Referat: 27. august 2019 kl. 09:00

Seniorstedet i Videbæk, Centerparken 1, Videbæk
Ældrerådet

Deltagere

 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Jens Kristensen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Inge Faurbye
 • Jørgen Hansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mads Vendelbo
 • K.B. Nielsen
 • Iver Poulsen
 • Birthe Johanne Christiansen

Fraværende

 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/ Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgsformand Lennart Qvist gennemgik dagsorden til social- og sundhedsudvalgsmøde den 28. august 2019.

Pkt. 12: Opfølgning på anvendelse af klippekort.

Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere: Der ses et lille fald i anvendelsen fra år 2018 til 2019, hvorfor der må gøres en ekstra indsats for, at kortene bliver brugt.

Klippekort til borgere på ældrecentre: Det ses, at klippekortene anvendes 100%.

 

Ældrerådet drøftede, hvorledes de kan hjælpe med til at udbrede kendskabet til klippekortsmuligheden i hjemmeplejen f.eks. via Ældrerådets hjemmeside og som orientering på Højmark-mødet.

Der blev foreslået, at der laves en skriftlig information om klippekortsordningen, som hjemmeplejen vil kunne medbringe ud i borgernes hjem til inspiration om, hvorledes klippekortene kan anvendes.

Efterfølgende blev den fælles opgavelist mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet gennemgået.

Følgende blev aftalt:

Ældrerådet efterlyste en orientering om udskrivningsproceduren mellem sygehus og kommune. Hvorledes det forløber i praksis, hvilke muligheder, der er osv.

Det aftaltes, at leder af myndighed Dorthe Gammelgaard Jensen og en visitator deltager på næste ældrerådsmøde og orienterer om dette.
KB oplyste, at han ville indsamle ældrerådsmedlemmernes spørgsmål til emnet og sende dem samlet til administrationen inden mødet.

På et kommende ældrerådsmøde i efteråret 2019 giver administrationen en orientering om de fremtidige planer for akutfunktionen i kommunen.

 

Susanne Vivi Høj Henriksen var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

27.6  Mail fra folkebevægelsen mod ensomhed, der er mulighed for at ansøge puljemidler.

28.6  PIO sender svar på spørgsmål om blodprøveudtagning, det fungerer efter hensigten.

28.6  Sommer hilsen fra danske ældreråd, der er kommet nye ministre og der afholdes for-næstformandsmøder.

1.7  Kom godt hjem, nyhedsbrev fra Vestklyngen.

1.7.  Debatindlæg i Jyllands Posten fra Mogens Rasmusen Danske Ældreråd.

3.7  Høringstrategi om digitalisering og velfærdsteknologi.

4.7  Indbydelse til demensdag på aktivitetscentret i Skjern den 26.9

27.7  Høringssvar fra PIO til delaftaler vedrørende sundhedsaftalen.

4.8  Medieomtale af den nye regionsdirektør

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden orienterede ud fra postlisten.

Vedrørende Folkebevægelsens mail om muligheder for puljemidler til ensomhed, så har Sundhedscentret søgt og fået bevilliget 1 mio. kr. til et projekt målrettet ensomme mænd i Tarm-området. Karl Erik Christiansen og Iver Poulsen har deltaget i arbejdsgruppen om projektet.

Demensdag i Skjern 26.9.  Indbydelsen er udsendt og alle er velkomne.

Yderligere to nyheder blev tilføjet dette punkt:

Formanden har modtaget Danske Ældreråds nyhedsbrev for august og videreformidlet den til rådets medlemmer.

Danske Ældreråd afholder en temadag i Viborg den 9. oktober 2019 om den sundhedsfaglige indsats i kommunerne. Der vil være fokus på, at kommunerne tilføres flere sundhedsopgaver, bl.a. fordi vi bliver flere ældre, flere kronisk syge og fordi patientforløb bliver både mere specialiserede og hurtigere overgår til kommunerne.

Elly, Inge, KB og Iver deltager på temadagen. Hvis flere ønsker at deltage, kan de tilmeldes via mail til formanden.

Orientering om Aktivitetsområdet og rundvisning ved aktivitetsleder Janne Nielsen

Janne Nielsen orienterede om aktivitetsområdet og gav en rundvisning på Seniorstedet. Janne er leder af aktivitet Syd og har siden den 1.4. også været konstitueret leder af aktivitet Nord.

Der er 6 aktivitetscentre i kommunen. Budgettet på aktivitetsområdet er bygget op på, at der ud over det direkte kommunale driftstilskud skal tjenes midler på salg af materiale, forplejning, brugerkort mm. for at få budgettet til at hænge sammen.

 

Ældrerådet drøftede, hvorledes der kunne blive mere brug af centrene – både i form af borgere med brugerkort samt foreninger, som kan benyttede lokalerne efter lukketid - og dermed bedre indtjeningsmuligheder.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning pt.: 133.000 kr.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB orienterede fra formandsskabsmødet den 26.8 i Viborg. Alle 19 kommuner i Regionen var repræsenteret.

 

PIU (Patientinddragelsesudvalget i Region Midt)

Der er udarbejdet en del delaftaler, som supplement til sundhedsaftalen. Disse udsendes til de lokale ældreråds formandsskaber, som efterfølgende sender dem videre til det øvrige Ældreråd.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Studietur -

Værdighedspolitikken -

Højmarkmødet -

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi: intet til referat.

PR: intet til referat.

Studietur: besøg på Holstebro Sundhedscenter og Gødstrup Sygehus er ikke mulig lige nu. Der arbejdes i stedet videre med en studietur til Sydslesvig for at lære om ældreplejen der. KB undersøger mulighederne -  turen skal gerne afvikles onsdag den 23. oktober 2019 eller alternativt tirsdag den 29. oktober.

Værdighedspolitikken: er ved at blive revideret i forhold til, at de nye politikker og Vision skal indarbejdes deri. Det har været en god proces, hvor Mette Madsen og Jens Kristensen har deltaget i arbejdsgruppen. Værdighedspolitikken sendes til godkendelse på næste Social- og Sundhedsudvalgsmøde.

Højmarkmødet den 3. oktober 2019: aftalerne er på plads.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgruppen omkring demens

Sagsnr: 19-002996

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedrørende demens har mødtes den 18. juni 2019. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag Beslutning

Arbejdsgruppen har udarbejdet et notat ”forslag til fremtidens demensplejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune”

 

Notatet blev drøftet i Ældrerådet og tages med på næste møde til videre drøftelse. Formandsskabet arbejder videre med, hvorledes notatet kan videreformidles.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret fra bruger- og pårørenderådsmøder på Bakkely og Klokkebjerg plejehjem.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til møde emner

Sagsnr: 19-002996

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at møde emner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Høringssvar - digitalisering og velfærdsteknologi

Sagsnr: 19-002996

Sagsfremstilling

Der skal afgives høringssvar på "Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg 2017-2021" - fristen er den 30. august 2019.

Indstilling

Det indstilles, at høringssvar drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet besluttede ikke at afgive ikke høringssvar på nuværende tidspunkt.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

Temadag i Viborg den 9. oktober

Demensdag i Skjern den 26. september

Konference i Vingsted den 26. november

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 24. september på Spjald Plejehjem.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der afholdes møde 27. august 2019 med borgmester og direktør omkring kommende ældrerådsvalg. Formanden og Jens Kristensen deltager fra Ældrerådet.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing