Referat: 10. august 2021 kl. 10:00

Medborgerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Jens Kristensen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Martin Riis
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Mads Vendelbo
 • Inge Faurbye

Fraværende

 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Orientering om demensområdet

Sagsnr: 21-017384

Sagsfremstilling

Demenskoordinator Kirsten Holmgaard Jensen deltager på mødet og giver et oplæg om, hvad hun oplever på demensområdet i kommunen.

Ældrerådet har tidligere efterlyst viden om, hvad der opleves i hjemmene hos demente borger og deres pårørende, når der ventes på aflastning, daghjemsophold og plejebolig.

Endvidere ønskes en generel om orientering om udviklingen og tendenserne på området.

Efterfølgende mulighed for drøftelse af området.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Demenskoordinator Kirsten Holmgaard Jensen gav en orientering om demensområdet og herunder sit arbejde som demenskoordinator.

Der er to demenskoordinatorer i kommunen. Den anden demenskoordinator hedder Tina Enevoldsen.

Alle f.eks. borger, pårørende, hjemmepleje og læger kan henvende sig til demenskoordinatorerne for hjælp, støtte og rådgivning.

Nogle gange kontakter borger og pårørende ikke demenskoordinatorerne ud fra overbevisningen om, at "der jo ikke er noget at gøre ved det." Men det er der!
Nogle demenssygdomme kan behandles med medicin, således at symptomerne forhales. For alle demenssygdomme gælder det dog, at den pædagogiske indsats er vigtig - at borgeren og de pårørende lærer at takle sygdommen ved at ændre hverdagslivet.

Der tilbydes kurser, individuel samtaler, gruppeforløb, aflastning, daghjem mm. 

Kommunens demensstrategi er udløbet, så der skal igangsættes et nyt arbejde med at lave en ny for den kommende periode. Ældrerådet inviteres til at deltage med to repræsentanter i arbejdsgruppen.

Kommunen har også gavn af at deltage i det nationale demensarbejde bl.a. demensalliancen. Der hentes viden til brug for at sætte fokus på den politiske og praktiske forandring på demensområdet i kommunen.

Den 28. september afholder kommunen "Demensdag" for alle, der interesserer sig for demens.

Fraværende
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Idet mødet er ekstraordinært og primært afsat til at få drøftet demensområdet og brugertilfredshedsundersøgelse vil dette og efterfølgende punkt "Eventuelt" være til en kort opsamling og drøftelse af, om der er nyt, som Ældrerådet skal drøfte på næste møde den 24. august 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

På næste møde ønsker Ældrerådet at drøfte udfordringen med vagter til demente borgere på ældrecentre med fagchef og udvalgsformand.

Fraværende
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse i Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 21-017384

Sagsfremstilling

Viden & Strategi har på vegne af Sundhed og Omsorg gennemført en brugerundersøgelse på ældreområdet. Undersøgelsen behandler emner, der indgår i kommunens politikker.

Introduktion til undersøgelsen
Brugerundersøgelsen handler om borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som bor på kommunens ældrecentre eller i eget hjem med tilknytning til hjemmeplejen. Brugerne i undersøgelsen er borgerne og deres pårørende, mens lederne fra udvalgte ældrecentre og hjemmeplejeenheder bidrager med deres faglige vurdering og inspiration til god praksis baseret på perspektiver fra borgerne og deres pårørende.

Formålet med undersøgelsen er at opnå kendskab til brugernes vurdering af fem emner, som Sundhed og Omsorg vil arbejde med; 1) værdighed i ældreplejen, 2) kost og måltider, 3) overgange i forbindelse med en indlæggelse på sygehuset eller et kommunalt aflastningsophold, 4) kommunale kontaktpersoner og 5) ensomhed. Undersøgelsen handler specifikt om disse fem emner, som udløber af politikkerne for 2019-2022, og undersøgelsen handler derfor ikke om generel drift og tilfredshed med serviceniveauet på ældreområdet.

Undersøgelsen udgør en førmåling, som vil blive fulgt op af en eftermåling i oktober 2023 sammen med opfølgningen på politikker.

Konklusioner
Undersøgelsen viser generelt, at borgere og pårørende er tilfredse med Sundhed og Omsorgs arbejde, men vi finder også områder med plads til forbedring. Nedenstående er et sammendrag af undersøgelsens konklusioner. Se den fulde version af konklusioner og anbefalinger i bilagets side 3-6.

Værdighed: 9 ud af 10 borgere på ældrecentrene vurderer, at personalet er imødekommende, tilgængeligt og at der er et godt samarbejde mellem borger og personalet. Når vi kigger på de indikatorer, hvor borgeren selv har en aktiv rolle, så falder andelen af enige borgere, hvor 8 ud af 10 borgere oplever, at de bliver inddraget, har medindflydelse og at personalet er åben over for ændringer. Vi finder samme mønster blandt de pårørende, men borgerne vurderer generelt værdigheden i ældreplejen på ældrecentrene højere end deres pårørende gør.

Kost og måltider: 9 ud af 10 borgere på ældrecentrene er samlet set tilfredse med måltiderne.Det største forbedringspotentiale er stemningen under måltiderne. Udvalgte ledere fra ældrecentrene, der generelt ligger højt i undersøgelsen, fortæller, at de arbejder med at skabe en social ramme omkring måltidet, ved for eksempel at borddækningen giver anledning til samtale, at personalet deltager i måltiderne og at de pårørende bliver inviteret til at spise med af og til.

Overgange ved indlæggelse eller aflastning: Størstedelen af borgerne og de pårørende er trygge i overgangene. 89 procent af borgere oplever en tryg overgang, mens niveauet ligger en smule lavere blandt de pårørende, hvor 83 procent var trygge i forbindelse med deres nærtståendes overgang. Når vi ser på utryghed blandt borgerne, så opstår utrygheden oftest ved de overgange, der går til og fra borgerens eget hjem. Hvis de pårørende er utrygge ved overgangene, så er det overgangene til og fra sygehus, hvad enten borgeren bor i eget hjem eller på ældrecenter. Det klart vigtigste for en tryg overgang for både borgere og pårørende, er, at de føler, at der er styr på det praktiske.

Kontaktpersoner: 2 ud af 3 borgere ved ikke, hvem deres kontaktperson er. De borgere, som kender deres kontaktperson, er oftest i kontakt med vedkommende på ugentlig basis – borgere på ældrecentrene dog oftere end borgere tilknyttet hjemmeplejen. Borgerene er generelt meget positive omkring deres oplevelse med kontaktpersonen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at over 95 procent angiver, at de har et godt samarbejde med deres kontaktperson.

Ensomhed: Halvdelen af borgerne siger, at de savner nogen at være sammen med, hvilket indikerer, at borgerne ofte er ufrivilligt alene. Hver ottende borger på ældrecentrene og i hjemmeplejen kan kategoriseres som svært ensomme. Lederne fortæller, at de har fokus på de borgere, der ufrivilligt er alene, hvor det er en stor hjælp for personalet at tage udgangspunkt i borgernes livshistorie og i tiden før Coronapandemien.

Konstitueret leder af Analyse & Effekt Charlotte Brandsborg og fagchef Fagchef Anja Thoft Bach deltager under punktet. Der vil blive givet en 30 minutter fremlæggelse med efterfølgende drøftelse af undersøgelsens resultater.

Læs undersøgelsen her.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet:

 1. drøfter brugerundersøgelsens resultater
 2. tager orienteringen til efterretning

Bilag Beslutning

Fagchef for Sundhed og Omsorg Anja Thoft Bach bød velkommen til punktet og berettede, at undersøgelsen denne gang ikke er en tilfredshedsundersøgelse, men en decideret brugerundersøgelse med en førmåling, som i 2023 vil blive fulgt op af en eftermåling.

Konstitueret leder af Analyse & Effekt Charlotte Brandsborg fremlagde efterfølgende brugerundersøgelsens resultater. Oplægget vedhæftes som bilag.

Ad 1 i indstillingen
Anja spurgte til, hvad Ældrerådet tænker kan forbedre resultaterne fremover?

Ældrerådet havde følgende forslag:

 • Mere personale kunne spise med til måltiderne for at skabe hygge omkring måltiderne. 
 • Kontaktpersonordning gøres mere tydelig ved et lamineret billede/visitkort.
 • Tydeliggør på en tavle, hvem der er på arbejde på dagen.
 • Mere brug af hospitalsklovne til at skabe liv og gøgl på ældrecentrene og få det til at smitte af på personalet.
 • Mere varieret aktivitetsprogram, hvor aktiviteterne kører et par uger og så udskiftes med en ny aktivitet.
 • Mere inddragelse af børn og dyr på ældrecentrene til at skabe liv.
 • Afspilning af dæmpet musik under middagen.
 • Forslag om, at varme tallerkenerne inden der hældes varm mad på, således at maden bibeholdes varm ved servering.

Øvrige kommentarer:
Om ensomhed: "Det er værre at være ensom i blandt en flok mennesker, som man ikke har interesse i, end at sidde alene på en stue".
Drøftelse af, hvor meget ensomhed fylder og, hvor meget ensomhedsfølelse påvirker de øvrige svar i brugerundersøgelsen.

Ad 2 i indstillingen
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • K.B. Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Karl Erik Christiansen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing