Referat: 25. november 2019 kl. 09:00

Mødelokale 1, Rødkløvervej 4, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Kristensen
 • Mads Vendelbo
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Iver Poulsen
 • Jørgen Hansen
 • K.B. Nielsen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Inge Faurbye
 • Karl Werge

Fraværende

 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og  Anja Thoft Bach.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist og fagchef Anja Thoft Bach gennemgik dagsorden til social- og sundhedsudvalgsmødet den 27. november 2019.

Ældrerådet kommenterede dagsordenspunkt 9 ”Drøftelse af oplæg med overvejelser i forbindelse med fremtidig struktur for akutteam, akutpladser og øvrige aflastningspladser i Sundhed og Omsorg”

Ældrerådet oplyste, at de for to år siden har lavet et oplæg om den fremtidige akut- og aflastningsfunktion. Dette oplæg kan bidrage til de kommende drøftelser.
Det oplyst, at Regionsældrerådet stadig arbejder med, at der er en problematisk ulighed i borgernes betaling af midlertidige ophold afhængig af, om det er ophold efter serviceloven eller sundhedsloven.
 

Det aftaltes endvidere, at ældrerådsmedlemmerne Mads Vendelboe og Mette Madsen fortsætter i arbejdsgrupperne på området.

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet udarbejdede ikke høringssvar.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering ved formanden

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

25/10.  Hjernesagen orienterer om øget fokus til pårørende til alvorlig syge mennesker.

31.10  Danske Ældreråds nyhedsbrev for oktober.

6.11.  Svar fra fagchef Per Høgh vedrørende vort høringssvar omkring medborgerhuset.

6.11.  Referat fra møde i regionsældrerådets FU.

13.11  Referat fra møde i PIU.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedr. høringssvar om Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, så kom den ved en fejl ikke med på mødet til Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen. Den er blevet eftersendt til udvalgets medlemmer.

Efterfølgende drøftede Ældrerådet, hvorledes de sikrer sig indflydelse på andre fagudvalgs beslutninger, når det påvirkede ældre borgere i kommunen. Dette emne sættes på dagsordenen til næste møde.

Det danske Madhus har inviteret Ældrerådet på besøg eller tilbudt at orientere om deres tilbud. Ældrerådet  takkede nej til tilbuddet.

Der har været afholdt 2 dialogmøder i henholdsvis Skjern og Ringkøbing med brugere af hjemmeplejen og deres pårørende. Formålet var at høre og drøfte deres forventninger og oplevelser i forhold til hjemmeplejen. Møderne var gode. Der kom mange kommentarer og ønsker, som især gik på manglende kommunikation og information og inddragelse af de pårørende.

Formandens orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdningen er p.t. på  82.521 kr.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Regionsældrerådet arbejder for tiden med:

 • Der er opleves uklarhed omkring betaling fra træning afhængig af, om det er træning efter Sundhedsloven eller Serviceloven.

   

 • Regionsældrerådet ønsker, at rådet medtaget i loven fremadrettet

Patientinddragelsesudvalget:
Der arbejdes på at skabe mere ensartethed på tværs af kommuner f.eks. ønskes det, at der i en kommende national sundhedsplan, sker en ændring fra flere ”kan-ydelser” til ”skal-ydelser”.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Højmarkmødet -

Studietur -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studieturen var lærerig. Ældrerådet kom hjem med nyt input til det videre arbejde.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Forslag til strategi omkring demens

Sagsnr: 19-003001

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedrørende fremtidens demensplejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune har afholdt møde den 11. oktober 2019.

Vedlagt denne dagsorden er forslag til strategi.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til strategi omkring demens drøftes.

Bilag Beslutning

Ældrerådet godkendte notatet, som fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget med anmodning om et møde.

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing - Jørgen Hansen
Aktivitetscenter Nord Videbæk - Jens Kristensen
Aktivitetscenter Nord Hvide Sande - Birthe Christiansen
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fjordparken: der arbejdes i bruger og pårørenderådet med at tiltrække flere brugere.

Ældrerådet drøftede deres rolle i forhold til bruger- og pårørenderådene. Hvorledes samarbejdet fungerer rundt på de forskellige enheder?

Orienteringen taget til efterretning.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til møde emner

Sagsnr: 19-003001

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at møde emner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kurser og Konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Konference i Vingsted Centeret den 26. november: Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

Kørsels aftales.

Indstilling

Det indstilles, at der aftales kørsel på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kørsel til Vingsted Centret den 26. november er aftalt.
Intet til referat.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Orientering vedrørende flextur

Sagsnr: 19-003001

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en orientering om flextur bl.a. prisstigning fra 4 - 7 kr. samt kørsel til Gødstrup.

Anette Thesbjerg fra Land, By og Kultur samt Christina Justesen fra Midttrafik deltager i mødet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Anette Thesbjerg, Land, By og Kultur og Per Elbæk, Midttrafik orienterede om forskellige kørselsordninger under Midttrafik f.eks.:
Flextur:
Alle borgere kan benytte ordningen uanset formål. Ordningen er et supplement til den kollektive trafik i områder, hvor der kører få eller slet ingen busser. 
Der er tale om kørsel til kantstenen – som en taxa, dog kan der være andre kunder i bilen.
Hvis der er flere kunder i samme bil, kan der køres en mindre omvej i forhold til den direkte rute. Der betales til gengæld altid for den mest direkte vej.

Fra 1. januar 2020 stiger egenbetalingen på Flextur fra 4 kr. til 7 kr. pr. kørt km. Samtidig stiger mindsteprisen pr. tur fra 30 kr. til 35 kr.

Individuel handicapkørsel:
En ordning, som kommunen kan visitere svært bevægelseshæmmede og blinde borgere til. I denne sammenhæng defineres svært bevægelseshæmmet, som bruger af kørestol eller rollator.
Der køres med taxa og betales 3 kr. pr. kørt km for de første 100 km og derefter 9 kr. pr. kørt km. Denne ordning tilbyder kørsel til gadedør, og her kan der, som ved flextur også være andre kunder med i taxaen. Hvis der er flere kunder i samme bil, kan der køres en mindre omvej i forhold til den direkte rute. Der betales til gengæld altid for den mest direkte vej.

Ældrerådet drøftede efterfølgende den økonomiske udfordringen det kan blive for pårørende at bruge flexture til at køre på sygebesøg på Gødstrup Hospital. Dette i forhold til, at Herning Kommune har en højere kørselsbetaling, hvorfor kørslen i selve Herning Kommune vil blive dyrere.
Ældrerådet aftalte, at tage problemstillingen op iblandt ældrerådene i Vestklyngen.

 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

Konference i Vingsted den 26. november 2019.

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes tirsdag den 17. december 2019 på Søndermarken, Storgade 56-58 Tarm, derefter julefrokost i Kulturcenter Skjern.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordre pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

K.B. Nielsen orienterede kort om kommende Realdania seniorbofællesskab byggeri i Ringkøbing K.

 

Inge Faurbye var fraværende under dette punkt.

 

 

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mette Nordentoft Madsen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing