Referat: 25. maj 2021 kl. 09:00

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, Skjern
Ældrerådet

Deltagere

 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Inge Faurbye
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Gerda Marie Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Jens Kristensen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Mads Vendelbo

Fraværende

 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Anja Thoft Bach gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 26. maj 2021.

Følgende blev drøftet i forhold til dagsordenen:

Punkt 5: Budgetlægning 2022 - 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område

N
yt tiltag/aktivitetsforslag nr. 13: Post-covid konsekvenser for borgere.
Et forslag om, at give et ekstra boost for at støtte borgerne i at genvinde deres færdigheder og reducere ensomhedsproblematikker efter coronarestriktioner og begrænsninger. Forslaget er ikke færdigbeskrevet. Der ønskes input fra borgere og herunder Ældreråd mht. behov og initiativer.

Ny anlægsudgift og afledte driftsudgifter:
Principnotat med boliganalysen lægger op til nybyggeri og dermed anlægsudgifter og efterfølgende driftsudgifter. Ældrerådet forespurgte, om der midlertidig kunne laves akut- og aflastningsboliger i eksisterende byggeri til at afhjælpe det akutte behov for flere pladser-<(pt. mere end 10 pladser) og var ligeledes bekymrede over,  om principnotatets forslag med 34 nye boliger vil være dækkende for behovet.

Punkt 6: Effektiviseringer fra budget 2020 - 2023

Ældrerådet kommenterede, at en klippekortbesparelse ikke vil være en brugbar løsning. Det bør overvejes, at politikerne suspenderer planen for yderligere 2 % effektivieringsbesparelser i de kommende år.

Punkt 8: Benchmarkingrapport for ældrecentre og daghjemsområdet

Ældrerådet ønsker en orientering fra demenskonsulenterne om deres arbejde og fremtiden på demensområdet. Sekretæren aftaler med demenskonsulenterne.

Gensidig orientering:

Ældrerådet efterlyste en drøftelse af, hvad Sundhed og Omsorg gør for at rekruttere personale. Hvordan rekrutteres især de unge?

Vedr. indstillingspunkt 1:
Der udarbejdes ikke høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet:

 • jævnfør mail af 6.5.2021 fra byrådssekretariatet godkender, at den nedsatte arbejdsgruppe vedr. valget får status af valgbestyrelse femover
 • tager øvrig orienteringen til efterretning

Bilag Beslutning

Ældrerådet godkendte, at en nedsatte arbejdsgruppe vedr. ældrerådsvalget fremover fungerer som valgbestyrelse samt, at Lars Elkjær indtræder i valgbestyrelsen.

Øvrig orientering taget til efterretning.

Efterfølgende mødet den 25. maj 2021 har Ældrerådet fremsendt et høringssvar vedr. boliganalysen. Formanden har til orientering ønsket høringssvaret vedhæftet dette punkt.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Opsamling efter dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021

Sagsnr: 21-000532

Sagsfremstilling


Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet evaluerer:

 • Hvad fik vi med fra dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget?
 • Hvilke emner og ideer skal der arbejdes videre med?
 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedr. punkt 1 i indstillingen:
Intet til referat. 

Vedr. punkt 2 i indstillingen:
Ældrerådet vil fortsat have fokus på ventelisterne til ældrecentre og daghjemspladser og følge arbejdet med boliganalysens tiltag tæt.

Der skal være fokus på de pårørende og hvor belastede og udsatte de er i forhold til plejekrævende ægtefælle i hjemmet.

Der ønskes en bedre opfølgning efter visitationen på, hvad der sker for de borgere (og pårørende), mens der ventes på bolig eller daghjem. Kan der sættes andet i værk?
Der ønskes på august mødet en orientering fra visitationen om, hvordan dette gøres.
Sekretæren bringer ønsket videre.

 


Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Trafik

Sagsnr: 21-000532

Sagsfremstilling

Regionsældrerådet har undersøgt den kollektive transport; herunder flextur i Regionens
kommuner og, hvordan den fungerer for ældre borgere.

Ældrerådet aftalte på deres sidste møde at afvente, hvordan Midttrafik og Regionen reagerer på Regionsældrerådets rapport, inden de evt. arbejder videre med udfordringerne i rapporten.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter og:

 • tager stilling til, om der skal følges op på rapporten?
 • såfremt der skal følges op på rapporten nedsætter et udvalg til dette
 • samler op på, hvorvidt der er udpeget et ældrerådsmedlem til at følge fagudvalget Teknik og Miljøs dagsordener og referater

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter og:

 • tager stilling til, om der skal følges op på rapporten?
 • såfremt der skal følges op på rapporten nedsætter et udvalg til dette
 • samler op på, hvorvidt der er udpeget et ældrerådsmedlem til at følge fagudvalget Teknik og Miljøs dagsordener og referater

Vedr. punkt 1 og 2 i indstillingen:

Ældrerrådet vælger at udarbejde et udtalelse til borgmesteren:

"Ældrerådet bakker op om Regionsældrerådets fokus på den kollektive trafik og flex-ordningen.

Undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er store udfordringer med den kollektive trafik, ikke mindst i landområder og ikke mindst med flextur, og der er ingen tvivl om, at begge områder trænger til et servicetjek.

Et eksempel fra undersøgelsen om flextrafik for ældre borgere, som ikke er berettiget til visiteret kørsel:
En tur til det kommende storsygehus i Gødstrup fra Ringkøbing koster ca. 1200 kr. tur/retur og fra Skjern til Gødstrup ca. 1100 kr.

Det er ældrerådets håb/ønske, at vores repræsentant i Midttrafik, borgmester Hans Østergaard, vil gøre en indsats for mere ensartede og gennemskuelige aftaler i de enkelte kommuner og mellem kommunerne samt endelig priser, der er på et niveau, der gør det realistisk for de ældre uden mulighed for egen transport at benytte flextrafikken."

Vedr. punkt 3 i indstillingen:

Jens Kristensen har opgaven.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning er pt. på 315.201.kr.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Intet nyt nyt fra Regionsældrerådet.
Orientering fra patientinddragelsesudvalget ud fra vedhæftet bilag.
Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Ældrerådet har for også at have fokus på andre kommunale områder end det social- og sundhedsmæssige på et tidligere møde udpeget medlemmer til at følge andre af kommunens udvalgs dagsordener.

Indstilling

Formanden indstiller, at:

 • de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt
 • der samles op på, hvem som er udpeget til at have særlig fokus på, hvad der sker på øvrige politiske udvalgsområder f.eks. Økonomiudvalget, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedr. punkt 1 - orientering med nyt:

Inge: vedr. udvalget for akutteam, så er alle 8 sygeplejestillinger i teamet er besat. Arbejdet er i fuldt i gang.

Studietursgruppen: Der blev stillet forslag om at besøge et fremtidssikret ældrecenter i Ålborg eller høre om Generationernes Hus i Århus.

Elly: Har været til bruger- og pårørenderådsmøde på Klokkebjerg. De er glade for Ældrerådets deltagelse i rådet og vil gerne have en ny repræsentant efter ældrerådsvalget.

Gerda: Har deltaget på Enghavens bruger- og pårørenderådsmøde. Der arbejdes med dialogbaseret aftalestyring, som indeholder en række mål f.eks. den gode indflytning. Der er en udfordring mht. fremtidig rekruttering. Mange af personalet er seniorer, hvorfor der vil forventeligt være en mangel på personale fremadrettet.

Højmark-dagen: afholdes den 7. oktober fra kl. 9.30. Der vil være fokus på livglæde og underholdning ovenpå coronatiden.

 

Vedr. punkt 2 - hvem, der har særlig fokus på andre politik områder.

Jørgen Hansen har kultur og fritid. Der skal udpeges en ny til at følge Økonomiudvalget.

 

 

 

 

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • Møde i Sundhedsrådet 07. juni 2021

 • Danske Ældreråd Repræsentantskabsmøde 16. juni 2021

 • Ældrerådsmøde den 22. juni kl. 09.00

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Oienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Hvordan kommer Ældrerådet videre ovenpå coronanedlukning og virtuelle møder?

Sagsnr: 21-000532

Sagsfremstilling

Brainstorming over emnet.
Socialt samvær og frokost.

Der tages ikke referat fra punktet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jørgen Hansen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing