Referat: 21. januar 2020 kl. 09:00

Mødelokale 1, Rødkløvervej 4, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Inge Faurbye
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Martin Riis
 • Jørgen Hansen
 • Jens Kristensen
 • Iver Poulsen
 • K.B. Nielsen
 • Hans Christensen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Fraværende

 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr: 20-000980

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvilke dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde, der skal sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist gennemgik dagsorden til social- og sundhedsudvalgsmødet den 22. januar 2020.

Vedr. dagsordenspunkt 7: "Effektvurdering af aflastning i eget hjemmet"
Ældrerådet efterlyser mere PR for ordningen bl.a. til kommunalt personale og lægerne.

Øvrig drøftelse:
Ældrerådsmedlem Elly Kirstine Kjærgård stillede forslag i forhold til sidste ældrerådsmødes drøftelse af, hvordan det i praksis kan takles, når plejehjemsbeboeres behov ændrer sig, og der evt. bliver behov for at tilbyde ophold på en demensafdeling.
Forslaget går på, at borgerens indskud følger borgeren, således at der kun skal betales ved indflytning til den første plejebolig.
K.B. Nielsen stillede forslag om en oversigt over plejeboliger i forhold til ejerforhold. Dette i forhold til indskudsmuligheder.
Lennart Quist fortalte, at boliganalysen af de kommunale ældre- og plejeboliger snart vil være færdig til offentliggørelse. Den viser allerede nu, at der i forhold til udviklingen i demografien vil være behov for flere plejeboliger.

Ældrerådsmedlem Jørgen Hansen forespurgte til, hvorledes det går med Social- og Sundhedsudvalgets beslutning fra deres møde den 27. november 2019 om, at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at indgå i en fælles arbejdsgruppe til at kigge på samarbejdsmodeller i forholdt til koordinering af aktivitetstilbud i Ringkøbing-området.

Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådet udarbejder ikke høringssvar.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 20-000943

Sagsfremstilling

Postliste:

 • Nyhedsbrev om dialogmøder for borger og pårørende. (17.12.2019)
 • Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd om  de 4 mærkesager, som er sat til debat. (19.12.2019)
 • Referat fra møde om aflastning, behandles af Social- og Sundhedsudvalget den 22 januar.(19.12.2019)
 • Svar fra teknisk forvaltningen vedrørende takstfastsættelse for fleksture. (6.1.2020)
 • Orientering fra formandsmøde med Holstebro, Stuer og Lemvig. (9.1.2020)
 • Midttrafik sender køreplaner i høring.(9.1.2020)
 • Orientering om nye aftaler på stomi og sundhedsinvitationer fra regionsældrerådet.(11.1.2020)
 • Orientering fra møde med Ældresagens koordinationsudvalg. (16.1.2020)

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedr. mødet med Ældre Sagens koordinationsudvalg, så planlægger Ældre Sagen til næste kommunalvalg at afholde borgermøder. Ældrerådet vil gerne deltage i mødet og ønsker ligeledes at deltage i planlægningsarbejdet.
 
Ældrerådsmedlem Mette Madsen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Ældrerådet. Suppleanten indkaldes til næste møde.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ældrerådets regnskab 2019

Sagsnr: 20-000976

Sagsfremstilling

Kassereren orienterer om Ældrerådets regnskab for 2019.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassereren orienterede om kassebeholdningen, der pt. er på 38.052 kr.

Regnskabet for 2019 blev fremlagt og godkendt af Ældrerådet.
Kassereren har udarbejdet et budget for 2020, som ligeledes godkendtes.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Valg af formand og næstformand

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal jævnfør §1 i sin forretningsorden på det årets første møde i januar afholde nyvalg til posterne som formand og næsteformand.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet afholder nyvalg til posterne som formand og næstformand.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet konstituerede sig med Iver Poulsen som formand og Susannne Vivi høj Henriksen som næstformand.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og patientinddragelsesudvalg

Sagsnr: 20-000978

Sagsfremstilling

Der bliver givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

K.B. Nielsens notat med nyt på området vedhæftet som bilag.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Projekt ensomme mænd over 65

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Sundhedsfaglig medarbejder Randi Susanne Pedersen ved Sundhedscentret orienterer om, hvordan det går med projektet "Ensomme mænd over 65 år".
 

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sundhedsfaglig medarbejder Randi Susanne Pedersen ved Sundhedscentret orienterede om, hvordan det går med projektet "Ensomme mænd over 65 år".
Tilbuddet er målrettet enlige mænd over 65 år, som ikke er brugere af hjemmeplejen.  Tilbuddet består af en samtale, hvor der efterfølgende kan aftales flere møder eller støtte til nye tiltag. Målet er at højne deltagernes livskvalitet.

Målet er 50 deltagere i projektet indtil sommeren 2020.

Ældrerådet drøftede projektet, og pointerede, at det er vigtigt inddrage de lokalområdernes frivillige tilbud og netværk i løsninger af deltagernes udfordringer.

Det aftaltes, at der gives en ny orientering, når projektet har virket længere tid.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 20-000981

Sagsfremstilling

 • Økonomi
 • PR
 • Højmarkmødet
 • Studietur; herunder valg af medlem

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lars Elkjær Nielsen indtræder som nyt medlem i arbejdsgruppen til planlægning af studietur. Øvrige deltagere i arbejdsgruppen er Birthe Christiansen og Mads Vendelboe.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Afslutningskonference om projekt "Kom godt hjem"

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Der afholdes afslutningskonference den 6. februar 2020 i Aulum for projekt "Kom godt hjem".

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet vælger 2 deltagere til konferencen.

Bilag Beslutning

Det aftaltes, at Susanne Henriksen og Elly Kjærgaard deltager i konferencen.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Drøftelse af anvendelse af DUT-midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre

Sagsnr: 18-011829

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune modtager fra og med 2020 DUT-midler[1] til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre på i alt 1.136.000 kr. årligt.

Kommunens reviderede værdighedspolitik for ældreplejen blev godkendt i Byrådet i november 2019, og i den er der blandt andet tilføjet et nyt kerneområde om, hvordan ensomhed blandt ældre borgere skal bekæmpes. DUT-midlerne har netop til formål at understøtte implementeringen af det nye kerneområde i værdighedspolitikken.

Kommunen har tidligere modtaget puljemidler fra to puljer under Sundhedsstyrelsen til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, nemlig til projektet vedrørende at ”ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsinddragelse” samt et projekt om ældre mænds trivsel og ensomhed, jf. vedhæftede bilag.

Da projekterne i de kommende to år (2020 – 2021) danner grundlaget for en væsentlig del af kommunens indsatser i forhold til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, findes det hensigtsmæssigt at anvende DUT-midlerne til at understøtte og udbygge disse.

Sagen forventes behandlet i Social- og Sundhedsudvalget i februar måned, men forinden er der aftalt en dialog med Ældrerådet om anvendelsen af midlerne.

Punktet sættes derfor på indeværende møde i Ældrerådet d. 21. januar, og derefter er der planlagt et dialogmøde d. 30. januar med deltagelse af fire repræsentanter fra Ældrerådet, Sundheds- og Omsorgschefen og en konsulent. Dialogen tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad vurderes overordnet at være de største udfordringer i forbindelse med bekæmpelse af ensomhed blandt ældre, og hvilke løsninger ses der.

    

   Der henvises til kommunens Værdighedspolitik og Ældrepolitik, jf. de vedhæftede bilag, som generelt beskriver kommunens mål på ældreområdet.

  • Hvordan prioriteres DUT-midlerne anvendt. Her tænkes særligt på perioden 2020 – 2021, hvor de ovennævnte projekter gennemføres, jf. bilaget om de to projekter, som vil blive uddybet på dialogmødet d. 30. januar.

    

  • Hvordan sikres det, at der kommer størst mulig effekt af midlerne, herunder at der kan skabes den nødvendige ledelsesmæssige og administrative understøttelse af indsatserne, bl.a. også med henblik på forankringen på længere sigt.

[1] Det Udvidede Totalbalanceprincip. DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet, når kommunerne bliver pålagt eller frataget opgaver af Folketinget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Ældrerådet drøfter spørgsmålene, som forberedelse til dialogmødet d. 30. januar 2020.
 2. Fire ældrerådsmedlemmer udpeges til at deltage i dialogmødet den 30. januar 2020.

Bilag Beslutning

Ældreådet udpegede følgende 4 repræsentanter til dialogmødet den 30. januar: Birthe Christiansen, Susanne Henriksen, Elly Kjærgaard og Iver Poulsen.
Der var forslag om, at iværksætte indsats i forhold til ældre med alkoholmisbrug.

Iver kontakter administrationen for, at Ældrerådet kan får tilsendt yderligere oplæg om ensomhedsprojektet inden mødet. Formanden sender oplægget videre til rådets medlemmer. Ældrerådets medlemmer kan sende kommentarer og forslag vedr. oplægget til de  4 repræsentanter til dialogmødet.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Orientering fra Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 20-000983

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens

Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj

Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen

Plejehjemmet Tim - Martin Riss

Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen

Rosenlunden Lem - Iver Poulsen

Centerparken Videbæk - vakant

Aktivitetscenter Nord Ringkøbing - Jørgen Hansen

Aktivitetscenter Nord Videbæk - Jens Kristensen

Aktivitetscenter Nord Hvide Sande - Birthe Christiansen

Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen

Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen

Åstedparken Borris - Mads Vendelbo

Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen

Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen

Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen

Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo

Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard

Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye

Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen

Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen

Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles:

- der udpeges ny repræsentant til Centerparken

- at medlemmernes orientering tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Spjald plejecenter afholder jubilæum. Ældrerådet deltager med en pengegave.

Hans Christensen indtræder som Ældrerådets repræsentant i brugerrådet ved Centerparken.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Forslag til emner til næste møde

Sagsnr: 20-001454

Sagsfremstilling

Forslag til emner, der på næste møde ønskes drøftet med Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at mødeemner drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet drøftede, at punktet ”Orientering fra Social- og Sundhedsudvalget” kun skal fokusere på relevante dagordenspunkter i forhold til ældreområdet. Iver Poulsen drøfter punktet med formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Danske Ældreråds temamøde "Samarbejdsrelationer og forebyggelse på ældreområdet"

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd afholder temamøde "Samarbejdsrelationer og forebyggelse på ældreområdet" den 3. marts 2020 i Viborg.

Indstilling

Det indstilles, at medlemmerne aftaler tilmelding til mødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende deltager i temamødet: Inge Faurbye og Hans Christensen.

Andre ældreådsmedelmmer, som måtte ønske at deltage kontakter formanden via mail inden ugens udgang.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Støtteerklæring vedr. passage ved banegården i Skjern

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Skjern Udviklingsforum har anmodet om, at Ældrerådet vil udarbejde en støtteerklæring i forhold til at få etableret en passage ved Skjern Banegård.

Bilag Beslutning

Ældrerådets forslag til støtteerklæring blev tilrettet og sendes til Skjern Udviklingsforum.
Den endelige støtteerklæring vedhæftes som bilag.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Høringssvar til øvrige udvalg

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget samt til Teknik- og Miljøudvalget - hvordan kan Ældrerådet sikre, at de bliver hørt vedr. ældres forhold i disse to udvalg?

Det skal undersøges, om man kan få de to forvaltninger til at sende oplæg til sager vedr. ældre til Ældrerådet i god tid f.eks. en måned inden politisk stillingtagen.

Der skal vælges personer, der læser disse dagsordner og forbereder høringssvar. Det skal aftales, hvem der godkender.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formandskabet tager et møde med forvaltningen i forhold til at blive hørt i sager vedr. ældrerådets virke

For at sikre indflydelse på sager vedrørende ældre udpeges Jens Kristensen til at læse dagsordener til Teknisk Udvalg, mens Jørgen Hansen læser Kultur- og Fritidsudvalgets dagsordener. Såfremt de opdager sager, som skulle være forelagt Ældrerådet kontakter de formandsskabet, som retter henvendelse til forvaltningen. 

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Lars Elkjær Nielsen ()
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Forslag til vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet

Sagsnr: 20-000993

Sagsfremstilling

Forslag til vedtægter og forretningsorden for Ældrerådet. Jura er i gang med et par rettelser til vedtægter og forretningsorden - disse eftersendes.

Punktet udsat fra sidste møde.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedtægterne godkendtes.

Forretningsorden godkendtes.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Lars Elkjær Nielsen ()
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 20-000987

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

3. marts 2020: Temadag i Viborg

27.- 28. april 2020: Årsmøde på Nyborg Strand

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet afholder fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget på Smed Sørensens Vej den 21. april kl. 12.30 - 14.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Næste møde

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 25. februar 2020 på Rødkløvervej 4 i Ringkøbing

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde afholdes den 25. februar 2020 på Rødkløvervej 4 i Ringkøbing.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Lars Elkjær Nielsen ()
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Punkter til pressen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden sender referatet til pressen.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Lars Elkjær Nielsen ()
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet aftalte, at K.B. Nielsen sender referat fra PIO-møder til referent, som medtager det i referatet.
 
Inge Faurbye efterlyste en revideret oversigt over arbejdsgrupper, som Ældrerådet har nedsat eller deltager i.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen ()
 • Lars Elkjær Nielsen ()
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing