Referat: 25. februar 2020 kl. 09:00

Mødelokale 1, Rødkløvervej 4, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Karl Erik Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Mads Vendelbo
 • Iver Poulsen
 • Martin Riis
 • Jørgen Hansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • K.B. Nielsen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Inge Faurbye

Fraværende

 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af dagsorden til Social og Sundhedsudvalgets møde den 26. februar 2020 ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt:

 1. Ældrerådet udarbejder høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets møde.
 2. Ældrerådet har spørgsmål og emner, som ønskes drøftet med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Gennemgang af dagsordenen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Quist og fagchef Anja Thoft Bach gennemgik dagsorden til social- og sundhedsudvalgsmødet den 26. februar 2020.


Vedr. pkt. 9 "Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer"
Modellen for de nye fælles sundhedsvisitationer skal understøtte, at de forskellige tilbud til borgere med akutte problemstillinger - både somatiske og psykiske - udnyttes bedst muligt gennem et systematisk samarbejde mellem praktiserende læger/vagtlæger, præhospitalet, hospitaler og kommuner.

Modellen vil betyde, at flere borgere vil få andre former for tilbud end en akut indlæggelse f.eks. via kommunale tilbud eller regionale ikke-akutte tilbud. Konkret vil modellen kunne medføre et øget pres på den kommunale akutfunktion.

KB Nielsen nævnte, at Regionen har udarbejdet en pjece, som beskriver modellen. Denne sender han til rådets medlemmer.

Vedr. pkt. 11 "Drøftelse af boliganalyser på social- og sundhedsområdet"
Analysen, at antallet af ældre borgere er stigende, hvilket medfører nye behov i forhold til plejeboliger, ældreboliger mm.  I forhold til handicappede borgere viser analysen, at disse borgere lever længere med deres handicaps samt, at borgerne også får alm. livsbetingende lidelser, som kræver ny pleje og omsorg.

Den 15. april afholdes dialogmøde med Ældreråd og Handicapråd omkring boliganalysen.

Det aftaltes, at hvis Ældrerådets medlemmer i gennemlæsningen af analysen har spørgsmål til rapporten, så sendes de til formandsskabet, som samler dem sammen og sender dem til Anja, som svarer på næste møde.

Gensidig orientering og spørgsmål
Der blev forespurgt til, hvorfor dispenseret medicin ikke godtages på sygehuset ved indlæggelse. 
Anja Thoft Bach efterlyste konkret viden, om hvilke afdelinger, det drejer sig om, for at kunne handle derpå.

Et medlem fortalte om en borger, som havde problem med at få ledsagelse til ambulant kontrol på sygehuset. Det er et problem for ældre borgere, som ikke har pårørende til at følge.
Anja Thoft Bach opfordrede Ældrerådet til at beskriver problemerne, så der kan arbejdes videre med mulige løsningsforslag. Et medlem forslog, at Ældrerådet bruger Højmarkmødet til at efterlyse frivillige ledsagere.

Anja Thoft Bach samlede op på spørgsmål om klippekort fra sidste møde:
Der er fortfarende 52 klip årligt. På ældrecentrene er et klip ændret fra 30 min. til 25. min. I hjemmeplejen er et klip stadig på 30 min.

Ældrerådet efterlyste, at kommunen får afholdt møde med Kultur og Fritid omkring samarbejdsmuligheder mellem Medborgerhuset og aktivitetscentret ved Fjordparken. Et ønske, som Ældrerådet har fremsat på de sidste to ældrerådsmøder.

Det blev aftalt, at flytte fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 21. april 2020 til den 15. april 2020 kl. 14.45, således at mødet lægges umiddelbart før dialogmødet omkring boliganalysen.

Vedrørende indstillingen:
Ad 1. Ældrerådet besluttede ikke at udarbejde høringsvar.
Ad 2. Ældrerådet har ikke anført emner til drøftelse med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • Referat fra regionsældrerådsmøde den 20. januar i Viborg.(25.1.2020)
 • Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, fokus på klippekort.(31.1.2020)
 • Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde. (4.2.2020)
 • Svar på spørgsmål til regionen om frit sygehusvalg og kørsel med fleksture til Gødstrup.(4.2.2020)
 • Møde med ældreråd fra Herning og Ikast-Brande.(4.2.2020)
 • Referat fra afslutningskonference:  Kom godt Hjem. (6.2.2020)
 • Input til ny national handleplan for sundhedsvæsenet.(12.2.2020)

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der har været afholdt møde mellem formandsskabet og sekretæren omkring det fremtidige samarbejde. Det er aftalt, at Ældrerådet fremadrettet selv betaler forplejning. Ligeledes skal medlemmerne fremadrettet være oprette som abonnenter på hjemmesiden for at kunne få dagsordener og referater. Dagsordenen vil fremover være samlet på færre punkter. Der ryddes op på hjemmesiden. 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassereren orienterede om kassebeholdningen, der pt. er på kr. 197.652.

Orineteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalg

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet drøftede, hvorledes IV-behandling, sygepleje mm. fungerer her i kommunen. Hvilke opgaver hjemmesygeplejen kan klare, som tidligere blev klaret i regionalt regi?
Der ønskes en orientering om praksis i kommunen; herunder om sygeplejeklinikkernes funktion i kommunen.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd - skal der ændres i sammensætningen?

Sagsnr: 20-000981

Sagsfremstilling

Ældrerådet har en række faste udvalg i forhold til bl.a.:

 • økonomi
 • studietur
 • Højmarkmødet
 • PR

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

En oversigt over Ældrerådets deltagere i de enkelte udvalg og råd eftersendes dagsordenen.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at de enkelte repræsentanter giver en orientering, hvor der er nyt 
 2. at Ældrerådet drøfter, om der skal ændres i sammensætningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad. 1.
Studietur:
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en studietur til Rehab Scandinavia 2020 i Bella Centret. Der var tilslutning til forslaget. Det aftaltes at gennemføre studieturen den 14. maj 2020.

Højmarkmødet:
Arbejdsgruppen har aftalerne vedr. mødet på plads.

Bruger- og pårørenderådsmøder:
Spjald plejehjem: der har været fejret 50 års jubilæum. En stor dag på hjemmet. Ældrerådet deltog med en gave.

Ad. 2
Den overordnede drøftelse af arbejdsgrupper m.m. udsættes til næste møde.
På grund af udskiftning i rådet besluttedes følgende:
Brugerrådet ved Aktivitetscentret i Videbæk: Hans Christensen overtager Jens Kristensen plads i rådet.
Brugerrådet ved Enghaven: Gerda Marie Christiansen overtager Mette Madsens plads rådet.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nye arbejds- og brugergrupper

Sagsnr: 20-000994

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg har påbegyndt arbejdet med ny akutfunktion. Der skal nedsættes to arbejdsgrupper, én vedrørende akutteam og én vedrørende den fysiske placering af akutfunktionen og aflastningspladser.
Der ønskes en repræsentant fra Ældrerådet i de to grupper.

Formandsskabet har udpeget Inge Faurbye til arbejdsgruppen vedr. akutteam.

Viden og Strategi har anmodet Ældrerådet om at finde repræsentanter til følgende to brugergrupper:

 • genbrugshjælpemidler
 • voksenbleer

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet:

 1. tager udpegningen af Inge Faurbye til efterretning
 2. udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen vedr. fysisk placering af akutfunktionen og aflastningspladser
 3. udpeger repræsentanter til brugergruppen vedr. genbrugshjælpemidler
 4. udpeger repræsentanter til brugergruppen vedr. voksenbleer

Bilag Beslutning

Ad. 1: Udpegningen af Inge Faurbye blev taget til efterretning.

Ad. 2: Birthe Byskov Larsen blev udpeget som repræsentant til arbejdsgruppen vedr. fysisk placering af akutfunktionen og aflastningspladserne

Ad. 3 og 4: Birthe Christiansen blev udpeget som repræsentant til brugergrupperne.

 

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Danske Ældreråd - tilmelding til kommende arrangementer

Sagsnr: 20-000994

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd afholder temamøde "Samarbejdsrelationer og forebyggelse på ældreområdet i Viborg den 3. marts 2020.
Der skal aftales fælleskørsel til mødet.

Danske Ældreråd afholder på Nyborg Strand repræsentantskabsmøde den 27. april 2020 og ældrepolitisk konference den 28. april 2020.
Der skal ske tilmelding og valg af 2 seminarer på konferencen. Læs evt. mere om konferencen her:
https://danske-aeldreraad.dk/arrangementer/aeldrepolitisk-konference/

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet aftaler:

 1. kørsel til temamøde i Viborg den 3. marts 2020
 2. tilmelding og seminarvalg til Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk møde den 27. -28. april

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad. 1:
Hans Christensen, Inge Faurbye og Iver Poulsen deltager. Iver kører.
Ad. 2:
Følgende deltager: Hans Christensen, Martin Riis, Iver Poulsen, Susanne Høj Henriksen og Birthe Christiansen
Seminarønsker sendes pr. mail til formanden.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Seniormøder 2020

Sagsnr: 20-000994

Sagsfremstilling

Der afholdes 5 seniormøder i uge 10. Ældrerådet har en informationsstand på hvert af møderne.
Der skal til hvert af de 5 møder udpeges ældrerådsmedlemmer med ansvar for standen og bemanding deraf.

Indstilling

Formandsskabet indstiller, at Ældrerådet udpeger medlemmer til at være ansvarlig for ældrerådets stand på hvert af de 5 seniormøder.

Bilag Beslutning

Følgende blev udpeget til de 5 seniormøder:

 • Ringkøbing: KB Nielsen (ansvarlig)
 • Skjern: Elly Kjærgaard, Gerda Christiansen, Mads Vendelboe (ansvarlig)
 • Tarm: Birthe Byskov Larsen(ansvarlig) og Karl Erik Christiansen
 • Hvide Sande: Birthe Christiansen (ansvarlig) og Susanne Høj Henriksen
 • Videbæk: Jens Kristensen, Hans Christiansen(ansvarlig) og Inge Faurbye

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og referater:

 • 3. marts 2020: temadag i Viborg
 • 24. marts 2020: ældrerådsmøde i Ringkøbing
 • 21. april 2020: møde med Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing
 • 27-28. april 202: årsmøde på Nyborg Strand.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget er flyttet fra den 21. april til den 15. april.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jens Kristensen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing