Referat: 29. januar 2019 kl. 13:00

Egvad Plejehjem, Ågade 2, Tarm
Ældrerådet

Deltagere

 • Lars Elkjær Nielsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Iver Poulsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge
 • Inge Faurbye
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Mads Vendelbo
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Jørgen Hansen

Fraværende

 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/ Lennart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punkt. 3: Lennart Qvist gennemgik status for økonomien og muligheden for omprioriteringer, men ingen ekstra omkostninger.

Punkt. 4: Der arbejdes videre med indsatser indenfor kost til udsatte borgere

Punkt. 5: Forsøg med afmelding af enkelte hovedmåltider. Ældrerådet orienteres.

Punkt. 6: Ældrerådet er med i arbejdsgruppen om decentral organisering.

Punkt. 7: Projekt en værdig død: Et medlem fra ældrerådet opfordres til at deltage i arbejdsgruppen og Iver Poulsen er udvalgt som kontaktperson.

Punkt. 8: Evaluering af seniormøder: placeringen af møderne i 2020 videredrøftes.

Punkt. 10: Sager til udvalget. Forslag om fælles senior og ældresyn.

Andet: Politisk drøftelse om demenscafé.

Boliganalysen er i første omgang en kortlægning.

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

8.1      Møde med ældreråd fra Holstebro, Struer og Lemvig.

8.1    Valg til Danske Ældreråds bestyrelse.

17.1  Politikker karavane  i Videbæk, Skjern og Ringkøbing, 19 boder.

Seniormøder i uge 10 afholdes følgende steder:

  Fødevarepark i Skjern Enge.

  Spjald Kulturhus.

  Efterskolen DHE i Skjern 14-17.

  Hemmet aktivitets- kulturcenter.

  Fjordparken i Ringkøbing.

Indstilling

Det indstilles, at punkterne tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden orienterede om mødet med ældrerådet i Lemvig, Struer og Holstebro.

Valg af Danske Ældreråds bestyrelse har deadline 31.01.19. Opbakning om Iver som anden suppleant.

Deltagelse i politikkaravane i Videbæk, Skjern og Ringkøbing, hvor bl.a. mobilitet blev pointeret.

Referat for Seniormøder skal ud senest en uge efter mødet og konklusionerne skal pointeres. Tovholder fra Ældrerådet udvælges til næste Ældrerådsmøde.

Placeringen af møderne på aktivitetscentre og konceptet skal drøftes.

 

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi og regnskab ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af regnskab og kassebeholdning.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning pr. 29.01.2019 er på 28.239,35 kr. og er godkendt.

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Indmeldinger fra ældrerådene tages i betragtning i hørringssvarerne til sundhedsaftalen version 7, som er udsendt.

Møde i patientinddragelsesudvalget i februar hvor høringssvaret til sundhedsaftalen hæftes på, børn og unge + psykiske syge bliver inddraget.

Hjemmebehandling og ansvar mellem kommune, læge og region bliver påpeget i høringssvaret.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Valg af formand og næstformand

Sagsnr: 19-002210

Sagsfremstilling

A. Valg af formand

B. Valg af næstformand

Forslag til kandidater og afstemningerne foregår skriftligt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand: Iver Poulsen

Næstformand: Karl Erik Christiansen

Inge ønsker ikke at fortsætte som næstformand

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Kørselsudvalget -

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

PR - Pjecen er færdigtrykt med link på hjemmesiden, pressemeddelelse til ugeaviserne og dagbladet er udarbejdet.

 

Kørselsudvalget - Politikkaravanen blev afholdt med lydhørhed. Der arbejdes videre med ensomhed som tema.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Kurser og konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Danske Ældreråds temadag 28. februar 2019 i Viborg:
Interesse varetagelse, kommunikation og budgetlægning.

Indstilling

Det indstilles, at der sker tilmelding til temadagen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tilmeldinger fra Ældrerådet blev foretaget. Susanne, Karl Erik, Birthe, Iver deltager.

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Bruger og Pårørende råd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Seniorcenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet under dette punkt.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyt fra Sundhedsrådet, arbejdsgrupperne om Sundheds- og ældrepolitik, Medicinhåndtering og Klippekort

Sagsnr: 19-002210

Sagsfremstilling

Der orienteres om nyt fra Sundhedsrådet, arbejdsgrupperne vedrørende Sundheds- og ældrepolitik, Medicinhåndtering samt Klippekort.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sidste arbejdsgruppemøder om politikkerne og klippekort er afholdt.

 

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Emner til nyhedsbrev på hjemmesiden

Sagsnr: 19-002199

Sagsfremstilling

Emner til næste nyhedsbrev skal overvejes. Punktet er udsat fra sidste møde.

Emner: Ensomhed, misbrug og klippekort.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der arbejdes med diverse oplysninger fra Ældrerådet til hjemmesiden.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Emner som sættes på dagsorden senere

Sagsnr: 19-002201

Sagsfremstilling

Punkter som skal sættes på dagsordenen og behandles senere drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Status over arbejdsgrupper - permanente eller løbende.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Ønske om nye arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002210

Sagsfremstilling

Er der ønske om nye arbejdsgrupper eller udskiftning i de bestående?

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Møder med ældreforeninger i foråret

Sagsnr: 19-002210

Sagsfremstilling

Der skal arrangeres møder med ældreforeningerne i foråret. Oplæg er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles at oplægget godkendes.

Bilag Beslutning

Opdeling af deltagere og program blev præsenteret.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Valg af 2 repræsentanter til arbejdsgruppe

Sagsnr: 19-002210

Sagsfremstilling

Der skal vælges 2 repræsentanter til arbejdsgruppe vedrørende boliganalyse på pleje- og ældreboliger.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges to medlemmer til arbejdsgruppen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Mette og Mads er udvalgt som repræsentanter til boliganalysen.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

15: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

28. februar, Temamøde i Viborg og valg til Danske Ældreråds bestyrelse

29.-30. april, Årsmøde Danske Ældreråd

12. marts ? Temadag Ringkøbing-Skjern Ældreråd

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Temadag bliver tirsdag d. 7. maj.  

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

16: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referat og pressemeddelelse.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

17: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 26. februar 2019 på Rosenlunden i Lem kl. 13.00.

Revideret mødekalender for 2019 er vedhæftet som bilag.

Bilag Beslutning

Næste møde afholdes den 26. februar 2019 på Rosenlunden i Lem kl. 13.00.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

18: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet under dette punkt.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

19: Godkendelse af referat

Sagsnr: 19-002206

Sagsfremstilling

Referatet læses op.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mette Nordentoft Madsen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing