Referat: 17. december 2019 kl. 09:00

Søndermarken, Tarm
Ældrerådet

Deltagere

 • Birthe Johanne Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Martin Riis
 • Jens Kristensen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Werge
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • K.B. Nielsen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jørgen Hansen
 • Iver Poulsen
 • Karl Erik Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

 

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist og fagchef Anja Thoft Bach gennemgik dagsorden til social- og sundhedsudvalgsmødet den 18. december 2019.

Ældrerådet kommenterede følgende dagsordenspunkter:

 • Pkt. 9 ”Klippekort 2020 - Ændret registreringspraksis og afregningsmodel for hjemmeplejen og plejebolig” Ældrerådet tilsluttede sig forslaget om mere forenklet registreringspraksis og afregningsmodel for klippekort. Der var ønske om, at det præciseres i formuleringen af den nye ordning, at borgerne selv kan følge, hvor mange klip, de har og har brugt.
 • Pkt. 10 ”Evaluering af Seniormøder 2019” Positive tilbagemeldinger.
 • Pkt. 11 ”Nye samarbejdsaftaler med §18-driftstilskudsmodtagere + Røde Kors Ringkøbing anmodning om øget §18 driftstilskudÆldrerådet anførte, at man skal være opmærksom på, at målgrupperne er forskellig for de forskellige enheder. Man skal ligeledes være opmærksom på, om brugerne af et værested el. lignende er dem, som samarbejdsaftalen er målrettet. Desuden skal der være opmærksomhed på snitflader i forhold til aktivitetscentre og Medborgerhus. Endvidere bør der ses på snitflader i forhold til tilskudsmuligheder og støttede initiativer i Kultur og Fritids regi.

Drøftelse af Ældrerådets oplæg til fremtidens demens plejehjem. Lennart Quist efterlyste, hvorledes Ældrerådet forestiller sig, at borgere kan flyttes mellem plejehjem, såfremt de fik brug for demensplejehjemmets målrettede tilbud og, hvorledes udgifterne forbundet dermed takles. Ældrerådet tager jura og etik-problemstillingerne med til drøftelse i Danske Ældreråd:

 • Skal borgere flytte fra et plejehjem til demensplejehjem?
 • Skal demens-tilbuddet flytte til borgeren?
 • Hvordan takles udgifter omkring evt. flytning?
 • Hvordan skabes et godt plejehjem for de 20 % af beboerne, som ikke er demente

Ny områdeleder Lotte Boserup er blevet ansat i Sundhed og Omsorg. Hun får ansvar for et sygeplejefaglige område og skal bl.a. arbejde med etablering af den nye akutfunktion.

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet udarbejdede ikke høringssvar.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

 

 


Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering ved formanden

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

25/11.  Referat fra bestyrelsesmøde i Dansks Ældreråd.

30/11.  Nyhedsbrev nr.7 fra Danske Ældreråd herunder udfordringer vedrørende velfærdsteknologi og digitalisering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden har fået en henvendelse fra Lars Bøndergård, som vil bygge seniorboliger på den tidligere RAF-grund på Herningvej. Han ønsker Ældrerådets input til byggeriet. Det aftaltes, at Ældrerådets medlemmer kan deltage som privatpersoner.

Den nyansatte projektleder Rikke Kyed Christiansen til ”Værdig død” vil give en orientering på et kommende ælderådsmøde. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor der ønskes repræsentation fra Ældrerådet.

Formandens orientering taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdningen er på 57.505 kr.

Orienteringen taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Regionsældrerådet:
Formands- og næstformandsmøde den 20. januar 2020 i Viborg.

Patientinddragelsesudvalget:
KB Nielsen udarbejder med støtte fra administrationen til næste møde den 20. januar 2020 en oversigt over Regionens delaftaler, som er udarbejdet på baggrund af Sundhedsaftalen.

Orienteringen taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Højmarkmødet -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering fra Arbejdsgruppen Velfærdsteknologi og digitalisering

Sagsnr: 19-003002

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering ved KB Nielsen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gode ideer til velfærdsteknologi og digitalisering kan sendes til K.B. Nielsen.

Drøftelse af, om der i 2020 kan arrangeres en studietur til hjælpemiddelmessen i Bella Centret. Dette vil være en ide, at social- og sundhedsudvalgsmedlemmer og fagpersoner deltager på studieturen.

Højmark mødet 2020 kan ligeledes sætte fokus på ny teknologi.

Orienteringen tages til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing - Jørgen Hansen
Aktivitetscenter Nord Videbæk - Jens Kristensen
Aktivitetscenter Nord Hvide Sande - Birthe Christiansen
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret fra:

 • Enghaven: Der er stor glæde af læringsprocessen med demensrejseholdet.
 • Aktivitetscentret Ringkøbing: Der arbejdes videre med en proces omkring, hvad man vil med centret og hvordan man tiltrækker flere brugere.
 • Fjordglimt: der er ansat en ny leder Katrin Terkildsen

Orienteringen taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

 


Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til møde emner

Sagsnr: 19-003002

Sagsfremstilling

Forslag til emner der på næste møde drøftes med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at møde emner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tur til Bellacentret på hjælpemiddelmessen.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Kurser og Konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Konference i Vingsted Centeret den 26. november 2019: Er digitalisering og velfærdsteknologi svaret på fremtidens borgernære velfærd?

Evaluering af dagen.

Indstilling

Det indstilles, at dagen evalueres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Konferencen var god. Der var både fokus på muligheder og etiske udfordringer derved.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Høringssvar til øvrige udvalg

Sagsnr: 19-003002

Sagsfremstilling

Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget samt til Teknik- og Miljøudvalget - der skal vælges personer, der læser disse dagsordner og forbereder høringssvar. Det skal aftales, hvem der godkender.

Det skal undersøges, om man kan få de to forvaltninger til at sende oplægget til sager, der vedrører de ældre i god tid fx. en måned før.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsat til mødet i januar.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Forslag til vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

Sagsnr: 19-003002

Sagsfremstilling

Forslag til vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet. Jura er i gang med et par rettelser til vedtægter og forretningsorden - disse eftersendes.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsat til mødet i januar 2020.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

3. marts 2020 Temadag i Viborg

27. - 28. april Årsmøde, Nyborg Strand

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes tirsdag den 21. januar 2020 på Rødkløvervej 4 i Ringkøbing.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Hans Christiansen - Nyt medlem pr 1. januar 2020 deltog som gæst på mødet.

Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing