager om
hastighedsbegrænsninger på de offentlige veje ligger i Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøger driver et socialpædagogisk opholdssted for borgere med udviklingshæmning og psykiatriske problemstillinger på Grønbjergvej 26. Ejendommen ligger matrikulært på begge sider af vejen. Bygningerne ligger på den ene side, tæt på vejen, og på den anden side af vejen er der et grundstykke med frugttræer.

Ansøger bemærker, at beboerne på opholdsstedet ikke er trafiksikre, men beboerne anvender Grønbjergvej til cykel- og gåture under opsyn af personalet. Den oplevede hastighed på vejen gør dog, at både beboere og personale er utrygge ved at færdes på vejen. Ansøger oplyser desuden, at både beboere og personale anvender refleksveste ved færdsel på og ved vejen, men at det tilsyneladende ikke har nogen effekt på hastigheden.

Grønbjergvej er en lokalvej, primær land (vejklasse 3) som er 5 meter bred (belagt areal) med smalle rabatter. Vejen ligger mellem Grønbjerg og Abildå (Holstebro Kommune) På strækningen forbi nr. 26 er der beplantning på begge sider af vejen og øst for nr. 26 er der en lille horisontal kurve på vejen, som gør at der ikke er helt frit udsyn mod øst. Oversigten er dog ikke begrænset i henhold til vejreglerne. Der er ingen vertikale kurver på strækningen.

En trafiktælling foretaget i maj/juni 2021 viser en årsdøgntrafik på 961 køretøjer, hvoraf 132 er tunge køretøjer. Spidstimetrafikken er mellem 16-17 hvor der er talt 137 køretøjer. Gennemsnitshastigheden er 71,6 km/t og 85% fraktilen er 83,8 km/t. Ca. 2% kører over 100 km/t på strækningen.

Der er ikke registreret uheld på strækningen inden for de seneste fem år.