Referat: 28. maj 2019 kl. 09:00

Plejehjemmet Eskesensminde, Eskesensvej 14, Tim
Ældrerådet

Deltagere

 • K.B. Nielsen
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Iver Poulsen
 • Jens Kristensen
 • Karl Werge
 • Karl Erik Christiansen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Lars Elkjær Nielsen

Fraværende

 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalget dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Toft Back.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på social og Sundhedsudvalgets dagsorden der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Qvist orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

Punkt 2: Budgetopfølgning ultimo april 2019 med et merforbrug på 16,7 millioner kroner. Fokus er bl.a. på serviceniveau, visitation.

Punkt 3: Budgetlægning 2020 - 2023. Sparekataloget for 2020 skal for Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri svare til 11 millioner i 2020 stigende til 37 millioner i de efterfølgende år. Ældrerådet opfordres til at sende høringssvar inden d. 11. juni, herunder nyt tiltag om etablering af akutteam. Økonomiudvalget udarbejder et udkast.

Punkt 4: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Sygeplejeklinik i Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje.

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til køb af hjemmeplejebiler.

Punkt 6: Revision af Værdighedspolitikken for den kommunale ældrepleje. Tre personer skal udpeges af Ældrerådet til arbejdsgruppen.

Punkt 7: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023. Signal til Social- og Sundhedsudvalget ifbm. Sundhedsaftalen er overleveret.

Der vil løbende blive søsat projekter i henhold til Sundhedsaftalen. Sundhedsstyregruppen godkender udkast fra ad hoc nedsatte arbejdsgrupper og sender dem videre til Klyngerne. Hvordan sikrer Social- og Sundhedsudvalget, at det bliver orienteret om disse samarbejdsaftaler, vel at mærke på et stadie, hvor udvalget kan komme med konstruktive input? Ældrerådet forventer, at Social- og Sundhedsudvalget i den forbindelse vil holde Ældrerådet orienteret.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

2. maj   Møde med Ældresagen, lægedækningen i kommunen, ældrepolitikken og organisation af hjemmehjælpen.

2. maj  Møde med Ældrerådene i Holstebro, Struer og Lemvig.

        Akutpladser, plejehjemspladser og ældreboliger.

10. maj  Referat fra møde om IT teknologi med Heide Rasmussen Århus.

14. maj  Mail fra borgerservice om Lægeskift i Skjern.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver Poulsen orienterede om møde med Ældresagen samt møde med Ældrerådene i Holstebro, Struer og Lemvig.

Referat fra møde om IT teknologi indgår i afhandling.

Orientering om status vedr. lægeskift i Skjern. Problemet med lægeskift tager KB op i Patientinddragelsesudvalget i regionen.

Der følges løbende op på Sundhedsaftalen.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdningen er på 155.060 kr.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget -

Skriv udsendt om samarbejdet ml. almen praksis, hospital og akutfunktion. I PIO orientererede KB om regionens praksisudvalg ang. samarbejdet ml. almen praksis, hospitaler og den kommunale akutfunktion i de 19 midtvestjyske kommuner.

Regionsældrerådet -

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Studietur -

Højmarkmødet -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi - der afholdes møde om besparelsesforslag inden d. 11. juni.

Studietur - der udarbejdes et oplæg og forslag til dato.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kurser og konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Årsmøde og temadag på Nyborg Strand 29. - 30. april - deltagerne vil aflægge beretning fra seminarerne.

Indstilling

Det indstilles, at beretningen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om årsmøde og temadag på Nyborg Strand d. 29.-30. april. Inddragelse og samskabelse var det gennemgående tema for dagen bl.a. mellem skolebørn og ældre. Man kan læse mere om hardwork af Belinda Hornshøj.

Derudover var der bl.a. oplæg om afbureaukratisering, rettigheder, nytænkning, regelforenkling, teknologi.

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Mette orienterede om møde på Enghaven:

Nyt triage-system på Enghaven med trafiklys-kategorisering.

Demensrejseholdet igangsættes fra august 2019.

DBA-indsatser om rygning, mental sundhed, rehabilitering/samarbejde, måltider udvikles.

Der afholdes demensgudstjenester i Skjern Kirke.

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til mødeemner

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at mødeemner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen forslag

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

9: Forslag til vedtægtsændringer

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Forslag til vedtægtsændringer og notat af 13. sept. 2005 til godkendelse og valg af 2 personer som sammen med formandskabet forhandler med kommunen.

Skal ønsket om fremmødevalg indgå i disse forhandlinger?

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag Beslutning

Sammen med formandskabet forhandler Lars Elkjær Nielsen og Martin Riis med kommunen. Vedtægtsændringerne er godkendt.

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

10: Nedsættelse af 2 arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Nedsættelse af 2 arbejdsgrupper; Boformer og Demensplejehjem/skærmet afsnit.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Demens plejehjem/skærmet afsnit - Elly Kirstine Kjærgaard, Karl Erik Christiansen, Susanne Høj Henriksen og Birthe Byskov

Boformer - udskydes til næste møde.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

11: Valg til netværksgruppe

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Valg af 1 person til netværksgruppe om IT, digitalisering og teknologi.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges 1 person til netværksgruppen.

Bilag Beslutning

K.B. Nielsen deltager i netværksgruppen. Iver Poulsen indmelder til administrationen.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

12: Temadag 7. maj 2019 - godkendelse af referat

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Temadag den 7. maj i Skjern Kulturcenter. Referatet er vedlagt til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at referatet godkendes.

Bilag Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

13: Høring af udbudsmateriale på genbrugshjælpemidler

Sagsnr: 19-002993

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes aftaler på genbrugshjælpemidler udløber ved udgangen af maj, og der skal derfor indgås nye aftaler.

Projektet er nu i den fase, at blandt andet Ældrerådet skal høres omkring udbudsmaterialet. Hvad er godt /mindre godt ? noget der mangler m.v.

Høringssvaret skal være klar senest den 18. juni 2019.

Indstilling

Det indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal skrive et høringssvar.

Bilag Beslutning

Arbejdsgruppen består af Mette Nordentoft og Iver Poulsen. Oplæg udsendes.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

14: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

Temadag i Viborg den 9. oktober og konference i Vingsted den 26. november.

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver orienterede om kommende møder.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

15: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 25. juni 2019 på Hjælpemiddeldepotet i Skjern.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådsmødet d. 26. november flyttes til d. 25. november kl. 9-12.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

16: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet sendes til pressen.

Kommentarer til besparelsesprocessen er aftalt.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Kopier link til punktet  -   Print

17: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing