Referat: 23. februar 2021 kl. 09:00

virtuelt møde
Ældrerådet

Deltagere

 • Birthe Johanne Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Inge Faurbye
 • Mads Vendelbo
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • K.B. Nielsen

Fraværende

 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var afbud fra Anja Thoft Bach.
Lennart Quist gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 24. februar 2021:

Punkt 5: Boliganalysen
Der arbejdes hen mod et principnotat, som giver en klar beskrivelse og mål af boligmassen på ældre og handicapområdet; antal, type bolig og geografisk placering.

Ældrerådet efterlyste, hvad Ældrerådets rolle ville være i det videre arbejde med boliganalysen.
Ældrerådet vil i dagsordenspunkt 9 drøfte fremtidig repræsentation i forhold til arbejdet omkring boliganalysen.

Der vil ske høring af boliganalysen ultimo april - 17. maj 2021. Ældrerådet afholder dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021 kl. 9-10.

Øvrige spørgsmål og gensidig orientering:

Jørgen Hansen efterlyste, at kommunen arbejder for at fjerne Midttrafiks besparelser og nedlæggelse af X-bussen. Lennart Quist forespørger Teknik og Miljø for en status.

Omkring samarbejdet mellem medborgerhuset og aktivitetshuset i Rindum. Lennart Quist orienterede, at der arbejdedes for at sætte fokus på samarbejdsmuligheder.
Ældrerådet drøfter emnet videre i punkt. 10.

KB Nielsen efterlyste referatet fra mødet med regionen, såfremt det er offentlig. Lennart Quist undersøger.

Vedr. indstillingspunkt 1:
Der udarbejdes ikke høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse

 


Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Næstformanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd (29.1.2021)
 • Nyhedsbrev fra Ældrerådet (5.2.2021)
 • Svar på spørgsmål fra Regionsældrerådets FU om busdrift i regionen (5.2.2021)
 • Referat fra Danske Ældreråds bestyrelsesmøde (8.2.2021)
 • Indkaldelse til repræsentantskabsmøde (8.2.2021)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed - via Danske Ældreråd - om ophævelse af besøgsrestriktioner og vaccination af plejehjemsbeboere (16.2.2021)

Uddrag af Styrelsen for Patientsikkerheds mail om vaccinationer og besøgsrestriktioner på plejehjem:

Styrelsen for Patientsikkerhed sender i disse dage besked til mange kommuner om, at tidligere udstedte påbud om besøgsrestriktioner eller -forbud på plejehjem nu ophæves. Det sker i takt med, at smittetallene falder i mange kommuner, og at en meget stor del af plejehjemsbeboerne nu er færdigvaccinerede.

Listen over aktuelle påbud om besøgsrestriktioner og -forbud på plejehjem er opdateret i dag den 16. februar og kan læses på https://stps.dk/~/media/07F68A96CC9C44B08BBDF33E1DF81C1C.ashx

Så mange er vaccineret på plejehjem
Ifølge Sundhedsstyrelsen statusrapport for vaccination mod covid-19, som blev offentliggjort den 15. februar, er 83 procent af landets plejehjemsbeboere nu færdigvaccinerede (modtaget første og andet stik), 11 procent har påbegyndt vaccinationsforløbet (modtaget første stik), mens de resterende 6 procent er inviteret til vaccination og endnu ikke har påbegyndt vaccinationsforløbet.

Den manglende påbegyndelse af vaccinationsforløbet kan ifølge Sundhedsstyrelsen blandt andet forklares ved, at der løbende tilflytter nye beboere til plejehjemmene, og at der på nogle plejehjem har været udbrud af COVID-19, hvorfor beboerne ikke har kunne påbegynde deres vaccinationsforløb, og derfor stadigvæk står som inviterede.

Statusrapporten kan hentes på:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Status-paa-vaccinationsindsatsen-opgjort-per-9_-februar

Opdateret vaccinationskalender
Sundhedsstyrelsen har også i går opdateret sin vaccinationskalender:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Vaccination/Kalender/Vaccinationskalender-A4-webtilgaengelig.ashx?la=da&hash=5234BB82243B24FD492FDDAC1388CA9A22BC83D6

I den forbindelse oplyser Sundhedsstyrelsen, at der fortsat er begrænsede leverancer af vacciner til Danmark, og det betyder, at der kan gå noget tid, fra man er indstillet til vaccination, til man modtager en invitation. Og derefter kan der gå endnu et stykke tid, før man kan få tid til vaccinationen. 

”Selvom man er i målgruppen for vaccination, og f.eks. ens læge har indstillet til vaccination, så er det altså ikke sikkert, at man med det samme får en invitation i sin e-Boks. Og selvom man har fået invitation i sin e-Boks, er det heller ikke sikkert, at der er ledige tider, når man skal bestille tid. I takt med at vi får vaccineleverancer bliver der løbende frigivet nye tider, så vi opfordrer til, at man som borger væbner sig med tålmodighed og løbende holder øje med, hvornår der er tid. Alle skal nok blive tilbudt vaccination, ” fastslår Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ny konstituering af formand og næstformand i Ældrerådet

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

I forbindelse med den tidligere formand Iver Poulsens udtræden af Ældrerådet er der behov for ny konstituering af formandsskabet og evt. kassererposten.

Ældrerådets forretningsorden beskriver ikke, hvilken rolle næstformanden har ved formandens udtræden. 

Indstilling

Næstformanden indstiller, at Ældrerådet:

 1. beslutter, om konstitueringen skal foregå på det virtuelle møde eller via online afstemningsskema efterfølgende
 2. konstituerer sig med formand, næstformand og evt. kasserer efter den aftalte konstitueringsform

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad. 1:
Ældrerådet konstituerer sig med formand på det virtuelle møde. Ældrerådet tager på næste møde stilling til, om der skal konstitueres en ny næstformand.
Ad.2:
Susanne Høj Henriksen blev konstitueret som formand.Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Manglende suppleant fra tidl. Ringkøbing Kommune

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

Der er ikke en mulig suppleant at indkalde fra valget til Ældrerådet i 2017 på "gl. Ringkøbing Kommune-listen".

Ældrerådets vedtægterne beskriver ikke, hvad der i så fald skal ske.

Indstilling

Næstformanden indstiller, at Ældrerådet tager stilling til en af følgende to løsninger vedr. manglende suppleant fra gl. Ringkøbing:

 1. suppleanten med flest stemmer fra et af de andre valgområder indkaldes
 2. posten forbliver vakant indtil efter ældrerådsvalget i november 2021

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet tilsluttede sig løsning 2; at ældrerådsposten forbliver vakant indtil ældrerådsvalget i november 2021.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Samarbejdet i Ældrerådet

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

Et godt samarbejde i Ældrerådet og klarhed om formandsskabets rolle er grundlag for et velfungerende og aktivt Ældreråd.

Indstilling

Næstformanden indstiller, at Ældrerådet på det førstkommende ikke-virtuelle møde i grupper arbejder med og drøfter Ældrerådets interne arbejde, samarbejde og roller.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet tilsluttede sig næstformandens forslag.

Der blev drøftet, at der ligeledes skal arbejdes med planlægning og PR for ældrerådsvalget 2021. Det sættes på dagsordenen til kommende ældrerådsmøde.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Revidering af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

Formandens udtræden har givet grund til at gennemgå Ældrerådets vedtægter og forretningsorden med henblik på bl.a. ny suppleant, næstformandens rolle mm.
Der mangler beskrivelse af udfordringer dermed.
Ligeledes kunne det i forbindelse med evt. ændringer i vedtægter og forretningsorden overvejes, om der kan dannes et mere antalsmæssigt overskueligt Ældreråd, som stadig sikrer en vis geografisk repræsentation.

Såfremt der skal ændres i vedtægterne, skal arbejdet gerne afsluttes inden sommer, så der i november kan afholdes valg i forhold til de nye vedtægter.

Indstilling

Næstformanden indstiller, at Ældrerådet:

 1. kort drøfter udfordringerne
 2. nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til reviderede forretningsorden og vedtægter 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad 1 og 2:
Ældrerådet drøftede udfordringerne. Ældrerådet besluttede ikke at revidere vedtægter og forretningsorden i denne valgperiode.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning pr. 23. februar 2021 kr. 315.985.

Akkumuleret overskud blev drøftet, og kasseren udarbejder et forslag til revideret budget, som tages op på næste ældrerådsmøde. Der kan evt. sætte flere midler af til PR omkring afholdelse af ældrerådsvalg.
Orienteringen taget til efterretning.


 Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Højmark dagen: Den afholdes den 7. oktober 2021 i Højmark Hallen. Der mangles stadig en foredragsholder.

Boliganalyse-gruppen: Mads efterlyste en intern drøftelse i Ældrerådet for at få et godt mandat at gå ind i arbejdsgruppen med. Der mangles ligeledes fremdrift omkring analysen i kommunen.  Ældrerådet udarbejder en efterlysning til Lennart Quist med Ældrerådet oplevelse.

På næste ældrerådsmøde udpeges afløser for Iver i forhold til sundhedsråd og økonomi-gruppen.

På næste ældrerådsmøde drøftes og gennemgås repræsentation i udvalg og råd samt nedsatte arbejdsgrupper med henblik på, om de har den rigtige sammensætning og funktion.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Snitflader og synergier mellem Medborgerhuset og Aktivitetscentret

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

Med baggrund i svar fra socialudvalgsformand Lennart Qvist ønskes en drøftelse af, om alle forhold i denne sag er afdækket. Det er langt over 1 år siden sagen blev rejst og der er ikke sket noget konkret endnu. Brugertilslutningen til aktivitetscentret i Ringkøbing ligger ikke på niveau med de 4 andre centre med baggrund i befolkningstallet.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager stilling til, om Ældrerådet skal sende en skrivelse til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget vedrørende synergien og snitflader mellem Medborgerhuset og Aktivitetscentret.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jørgen Hansen berettede, at der er medlemsnedgang fra aktivitetshuset i Ringkøbing. Borgere og foreninger søger aktiviteter og lokaler i Medborgerhuset, hvor det er billigere.
Det opleves konkurrenceforvridende og uholdbart.
Ældrerådet udarbejder en skrivelse til Kultur- og Fritidsudvalget.


Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Webinar om den kommende sundhedsaftale

Sagsnr: 21-000529

Sagsfremstilling

Der afholdes webinar om kommende sundhedsaftale den 23. marts 2021.
Der vil ske tilmelding til webinaret på ældrerådsmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der er sammenfald med Ældrerådets eget møde, hvorfor Ældrerådet ikke deltager.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • 23. marts 2021: ældrerådsmøde
 • 10. maj 2021: Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand
 • 17. maj 2021: dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen udarbejder et nyt nyhedsbrev. Ældrerådsmedlemmerne kan melde emner ind.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der har været en del udfald på dagens virtuelle ældrerådsmøde.
Det anbefales, at medlemmer, som synes, at deres udfald undervejs har været for store til, at de har følt sig med, sender en mail til sekretæren og skriver, hvilket punkter de ikke har været nærværende under.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing