Referat: 25. juni 2019 kl. 09:00

Hjælpemiddeldepotet, Skjern
Ældrerådet

Deltagere

 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • K.B. Nielsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Jens Kristensen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Iver Poulsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Martin Riis
 • Elly Kirstine Kjærgaard

Fraværende

 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Toft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Anja Thoft Bach deltog ikke på mødet. 

Dagsorden til Social- og Sundhedsudvalgets møde 26.juni 2019

Lennart Quist gennemgik dagsordenen.

Pkt.2. Uvisiterede cafeer.
Her ønskes ved afskaffelse af visitation til cafetilbud en smidigere administration og mere åben brug af cafetilbuddene.

Pkt.3. Budgetopfølgning.
Opfølgningen viser, at Social- og Sundhedsudvalget område er økonomisk udfordret, idet der er overforbrug på begge fagområder.

Pkt.4. Organisering i hjemmeplejen.
Forslaget indebærer, at omkring Tim og Hvide Sande oprettes integrerede ordninger mellem hjemmepleje og de to ældrecentre. Endvidere foreslås en geografisk ændring omkring hjemmepleje Ringkøbing-Lem og hjemmepleje Tim, så førstnævnte område tilføres borgere fra hjemmepleje Tim.

Pkt. 5. Statistisk overblik over Sundhed og Omsorg 2018.
Det kan være interessant læsning.

Pkt. 6. Forslag til Fordelingsprincipper for §18-puljen 2020.
Som noget nyt foreslås bl.a. en procentvis vejledende fordelingsnøgle. Ansøgningstidspunktet fremrykkes til den 1.10.
Ønske fra medlem:  at CVR-numre og Nem-Id ikke skal bruges ved ansøgninger, det er kompliceret for foreningerne at anvende.

Pkt.7. Forslag til nye kriterier for Frivilligprisen.
Der ønskes mere fokus på, at prisen gives til personer/tiltag, som fokuserer på udvikling og nytænkning inden for det frivilligt sociale område.
Forslag fra rådsmedlem: at navnet på prisen ændres.

Gensidig orientering:

Et medlem roste Sundhed og Omsorg omkring en vellykket sag, hvor en ældre kvinde skulle flyttes fra en anden kommune til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Et andet medlem roste hjemmeplejen omkring et problem hos en borger, hvor der med det samme blev iværksat tiltag til at hjælpe borgeren.

Orientering om forløbet vedr. budget 2020:

Der arbejdes med besparelsesforslag, som dog ikke alle skal effektueres. I 2020 skal findes besparelsesforslag for 33 mio.:

 • 8 mio. fra vækstpuljerne

 • 8 mio. effektiviseringskrav på administrationen.

 • 17 mio. fra udvalgene.

Dette indebærer, at Social- og Sundhedsudvalget i 2020 samlet skal stille besparelsesforslag på 10.7 mio. på fagområderne Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg.

Efterfølgende er det op til Byrådets drøftelse, hvor stor en del af besparelserne der effektueres.

Lennart Quist gennemgik Social- og Sundhedsudvalgets prioritering af spareforslagene på Sundhed og Omsorg fra deres møde den 17. juni 2019. Se prioriteringen her.

Da Ældrerådet efter deres sidste møde har udarbejdet et høringssvar vedrørende budgettet til Byrådet aftaltes, at Ældrerådets økonomiudvalg mødes og udarbejder et indlæg til pressen vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringer.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Postliste:

28.5     Mail fra Danske Ældreråd om valg af formand og næstformænd.

29.5     Nyhedsbrev nr. 3 fra Danske ældreråd, der er behov for flere penge til ældreområdet.

3.6       Svar på spørgsmål fra sidste ældrerådsmøde vedrørende daghjem.

11.6     Referat fra møde i PIU.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

 • Nyvalgt formand og næstformand i Danske Ældreråd

 • Svar ved daghjemsbrugere rundsendt til medlemmerne.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassereren aflagde beretning, der viser en kassebeholdning på 130.945 kr.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Forretningsudvalget:

De 19 ældrerådsformænd og næstformænd er indbudt til regionsrådsmøde den 26. august 2019. Emnet er bl.a. samarbejde mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner. Endvidere vil den nye chef i Regionen Pernille Blach Hansen bliver præsenteret.

Patientinddragelsesudvalget (PIU):

Der er udsendt referat. Det store emne er underaftaler i forbindelse med sundhedsaftalen samt aftaler i trekanten omkring akutfunktionen.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Studietur -

Demens- 

Højmarkmødet -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi: Har efter sidste møde udarbejdet høringssvar vedrørende budget

PR: Intet nyt

Studietur: Holstebro Sundhedshus undersøgt, men der er lang ventetid. Gødstrup ligeledes undersøgt. Der blev stillet forslag om et tur til Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig i Flensborg for at opleve den tyske ældrepleje.

Højmark mødet: Aftalerne er på plads. Bevilliget 10.000 kr. fra Nordea Fonden og 1.200 fra Landbobanken.

Demensgruppen: gruppen, som blev nedsat på sidste ældrerådsmøde har haft mødtes. Ønsker fremover at være en fast orienteringspunkt. På næste ældrerådsmøde ønskes et dagsordenspunkt om emnet, hvor gruppen præsenterer sine ideer.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

6: Valg af 3 personer til revidering af Værdighedspolitikken

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Valg af 3 personer til revidering af Værdighedspolitikken.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges 3 personer til revidering af Værdighedspolitikken.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet udpegede Mette Madsen og Jens Kristensen til arbejdsgruppen og anmoder Ældre Sagen om at udpege det 3. medlem.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo 
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til mødeemner

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at mødeemner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

9: Høringssvar vedrørende nedlukning af Tarm Bibliotek

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Ældrerådet har udarbejdet udkast til høringssvar vedrørende nedlukning af Tarm Bibliotek.

Indstilling

Det indstilles, at høringssvaret drøftes.

Bilag Beslutning

Høringssvar godkendt og formidles ud via pressemeddelelse.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

10: Forslag om afholdelse af seniormøder

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Forslag om at seniormøder fortsætter uændret og fremtidige ændringer sker i samarbejde med Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget drøftes.

Bilag Beslutning

Enkelte medlemmer stillede forslag om fokus på følgende emner ”nyttig viden, når folkepensionen nærmer sig”, ”virtuelle hjælpemidler samt ”introduktion til offentlige hjemmeside f.eks. sundhed.dk”.

Ældrerådet godkendte oplægget til kommende seniormøder.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

11: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

Temadag i Viborg den 9. oktober og konference i Vingsted den 26. november.

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

12: Næste møde

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 27. august på Seniorstedet i Videbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

13: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002995

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet sendes til pressen.

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

14: Eventuelt

Sagsnr: 19-002995

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

På næste ældrerådsmøde ønskes en orientering omkring aktivitetscentrene, hvordan de fungerer og driften deraf. Det er i forvejen aftalt, at ny samlet leder for Aktivitetsområdet Janne Nielsen giver en orientering af området efter sammenlægningen af Syd og Nord.

Ønske til kommende dagsordenspunkt:

Hvordan forløber en udskrivningsprocedure mellem sygehus og kommune – hvilke overvejelser gøres der, hvilke muligheder er der og, hvordan spiller det sammen?

Dato og sted for kommende ældrerådsmøder:

 • 27. august - Seniorstedet Videbæk

 • 24. september - Spjald Plejehjem

 • 22. oktober - Åkanden Tarm

 • 25. november - Rådhuset (mødet flyttes til Rødkløvervej 4)

 • 17. december - Søndermarken Tarm

Fraværende
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing