Referat: 22. september 2020 kl. 09:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Jørgen Hansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Hans Christensen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • K.B. Nielsen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Iver Poulsen
 • Jens Kristensen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Inge Faurbye

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt:

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Anja Thoft Bach gennemgik dagsordenen med fokus på dagsordenspunkt 8 om aflastningspladser.

Ældrerådet har en forventning om at blive inddraget i perioden fra den 7. oktober til 2. november 2020. Det blev oplyst, at Ældrerådet inviteres til møde den 29. oktober fra kl. 13-15.30 i Skjern Kulturcenter. Der er administrativt efter mødet fulgt op på invitationen og det kan oplyses, at invitationen udsendes den 23. september 2020.

Det overordnede signal fra Ældrerådet er, at hensynet til faglige kompetencer og optimal ressourceudnyttelse kommer forud for geografiske hensyn i forbindelse med organisering af aflastningspladser.

K.B. Nielsen ønskede sit spørgsmål om en Ældrevejleder/Ældreombudsmand ført til protokols. Lennart Quist bekræftede, at udvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et oplæg om en sådan ordning.

Vedr. selve indstillingen:

Ad 1. Ældrerådet ønskede ikke at udarbejde et høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.

Ad 2. Ældrerådet havde heller ikke punkter til drøftelse med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Studietur til det kommende sygehus i Gødstrup

Sagsnr: 20-001001

Sagsfremstilling

Følgeden datoer er i forslag til Ældrerådets studietur til Gødstrup:

 • 27. oktober
 • 28. oktober
 • 29. oktober

Studieturen skal starte enten kl. 9.30 eller kl. 14.30.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager stilling til dato og tidspunkt for studieturen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet besluttede at prioritere den 27. oktober om eftermiddagen. K.B. Nielsen arbejder videre med planlægningen af studieturen.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste: 

 • 25.8.2020  Orientering fra Danske Ældreråd om håndtering af lokale smitteudbrud med
                   covid-19
 • 31.8.2020  MED-høring budgetforslag 2021-2024
 • 31.8.2020  Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd: "Omsorgen skal tilbage i plejen"
 • 2.9.2020    Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådets kassebeholdning er på kr. 198.392.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

K.B. Nielsen orienterede om nyt.

Mødet i Regionsældrerådet den 20. november 2020 er aflyst og udsat til enten den 18. eller 25. januar 2021.

Patientinddragelsesudvalget (PIU) er kommet i gang igen. Første fysiske møde var 2. september 2020.

De PIU-folk, som i hele landet er udpeget af regionsældrerådene, har været samlet til et møde i Middelfart.

KB Nielsen har den 9. september lavet følgende notat om, hvad der sker i PIU-regi for øjeblikket:

"Corona satte en stopper for alt, indtil slutningen af juni, hvor vi lige havde et kort møde via telefonen. En løs snak med nogle forslag til det planlagte møde 2. september, som blev holdt fysisk i Regionen i Viborg.

Konklusionen: Godt samarbejde i PIU og med diverse udvalg, men det går langsomt, men sådan er det vel alle steder. Eller???

Da der er meget lidt at fortælle om "livet i PIU" siden sidst, så lige den her orientering…

Ang. Genoplukning: På mødet 2. september spurgte vi ind til genoplukningen på sygehusene. Hvad sker der – hvad er planerne? Der kunne ikke gives noget svar, da det hele ændre sig fra dag til dag, blev der sagt. Og i skrivende stund må man nok sige, at mørke Corona-skyer trækker op… Jeg er faktisk meget nervøs for udsigterne.

Sundhedsaftalen: Vi kan læse et arbejdsdokument, som hele tiden opdateres.

IV-behandling: Vi har i PIU kæmpet for at få en samarbejdsaftale i hus ang. IV-behandling. 1. september 2020 er alle hospitaler og kommuner med. Hurra.

Sundhedskoordinationsudvalget: Vi har drøftet det kommende møde med sundhedskoordinationsudvalget. Vi udarbejder en liste med en række spørgsmål.

Rehabiliteringsbehov: Human First-indsats for mennesker med rehabiliteringsbehov: En hvidbog har dannet grundlag for en række initiativer, som er blevet sat i værk inden for det seneste halvandet år. Vi er kommet med i arbejdsgruppen.

Alternativ kræftbehandling: InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK) ønsker, at vi indtræder i bestyrelsen, samt at vi giver grønt lys for, at ICAK kan rådgive patienter på hospitalerne. Da Regionen IKKE ønsker et samarbejde med ICAK, ønsker vi ikke at indtræde, men har rejst spørgsmålet over for regionen til en drøftelse.

De svageste ældre: "Kom Godt Hjem" har Vestklyngen i Regionen udviklet og afprøvet tre tværsektorielle samarbejdsmodeller med fokus på overgange for de svageste ældre ved udskrivelse fra hospital til kommune. Målgruppen for indsatserne er de svageste ældre (65+ årige), der udskrives fra hospital med behov

for støtte fra hjemme- eller sygeplejen. De tre samarbejdsmodeller er: Udskrivning via video. Modtagelse ved kommunale sygepleje inden 24 timer og specialiseret rådgivning via video. Lignende projekter findes vist nok i andre regioner??

Opdelt: Regionsrådet har vedtaget en ny organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland, der indebærer, at Psykiatri og Social opdeles i to separate driftsområder med hver sin ledelse med virkning fra den 1. juli 2020. Det overordnede mål med beslutningen om at etablere to selvstændige driftsområder, ét for psykiatrien og ét for socialområdet, er at styrke den ledelsesmæssige fokusering og særlige faglige profil på de to områder til gavn for patienter, beboere og brugere.

Syghusbyggeri: Storsygehuset i Gødstrup i Herning forventes klar til sommeren 2021. Skulle efter planen have været klar til indflytning i 2017. Byggeriet er på 14.500 kvadratmeter. Koster 31,5 milliarder og får 3500 ansatte.

Det betyder, at to store sygehuse henholdsvis i Herning og Holstebro. Begge sygehuse er solgt og ender nok med nedrivning og nyt boligbyggeri.

Hvem sagde i stedet grønne områder…."

K.B. Nielsen opfordrede dernæst alle til at følge med i Sundhedsaftalen på hjemmesiden: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/sundhedsaftalen-2019-2022/ Der kan abonneres på nyheder fra siden.

K.B. Nielsen gentog WHO’s opfordring til influenzavaccination – målet er, at 75% skal vaccineres.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 20-001001

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg:  Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd:  Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper:  Birthe Christiansen

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomi: Ældrerådet har afgivet høringssvar til budgettet.

Studietur: Besøg er aflyst. Stillingtagen til ny studietur udsættes til næste møde i Ældrerådet.

Højmarkmødet: Er udsat til 7. oktober 2021. Der er retro-arrangement den 22. oktober 2020 med foredrag.

PR: Intet nyt.

Demensudvalg: Intet nyt.

Sundhedsrådet: Iver Poulsen oplyste, at Trine Burmølle inviteres med til næste møde i Ældrerådet med henblik på information om indsatsen over for rygere, som også omfatter tilbud til plejehjemsbeboere. I forhold til indsatsen vedrørende alkohol og uddannelsesinstitutioner er der gang i en dialog med alle uddannelsesinstitutioner. I forhold til indsatsen med arbejdsfastholdelse ved sygdom er der indgået aftaler med alle store virksomheder. Iver Poulsen oplyste, at der er ca. 20 medlemmer af Sundhedsrådet.

Velfærdsteknologi: K.B. Nielsen præciserede, at netværket beskæftiger sig med de nye muligheder inden for teknologi, men ikke med f.eks. IT.

Arbejdsgruppe ”Akutteam”: Intet nyt, dog bør den udarbejdede pjece være mindre faglig.

Arbejdsgruppe ”Fysisk placering af Akutfunktionen og Aflastningspladser”: Der har ikke været afholdt møde endnu. Der blev fremført et forslag om, at akutteamet indtænkes i planlægningen af akutaflastningspladser.

Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Der har ikke været afholdt møde endnu. Mads Vendelbo opfordrede til, at Ældrerådet diskuterer sagen. Man ønsker også en drøftelse i Ældrerådet om den fysiske placering af akutfunktion og aflastningspladser. Nyt sendes til Iver Poulsen.

Bruger- og pårørenderåd: De har ligget stille på grund af Covid-19 og fungerer heller ikke lige godt alle steder.

K.B. Nielsen opfordrede til deltagelse i messen om velfærdsteknologi den 7.-9. april 2021. Studietur-udvalget arbejder videre med idéen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Revision af kvalitetsstandarder

Sagsnr: 20-001001

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg er ved at revidere sine kvalitetsstandarder, som efterfølgende skal politisk behandles af Social- og Sundhedsudvalget.

En kvalitetsstandard giver dig som borger et overblik over omfang og niveau af den hjælp, der tilbydes fra kommunen.
Konkret beskriver kvalitetsstandarden, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en ydelse i Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet udpeger en arbejdsgruppe til at forholde sig til de nye reviderede kvalitetsstandarder.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev udpeget en arbejdsgruppe med Elly Kirstine Kjærgaard(tovholder), Inge Faurby, Jørgen Hansen og Martin Riis.

Hvis de reviderede kvalitetsstandarder først udsendes meget tæt på næste møde, vil Ældrerådet anmode om udsættelse til novembermødet.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • Temadag 5. oktober i Viborg

 • Ældrerådsmøde den 20. oktober

 • Møde på Vingsted Center 24. november

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyhedsbrev

Sagsnr: 20-001001

Sagsfremstilling

Emner til næste nyhedsbrev.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet kommer med forslag til emner til næste nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Status er, at meget få abonnerer på det nuværende elektroniske nyhedsbrev. K.B. Nielsen vil meget gerne være den skrivende, men er afhængig af input fra alle udvalg.

Man besluttede at arbejde videre med et forslag om at kontakte dagbladet/ugeaviser for at få indarbejdet en klumme under overskriften ”Der er nyt fra Ældrerådet i Ringkøbing-Skjern Kommune”.

Der skal desuden laves en pjece om det forestående valg, som skal være klar et par måneder før valget.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev foreslået, at kommunelæge Susanne Krogsgaard, Skjern, inviteres med på et kommende møde i Ældrerådet for at høre hendes vurdering af, hvor langt man er på forskellige områder, også i forhold til ansættelse af plejehjemslæger.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen ()
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing