Referat: 27. april 2021 kl. 09:00

virtuelt
Ældrerådet

Deltagere

 • Gerda Marie Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Jens Kristensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • K.B. Nielsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Inge Faurbye
 • Hans Christensen

Fraværende

 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Anja Thoft Bach gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 28. april 2021.

Følgende blev drøftet i forhold til dagsordenen:

Punkt 7: Budgetlægning 2022-2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område
Det aftaltes, at administrationen snarest sender en tidsplan med deadlines for Ældrerådet i forhold til budgetlægningen.

Punkt 8: Første drøftelse af udkast til principnotat om boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri
Principnotatet forventes sendt i høring efter social- og sundhedsudvalgsmødet den 28. april 2021. Høringsfristen vil være den 21. maj 2021.
Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet drøfter principnotatet på dialogmødet den 17. maj 2021.

Der blev stillet spørgsmål til reduktionen af 2-4 skærmede pladser; om en skærmet enhed kan blive for lille? om der er gjort placeringsmæssige overvejelser i forhold til reduktionen?
Svar: Der er ikke planlagt, hvor en reduktion kan ske. Det forventes, at skærmede enheder vil kunne drives, selv om de bliver mindre, da der sker stor faglig udveksling på tværs af enheder og med demenskoordinatorerne.

Der blev spurgt til "tomgangs-husleje", når f.eks. ældreboliger står tomme. 
Svar: det er en fælles pulje, som afholder denne udgift. 

Ældrerådet tilkendegav, at der er mange gode ideer og overvejelser i principnotatet.

10: Politisk godkendelse af Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse
Ældrerådet anførte, at det er vigtigt i forhold til den nye samarbejdsaftale, at kommunen skal have fokus på og sikre, at hjælpemidler mm. er klar, når borgere udskrives på "skæve tidspunkter"

Øvrige spørgsmål og gensidig orientering:

Ældrerådet efterlyste, hvilke plejehjem, der har fået en tilknyttet en plejehjemslæge. Administrationen laver en oversigt til Ældrerådet.

Lennart Quist orienterede om, at der er megen fokus og arbejde med rekruttering indenfor social- og sundhedssområdet. Der er blandt andet etableret et introforløb med østeuropæiske tilflyttere. TV Midt-vest deltager og har lavet en Tv-serie om disse østeuropæiske Sosu-elever i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 Ældrerådet forespurgte til forslaget med borgerrådgiver i kommunen.
Lennart Quist orienterede om, at opgaven er ændret til en borgerrådgiver dækkende alle fagområder. Opgaven er derfor flyttet til Økonomiudvalget med Viden og Strategi som tovholdere.

Anja Bach orienterede om, at Kirsten Bjerg er blevet ny afdelingsleder af Myndighed og indgår i lederteamet. Dorthe Gammelgaard Jensen fortsætter som leder af Faglig Drift og Udvikling samt sekretariatet.

Vedr. indstillingspunkt 1:
Der udarbejdes ikke høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Valg til Ældrerådet 2021

Sagsnr: 21-000392

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til efteråret 2021.
Punktet blev drøftet på sidste ældrerådsmøde, og Ældrerådet besluttede at sætte emnet på dagsordenen igen med henblik på:

 • at nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af valget
 • få tilkendegivelse fra rådets medlemmer med hensyn til genopstilling.

Indstilling

Formanden indstiller, at:

 1. Ældrerådet nedsætter en arbejdsgruppe til planlægning af valget
 2. de af Ældrerådets medlemmer, som måtte ønske det, melder ud, hvorvidt de ønsker at genopstille

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad. 1. Ældrerådet udpegede følgende til at deltage i en valgbestyrelse: Susanne, KB, Mads og Inge.
 Såfremt Jens også ønsker at deltage skal formanden kontaktes efter mødet.
Ad. 2. Rådets medlemmer orienterede hinanden. Denne orientering er ikke ført til referat.


Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Boliganalysen

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Nogle af Ældrerådets medlemmer deltog på et virtuelt møde mandag d 12/04 vedr. "principnotatet" og dens udformning.
Der fremkom på det virtuelle møde nye spørgsmål, som bør give anledning til en snak i Ældrerådet, især vedr. opnormeringer indenfor demensområdet.
De deltagende medlemmer giver en orientering på mødet.

Ældrerådet ønsker ikke at slippe “sit tag“ i kommunikationen med kommunen omkring principnotatet.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter boliganalysen; især med fokus på det nye vedrørende demensområdet og opnormeringer.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet aftalte, at demensgruppen og boliganalyse-gruppen samles og laver et internt notat med anbefalinger til brug ved dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021.

Mødet afholdes onsdag den 5. maj  kl. 16 hos Birthe B.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Kollektiv transport

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Regionsældrerådet har undersøgt den kollektive transport; herunder flextur i Regionens
kommuner og, hvordan den fungerer for ældre borgere.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter hvorvidt, der er emner i Regionsældrerådets rapport, der giver anledning til kommentarer og opfølgning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.
Ældrerådet aftalte at afvente, hvordan Midttrafik og Regionen reagerer på Regionsældrerådets rapport, inden de evt. arbejder videre med udfordringerne i rapporten.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Valg af ny formand til Danske Ældreråd

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Der skal vælges en ny formand til Danske Ældreråd.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet vedtager, hvem der skal stemmes på til valget den 16. juni 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet vedtog, at der stemmes på Inger Møller Nielsen til ny formand for Danske Ældreråd.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Forberedelse til dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Der er aftalt et dialogmøde mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget mandag den 17. maj kl. 9-10.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet planlægger, hvilke emner de gerne vil drøfte med Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der udarbejdes et oplæg til drøftelse på dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget.

Det aftaltes, at alle medlemmer melder emner til drøftelse ind til formanden senest den 1.5.2021. Formanden udarbejder en liste, som sendes til Ældrerådet til prioritering.

Ældrerådet ønsker et fysisk møde med Social- og Sundhedsudvalget, hvis muligt. Formanden kontakter udvalgsformanden med ønsket.

 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning pt. 315.201 kr.

Drøftelse af anvendelse af den akkumulerede opsparing. Midlerne kan ikke anvendes til at understøtte anden kommunal drift via et tilskud fra Ældrerådet. De er budgetmæssigt afsat til Ældrerådets arbejde. 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

KB orienterede om arbejdet i Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget.
4 bilag vedhæftes med orienteringen.

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden indstiller, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Inge orienterede, om der ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. akutteam. De er indkaldt til et evalueringsmøde den 14. juni 2021.

Elly glæder sig. Hun er indkaldt til beboer- og pårørende møde på Klokkebjerg. De er to år siden der sidst blev afholdt møde.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Studietur/heldagsudflugt 2021

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Studieturen 2020 blev aflyst på grund af corona.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter en studietur 2021 med den nedsatte arbejdsgruppe.
 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet ønsker en studietur 2021. 

Foreløbige forslag: Gødstrup, forsorgsmesse mm. 

Medlemmerne bedes komme med forslag senest den 10. maj 2021 til arbejdsgruppen bestående af Birthe C, Mads og Lars.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Snitflader og synergier mellem Medborgerhuset og Aktivitetscentret

Sagsnr: 21-000531

Sagsfremstilling

Status på situationen vedr. Medborgerhuset og Aktivitetscentret.

Indstilling

Formanden indstiller, at Jørgen Hansen giver en kort orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden gav en kort orientering.

Ældrerådet har udarbejdet en sluterklæring på sagen, som de vurderer ikke at kunne komme videre med:

 "Efter halvandet års påpegning af uhensigtsmæssigheder i konkurrencevilkårene mellem Aktivitetshuset i Fjordparken og Medborgerhuset, må Ældrerådet konstatere , at hverken Social- og Sundhedsudvalget eller Kultur- og Fritidsudvalget gør noget for at løse problemstillingen. 

Ældrerådet må også konstatere, at de kommunale myndigheder tilsyneladende ikke ser det problematisk at tilføre Medborgerhuset i gennemsnit 600.000 kr. om året i driftstilskud, som det formentlig eneste forsamlingshus i Kommunen - et tilskud som også bringer Medborgerhuset i stand til at udkonkurrere Aktivitetshuset på de priser, som kommunen fastlægger der."

 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • 10. maj 2021: Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand
 • 17. maj 2021: Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand er flyttet til 16. juni 2021.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden ønsker, at der snarest udarbejdes et "nyt" nyhedsbrev.

Indstilling

Formanden indstiller, at den nedsatte arbejdsgruppe må i "arbejdstøjet".

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

PR gruppen aftalte at mødes fredag den 7. maj kl. 10 hos KB

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hans ønsker om ved fremtidige virtuelle møder, at alle husker at slå chatfunktionen til, så deltagere uden mikrofon kan skrive deres beskeder og være med i mødet på den måde.

Efterfølgende drøftelse af udfordringer ved deltagelse i de virtuelle møde. Alle udtrykte ønske om, at det næste møde forhåbentlig kan afvikles fysisk.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing