Referat: 23. marts 2021 kl. 09:00

virtuelt
Ældrerådet

Deltagere

 • Gerda Marie Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Mads Vendelbo
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Inge Faurbye
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Jens Kristensen
 • Karl Erik Christiansen

Fraværende

 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var afbud fra Anja Thoft Bach.
Lennart Quist gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 24. marts 2021.

Punkt 8: Budgetlægningsprocedure for perioden 2022 -2025.
Ældrerådet efterlyste en deadline for deres forslag til budgettet. Lennart Quist melder tilbage.

Punkterne 9 og 10: Principnotatet om boliganalysen og demensområdet herunder.
Ældrerådet havde følgende kommentarer:

 • en evt. omlægning af ældreboliger under ældrecentrene til plejeboliger vil medføre et behov for en opnormering af personaletimer på ældrecentrene

 • en evt. omlægning skal ske glidende i forhold til de beboere, som allerede bor i boligerne. Ingen beboere må blive påført en unødvendig flytning eller udgifter derved

 • der mangler visioner i notatet

 • der vil være plejeboligmangel allerede i 2024.

 • i forhold til Fjordglimt og Enghaven mangles beskrivelse af renoveringsbehov.

 • fokus på øget normeringsbehov, når der kommer flere demente borgere

 • de ikke-demente beboere, som også kan have behov for andre ramme

pkt. 13: Politisk godkendelse af praksisplan for almen praksis.
KB Nielsen anførte, at der sker stor opgaveglidning fra regionen til praktiserende læger og kommune. Dette kan medføre øgede udgifter for borgerne, hvilket vi skal være obs. på.

Øvrige spørgsmål og gensidig orientering:
Sundhed og Omsorg gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse pt. Ældrerådet efterlyste spørgeskemaet. Lennart Quist sørger for, at ældrerådet får spørgeskemaet tilsendt til orientering.

Vedr. indstillingspunkt 1:
Der udarbejdes ikke høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der er efter udsendelse af dagsordenen aftalt et ekstra dagsordenspunkt "Indførelse af betalingskort - RKSK kort på aktivitetscentrene ved aktivitetsleder Janne Nielsen". Punktet sættes på dagsordenen som punkt 14.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Valg til Ældrerådet 2021

Sagsnr: 21-000392

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet i efteråret 2021. Jette Delfs har udsendt en mail vedr. planlægning af valget.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter valget og udpeger repræsentanter til en valgbestyrelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Til næste møde gives en melding om, hvem der ønsker at fortsætte.
Der vælges ligeledes repræsentanter til en valgbestyrelse.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Boliganalysen

Sagsnr: 21-000530

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets boliganalyse over boliger i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg er lige nu under udarbejdelse.

Der afholdes møder og drøftelser på tværs af forskellige interessenter.
Ældrerådet har udpeget repræsentanter til en arbejdsgruppe på området.

På sidste ældrerådsmøde besluttede rådet i forhold til boliganalysen, at lave en drøftelse i Ældrerådet for at få et godt mandat at gå ind i arbejdsgruppen med. Der mangles ligeledes fremdrift omkring analysen i kommunen.  Ældrerådet udarbejder en efterlysning til Lennart Quist med Ældrerådet oplevelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter boligområdet i analysen for at give rådets repræsentanter i arbejdsgruppen et godt mandat.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det aftaltes, at medlemmerne i boliganalysengruppen mødes med medlemmerne i demensarbejdsgruppen og koordinerer.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Fremtidig organisering af frivilligområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-000530

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere afholdt et debatmøde den 10. februar 2021 om samarbejdet og organiseringen på frivilligområdet. Efterfølgende dette møde skulle der udarbejdes et høringsoplæg.

Kommunen indkalder nu i stedet til yderligere et dialogmøde den 7. april kl. 16 -19 for yderligere drøftelse og afklaring omkring især spørgsmålet om fremtidig snitflade mellem FrivilligVest og det nye planlagte Frivilligforum.

Ældrerådet vil blive inviteret med i et eventuelt nyt Frivilligforum.

Ældrerådet har tidligere på deres møde den 26. januar 2021 behandlet indbydelsen til debatmødet den 10. februar 2021.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet:

 1. drøfter om, de har overvejelser i forhold til fremtidige snitflader mellem FrivilligVest og et eventuelt nyt Frivilligforum.
 2. eventuelt udpeger 3 repræsentanter til det ny dialogmøde den 7. april

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad. 1: Ældrerådet ser ikke umiddelbart, at de har en rolle i et nyt Frivilligtforum. 

Ad. 2: Birthe og Susanne deltager i dialogmødet. 

 

 

 


Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning dags dato 315.732 kr.
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Velfærdsteknologisk investeringspulje

Sagsnr: 21-000530

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har etableret en "Velfærdsteknologiske investeringspulje", som kan søges til velfærdsteknologiske tiltag.

Ældrerådets repræsentant i arbejdet med udmøntning af puljen KB Nielsen giver en orientering i forbindelse med første ansøgningsrunde.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen orienterede.
Lars Elkjær træder ligeledes ind i arbejdsgruppen om velfærdsteknologi fremadrettet.
Orienteringen taget til efterretning

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra og drøftelse af arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

På sidste ældrerådsmøde blev det besluttet, at Ældrerådet:

 • på dette møde skal drøfte, hvorvidt de rigtige arbejdsgrupper er nedsat samt sammensætningen og repræsentationen i diverse arbejdsgrupper
 • skal endvidere udpege afløsere for udtrådte Iver Poulsen i Sundhedsrådet og økonomigruppen

P.t. er følgende gældende: 

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne (har deltaget i møde)

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller, at:

 • de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt
 • Ældrerådet drøfter, hvorvidt de nedsatte arbejdsgrupper stadig er relevante, om der skal nedsætte nye arbejdsgruppe eller udskiftes i repræsentation i grupperne
 • der ikke udpeges en ny repræsentant til økonomi-gruppen
 • Susanne fortsætter i Sundhedsrådet

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet nyt til referatet fra arbejdsgrupperne.

Ældrerådet gennemgik arbejdsgrupperne og besluttede følgende ændringer:

 • Inge indtræder i PR-gruppen
 • Lars indtræder i digitalisering og velfærdsteknologi
 • KB og Inge deltager begge i arbejdsgruppen/erne omkring akutteam og aflastning.
  Ny orientering:
  intet nyt

Ældrerådet godkendte, at der ikke blev udpeget et nyt medlem til økonomigruppen

Ældrerådet godkendte, at Susanne fortsætter i Sundhedsrådet.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB orienterede.
Forretningsudvalget i Regionsældrerådet har lavet en undersøgelse blandt Regionens ældreråd vedr. flexture og kollektiv trafik. Undersøgelsen viser, at der i høj grad er behov for et servicetjek.

Der er rettet henvendelse til Regionen angående de lange ventetider på høreapparater.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Samarbejdet omkring Medborgerhuset Ringkøbing-Skjern og Aktivitetshuset Ringkøbing

Sagsnr: 21-000530

Sagsfremstilling

Ældrerådet har fremsendt et brev til Kultur og Fritid, Social og Sundhedsudvalget ved formand Lennart Quist. De finder det uheldigt, at Medborgerhuset og Aktivitetscenteret i Ringkøbing servicerer de sammen borgere på ulige vilkår.  Det opleves problematisk, at forvaltningerne ikke koordinerer omkring denne opgave.

Ældrerådsmedlem Jørgen Hansen giver en orientering om, hvad der er sket i sagen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen til efterretning.
Ældrerådet bakker op om, at der stadig rykkes for fremdrift i denne sag.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • 10.maj 2021 : Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand
 • 17. maj 2021 : Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen efterlyste input fra medlemmerne til nyhedsbrevet. Der var ikke indkommet forslag efter sidste møde.

Forslag:

 • RKSK betalingskort
 • flextrafik
 • formandskifte
 • ældrerådsvalg
 • ventetid på høreapparater

PR-gruppen arbejder videre med forslagene.


Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Ekstra dagsordenspunkt - RKSK betalingskort på aktivitetscentrene

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Aktivitetsleder Janne Nielsen orienterer om indførslen af nyt betalingssystem for brugerne af aktivitetscentrene.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Indførsel af RKSK betalingskort er blevet besluttet som en del af effektiviseringssporet til administrative besparelser.

Håndtering af fysiske penge giver aktivitetscentret udgifter til bankerne. Kommunens administration af brugernes betalinger er ligeledes tidskrævende - og det gælder også ved dankortbetalinger og mobilpay.
Med betalingskortet får borgerne et bedre overblik over, hvilke udgifter, der er trukket på kortet, idet de får en mere specificeret afregning.

RKSK betalingskortet er allerede implementeret på andre fagområder bl.a. skoleområdet.

I forhold til daghjemsbrugere er der sat en deadline til den 1. maj i forhold til oprettelse af betalingskort.
Der er imidlertid indtruffet nogle udfordringer i forhold til at oprettelsen kræver NemID adgang eller kode fra banken. Ligeledes har kortet kun kunnet oprettes på visa dankort - og ikke på udelukkende dankort. Dette bliver dog blive rettet.

Janne Nielsen oplyser, at aktivitetscentret og de frivillige fra centrenes brugerråd vil være behjælpelig med at oprette kortene for de brugere, som måtte have behov.

Når kortet er oprettet kan det sættes til automatisk optankning, så der altid vil være penge på kortet til at betale for f.eks. kaffen på aktivitetscentret.

Ældrerådet spurgte til:

 • Gebyr/rente på kortet?
  Janne Nielsen oplyste det til 1½ procent
 • Hvad hvis en bruger ikke vil have kortet?
  Janne Nielsen oplyste, at i så fald vil de selv skulle medbringe kaffe og brød

Ældrerådet drøftede efterfølgende indførelsen af RKSK betalingskortet.

Et flertal af rådet ser kortet som en del af udviklingen og anbefaler det.
Et mindretal af rådets medlemmer bestående af Mads og Inger er imod beslutningen. De ser det som et overgreb og indskrænkelse af brugernes frihed, at de ikke vil kunne benyttet fysiske penge til betaling.

Hans og Susanne meldte sig som frivillige til at hjælpe brugere med at få oprettet betalingskortet.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing