Referat: 24. september 2019 kl. 09:00

Spjald Pleje- og Aktivitetscenter, Byskellet 1, Spjald
Ældrerådet

Deltagere

 • Jens Kristensen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Iver Poulsen
 • Mads Vendelbo
 • Jørgen Hansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Inge Faurbye
 • K.B. Nielsen

Fraværende

 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Dorthe Gammelgaard Jensen

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Dorthe Gammelgaard Jensen.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist gennemgik dagsordenen til social- og sundhedsudvalgsmødet den 25. september 2019.
Der var kommentarer til følgende punkter:

 • Pkt. 8.
  Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor huslejen på Enghaven Ældrecenter stiger med en mindre procentsats end øvrige plejeboliger. Administrationen undersøger og vender tilbage med svar.

 • pkt.9.
  Ældrerådet anbefalede, at kommunen laver en oplysningskampagne omkring den nye opdeling af aflastningspladser og reglerne derom. Dette kan f.eks. ske via Højmark mødet og pressemeddelelse til borgerne.

Lennart Quist orienterede endvidere fra de aktuelle budgetforhandlinger i kommunen.
Budgetkonferencen afvikles den 31. september og 1. oktober 2019, hvorefter kommunen melder ud via en pressemeddelelse. Derefter følger 1. og 2. behandling i den kommende tid.

Lennart Quist foreslog endvidere, at Ældrerådet lægger mærke til den nye benchmark-rapport, som er udkommet. Benchmark-rapporten sammenligner de kommunale udgifter på forskellige driftsområdet. Siden den forrige benchmark-rapport udkom, har der være fokus på, at kommunerne skal bogføre mere ens, så der bliver bedre grundlag for at sammenligne mellem kommunerne.

Den nye måde at kontere kommunale udgifter på har medført for Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende, at ældreområdet indekstal er faldet fra 102 til 85, når der sammenlignes med landsgennemsnittet på 100. Derimod er tallene på handicap- og psykiatriområdet steget fra 80 til 135.

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet udarbejdede ikke høringssvar, men afventer udfaldet af budgetkonferencen.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

2: Arbejdsgange og samarbejde ved udskrivning fra sygehus

Sagsnr: 19-002997

Sagsfremstilling

På forrige møde blev det besluttet, at invitere Dorthe Gammelgaard Jensen samt en visitator til at deltage på dette møde med henblik på at orientere om udskrivningsproceduren mellem sygehus og kommune.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Leder af Myndighed og Faglig drift og Udvikling Dorthe Gammelgaard Jensen gennemgik, hvorledes Sundhed og Omsorg arbejder i forhold til borgere, som bliver dårlige og kræver kommunal hjælp eller indlæggelse. Dette blev gjort ud fra over oversigten ”Borgeres rejse i Sundhed og Omsorg”.

Der blev forespurgt til de hurtige udskrivninger fra sygehuset, som også sker aftener og i weekender; hvorledes Ringkøbing-Skjern Kommune takler dette?

Dette er en udfordring for kommunen at skulle skaffe hjælpemidler og aftale hjælp med kort varsel uden for normal arbejdstid. Der er oprettet akutdepoter med gængse hjælpemidler, som kan afhentes af hjemmeplejen uden for almindelig arbejdstid.

Der er en aftale mellem kommune og sygehus omkring varsling af udskrivninger; men det viser sig i praksis, at det er vanskeligt at gennemføre i forhold til, at ofte sker ændringer omkring udskrivelsen fra sygehusets side.

Den øgede run på sundhedsvæsnet med hurtige udskrivelser aflæses også af, at antallet af akutkørsler fra hjælpemiddeldepotet er stegt med 70 % inden for de sidste par år.

Der blev forespurgt til sygeplejeklinkkerne, om de vil blive anvendt mere fremadrettet?
Hjemmesygeplejen arbejder på – i forhold til at der er oprettet sygeplejeklinikker i alle hjemmeplejedistrikter - at flere borgere benytter sygeplejeklinikkerne fremfor, at sygeplejerskerne kører ud og behandler borgeren i eget hjem.

Et medlem foreslog, at der udarbejdes seddel, som kan hænges på køleskabet, hvor vigtige telefonnumre til f.eks. læge og akutnummer kan påføres.

Følgende nye ønsker til punkter på opgavelisten blev efterfølgende fremsat:

 • Orientering fra kommunen vedrørende opgaveglidning fra Region til kommune.

 • Orientering om statistik vedr. udskrivelser fra sygehus i forhold til dage og tidspunkter.
  KB forsøger at skaffe dette via patientinddragelsesudvalget.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

3: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

 

3.9  Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.

6.9  Regions ældreråd fremsender regeringsaftaler med Regioner og Kommuner til orientering.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Der har været afholdt møde med borgmesteren omkring fremtidig valg til Ældrerådet. Den hidtidige valgprocedure med brevstemmer fastholdes. Der strammes op, så der fremover kun kan indsendes én stemmeseddel pr. brev.

Der afholdes to dialogmøder om hjemmeplejen den 22. oktober i Ringkøbing og den 30. oktober i Skjern. Ældrerådet er inviteret med. KB og Iver deltager i Ringkøbing. Mads og Elly deltager i Skjern.

Regionsældrerådet arbejder med at opstille politiske mærkesager for det kommende arbejde i regionsrådet.

Orientering taget til efterretning.

 

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

4: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning er pt. på 132.858 kr. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget:

Der har været afholdt et møde i PIO(Patientinddragelsesudvalget) i det nye sundhedscenter i Holstebro. Følgende blev bl.a. drøftet:

 • lange ventetider til høreapparater

 • lange ventetider til sygehusbehandling i Region Midt, hvor PIO har anmodet Regionen om en oversigt over, hvor mange borgere som henvises til privat behandling på gr. Behandlingsgarantien

 • indflytning på det nye sygehus i Gødstrup i foråret 2021. Det vil ske over 2 x 14 dage for henholdsvis Holstebro Sygehus og Herning Sygehus.

 

KB Nielsen undersøger fordelingen mellem privat og offentligt leverede høreapparater.


Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Studietur -

Højmarkmødet  -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studietur:

Aftalt til tirsdag den 29. oktober 2019. Turen går til Flensborg. Der besøges plejehjem mm.
Praktisk omkring turen blev aftalt. Arbejdsgruppen udsender en ny orientering.

Højmark mødet:
Der er styr på arrangementet. Der reserveres et bord til ældrerådet med ægtefæller. Ældrerådets medlemmer bærer navneskilte under mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra arbejdsgruppen omkring demens

Sagsnr: 19-002997

Sagsfremstilling

Det blev på sidste møde aftalt, at tage punktet med på dette møde til videre drøftelse.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes og drøftes igen, når resultatet af budgetkonferencen foreligger.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

 

 

 

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

8: Bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fra et bruger- og pårørenderådsmøde på Fjordparken blev følgende berettet:

 • Beboerne har glæde af besøg af elever fra en 3. klasse. Eleverne besøger 3 ad gangen en ældre beboer.

 • Der er glæde af besøg af en omsorgsmusikant Susanne

 • Der arbejdes på at få besøg af veteranbiler, så der kan ”sparkes dæk".

 

Orientering taget til efterretning.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

 

 

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

9: Forslag til møde emner

Sagsnr: 19-002997

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at møde emner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der ønskes en orientering om, hvorledes betalingen er, når udenlandske borgere f.eks. tyske turister får hjælp fra Sundhed og Omsorg. Er der problemer med opkrævning af betaling?

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

10: Brugerråd på aktivitetscentre i Nord

Sagsnr: 19-002997

Sagsfremstilling

Der skal vælges en repræsentant til hver af de tre brugerråd på aktivitetscentrene i Nord.

Indstilling

Det indstilles, at der vælges tre repræsentanter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende blev udpeget til at repræsentere Ældrerådet i Aktivitet Nords tre brugerråd:

 

Brugerrådet i Videbæk: Jens Kristensen
Brugerrådet i Ringkøbing: Jørgen Hansen
Brugerrådet i Hvide Sande: Birthe Christiansen

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

11: Kurser og Konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Temadag den 9. oktober i Viborg angående Kommunernes sundhedsfaglige opgaver. Kørsel aftales på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at fælleskørsel aftales.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Deltagerne aftaler fælles kørsel.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

Højmark Dagen 3. oktober

Temadag i Viborg 9. oktober

Konference i Vingsted 26. november

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

13: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes tirsdag den 22. oktober på Åkanden i Tarm.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

14: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge

Kopier link til punktet  -   Print

16: TILLÆGSDAGSORDEN - Flytning af Borgerservice i Skjern

Sagsnr: 19-002997

Sagsfremstilling

Der er forslag om, at flytte Borgerservice fra Skjern gamle rådhus ud til et eventuelt kommende INNO Vest 2.

Indstilling

Det indstilles, at det vedhæftede høringssvar drøftes.

Bilag Beslutning

Forslag til høringssvar blev drøftet og godkendt. Administrationen videreformidler høringssvaret til Byrådet.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Werge
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing