Referat: 23. juni 2020 kl. 09:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Inge Faurbye
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Iver Poulsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Gerda Marie Christiansen

Fraværende

 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

 • Referat fra regionsældrerådsmøde den 20 januar i Viborg.(25.1.2020)
 • Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, fokus på klippekort.(31.1.2020)
 • Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde. (4.2.2020)
 • Svar på spørgsmål til regionen om frit sygehusvalg og kørsel med fleksture til Gødstrup.(4.2.2020)
 • Møde med ældreråd fra Herning og Ikast-Brande(4.2.2020)
 • Referat fra afslutningskonference:  Kom godt Hjem. (6.2.2020)
 • Input til ny national handleplan for sundhedsvæsenet.(12.2.2020
 • Orientering fra Danske Ældreråd om tiltag til begrænsning af Coronavirus. (5.3.2020)
 • Danske Ældreråd sender viden og anbefalinger om Coronavirus. (6.3.2020)
 • Vestklyngen sender rapporten "Kom godt hjem". (10.3.2020)
 • Aflysning af Danske Ældreråds repræsentantskabs møde og Ældrepolitisk konference. (12.3.2020)
 • Nyhedsmail fra Danske ældreråd om bl.a. besøg på plejehjem (19.3.2020)
 • Nye regler om begrænsninger af rettigheder på ældreområdet. (24.3.2020)
 • "______ fra formænd". (31.3.2020)
 • Pleje- og omsorgspersonale skifter uniform. (1.4.2020)
 • Tilbud om vaccination af risikogrupper mod lungebetændelse. (7.4.2020)
 • Tilbud om ”hjælpenetværket” og ”snak sammen” fra Røde Kors.(7.4.2020)
 • Danske Ældreråd op fordre til at holde Skype eller telefonmøder. (14.4.2020)
 • Hvordan forholder vi os til besøgspåbud på plejehjem. (15.4.2020)
 • Opfølgning på, hvordan besøgsforbuddet kan lempes. (18.4.2020)
 • Tilbud om vaccination af risikogrupper mod lungebetændelse. (24.4.2020)
 • Ændret vedledning fra sundhedsstyrelsen om plejehjemsbesøg. (24.4.2020)
 • Hilsen fra Regionsældrerådet. (28.4.3030)
 • Opdatering af anbefalinger til ældre medborger fra sundhedsstyrelsen (4.5.2020)
 • Orientering om hjælp til ældre under coronakrisen. (5.5.2020)
 • Orientering  fra Danske Ældreråd om flytning af repræsentantskabsmøde. (7.5.2020)
 • Orienteringsskrivelse fra Regionsældrerådet. (18.5.2020)
 • Link til åben samråd i folketinget om klippekort. (19.5.2020)
 • Spørgeskema fra Danske Ældreråd om coronasitionen. (21.5.2020)
 • Danske Ældreråd udsender håndbog for ældreråd. 29.5.2020)
 • Orientering fra Danske Ældreråd om udvidelse af tilbuddet om pneumokokvaccination. (4.6.2020)
 • Danske Ældreråd orienterer om at besøgsrestriktioner på plejehjem lempes. (9.6.2020)
 • Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd. (10.6.2020)
 • Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd. (11.6.2020)
 • Referat fra  møde med ældreråd i Holstebro, Lemvig og Struer. (15.6.2020)                 

 

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet har indsendt to forslag til budget 2021:

 • Bedre normering på plejehjem

 • Flere specialdaghjemspladser.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager beslutning om, de:

 1. udarbejder høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. har spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Pkt. 1.
Ældrerådet udarbejder ikke høringssvar til social- og sundhedsudvalgsmødet den 24. juni 2020

Pkt. 2.
Ældrerådet har følgende ønsker og emner til fremtidig drøftelse:

 • Mulighed for dannelse af spisegrupper ved aktivitetscentre. Madprisen for måltider på aktivitetscentrene er dyrere for de ikke-visiterede borgere. Der ønskes en redegørelse for, hvorfor det er sådan. Det hæmmer dagcenterbrugere og borgere ude fra byen, som blot måtte have interesse for at deltage i spisefællesskab.
 • De nye kvalitetsstandarder ønskes tilsendt Ældrerådet inden august mødet.
 • K.B. Nielsen efterlyser, om kommunen har fået orientering fra Regionen vedr. nye regler for lån af midlertidig hjælpemidler.
 • K.B. Nielsen efterlyser en løbende oversigt over venteliste til pleje- og ældreboliger i kommunen.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassereren orienterede om kassebeholdningen, der pt. er på kr. 203.762.
Nordea Fonden har doneret kr. 10.000 til Ældrerådsdagen i Højmark.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Regionsældrerådet planlægger at afholde en temadag den 2. november 2020 for alle ældrerådsmedlemmer. Temaet bliver ”Fokus efter Corona”.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Arbejdsgrupper og bruger- og pårørenderåd - nyheder og drøftelse af fremtidig sammensætning

Sagsnr: 20-000998

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Inge, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

Ældrerådet udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg:  Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd:  Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": Birthe Byskov

 • Brugergrupper:  Birthe Christiansen

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

 1. at de enkelte repræsentanter giver en orientering, hvor der er nyt 
 2. at Ældrerådet drøfter, om der skal ændres i sammensætningen. Drøftelsen udsat fra sidste møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Pkt. 1.
Vedr. arbejdsgruppen "Akutteam": På næste arbejdsgruppemøde i august deltager K.B. Nielsen som suppleant for Inge.

Brugerrådet ved Seniorstedet: Hans har deltaget i møde. Som noget nyt indføres betalingskort, som kan bruges ved aktiviteter og køb i Seniorstedet.

Brugerrådet ved Ativitetscentret, Hvide Sande: Birthe har deltaget i møde. Der startes først op med åbne aktiviteter efter sommerferien. Mange savner aktiviteterne. Der er bekymring over det nye betalingskort og indskrænkede muligheder for selv at tage forplejning med.

Pkt. 2
Ældrerådet aftalte følgende fremtidig sammensætning:

 • Økonomiudvalg: Susanne træder ind i udvalget i stedet for Inge.
 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": K.B. Nielsen træder ind i udvalget i stedet for Birthe Byskov.
Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse tilføjes listen. Medlemmer i gruppen: Hans og Mads.
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper fortsætter uændret.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Evaluering af Seniormøderne

Sagsnr: 20-000998

Sagsfremstilling

Der har været afholdt seniormøder i uge 10.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet evaluerer seniormøderne 2020.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Evaluering af temamøde i Viborg

Sagsnr: 20-000998

Sagsfremstilling

Den 3. marts 2020 afholdtes temamøde i Viborg om "Samarbejdsrelationer i kommunerne".

Indstilling

Formanden indstiller, at temamødet den 3. marts 2020 evalueres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder:

 • 25. august 2929: ældrerådsmøde
 • 24. november 2020: møde på Vingsted Centret

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Øvrige kommende møder:

 • Den 5. oktober 2020: Temamøde i Viborg for alle medlemmer
 • Den 2. november 2020: Regionsældrerådet inviterer til temadag under emnet ”Fokus efter Corona”

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Coronasituationen lokalt

Sagsnr: 20-000998

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af, hvad rådets medlemmer har oplevet de sidste 3 måneder i forhold til corona-situationen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådsmedlemmerne orienterede hinanden gensidigt.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Mads Vendelbo
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing