Referat: 22. juni 2021 kl. 09:00

Laugesens Have, Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk
Ældrerådet

Deltagere

 • Martin Riis
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Jens Kristensen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Inge Faurbye

Fraværende

 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 23. juni 2021. Der var afbud fra Anja Thoft Bach.

Følgende blev drøftet i forhold til dagsordenen:

Punkt 4: Drøftelse af §18-puljernes fordelingskriterier

Frivilligrådet har stillet ændringsforslag til fordelingskriterierne vedr. §18 bl.a., at ældre borgere indskrives i målgruppen, samt at egenbetalingskravet fjernes.

Ældrerådet anførte, at høje huslejeudgifter er en udfordring for nogle ældreaktiviteter, hvorfor et tilskud er nødvendigt.
Lennart Quist argumenterede i forhold til eksisterende fordelingskriterier, hvor der ikke gives direkte tilskud til målgruppen ældre. Han foreslog, at benytte lokaletilskud via folkeoplysningspuljen samt pointerede, at ældreklubber stadig vil kunne søge §18, hvis der for eksempel er fokus på ensomme ældre.

Punkt 10: Forslag om etablering af en borgerrådgiverfunktion i Ringkøbing-Skjern Kommune
I forbindelse med drøftelse af budgetforslag har både Social og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøftet forslag om etablering af en borgerrådgiverfunktion.

Ældrerådet foreslog, at en evt. borgerrådgiver skal kunne træffes på forskellige kommunale lokaliteter samt evt. kunne tage ud på hjemmebesøg for at gøre tilbuddet nærværende og tilgængelig for kommunens borgere.

Punkt 11: Budgetopfølgning ultimo maj 2021 - Social og Sundhedsudvalget
Der er overforbrug på ældreområdet. Sundhed og Omsorg forventer et merforbrug på 12,6 mio. kr., heraf er 1,6 mio. kr. coronarelaterede udgifter.

Et ældrerådsmedlem foreslog at kommunens undersøger, om byskolen i Skjern kan anvendes til aflastnings- og akutophold. Dette for måske at finde en besparende løsning i forhold til hospitalsindlæggelse samt billigere og hurtigere løsning på de manglende pladser.

Punkt 14: Brugerundersøgelse i Sundhed og Omsorg
Viden & Strategi har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet hos borgere og deres pårørende - på ældrecentre og i hjemmeplejen. Lennart Quist foreslog, at Ældrerådet forholder sig til rapporten på et kommende møde.

Vedr. indstillingspunkt 1:
Der udarbejdes ikke høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse.


Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Vedr. orientering fra demenskoordinatorerne om demensområdet har det ikke været muligt til juni mødet. Orienteringen kan gives på august mødet, såfremt rådet ønsker det på samme møde, som orienteringen fra visitationen?

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Formanden orienterede fra virtuelt møde i Danske Ældreråd:

 • der arbejdes på landsplan på, at fremtidige ældrerådsvalg skal ske ved fremmødevalg. Dette kræver en lovændring.
 • flere kommuner bruger at lave mere pr og synlighed omkring rådenes arbejde. Der laves f.eks. plakater og facebooksider.

Fra møde i  sundhedsrådet:
Rygning blev diskuteret en del; f.eks. hvilke krav der kan stilles på offentlige steder i kommunen f.eks. om askebægre ved indgangspartier, parkeringspladser og legepladser kan fjernes, således at "det ikke opfordrer til rygning".

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Ældrerådet besluttede endvidere at afholde et ekstra møde den 10. august 2021, hvor det forsøges at få 2 af følgende 3 orienteringspunkter fra administrationen sat på dagsordenen:

 • orientering fra myndighed
 • orientering fra demenskoordinatorerne
 • orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen

Bemærk mødetidspunkt kl. 10 -13, som er ændret efterfølgende ældrerådets beslutning på mødet.


Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

3: Hvordan får vi sat ældreområdet på dagsordenen til det kommende kommunalvalg?

Sagsnr: 21-000533

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af, hvorledes Ældrerådet får sat ældreområdet på dagsordenen til det kommende kommunalvalg?

Ældre Sagen har forespurgt, om Ældrerådet vil deltage i et "borgermøde" den 29. september 2021. Det vil foregå som en slags paneldebat.

Kan der laves utraditionelle "valgmøder", hvor vi f.eks. inviterer politikerne i praktik i ældreplejen og stiller spørgsmål efterfølgende? osv.

Gode ideer og input efterlyses.

 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

  Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

  • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
  • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
  • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
  • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

   Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

  • Valg til Ældrerådet: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne

  • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

  • Sundhedsråd: Susanne

  • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

  • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

  • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

  • Brugergrupper: Susanne

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter punktet og:

 • kommer med forslag til, hvorledes ældreområdet kan synliggøres i valgkampen
 • evt. nedsætter en arbejdsgruppe til at arbejde videre med ideerne
 • giver et svar til Ældre Sagen vedr. invitationen til borgermøde

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Vedr. indstillingens punkt 1:
Intet til referat.

Vedr. indstillingens punkt 2:
Der nedsættes ikke en arbejdsgruppe.

Vedr. indstillingens punkt 3:
Ældrerådet ser ikke sig selv som medindbyder til arrangementet, men ønsker Ældre Sagen held og lykke med at få sat demens og sundhed sat på dagsordenen i valgkampen.


Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

4: Valg til Ældrerådet 2021

Sagsnr: 21-000392

Sagsfremstilling

Der gives en orientering efter valgbestyrelsens første møde den 21. juni. Der ønskes en drøftelse af, hvorledes ældrerådsvalget gøres synligt og nærværende for vælgerne?

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet:

 1. tager orienteringen fra valgbestyrelsen til efterretning
 2. drøfter, hvorledes ældrerådsvalget gøres synlig og nærværende for vælgerne

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden indstiller, at Ældrerådet:

 1. tager orienteringen fra valgbestyrelsen til efterretning
 2. drøfter, hvorledes ældrerådsvalget gøres synlig og nærværende for vælgerne
Ad 1:
Der har været afholdt møde med Viden & Strategi den 21. juni 2021. Ældrerådet har stillet en række spørgsmål til  administrationen f.eks. ønskes fotos og adresse på opstillingslisten og mulighed for fysisk af aflevere stemmesedlen i en urne på valgstederne til kommunalbestyrelsesvalget.

Ad 2:
Intet til referat.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

5: Klippekort

Sagsnr: 21-000533

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg skal finde besparelser på 0,5% af budgettet. Et af spareforslagene er fjernelse af klippekortordningen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager stilling til, om der skal udarbejdes en udtalelse dertil.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der udarbejdes et høringssvar fra Ældrerådet vedr. forslag til spareforslag om at fjerne klippekortordningen. Formand udarbejder et udkast, som rundsendes til medlemmerne til kommentering og godkendelse.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

6: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning dags dato 311.158 kr.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
 • PR: KB, Inge. Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Valgbestyrelse: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne, Lars

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Susanne

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars

 • Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Udpeget til at følge andre fagområder:

 • Kultur og Fritid: Jørgen Hansen
 • Trafik og Miljø: Jens Kristensen
 • Økonomiudvalget: vakant

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studietur: Arbejdsgruppen arbejder videre med planerne om at komme til Ålborg og besøge fremtidens plejehjem.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB var fraværende til mødet i Ældrerådet, men han havde på forhånd sendt følgende ang. Patientinddragelsesudvalget:

"Var til møde i Patientinddragelsesudvalget 16. Juni.
Her er lige nogle få oplysninger. Endelig referat udsendes senere.
Jeg påpegede, at vi har for få ydrenummer i vores område. Det gælder alle speciallæger samt også aut. fodplejere. 
Ventetider på høreapparat er i vores område 35 uger. Der er frit valg i regionen. Randers har laveste tal 26 uger og Horsens 29 uger. Man forsøger at banke ventetiden yderligere ned, siger de… 
Regionen er i gang med et helt nyt koncept ang. indkaldelsesbreve. Det ser faktisk godt ud, men det kommer først på banen en gang næste år.
Der er ved at blive lavet en ny app så det bliver let at finde rundt på det nye sygehuset i Gødstrup. Appen kan også fortælle noget om bus og togtider til og fra sygehuset.
En lignende app findes for Skejby. Men ikke for Viborg, fordi byggeriet er i flere etager.
Der kommer også nye skilte op i Gødstrup, der på alm. dansk fortæller om afdelingerne. 
Vender tilbage når der kommer et endeligt referat."

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

9: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og referater:

 • 24. juni 2021 kl. 16.30 -18: Fyraftensmøde på Innovest om bekæmpelse af ensomhed (tilmeldingsfrist den 21. juni)
 • 24. august 2021: næste ældrerådsmøde

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der tilføjes et ekstra møde den 10. august 2021, hvor der vil være fokus på grundig orientering og drøftelse af udvalgte områder.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

10: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Hans Christensen
 • Karl Erik Christiansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing