Referat: 8. marts 2016 kl. 09:00

Hjørring Rådhus
Teknik- og Miljøudvalget

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Jakob Agerbo
 • Ole Kamp
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Søren Elbæk
 • Erling Gaasdal

Kopier link til punktet  -   Print

1: Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for KRAFT

Sagsnr: 16-006047

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for KRAFT, som er et vidensbaseret oplevelsescenter med en vision om at kombinere natur, viden og læring med udvikling, vækst og turisme.

KRAFT skal etableres i den nordlige del af Ringkøbing – mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå, se bilag. Et område på ca. 50 ha.

I den sydvestlige del af området etableres en stor ringvold, som skal være hovedbygningen i oplevelsescentret. Volden bliver op til ca. 15 m på sit højeste sted og vil fremstå som et markant landskabeligt element i det flade landskab.

Derudover forventes området disponeret i forskellige zoner omkring naturtemaer som åbent land, skov, vand og bynær natur. Temaerne vil være bestemmende for karakteren og udformningen af de forskellige attraktioner, der placeres i området. Der skal ligeledes være mulighed for at etablere 5-10 enkeltanlæg i en højde på op til 50 meter.

Kommuneplan 2013-2025
Området er beliggende indenfor rammeområde 36rf115 til rekreativt formål; oplevelses-, viden- og aktivitetscenter med tilhørende kursus- og konferencefaciliteter samt forlystelsesanlæg.

Af rammebestemmelserne fremgår det, at området er beliggende i landzone, og med en fremtidig lokalplan skal området udlægges til byzone. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 10 meter.

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen grundet ønsker til bebyggelsens og anlæggenes højder. For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Området er ikke lokalplanlagt, og projektets realisering kræver udarbejdelse af en lokalplan, da der er tale om et større bygge- og anlægsarbejde, der indebærer væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Vej- og stiforhold
Vejadgangen til området skal ske fra Vestre Ringvej. Inden for området etableres der stier med mulighed for tilkobling til det øvrige stisystem i byen.

Der er forslag om en stiforbindelse fra Søndervigvej bag om Fjordgården til KRAFT for bl.a. turisterne fra Søndervig samt en stiforbindelse fra Kastengevej langs vestsiden af jernbanen til KRAFT-området, hvilket vil skabe øget rekreativ værdi for byens borgere og gæster - se bilag.

De to stier er sammenfaldende med forslaget til ny stiplan og vil indgå i en politisk prioritering om udførelsen af stiplanen (stiplanen er endnu ikke politisk godkendt). Stierne er ikke anlagt.

Der gøres opmærksom på, at der af VVM-anmeldelsen fremgår mulighed for en stiadgang fra KRAFT til Vonåen.

VVM og Miljøvurdering
Plangrundlaget skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer screenes for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering.

Administrationen har modtaget en VVM-anmeldelse af projektet, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11a.  

Projektets størrelse gør, at det vurderes, at der skal udarbejdes en miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Foroffentlighedsfase
Det anbefales, at der i løbet af foroffentlighedsfasen afholdes et borgermøde om projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
VVM-bekendtgørelsen.

Økonomi

Hvis stierne ønskes anlagt i forbindelse med realisering af KRAFT, kræver det en særskilt anlægsbevilling på budgettet, med mindre ansøger betaler. Overslagsprisen for etablering af de 2 stier er ca. 3 mio. kr.

Effektvurdering

Oplevelsescentret vil medvirke til at udvikle turismen, herunder helårsturismen, samt sikre øget vækst i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at Byrådet beslutter:

 • at udarbejdelsen af plangrundlaget for KRAFT igangsættes for ansøgers egen regning og risiko

 • at der i foroffentlighedsfasen afholdes et borgermøde

 • at KRAFT i planlægningen tager udgangspunkt i, at de to omtalte stier på sigt vil blive etableret.    

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Anmodning om udarbejdelse af plangrundlag for et boligområde, rekreativt område og offentligt område ved Mosegårdsvej, Skjern

Sagsnr: 16-009192

Sagsfremstilling

Anmodning om udarbejdelse af Lokalplan nr. 405 for et område til boligformål samt rekreative og offentlige formål på matr. nr. 8a, m. fl., Vester Birk, Skjern Jorder, beliggende på landbrugsejendommen på Mosegårdsvej 2, Skjern.

Baggrund for ansøgningen
Med baggrund i en dialog mellem lodsejeren og kommunen er der ønske om, at der udarbejdes plangrundlag til udstykning af boliggrunde samt bibeholdelse af de udlagte rekreative og offentlige områder i henhold til retningslinjer og rammer i Kommuneplan 2013.

Byzone og landzone
Administrationen anbefaler, at den del af ejendommen, som ligger i rammeområde 39bo098 til boliger, bliver overført til byzone. De øvrige dele af rammeområderne på ejendommen forbliver i landzone. Det drejer sig om dele af rammeområderne 39rf105, 39of107 og 39of108.

Yderligere ligger et lille areal af ejendommen i det åbne land udenfor kommuneplanens rammer. Det drejer sig om det lille areal øst for rammeområde 39of108.

Planforhold

 1. I Kommuneplan 2013 er ejendommen udlagt i et rammeområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt i rammeområder til rekreative og offentlige formål, som nævnt i ovenstående afsnit.
 2. Både i den vestlige og østlige del af rammeområdet til boligbebyggelse er der udpeget beskyttede overdrev jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Tillige er en del af dette rammeområde til boligbebyggelse udlagt delvist til Vandværk Øst og omfattet af lokalplan nr. 31 og delvist til en beboelsesejendom på Mosegårdsvej 4 og til en ejendom ejet af en forening på Mosegårdsvej 6. Resten af rammeområdet er et kommunalt areal, som ligger langs jernbanen.
 3. Det rekreative rammeområde i ejendommens sydlige del er i sin helhed udpeget til værdifuldt kulturmiljøområde. I kommuneplanens afsnit om kulturmiljøer bestemmes det bl. a. i retningslinje 5 og 6, at det indenfor disse områder skal undgås at inddrage areal til formål, som kan forringe de bærende kulturhistoriske værdier. I det åbne land og byzone bør der inden igangsættelse af byggeri og anlægsarbejder foretages en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til de kulturhistoriske interesser i kulturmiljøområdet.
 4. Inden for det rekreative rammeområde og lige syd for gårdbebyggelsen er der udpeget et beskyttet søområde jf. naturbeskyttelseslovens § 3.

Ud fra ovenstående anbefaler administrationen, at der udarbejdes plangrundlag for den samlede ejendom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven og Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi

Udgifter til plangrundlaget afholdes på kontoen til jordforsyning.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der udarbejdes plangrundlag for den samlede ejendom matr. nr. 8a m. fl. Vester Birk, Skjern Jorder, beliggende på Mosegårdsvej 2, Skjern, i henhold til retningslinjer og rammer i Kommuneplan 2013.  

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Et midlertidig maritimt byrum

Sagsnr: 15-020138

Sagsfremstilling

I detailhandelsundersøgelsen "Detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune - udviklingsmuligheder og scenarier" er der peget på, at en sammenbinding af bymidten og havnens rekreative kvaliteter vil styrke bymidten som levende og attraktiv for såvel fastboende som turister. Projektet "Et midlertidigt maritimt byrum" er med til at styrke sammenbindingen af bymidte, havn og fjord. Derudover forskønner og aktiverer projektet en tom grund midlertidigt.

De nærliggende dagligvarebutikker herunder ALDI, som er beliggende lige op til projektområdet, bliver ofte besøgt af turister. Projektet etableres op til ALDIS parkeringsplads og vil fange turisternes opmærksomhed. Projektet gør turisterne opmærksom på bymidtens nærhed til fjorden og havnen. På vej ned mod fjorden vil turisterne bevæge sig igennem gågaden, og derved støtte op omkring handlen og byens liv. Projektet indeholder også et kulturelt aspekt ift. udvikling af aktiviteter i relation til projektet. Se bilag.

Projektet er en del af bypolitikken og fritidslivspolitikken.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af den kommunale finansiering til dele af etape 1 samt hele etape 2. 

Projektet etableres primo 2016 til ultimo 2017 på Skolevænget 10, Ringkøbing, del af den tidligere skolegrund. Projektet er midlertidigt frem til etablering af nyt byggeri på projektgrunden. Projektgrunden er på ca. 9025 m².

Et stykke af Ringkøbing Fjord etableres på grunden midlertidigt. I forbindelse med projektets etape 1 etableres en større sandø på grunden. Senere i processen placeres en jolle, to båker, udsigtstrappe, bundgarnspæle og træfiskerhus på grunden. Formidlingsplancher opsættes i fiskehuset. Jollen plantes til med fjordvegetation. Området vil få et maritimt præg og referere til havnen og fjorden. Se bilag med projektbeskrivelsen herunder beskrivelse af etape 1, 2 og 3 samt budget.

Land, By og Kultur og grundejeren løfter projektet sammen. Projektet har også en social vinkel, idet Kompetencecenter Ringkøbing både udvikler og bygger elementerne til projektet såsom fiskerhuset, båkerne og udsigtstrappen mv.

I forbindelse med projektet vil beboere, handelsstandsforening mv. blive involveret i et samskabende forløb i forhold til udvikling af aktiviteter i relation til projektet, blandt andet for at styrke forbindelsen mellem bymidten, havnen og fjorden. Se bilag.

Sagen vil blive fremsendt til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af den kommunale finansiering af projektet til realisering af dele af etape 1 samt etape 3.

Grundejeren har givet tilsagn om medfinansiering af projektet på 20.000 kr.

Når projektet er afsluttet på lokaliteten, kan elementerne såsom fiskerhus, de to båker, udsigtstrappen mv. med fordel flyttes videre til én af kommunens byggegrunde.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 179.000 kr. jf. vedlagte projektbeskrivelse og ønskes finansieret således:

 • Grundejeren har bevilget 20.000 kr til projektet 
 •  Teknik- og Miljøudvalget anmodes om, at Imødekommenhedspuljen bevilger 102.000 kr.
 •  Kultur- og Fritidsudvalget anmodes om, at Kulturpuljen bevilger 57.000 kr til projektet.

Der er på imødekommenhedspuljen afsat 150.000 kr. i 2016, og der forventes overført et overskud på 85.000 kr. fra 2015 til 2016. Byrådet har på mødet den 12. januar 2016 frigivet puljen i 2016.

Effektvurdering

Projektet:

 • sikrer en levende og attraktiv bymidte via kobling af by og hav
 • understøtter vækst og udvikling i kommunens byer
 • igangsætter aktiviteter
 • styrker det lokale sammenhold
 • fortæller værtens bedste historie om en af kommunes attraktive bymidter, kulturmiljøer samt fjordens natur.

Indstilling

Administrationen indstiller at, Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der bevilges 102.000 kr til projektet fra Imødekommenhedspuljen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Dispensation til udstykning af 4 sommerhusgrunde i Stauning

Sagsnr: 15-034260

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget en ansøgning om udstykning af 4 nye sommerhusgrunde i Stauning på matr. nr. 1b Halby By, Stauning, beliggende Gyvelvej i Stauning. I bilag 1 er den ønskede udstykning vist med rød priksignatur.

Planlægning
Lokalplan 6A fra 2005 er gældende for området. I lokalplanen er der på kortbilag 3 vist, hvor der kan udstykkes i sommerhusområdet. Den ønskede udstykning af matr. nr. 1b er ikke vist på kortbilag 3, se bilag 2. Det er derfor administrationens vurdering, at udstykningen kræver dispensation fra lokalplanen. 

Det er administrationens vurdering, at det er muligt at dispensere fra lokalplanen, idet udstykningen ikke er en væsentlig ændring i forhold til lokalplanen. Den del af ejendommen, som ønskes udstykket, er udlagt til sommerhusområde i lokalplanen. Udstykningen er beliggende i tilknytning til og i forlængelse af den eksisterende bebyggelse ved Gyvelvej. Dermed er det også administrationens vurdering, at udstykningen ikke vil være i strid med lokalplanens principper Jf. Planlovens § 18.

Selv om der ikke gives dispensation til udstykning, er det administrationens vurdering, at ejendommen matr. nr. 1b umiddelbart kan bebygges med et sommerhus.  

Præcedens
Hvis der gives dispensation til udstykningen, vil der også kunne gives dispensation til de øvrige 16 ejendomme, som ikke er omfattet af bestemmelserne om fællesarealer i lokalplanen.

Ved en gennemgang af disse ejendomme er det konstateret, at 11 af ejendommene allerede er fuldt ud bebygget. Af de resterende ejendomme er der kun tre ejendomme, der kan udstykkes yderligere, hvoraf den ene ejendom er den, som ønskes udstykket nu.

Det vurderes ikke, at dispensation til udstykning vil kunne danne præcedens for lignende sager udenfor lokalplanområdet.

Vurdering af beskyttede naturtyper og arter
Området på matr. 1b, Halby By, Stauning, som ønskes udstykket, er registreret som § 3-hede, der er beskyttet mod tilstandsændringer i naturbeskyttelseslovens § 3. Matriklen er en del af et gammelt sommerhusområde, som var lokalplanlagt som sommerhusområde før lovens ikrafttræden i 1992. Beskyttelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, gælder kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. Arealet kan derfor bebygges.

Det er administrationens vurdering, at arealet ikke fungerer som yngle- eller rastested for arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. På grundlag af nuværende viden vurderes det, at udstykningen ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere administrationens vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig skade på yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Siden lokalplanen blev vedtaget, har natursynet ændret sig, og derfor anbefaler administrationen, at naturen mellem bebyggelsen fastholdes som et åbent naturområde. Det kræver imidlertid en dispensation fra lokalplanens § 10,7, som bestemmer, at 1/3 af grunden skal beplantes.

Nabohøring
Den ønskede udstykning har været sendt i nabohøring til de nærmeste naboer og grundejerforeningen i området. Indsigelserne og administrationens svar til indsigelserne er samlet i bilag 3.

Indsigelserne omhandler negativ indvirkning på de nærmeste ejendommes værdi, og at udstykningen vil påvirke naturen og arterne negativt.

Grundejerforeningen bemærker, at der er en eksisterende trampesti over ejendommen, der forbinder fællesarealerne med det eksisterende vej- og stinet, og foreslår derfor, at der kommer en sti gennem området, således at området bliver forbundet til fællesarealerne. Administrationen kan godt følge grundejerforeningens forslag om en sti, se bilag 1, som viser stierne til fællesområdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planlovens § 18, § 19 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget

 1. dispenserer fra lokalplanens bestemmelse § 5,2 og giver tilladelse til udstykning af 4 nye sommerhusgrunde jf. Planlovens § 19, og
 2. samtidig dispenserer fra lokalplanens bestemmelse § 10,7 om, at 1/3 af grunden skal beplantes, således at der bevares så meget af den nuværende natur som muligt, og 
 3. at adgangen til fællesarealerne sikres via en sti i udstykningen. 

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om, at der ikke er enighed i grundejerforeningens bestyrelse om udstykningen, og at grundejerforeningen er neutral, indtil der er en afgørelse i sagen.  

Ole Kamp, Ole Nyholm Knudsen og Erling Gaasdal godkendte administrationens indstilling.

Søren Elbæk, John G. Christensen og Niels Rasmussen godkendte ikke administrationens indstilling.

Ole Nyholm Knudsen begærede sagen oversendt til Byrådets afgørelse.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Matr. 11t, V. Birk, Skjern Jorder - dispensation fra Lokalplan nr. 320

Sagsnr: 16-005198

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget nedennævnte ansøgninger om dispensation fra Lokalplan nr. 320 i forbindelse med udstykning samt opførelse af byggeri på matrikel nr. 11t, V. Birk, Skjern Jorder, ved Petersmindevej.

Lokalplanen omfatter området ved Skovpavillonen og Dommergården i Skjern, Petersmindevej. For overblik henvises her til vedlagte luftfoto samt udstykningsplan for de første 6 grunde i delområde B i lokalplanen.

1. dispensationsansøgning - antal af parkeringspladser

 • Der søges dispensation fra lokalplanen til at nedsætte antallet af parkeringspladser til 2 parkeringspladser pr. grund. I lokalplanen fastsættes antallet til 2 p-pladser pr. boligenhed og 1 p-plads pr. erhvervsenhed. Idet lokalplanen stiller krav til, at ejendommene både skal have bolig og erhverv, vil det medføre 3 p-pladser pr. ejendom.

2. dispensationsansøgning - placering af parkeringspladser samt garager og carporte

 • Der søges endvidere om dispensation fra lokalplanen til, at nødvendige antal p-pladser kan placeres/anlægges på egen grund. I lokalplanen er det angivet, at p-pladserne skal anlægges som samlede pladser langs vejen A-A eller i tilknytning til Skovpavillonen. 
 • Garager og carporte ønskes placeret på egen grund i de tilfælde, hvor byggefelterne og terrænet tillader det. De to første grunde i området har hver et byggefelt på ca. 1000 m², fordi terrænet ikke er kuperet som på de øvrige grunde. Lokalplanen angiver, at garager og carporte skal etableres i tilknytning til parkeringspladserne langs vejen A-A og ikke inde på de enkelte grunde. 

I den konkrette sag ønskes opført integreret garage med plads til 3 biler. Bygherren er gangbesværet.

3. dispensationsansøgning - bebyggelsens ydre fremtræden

 • Her søges om dispensation til opførelse af enfamiliehus på grund nr. 2 som vist på vedlagte tegninger. Enfamiliehuset ønskes udført i 1 plan, hvor køkken/alrum har større rumhøjde end resten af huset. Husets fundamenter opføres med traditionelle liniefundamenter. Lokalplanen angiver, at hovedbygningen skal opføres i 2 etager indenfor min. halvdelen af bygningens areal, og at bebyggelsen skal udformes, således at "den svæver" i landskabet, dvs. at soklen og det nederste af gavlen på mindst én side samt del af de tilstødende sider skal være åben, således at bygningen står på "søjler" eller "svæver" m.m.

Som nævnt herover har de to første grunde et væsentligt større byggefelt, fordi terrænet er meget mindre kuperet end de øvrige grunde. Ydermere er der et gangbesværet familiemedlem, som ikke vil have fordel af 1. sal på huset. Det er administrationens opfattelse, at huset udefra set får et udtryk som værende 2 etager pga. højden på køkken/alrummet.      

Dispensationsansøgningerne har været i høring hos grundejeren, som var meget positiv indstillet til ovennævnte. Det skal påpeges, at grundejeren har været medbestemmende til lokalplanens indhold, som der nu søges dispensation for.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller følgende:

1. dispensationsansøgning
Mht. antallet af parkeringspladser indstiller administrationen, at der meddeles afslag til det ansøgte.

2. dispensationsansøgning
Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser om parkeringspladser samt garager/carporte, således de kan placeres på egen grund, hvor der er mulighed for det. Resten af parkeringspladserne skal tinglyses på Dommergårdens areal.

3. dispensationsansøgning
Administrationen indstiller, at der meddeles dispensation til det ansøgte byggeri på grund nr. 2 som ansøgt.

Generelt vedr. lokalplanen
Administrationen indstiller, at kompetencen i lignende sager under Lokalplan nr. 320 fremadrettet ligger i administrationen.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilladelse til boring til indvinding af grundvand til køer

Sagsnr: 2014120211TA

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning fra Stenbjergvej 10, 6880 Tarm, om tilladelse til at etablere egen boring til vanding af køer og dermed afkobling fra vandværk til den del. Stuehus og vand til vask af malkeanlæg ønskes stadig fra vandværket. Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og det blev besluttet, at Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle kontakte ansøger og undersøge, om der var mulighed for at indgå en aftale mellem parterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget referater fra samtalen, jf. bilag. Kunden nævner, at han oplever tryktab, når han skal bruge meget vand. Dette vil forsyningen gerne arbejde på at få løst. Med hensyn til temperaturen af vandet er vand fra forsyningen omkring 9-10 grader, hvilket ikke kan gøres koldere. Grundvand, der pumpes op, har en temperatur på ca. 8 grader celcius. Derudover mener kunden, at ved selv at have en boring vil det blive væsentligt billigere end ved forsyning fra vandværket. Konklusionen er, at forsyningen ikke har indgået aftaler med deres kunde om afkobling af bedriften (eller evt. dele heraf) fra deres forsyning. Kunden ønsker desuden fortsat at fastholde sin ansøgninger om egen boring.  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser
I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00112) stadfæster de Ribe Amts beslutning om tilladelse til indvinding af vand fra eksisterende boring til vandforsyning af dyrehold. De henviser til, at vandforsyningsplanen ikke indeholder retningslinjer for, hvordan vandforsyningsloven skal administreres med hensyn til forsyning til erhvervsmæssige formål.

I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00154) stadfæster de Bornholms Regionskommunes afslag på etablering af en ny boring til forsyning af dyrehold. Begrundelsen er, at der i vandforsyningsplanen står, at eksisterende private vandforsyningsanlæg kan anvendes som supplement til almen forsyning. Der gives dog ikke tilladelse, hvis egen indvinding vil medføre for lange opholdstider i det almene vandværks ledningsnet. Dvs. der gives ikke tilladelse til nye boringer.

Generelt bygger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser på de retningslinjer, der er i vandforsyningsplanen (jf. desuden MNK-200-00091 og MNK-200-00058). Desuden bemærker nævnet, at vandforsyningsplanlægningen i så vid udstrækning som muligt bør åbne mulighed for, at erhvervsvirksomheder i det åbne land, herunder landbrug, kan anvende vand fra egen boring til produktionsformål, således at vand af drikkevandskvalitet reserveres til de relevante formål.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Vandforsyningsplan
Ringkøbing-Skjern Kommunes vandforsyningsplan indeholder ikke specifikke retningslinjer for, om der må etableres en ny boring til indvinding af vand til erhvervsformål. Der står blot, at ejendomme med egne vandindvindingsanlæg, der ikke kan skaffe tilfredsstillende drikkevandskvalitet, skal tilsluttes almen vandforsyning. Det er ikke nævnt, hvorvidt en ejendom kan frakobles vandværket og få egen boring.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2 tidligere tilfælde givet tilladelse til, at landmanden kunne indvinde vand fra egen boring og dermed kobles af vandværket. I det ene tilfælde er det hele ejendommen, der kobles af vandværket, så der indvindes vand fra egen boring til både til stald og husholdning. Ringkøbing-Skjern Forsyning blev hørt i den sag og havde ingen bemærkninger. I den anden sag blev der givet tilladelse til etablering af boring til havevanding og staldbrug. Dermed var det kun en del af ejendommen, der blev koblet fra Rimmerhus Vandværk, men ejendommen aftog 20% af vandværkets udpumpede vand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandforsyningsloven § 20
Vandforsyningsplan, Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til etablering af boring til vand til køerne.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tilladelse til boring til indvinding af vand til rengøring og drikkevand til kvæg

Sagsnr: 2015010188TA

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning fra Skuldbølvej 5, 6893 Hemmet, om tilladelse til at etablere en ny boring til rengøring og drikkevand til kvæg og dermed afkobling fra vandværk til den del. Stuehus ønskes stadig tilsluttet til vandværket. Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og det blev besluttet, at Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle kontakte ansøger og undersøge, om der var mulighed for at indgå en aftale mellem parterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget referat fra mødet, jf. bilag. Det kom frem, at ansøgningen bunder i økonomiske forhold, da kunden mener, det er billigere med egen boring. Konklusionen er, at forsyningen ikke har indgået aftaler med deres kunde om afkobling af bedriften (eller evt. dele heraf) fra deres forsyning. Kunden ønsker desuden fortsat at fastholde sin ansøgning om egen boring.  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser  
I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00112) stadfæster de Ribe Amts beslutning om tilladelse til indvinding af vand fra eksisterende boring til vandforsyning af dyrehold. De henviser til, at vandforsyningsplanen ikke indeholder retningslinjer for, hvordan vandforsyningsloven skal administreres med hensyn til forsyning til erhvervsmæssige formål.

I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00154) stadfæster de Bornholms Regionskommunes afslag på etablering af en ny boring til forsyning af dyrehold. Begrundelsen er, at der i vandforsyningsplanen står, at eksisterende private vandforsyningsanlæg kan anvendes som supplement til almen forsyning. Der gives dog ikke tilladelse, hvis egen indvinding vil medføre for lange opholdstider i det almene vandværks ledningsnet. Dvs. der gives ikke tilladelse til nye boringer.

Generelt bygger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser på de retningslinjer, der er i vandforsyningsplanen (jf. desuden MNK-200-00091 og MNK-200-00058). Desuden bemærker nævnet, at vandforsyningsplanlægningen i så vid udstrækning som muligt bør åbne mulighed for, at erhvervsvirksomheder i det åbne land, herunder landbrug, kan anvende vand fra egen boring til produktionsformål, således at vand af drikkevandskvalitet reserveres til de relevante formål.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Vandforsyningsplan
Ringkøbing-Skjern Kommunes vandforsyningsplan indeholder ikke specifikke retningslinjer for, om der må etableres en ny boring til indvinding af vand til erhvervsformål. Der står blot, at ejendomme med egne vandindvindingsanlæg, der ikke kan skaffe tilfredsstillende drikkevandskvalitet, skal tilsluttes almen vandforsyning. Det er ikke nævnt, hvorvidt en ejendom kan frakobles vandværket og få egen boring.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2 tidligere tilfælde givet tilladelse til, at landmanden kunne indvinde vand fra egen boring og dermed kobles af vandværket. I det ene tilfælde er det hele ejendommen, der kobles af vandværket, så der indvindes vand fra egen boring til både til stald og husholdning. Ringkøbing-Skjern Forsyning blev hørt i den sag og havde ingen bemærkninger. I den anden sag blev der givet tilladelse til etablering af boring til havevanding og staldbrug. Dermed var det kun en del af ejendommen, der blev koblet fra Rimmerhus Vandværk, men ejendommen aftog 20% af vandværkets udpumpede vand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandforsyningsloven § 20.
Vandforsyningsplan, Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til brug af eksisterende markboring til vand til svin.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tilladelse til indvinding af vand fra eksisterende markboring til vanding af svin

Sagsnr: 2014110203TA

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget ansøgning fra Tøstrupvej 46, 6880 Tarm, om tilladelse til at benytte eksisterende markboring til vanding af svin og dermed afkobling fra vandværk til den del. Stuehus ønskes stadig tilsluttet til vandværket. Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget, og det blev besluttet, at Ringkøbing-Skjern Forsyning skulle kontakte ansøger og undersøge, om der var mulighed for at indgå en aftale mellem parterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget referater fra samtalen, jf. bilag. Det kom frem, at ansøgningen bunder i økonomiske forhold, da kunden mener, det er billigere med egen boring, derudover forventer kunden også at kunne få større flow ved egen boring. Konklusionen er, at Forsyningen ikke har indgået aftaler med deres kunde om afkobling af bedriften (eller evt. dele heraf) fra deres forsyning. Kunden ønsker desuden fortsat at fastholde sin ansøgning om egen boring.  

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser  
I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00112) stadfæster de Ribe Amts beslutning om tilladelse til indvinding af vand fra eksisterende boring til vandforsyning af dyrehold. De henviser til, at vandforsyningsplanen ikke indeholder retningslinjer for, hvordan vandforsyningsloven skal administreres med hensyn til forsyning til erhvervsmæssige formål.

I henhold til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-42-00154) stadfæster de Bornholms Regionskommunes afslag på etablering af en ny boring til forsyning af dyrehold. Begrundelsen er, at der i vandforsyningsplanen står, at eksisterende private vandforsyningsanlæg kan anvendes som supplement til almen forsyning. Der gives dog ikke tilladelse, hvis egen indvinding vil medføre for lange opholdstider i det almene vandværks ledningsnet. Dvs. der gives ikke tilladelse til nye boringer.

Generelt bygger Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser på de retningslinjer, der er i vandforsyningsplanen (jf. desuden MNK-200-00091 og MNK-200-00058). Desuden bemærker nævnet, at vandforsyningsplanlægningen i så vid udstrækning som muligt bør åbne mulighed for, at erhvervsvirksomheder i det åbne land, herunder landbrug, kan anvende vand fra egen boring til produktionsformål, således at vand af drikkevandskvalitet reserveres til de relevante formål.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Vandforsyningsplan
Ringkøbing-Skjern Kommunes vandforsyningsplan indeholder ikke specifikke retningslinjer for, om der må etableres en ny boring til indvinding af vand til erhvervsformål. Der står blot, at ejendomme med egne vandindvindingsanlæg, der ikke kan skaffe tilfredsstillende drikkevandskvalitet, skal tilsluttes almen vandforsyning. Det er ikke nævnt, hvorvidt en ejendom kan frakobles vandværket og få egen boring.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2 tidligere tilfælde givet tilladelse til, at landmanden kunne indvinde vand fra egen boring og dermed kobles af vandværket. I det ene tilfælde er det hele ejendommen, der kobles af vandværket, så der indvindes vand fra egen boring til både til stald og husholdning. Ringkøbing-Skjern Forsyning blev hørt i den sag og havde ingen bemærkninger. I den anden sag blev der givet tilladelse til etablering af boring til havevanding og staldbrug. Dermed var det kun en del af ejendommen, der blev koblet fra Rimmerhus Vandværk, men ejendommen aftog 20% af vandværkets udpumpede vand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandforsyningsloven § 20.
Vandforsyningsplan, Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til brug af eksisterende markboring til vand til svin.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ændring af vandforsyningsplan mht. retningslinjer for tilladelser til egen vandforsyning

Sagsnr: 2015030476TA

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget flere ansøgninger om at bruge egen boring til indvinding af vand til staldbrug og dermed blive koblet af vandværket.

I denne forbindelse ses det, at der i vandforsyningsplanen ikke er præcise retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelse til ny boring til f.eks. erhverv, og hvornår der ikke kan. Det er ikke præciseret, om en ejendom kan kobles helt eller delvist af vandværk og selv indvinde vand fra egen boring til f.eks. staldbrug.

Flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet afgør, at det afhænger af retningslinjerne i kommunens vandforsyningsplan, om der kan gives tilladelse. Nævnet påpeger desuden, at vandværket i henhold til vandforsyningsloven ikke har en ret til at forsyne en ejendom med vand, men en pligt. Nævnet finder, at vandforsyningsplanen i vid udstrækning bør give mulighed for, at erhvervsvirksomheder i det åbne land kan anvende vand fra egen boring til produktionsformål, således at vand af drikkevandskvalitet reserveres til relevante formål.

Administrationen ser følgende muligheder:

 • Vandforsyningsplanen ændres ikke. Dette betyder, at der ikke er nogen hindring for, at en ejendom frakobles et vandværk, hvis der er mulighed for egen vandforsyning.

 • Der laves et tillæg til vandforsyningsplanen, der beskriver de fremtidige retningslinjer på dette område.

  Såfremt udvalget ønsker at tilføje nye retningslinjer i vandforsyningsplanen, skal der tages stilling til, i hvilket omfang en ændring skal gælde for ejendomme, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet for hele eller dele af ejendommen og med og uden eksisterende egen boring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vandforsyningslovens § 14
Vandforsyningsplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Vandforsyningsplanen ikke ændres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at problematikken omkring ret og pligt til forsyning afklares i forbindelse med kommende revision af vandforsyningsplanen.
Revisionen skal forelægges Byrådet inden udgangen af indeværende valgperiode.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Prioritering af anlægspuljer på Teknik- og Miljøudvalgets område

Sagsnr: 16-002299

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 12. januar 2015, pkt. 3, at meddele anlægsbevillinger og frigive de tilhørende rådighedsbeløb til projekter og puljer på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2016. Byrådet har på møde den 9. februar 2016, pkt. 3, godkendt prioritering af anlægsmidler til infrastrukturprojekter i Hvide Sande.

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 26. januar 2016, pkt. 11, behandlet og godkendt prioritering af anlægsbudgettet for Kommunale Ejendomme.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til anlægsplan for perioden 2016 til 2018 i forhold til prioritering af anlægsmidlerne.

Gennemførelse af Projekt Fjorden Rundt. De forventede udgifter beløber sig til i alt 12,508 mio. kr. for perioden 2016-2018.

Der er afsat 4,06 mio. kr. i årene 2017 og 2018 (turistrelateret vækst) samt 0,513 mio. kr. i 2016 til fase 3 - i alt 8,633 mio. kr. til medfinansiering af Fjorden Rundt, herunder cykelstien i samarbejde med Varde Kommune.  Der resterer således en manglende finansiering af udgifter for i alt 3,875 mio. kr.

Pulje til Cykelstier og øvrige stianlæg:

Der er i 2016 afsat 8,121 mio. kr. i puljen, og de foreslåede prioriterede projekter (se tabel) beløber sig til 4,680 mio. kr.

I årene 2017-2018 er der afsat i alt 12,105 mio. kr. til cykelstier og øvrige stianlæg. De foreslåede prioriterede projekter for 2017-2018 udgør i alt 5,345 mio. kr. Der er således for hele perioden 2016-2018 afsat i alt 20,226 mio. kr., og der er projekter for i alt 10,201 mio. kr. Der er således uprioriterede midler på i alt 10,025 mio. kr. for perioden 2016-2018.

Pulje til byforskønnelsesprojekter:

Der er i 2016 afsat 1,561 mio. kr. til byforskønnelsesprojekter. Heraf har Byrådet på mødet den 9. februar 2016, pkt. 3, godkendt, at 0,5 mio. kr. anvendes til finansiering af infrastrukturprojekter i Hvide Sande. Der resterer således 1,061 mio. kr. i puljen i 2016. Der er i 2016 øvrige ønsker for i alt 2,061. Den manglende finansiering på 1,0 mio. kr. i 2016 foreslås omprioriteret fra Naturområder, hvor der er et rådighedsbeløb på 2,055 mio. kr., og hvor det forventes, at der skal anvendes 1,055 mio. kr.

I overslagsårene 2017-2018 er der afsat i alt 3,046 mio. kr. Heraf har Byrådet på mødet den 9. februar 2016, pkt. 3, godkendt, at 0,5 mio. kr. anvendes til finansiering af infrastrukturprojekter i Hvide Sande. Der er projektforslag for i alt 6,9 mio. kr., altså en underfinansiering på 4,354 mio. kr. Den største post her er genetablering af brostensbelægningen i Ringkøbing Gågade efter de planlagte opgravningsarbejder i forbindelse med forsyningens arbejder i 2016-2017. Administrationen anbefaler, at dette finansieres af uprioriterede midler fra puljen til cykelstier og øvrige anlæg.

Administrationen har i vedlagte notat beskrevet de igangværende arbejder og prioriteringsønsker. Der er som bilag til notatet vedlagt bruttolister over ønsker til mindre trafiksikkerhedsprojekter og større trafiksikkerhedsprojekter samt kortbilag over fjorden rundt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger for anlæg, hvor der er mulighed for omplacering af bevilgede og frigivne anlægsmidler.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet,

 1. at der for 2016 prioriteres 3,441 mio. kr. fra puljen til cykelstier og øvrige stianlæg og meddeles anlægsbevilling på til projekt Fjorden Rundt med 0,946 mio. kr. til Bagges Dæmning, 0,995 mio. kr. til Fase 3 Bork-Nymindegab og Pumpetation N-Stauning samt 1,5 mio. kr. til Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune
 2. at der for 2016 prioriteres i alt 4,680 mio. kr. fra puljen til cykelstier og øvrige stianlæg og meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til cykelsti Tim Kirkeby, 1,0 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup, 0,380 til stier småprojekter og 0,3 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltag ved skoler
 3. at der for 2016 omprioriteres 1,0 mio. kr. fra Naturområder til Byforskønnelsesprojekter, og at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Storegade i Tarm, 0,561 mio. kr. til Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing og 0,5 mio. kr. til fiberprojekt finansieret af puljen til byforskønnelse
 4. at der for 2017 omplaceres 4,060 mio. kr. fra Adgang til naturen/turistrelateret vækst til projekt Fjorden Rundt, Bagges Dæmning med 1,554 mio. kr., Fase 3 Bork-Nymindegab og Pumpetation N-Stauning med 2,0 mio. kr. og 0,506 mio. kr. til Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune
 5. at der for 2017 omplaceres 9,060 mio. kr. fra pulje til cykelstier og øvrige stianlæg med 3,383 mio. kr. til Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune, 2,3 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup, 1,0 mio. kr. til cykelsti fra No til Ringkøbing Skole, 1,0 mio. kr. til Gågade i Ringkøbing, 0,9 mio. kr. til Storegade Tarm og 0,477 mio. kr. til Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing
 6. at der for 2017 omplaceres 1,023 mio. kr. fra pulje til byforskønnelse til Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing
 7. at der for 2018 omplaceres 4,060 mio. kr. fra Adgang til naturen/turistrelateret vækst til projekt Fjorden Rundt Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune med 1,111 mio. kr. og 1,977 mio. kr. til Gågaden i Ringkøbing og 0,972 mio. kr. til pulje til cykelstier og øvrige stianlæg
 8. at der for 2018 omplaceres 2,045 mio. kr. fra pulje til cykelstier og øvrige stianlæg til Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole
 9. at der for 2018 omplaceres 1,523 mio. kr. fra pulje til byforskønnelse med 1,5 mio. kr. til Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing og 0,023 mio. kr. til Gågaden i Ringkøbing.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Udvalget ønsker en temadrøftelse om trafiksikkerhedsplanlægning.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Ny stiplan

Sagsnr: 2014090004TB

Sagsfremstilling

Administrationen har fået udarbejdet et forslag til en revideret stiplan for Ringkøbing- Skjern kommune, da den tidligere plan fra 2009 trængte til en revidering og gennemgang af indsatsområder.

Revideringen af stiplanen er foretaget ud fra samme struktur som kommunens trafiksikkerhedsstrategi, og planens indsatsområder skal også ses i sammenhæng med trafiksikkerhedsstrategiens målsætning om at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i trafikken.

Stiplanens fokus er på nogle særlige områder, der skal sikre, at kommunen har et sikkert og sammenhængende stinet, og at cyklen skal være et aktivt alternativt til bilen på de korte ture. Derfor er der taget udgangspunkt i følgende overordnede principper for udbygningen af cykeltinettet:

 • at sikre et sikkert og sammenhængende stinet i de større byer
 • at forbinde de større byer med deres nærområder
 • at kunne tilbyde sikre skoleveje og stiforbindelser til kommunens store arbejdspladser
 • at forbinde byområder og turistområder på tværs af kommunen
 • at etablere en god tilgængelighed på udvalgte stiruter.

I stiplanen er der registreret en række projekter, både i byområder og i landområder, som er foreslået registreret ud fra principper om at sikre de ovenstående principper og borgernes stiønsker, og prioriteringsmetoden mellem stierne er bygget op på en karaktergivning af stiprojektes virkning, potentiale samt prisen.

 • Virkningen gives en karakter mellem 1-5 ud fra en samlet vurdering af reduktion/forebyggelse af uheld og forbedret tryghed
 • Potentialet gives tilsvarende en karakter mellem 1 og 5 ud fra antallet af skoleelever på strækningen og ud fra en vurdering af andre faktorer i området som f.eks. sportshal, større virksomhed eller lignende.
 • Prisen karaktergives ud fra prisniveauet, og pga. prisforskelle mellem stier i byer og i landområder anvendes der to forskellige inddelinger.

Prisens vægt på stiernes placering i prioriteringslisten er kun sat til at vægte 10%, da det vurderes, at de andre to prioriteringsfaktorer er bedre underbyggende for stiplanens øvrige fokusområder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at stiplanen godkendes, og
 2. at prioriteringsmodellen godkendes som arbejdsredskab i forbindelse med fremtidig prioritering af midler til stier.

Bilag Beslutning

Ad 1.
Teknik- og Miljøudvalget anbefalede administrationens indstilling og oversender stiplanen til Byrådets temadrøftelse den 19. maj med henblik på endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget den 24. maj 2016.

Ad 2.
Teknik- og Miljøudvalget godkendte  prioriteringsmodellen.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Stien rundt om Videbæk

Sagsnr: 15-041918

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. februar 2016 blev det besluttet at videresende ansøgning om tilskud til anlæg af stier i Videbæk til budgetkonferencen.

Det blev dog besluttet at fremsende ansøgning til gearingspuljen til en del af projektet, nemlig vedrørende den længste rute "Rundt om Videbæk" på 9 km, såfremt Videbæk Borgerforening kunne bidrage i form af medfinansiering, arbejdsindsats og lignende.

For at få ruten "Rundt om Videbæk" til at blive et sammenhængende ruteforløb, skal der etableres i alt 1.100 meter ny sti, fordelt på flere delstrækninger. Etablering af stenmelssti budgetteres til at koste 150 kr. pr. meter til afrømning af overjord, underlag af stabilgrus og toplag med stenmel inkl. arbejdskraft, svarende til i alt 165.000 kr. Videbæk Borgerforening søger om dækning af udgifter til materialer, som udgør i alt 77.000 kr.

Driften af stier består af 1 til 2 årlige klipninger. Brænding af græs langs sti, klipning af grene, huller og render, der kan opstå i forbindelse med kraftigt nedbør, fyldes op. Efter behov strigles/rives stien for at minimere græs, der kan gennemvokse stien.
Efter instruktion fra Ringkøbing-Skjern Kommunes driftsafdeling vil Videbæk Borgerforening forestå driften fremadrettet. Ringkøbing-Skjern Kommune kan bidrage med materialer, høgenæb, evt. havetraktor med strigle/rive og grus.

I forbindelse med bæksløjfen langs Herborg Bæk foreslås, at forundersøgelser i forhold til Lokalplanområderne igangsættes af administrationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der resterer 640.000 kr. i gearingspuljen. Byrådet har på møde den 12. januar 2016, pkt. 3, frigivet anlægspuljen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der bevilges 77.000 kr. fra gearingspuljen til projektet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Orientering fra formanden og administrationen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

 • Fællesaftalen om kystbeskyttelse
 • Der afholdes sluseudvalgsmøde i næste uge.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Orientering fra udvalgsmedlemmerne

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

 • Årskort til havnene
 • Der ønskes status på klimaprojekt i Skjern med særlig fokus på kvoter i Skjern Enge
 • Ønske om konkrete forsøgsprojekter i Kjelstrup Bæk og Hjoptarp Bæk i samarbejde med landmænd.

Fraværende:
Jakob Agerbo.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:
Jakob Agerbo

 

 

 

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing