Referat: 7. september 2021 kl. 13:00

LOK-1.8 Dækket Smed Sørensens Vej 1 Ringkøbing
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pedersen
 • John G. Christensen
 • Svend Boye Thomsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte dagsordenen.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til etageboliger ved Æ Gammel Havn i Hvide Sande

Sagsnr: 21-007036

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af, at administrationen kan igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for et areal på op til ca. 1650 m² til etageboliger ved Æ Gammel Havn i Hvide Sande, se Bilag 1.

Baggrund
Der ansøges om mulighed for at opføre en bebyggelse til helårsbeboelse og butiksformål på Æ Gammel Havn 46, Hvide Sande, se Bilag 2. Bebyggelsen ønskes opført i 7 etager (ca. 30 meter), hvor stueetagen indrettes med café/butik og andet som understøtter aktiviteterne i området. På de øvrige etager ønskes etableret ca. 12 lejligheder på mellem 80-150 m², som dels sikrer liv i området året rundt, og dels opfylder et behov for attraktive lejligheder med mulighed for fællesskab. Ansøger beskriver, at bebyggelsens design og materialevalg skal sikre et direkte samspil med de omkringliggende bygninger ved "Tyskerhavnen" og "Langsand". Illustrationer kan ses i Bilag 3.

Administrationen vurderer, at de fremsendte visualiseringer af den 30 meter høje bygning ikke er retvisende i målestok set i forhold til redskabsskurene. Bygningen fremstår som om, den er placeret længere væk i baggrunden end vist på situationsplanen for området. Dette får bygningen til at virke mindre i skala.

Planforhold
Området er udlagt til rekreativt område i kommuneplanen til lystbådehavn for fjordfiskeri inklusiv redskabshuse og servicebygninger. I dag anvendes området til erhvervsformål såsom båd- og motorservice. Denne anvendelse ophører ultimo 2021.

For at der kan etableres boliger og café/butik, er der behov for, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til centerformål til boliger og café. Hvis der skal være mulighed for butik, skal der også ændres i detailhandelsstrukturen.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 79. Realisering af projektet er lokalplanpligtigt, da der er tale om en væsentlig ændring af det bestående miljø.

Vejforhold
Projektområdet er placeret mellem Tyskerhavnen og lystbådehavnen og vejbetjenes via Æ Gammel Havn og Langsand. Som et af de første steps i planlægningen, skal det vurderes, om disse veje kan håndtere den øgede trafikmængde. Der kan vise sig at være behov for kapacitetsforøgelse eller andre foranstaltninger på de eksisterende veje. Desuden bør det vurderes, om området i sin helhed kan bære den øgede færdsel.

Vind- og skyggeforhold
Ved høje bygninger er der risiko for vindnedkast og skyggekast. Dette skal derfor redegøres for i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget.

Støj- og lugtforhold
Området ligger indenfor støjkonsekvenszonen for en enkelt vindmølle placeret i en afstand af ca. 390 meter fra projektet. I samme område som vindmøller ligger der desuden en eksisterende skydebane. Indenfor en afstand af 90 meter ligger virksomheden Langsand Laks A/S, som er udpeget som en virksomhed af national interesse. Virksomheder af national interesse skal beskyttes i den forstand, at deres udviklingsmuligheder ikke må begrænses. 

Jf. Planlovens §15a må der ikke udlægges støjfølsomme anvendelser, herunder boliger, i støjbelastede områder. I plangrundlaget skal det derfor sikres, at støjkrav til boliger og opholdsarealer overholdes.

Jf. Planlovens §15b må der ikke udlægges arealer til boliger, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra bl.a. produktionsvirksomheder. I plangrundlaget skal det derfor sikres, at boligerne ikke belastes af lugtgener fra nærliggende virksomhed.

For at projektet kan nyde fremme, skal ansøger derfor udarbejde en vurdering af de fremtidige forhold samt redegøre for, hvilke foranstaltninger der kan afhjælpe eventuelle gener fra de omkringliggende virksomheder.

Kulturmiljø
Tyskerhavnens kulturmiljø udgøres af den lille autentiske fiskerihavn, som foruden joller, kuttere og rørskov, også rummer de små, ydmyge skurhytter og deres omgivelser af marhalm, bundter af fiskegarn og rusepæle stablet i tipier. ”Hytterne” er udformet efter stort set samme skabelon i størrelse og udformning, med en variation i farver, vinduesformater og materialer. De fleste hytter bliver fortsat benyttet som redskabsskure til fiskeriet, mens godt en femtedel af hytterne er omdannet og indrettet til små feriehuse og gallerier. Selv små ændringer kan være med til at vælte det unikke kulturmiljø.

Administrationens vurdering og anbefaling
Det foreliggende projekt er omfattet af flere udfordringer i forhold til vejbetjening, støj, lugt, vind- og skyggeforhold samt tilpasning til kulturmiljøet som skal undersøges nærmere og redegøres for i forbindelse med planprocessen. Administrationen vil gå i dialog med ansøger om løsningsmuligheder.

Projektet ”Den Vertikale Hytteby” hentyder med sit navn en sammenhæng med de bevaringsværdige hytter. Administrationen vurderer dog, at projektet i sin nuværende form kan blive en uhensigtsmæssig stor kontrast i forhold til den skala og det udtryk, som karakteriserer den bevaringsværdige bebyggelse i Tyskerhavnens miljø. Som udgangspunkt kan kontrast i form og materialer m.v. også være et stærkt arkitektonisk redskab til at udforme en bebyggelse, så den også fremhæver kvaliteter i en eksisterende nærliggende bebyggelse. Administrationen vurderer således, at ”Den Vertikale Hytteby” formentlig vil kunne tilpasses, så projektet ikke dominerer det bevaringsværdige kulturmiljø, men i højere grad spiller sammen med det, så begge dele fremhæves positivt.

Administrationen anbefaler at der igangsættes en foroffentlighedsfase med udgangspunkt i det fremsendte projekt. Med baggrund i de indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen og administrationens anbefalinger, vil tilpasning af projektet blive drøftet med ansøger. Det anbefales ligeledes at holde et borgermøde i foroffentlighedsfasen.

Miljøvurdering
I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af projektet vil bidrage til flere boliger i Hvide Sande. Byen er i forvejen presset på arealer til boligudvikling, hvorfor boligudviklingen i fremtiden skal ske via fortætning af byen, hvilket dette projekt medvirker til. En realisering af projektet kan dog have konsekvenser for kulturmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

 •  Planlægningen for et område til etageboliger på Æ Gammel Havn i Hvide Sande igangsættes for ansøgers regning og risiko.
 •  Der igangsættes en foroffentlighedsfase, hvor der afholdes et borgermøde.
 •  Det meddeles ansøger, at der muligvis skal ske tilpasninger af projektet efter foroffentlighedsfasen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på udarbejdelse af yderligere visualiseringer.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endeligt regulativ for erhvervsaffald

Sagsnr: 21-014816

Sagsfremstilling

I forbindelse med de seneste ændringer i Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsaktørbekendtgørelsen skal Regulativ for erhvervsaffald opdateres. Dette for at sikre, at beskrivelserne af de eksisterende ordninger svarer til de faktiske forhold.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. juni 2021 udkastet til nyt regulativ for erhvervsaffald.

Udkastet har efterfølgende været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 5. juli 2021 til 2. august 2021.

Der er ikke kommet nogen bemærkninger til udkastet for regulativet i forbindelse med høringsperioden. Der er derfor ikke lavet ændringer i det endelige regulativ for erhvervsaffald i forhold til udkastet.

Til orientering er regulativet udarbejdet efter lovbestemte retningslinjer gennem Energistyrelsens portal NSTAR. Visse dele af regulativet består af obligatorisk tekst og andet af fritekst. Visse elementer vil derfor først kunne opdateres, når regulativet er godkendt af Byrådet. Dette gælder f.eks. navn på borgmester, samt kontaktperson for regulativ mv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 • Affaldsbekendtgørelsen
 • Affaldsaktørbekendtgørelsen

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at oversende sagen til Byrådet til godkendelse.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om landzonetilladelse til et stutteri

Sagsnr: 21-016392

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af et stutteri på adressen Høbrovej 13, Tim. Ejendommen er en landbrugsejendom med 100 hektar. De gamle driftsbygninger er fjernet for ca. 7 år siden. Kun stuehus og to gamle lader står tilbage.

Stald Årup vil være et stutteri med stor expertise inden for avl og opdræt af islandske heste. Målet er at avle og opdrætte Danmarks bedste islandske heste med henblik på salg og konkurrencer.

Stutteriet skal bestå af en hestestald på 400 m2, rytterstue, en ridehal på 1500 m2 med en 20 x 60 m indendørs ridebane samt en 250 m udendørs ovalbane. Ovalbanen vil være 250 meter lang og 4 meter bred. I midten af ovalbanen vil være uberørt jord. 

Ridehallen beklædes udvendig med brændebeklædning i mørkebrun glød. Tagbeklædning vil være sorte tagplader. I ridehallen bygges en udkigsplateau til tilskuere, hvorfra man både kan følge ridning på den indendørs ridebane og den udendørs ovalbane.     

Stald og ridehal placeres på marken ca. 60 meter nord for hovedbygningen og ca. 30 meter vest for eksisterende lade. Denne placering er valgt, fordi hovedparten af ejendommens øvrige arealer er naturarealer. Bygningerne ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse og der er 800 meter til nabobeboelse. Ejendommen er omkranset af træer og der er ikke indkig til projektet på marken. Projektet ligger indenfor skovbyggelinje, hvilket kræver dispensation fra skovbyggelinjen. 

Der søges om en ridehal med internationale mål (20 x 60 m), fordi stedet skal drives som erhverv. Derfor skal der være mulighed for, at afholde internationale stævner og kurser hele året. I forbindelse med weekendkurser vil deltagerne indlogere sig i lokalområdet. Desuden giver en 60 meter lang ridehal optimale muligheder for, at vise hestens gangarter frem i forbindelse med fremvisning for kunder. Det vil give den forøgede høje koncentration, som er nødvendig for både hest og rytter, for at vise alle hestens kvaliteter indenfor de 5 gangarter.

I henhold til Planlovens §36 er byggeri, der er erhvervsmæssig nødvendig for driften af den pågældende landbrugsejendom, undtaget fra kravet om landzonetilladelse. Dog er det Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at store ridehaller med baner på mere end 20 x 40 m ikke er erhvervsmæssig nødvendige, og derfor forudsætter en landzonetilladelse efter Planlovens §35. Administrationen vurderer, at hele projektet kræver landzonetilladelse på baggrund af ovenstående, og fordi det ikke ligger i tilknytning til eksisterende landbrugsbyggeri. 

Sagen har ikke været i nabohøring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens §35

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at der meddeles dispensation fra skovbyggelinjen til stutteriet samt meddeles landzonetilladelse betinget af positiv tilbagemelding i en nabohøring. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Regulativ for anvendelse af gaskanoner mod fugleflokke

Sagsnr: 21-018012

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget 2 naboklager vedrørende anvendelse af gaskanoner til bekæmpelse af stæreflokke på husdyrbruget på adressen Skavenvej 22-24, 6880 Tarm. Klagerne har oplyst, at gaskanoner har været i funktion fra kl. ca. 6 til kl. ca. 22.30.

Stæreflokkene bekæmpes, fordi fuglene spiser dyrenes foder og fordi ekskrementer fra fuglene kan medføre en smitterisiko.

Administrationen har udført orienterende støjmålinger i tidsrummet 9.10 til 9.50 omkring husdyrbruget på Skavenvej 22-24, 6880 Tarm. Ved målingerne blev konstateret, at der blev foretaget ca. 20 skud pr. min med gaskanon. De orienterende støjmålinger viste, at gældende støjvilkår for husdyrbruget var overholdt.

Nærmeste bebyggelse over 6 beboelsesejendomme ligger ca. 980 meter mod øst for husdyrbruget (Vostrup). Der ligger et sommerhusområde ca. 690 meter vest for husdyrbruget, se bilag 2.

Administrationen vurderer, at udover selve støjen (volumen og hyppighed) er vindretningen og omkringboende naboers fokus på den ny støjkilde (gaskanon) væsentlige faktorer for deres vurdering af genen fra den nye støjkilde fra husdyrbruget.

Administrationen vurderer, at der er alternative metoder, der kan skræmme stære væk fra staldene.  

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til regulativ til regulering af brugen af gaskanoner (bilag 1).

Hvis et husdyrbrug ønsker, at anvende gaskanoner til at skræmme stære væk, og det medfører gener for omkringboende, skal det vedlagt regulativ overholdes.

Hvis regulativet vedtages, vil husdyrbruget på Skavenvej 22-24, Tarm kunne anvende gaskanoner i mere begrænset omfang, idet beliggenheden er mellem 600-1.000 meter fra bebyggelse over 6 ejendomme (Vostrup).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

§ 20 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (bek. 844 af 23/6-2017) 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at regulativet skaber en balance mellem effekten af gaskanonerne på stæreflokkene og naboers eventuelle gener af støjen. Og hvis effekten af gaskanonerne ikke er tilstrækkelig til at holde stærene væk, så kan det suppleres med alternative skræmmemidler som f.eks. rovfugleskrig eller stærenes egne advarselslyde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Regulativ for anvendelse af gaskanoner mod fugleflokke godkendes til brug i konkrete sager, hvor der er nabogener

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. juni 2021 at sende forslag til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt fremlagt fra den 28. juni 2021 til den 23. august 2021. I offentlighedsfasen er der ikke indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn"  etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige belastning inden udledning. Regnvandsbassinet vil blive placeret udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til afvandingsgrøft, med udmunding i Ringkøbing Fjord. 

Teknik- og Miljøudvalget har med tillæg nr. 4 truffet beslutning om, at regnvandsbassinet skal placeres uden for området "Nyhavn" med en placering på østsiden af omfartsvejen. 

Placeringen forudsætter, at der kan opnås myndighedsgodkendelse. Den foreliggende beregning for udledningen af næringsstoffer for projektet, viser at der kan forventes en acceptabel rensegrad. Løsningen forudsætter også, at de nødvendige arealer kan erhverves

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres. Den valgte placering giver ikke den fulde miljøeffekt, da arealet øst for omfartsvejen, ikke giver mulighed for den optimal bassinstørrelse.

Separeringen og byggemodningen vurderes, ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tillæg nr. 5 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystemer, bassiner, separeringer m.m.

Sagsnr: 20-024492

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Etablering af yderligere transportledning i Ølstrup i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen ved nedlæggelse af Hover Renseanlæg.
 2. Separering af dele af fælleskloakken i Ølstrup.
 3. Etablering af regnvandsledning i Lem.
 4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem.
 5. Etablering af regnvandsbassin for Tim Kirkeby.
 6. Ændring af opland til separatkloakering i Kloster.

 7. Ændring af matrikler til etablering af regnvandsbassin i Kloster.
 8. Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan nr. 458, som er byggemodning af et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde.
 9. Tilpasning af et kloakopland i Skjern til kommuneplanen.
 10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing.

 11. Etablering af regnvandsbassin i Ringkøbing (Skelbæk).

Byrådets forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Forslag til Tillæg nr. 5 giver mulighed for følgende:

1. Etablering af transportsystem i Ølstrup

I de kommende år står Ringkøbing-Skjern Forsyning over for etablering af mange transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af Ringkøbing-Skjern Forsynings mindre renseanlæg.

Den planlagte transportledning er angivet på efterfølgende figur.

Figur 1: Etablering af transportledning (rød farve) i Ølstrup ved Attenagrevej og Byvejen.

 

2. Separering i Ølstrup

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med etablering af transportledningen i Ølstrup at separere dele af fælleskloakken, som er opland ØL04a i efterfølgende figur:

Figur 2: Opland ØL04a ved Byvejen og Attenagrevej, der planlægges separeret

I forbindelse med separeringen etableres der et regnvandsbassin med udløb til ”Tilløb til Ølstrup Bæk”.

 

3. Etablering af regnvandsledning i Lem

Ringkøbing Skjern Forsyning ønsker at etablere regnvandsledning for at aflede regnvand fra Smed Hansens Vej 11, 13 og 15 til eksisterende grøfter bag virksomheden Vestas. Dette sker i forbindelse med separeringen af spildevandsplanens opland LE08C.

Regnvandsledningen vil udlede til eksisterende grøft bag Vestas, som munder ud i et eksisterende vådt bassin før det udledes til Nørhede Bæk. Den planlagte regnvandsledning er vist i efterfølgende figur:

Figur 3: Etablering af regnvandsledning (tyk sort linje) i Lem for Smed Hansens Vej 11, 13 og 15.

 

4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere flere dele af fælleskloakken i Lem, hvilket er spildevandsplanens opland LE09. De berørte ejendomme er vist i efterfølgende figur, som er beliggende på Spurvevej, Lærkevej og Svalevej.

Figur 4: Planlagt separering af opland LE09 i Lem

Regnvandet fra Opland LE09 afledes til det eksisterende bassin ved Sdr. Alle/ Dejbjergvej.

 

5. Etablering af bassin Tim Kirkeby

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med separering af kloakken i Tim Kirkeby at etablere et regnvandsbassin til håndtering af tag- og overfladevand. Separering af Tim Kirkeby er omfattet af spildevandsplanen, hvor der ønskes tilføjet en til- og afløbsledning samt areal til bassin.

Figur 5: Placering af bassin ved Tim Kirkeby i forbindelse med separering af Tim Kirkeby

 

6. Separering og regnvandskloakering i Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere resten af fælleskloakken i Kloster. Med dette tillæg nr. 5 bliver det muligt også at separerer opland KL04b i denne planperiode, som er 2019-2027, mens opland KL04 først forventes at blive separeret på et senere tidspunkt.

Desuden ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning at regnvandskloakere opland KL05 (Pugflodsvej) som i dag alene er kloakeret for spildevand. Regnvandskloakeringen sker, da nedsivning af regnvand i oplandet er problematisk.

 

Figur 6: Planlagt separering af opland KL04b og regnvandskloakering af opland KL05 i Kloster. Opland KL04a er allerede planlagt separeret gennem Spildevandsplan 2019-2027. Det viste planlagte bassin ved Nørbyvej omtales i afsnit 2.7 i spildevandsplanen.

 

7. Etablering af bassin Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelsen med separering af kloakoplande i Kloster at etablere et regnvandsbassin. Bassinet er nævnt i spildevandsplanen, men der er under detailprojektering foretaget ændringer, som medfører, at andre matrikler end de der er nævnt i spildevandsplanen, kan blive berørt.

Bassinet vil blive udført som et to delt vådt bassin med sandfang før bassin samt dykket afløb for at tilbageholde olie. 

Figur 7: Ny placering af bassin i Kloster

Bassinet vil have afløb til Houvig Grøft.

 

8. Nyt kloakopland i Vorgod-Barde

Kommunen har vedtaget Lokalplan nr. 458 for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde. Dele af lokalplanens område er ikke omfattet af Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor området medtages i dette tillæg. Det nye opland vil bestå af de eksisterende oplande BA04, VO07, en del af VO10 samt nye arealer. Oplandet for byggemodningen kaldes VO07 og opland BA04 udgår dermed.

Figur 8: Udsnit af Vorgod-Barde med det berørte opland VO07, der byggemodnes ved Lokalplan nr. 458

Oplandet blive kloakeret for spildevand, mens tag- og overfladevand afledes i LAR anlæg til nedsivning. 

 

9. Skjern – Tilpasning af opland SK87

I Skjern skal Arnborgvej 1 medtages i det planlagte kloakopland SK87, da det er omfattet af kommuneplanramme 39ER008. Arnborgvej 1 er en del af matriklen 4pr, Engsig, Skjern Jorder. Tilpasningen er vist i efterfølgende figur:

Figur 9: Tilpasning af opland SK87 i Skjern, så Arnborgvej 1 medtages

 

10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing

I Tillæg nr. 15 til den tidligere Spildevandsplan 2010-2020 var medtaget et fælleskloakeret opland i Ringkøbing, der skulle separeres. Det er imidlertid faldet ud i forbindelse med opdatering til gældende Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor det gennem nærværende tillæg medtages igen. Oplandet er vist i efterfølgende figur: