Referat: 22. oktober 2019 kl. 09:00

Åkanden, Apoteker Rasmussens Plads 10, Tarm
Ældrerådet

Deltagere

 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Iver Poulsen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Inge Faurbye
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Mads Vendelbo
 • Jens Kristensen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Karl Werge

Fraværende

 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden V/ Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist og fagchef Anja Thoft Bach gennemgik dagsordenen til social- og sundhedsudvalgsmødet den 23. oktober 2019.

Ældrerådet kommenterede følgende punkter:

 • Pkt. 7. Tilbagebetaling af opkrævet betaling for ophold på kommunal akutplads 2018
  Ældrerådet pointerede vigtighed af tydelig oplysning til borgerne, omkring at der er forskellige betalingsvilkår for borgernes ophold på henholdsvis vederlagsfri akutpladser og aflastningspladserne med egenbetaling. Det kan være vanskeligt for borgerne at forstå denne forskel, når ændringen sker under en indlæggelse uden at den fysiske placering ændres.

 • Pkt. 9. Aflastning, belægning og ventelister 1. halvår 2019
  Et medlem stillede forslag om, at der blev ført mere statisk over, hvor længe ansøgerne venter på ventelisterne.

 • Pkt. 11. Nyt navn til Fjordparken Aktivitetscenter
  Det blev drøftet, hvorvidt et navneskift vil medføre flere brugere. Der blev endvidere drøftet, om der i forhold til brugere er synergi eller konkurrence mellem Aktivitetscentret og Medborgerhuset. Ældrerådet drøftede ligeledes, hvorvidt der kunne skabes mere samarbejde mellem de frivillige foreninger på ældreområdet, således at deres aktiviteter kunne supplere hinanden og ikke konkurrere mod hinanden.
  Et medlem foreslog at bygge en bro ved Ringkøbing jernbanestation for at lette adgangen for brugerne fra Ringkøbing.

 • Pkt. 14. Gensidig orientering
  Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalgets fælles opgaveliste blev gennemgået og tilrettet. Nye emner på listen:
  - Udenlandske feriegæsters betaling for brug af den kommunale hjemmepleje
  - Hvordan udvikler den kommunale medfinansiering til Regions sygehusbehandling sig?
  - Orientering efter møder i Vestklyngen

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet udarbejdede ikke høringssvar.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering ved formanden

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

30.9  Danske Ældreråd nyhedsbrev for september, herunder ældreministerens bud på mere tid til pleje og omsorg af vores ældre.

7.10  Orientering om møde med Danske Seniorer om seniorbofællesskaber.

8.10   Resultatet fra budgetkonferencen til orientering.

11.10  Møde om: Den værdige død.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedrørende projekt værdig død, så er det aftalt med den nye projektleder, at der senere i projektet skal ske en orientering til Ældrerådet.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdningen er p.t. på 101.727,00 kr.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Højmarkmødet -

Studietur -

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi: Intet til referat

PR: Intet til referat

Højmarkmødet: Det var en god dag med mange gode tilbagemeldinger. Til næste Højmark møde ønskes følgende ændret: flere lærreder, så det bliver nemmere for alle at se og et mere ”sprælsk” og medrivende indlæg ovenpå middagen.

Ældrerådet valgte fluks at udpege den siddende planlægningsgruppe til også at planlægge Højmark mødet 2020.

Studietur: Turen går til Det danske plejehjem i Flensborg. Der deltager 14 fra Ældrerådet. Programmet blev gennemgået.

Der arbejdes videre med at planlægge et studiebesøg i Sundhedshuset i Holstebro i foråret 2020.

Orienteringerne taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgruppen omkring demens

Sagsnr: 19-002998

Sagsfremstilling

Det blev på sidste møde aftalt, at drøfte punktet, når resultatet af budgetkonferencen foreligger.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Arbejdsgruppen har efterfølgende budgetkonferencen lavet en tillægsskrivelse til notat om fremtidige plejehjem til demente borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ældrerådet tilsluttede sig tillægsskrivelsen. Det blev aftalt, at notat og tillægsskrivelse sammenskrives og tilsendes SSU sammen med en anmodning om et møde.

Det sammenskrevne notat godkendes endeligt på næste møde.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing - Jørgen Hansen
Aktivitetscenter Nord Videbæk - Jens Kristensen
Aktivitetscenter Nord Hvide Sande - Birthe Christiansen
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til møde emner

Sagsnr: 19-002998

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at møde emner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kurser og Konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Konference i Vingsted Centeret den 26. november: Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?. Der skal ske tilmelding til konferencen på mødet.

Temadag i Viborg den 9. oktober: Kommunernes sundhedsfaglige opgaver. Der skal evalueres på temadagen.

Indstilling

Det indstilles, at der sker tilmelding til Konferencen i Vingsted og at temadagen i Viborg evalueres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Konferencen ”Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?” afholdes den 26. november.
Tilmeldte: Mette, Elly, Birthe, Lars og Iver.

Temadag i Viborg den 9. oktober: Kommunernes sundhedsfaglige opgaver.
Evaluering af temadagen: en skuffende oplevelse med et tyndt program.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ældrerådsmøder 2020

Sagsnr: 19-002998

Sagsfremstilling

Det foreslås, at Ældrerådsmøderne i 2020 afholdes i Ringkøbing og at der afholdes 2 besøgsdag på plejehjem m.v.

Indstilling

Det indstilles, at der drøftes en mødeplan for 2020.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet besluttede at afholde ældrerådsmøderne i 2020 på tirsdage umiddelbart inden Social- og Sundhedsudvalgets møder. Møderne afholdes i Ringkøbing. Der planlægges 2 besøgsdage på de kommunale enheder.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

11: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møde de næste måneder:

Studietur den 29. oktober til Flensborg

Konference i Vingsted den 26. november

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

12: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes tirsdag den 25. november på Rødkløvervej 4 i Ringkøbing.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde afholdes mandag den 25. november på Rødkløvervej 4 i Ringkøbing.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

13: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

14: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Karl Werge meddelte, at han ønsker at udtræde af Ældrerådet ved udgangen af 2019. 1. suppleant for Videbæk-området Hans Andreas Christensen indkaldes i stedet.

Ældrerådets julefrokost 2019 afholdes på Ringkøbing-Skjern Kulturcenter umiddelbart efter ældrerådsmødet den 17. december på Søndermarken, Tarm.

Fraværende
 • Martin Riis
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing