Referat: 1. april 2022 kl. 11:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Arbejdskraftrådet

Deltagere

 • Dorthe Frydendahl
 • Jens Jensen
 • Thomas Andersen
 • Carsten Bjerg
 • Kim Ulv Christensen
 • Søren Elbæk
 • Jacob Muldkjær Rasmussen
 • Peer Kristensen
 • Hans Østergaard
 • Henrik Hammelsvang
 • René Andresen
 • Lene Hagerup Hindbo
 • Anette Ørbæk Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Søren Elbæk byder velkommen til første møde i Arbejdskraftrådet. Herefter er der præsentation af rådets medlemmer.

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Peer Kristensen ()
 • Lene Hagerup Hindbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Konstituering af rådet - formand og næstformand

Sagsnr: 22-008255

Sagsfremstilling

Arbejdskraftrådet skal under dette punkt konstituere sig med en formand og næstformand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet vælger formand og næstformand.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet konstituerede sig med Søren Elbæk som formand og Kim Hvid Thomsen som næstformand.

Fraværende
 • Peer Kristensen ()
 • Lene Hagerup Hindbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Arbejdskraftrådet - formål og politisk kontekst

Sagsnr: 22-008255

Sagsfremstilling

Ledigheden er lav og virksomheder i vores område har svært ved at skaffe den arbejdskraft, som de efterspørger. Derfor har kommunen nedsat et arbejdskraftråd for at bidrage til at løse områdets udfordringer med mangel på arbejdskraft. Arbejdskraftrådet får til opgave at bidrage til tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og arbejdskraft af både dansk og udenlandsk herkomst. Der handler både om at understøtte det private erhvervsliv og offentlige virksomheder.

Arbejdet i rådet skal være med til at sikre en samlet og koordineret indsats for sikring af arbejdskraft på tværs af de forskellige erhvervsrettede politikker, beskæftigelsespolitikken, videnpolitikken og bosætningspolitikken. De fleste af disse politikområder formuleres og ”ejes” af Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget. Byrådet vil i løbet af 2022 tage stilling til, om der skal laves en egentlig arbejdskraftpolitik.

Arbejdskraftrådets formål          

 • at rådgive Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget i forhold til mål og indsatser i de politikker, som omhandler rammevilkåret arbejdskraft
 • at understøtte implementeringen af tiltag for at bidrage til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i området
 • at rådgive Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget om alternative løsninger på mangel på arbejdskraft, som f.eks. innovation, robotter, digitalisering, opgaveflytninger og opkvalificering.
 • at bidrage til koordinationen af indsatser på arbejdskraftområdet mellem eksterne aktører og mellem kommunen og eksterne aktører    

Organisatorisk forankring og sammensætning af rådet
Arbejdskraftrådet forankres i Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget. Rådet er et tværgående råd med politisk og administrativ repræsentation fra udvalgsområderne Erhvervs, - Klima, og Arbejdskraftudvalget og fra Beskæftigelsesudvalget samt fra det lokale erhvervsliv, lokale erhvervsfremmeorganisationer, fagforeninger og brancheforeninger.

Se yderligere om sammensætningen i bilag 1 samt en oversigt over rådets medlemmer i bilag 2.

Særligt om relationen til Videnrådet

Der er nedsat tre råd under Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget: Arbejdskraftrådet, Videnrådet og Klimarådet. Særligt de to første råd har tætte sammenhænge. Videnrådet arbejder også for at understøtte adgangen til kvalificeret arbejdskraft, men med streg under kvalificeret, dvs. med særlig fokus på uddannelse og tilførsel af viden til både arbejdspladser og borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning.

BilagBeslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Peer Kristensen ()
 • Lene Hagerup Hindbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Rådets arbejdsform

Sagsnr: 22-008255

Sagsfremstilling

Under dette punkt, skal Arbejdskraftrådet drøfte rådets fremtidige mødeform og hyppighed af møder.

Som udgangspunkt er der lagt op til fire årlige møder i rådet.

Spørgsmål til drøftelse under punktet kunne være:

 • Hvor ofte skal rådet mødes?
 • På hvilket niveau vil rådet arbejde - strategisk vs. konkret?
 • Hvilken form skal møderne have? (Fx arbejdsmøder, workshops, under-arbejdsgrupper)
 • Er det muligt at sende suppleanter?
 • Hvordan vil rådet kommunikere ud fra møderne?
 • Hvordan ønsker rådet at inddrage andre/flere aktører i rådets arbejde?

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet drøfter den fremtidige arbejdsform.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet besluttede at:

 • Rådet som udgangspunkt holder fire møder om året
 • Rådet ønsker et fast punkt på dagsordenen omkring kommunikation
 • Rådet ønsker ikke deltagelse af suppleanter medmindre disse har en særlig indsigt i det eller de temaer, som rådet skal behandle på det givne møde.
 • Rådet ønsker på det strategiske niveau at give input til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget omkring arbejdskraft-situationen. Herudover ønsker rådet at arbejde på et konkret, operationelt niveau.

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Hvordan ser udfordringen ud?

Sagsnr: 22-008255

Sagsfremstilling

Under dette punkt får rådet en indledende orientering om, hvordan udfordringen omkring mangel på arbejdskraft tegner sig i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Thomas Andersen, stabschef i Ringkøbing-Skjern Kommune holder et oplæg ud fra disse temaer:

  1. Demografiske tendenser
  2. Fastholdelse og tiltrækning af indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft fordelt på brancher
  3. Hvad siger virksomhederne selv?

   

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet på baggrund af oplægget drøfter udfordringen omkring mangel på arbejdskraft.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Arbejdskraft - hvad gør vi allerede?

Sagsnr: 22-008315

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem flere år iværksat indsatser for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Indsatserne spænder vidt - lige fra opkvalificering af ledige til danskuddannelse af international arbejdskraft til rekrutteringskampagner i udlandet - og bygger på samarbejder mellem mange forskellige organisationer.

Thomas Andersen, stabschef i Ringkøbing-Skjern Kommune holder et oplæg for rådet. Oplægget giver et indblik i de indsatser, som allerede er igang men også et overblik over de parter, ressourcer og muligheder, vi kan bringe i spil indenfor området "kvalificeret arbejdskraft".

Oplægget giver eksempler på:

 • Indsatser indenfor Beskæftigelsesområdet, som matcher ledige med behov i arbejdsmarkedet
 • Indsatser indenfor Erhvervs- og bosætningsområdet, som arbejder med tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft
 • Indsatser indenfor Videnområdet, som arbejder med uddannelse og opkvalificering

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet på baggrund af oplægget, kort drøfter de eksisterende indsatser og effekten af dem.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tematikker for rådets arbejde

Sagsnr: 22-008316

Sagsfremstilling

På baggrund af de to forudgående oplæg, skal rådet under dette punkt drøfte, hvilke tematikker, rådet ønsker at arbejde med fremover. Tematikkerne vil danne grundlag for de kommende møder i rådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet drøfter, hvilke tematikker, der skal danne grundlag for rådets kommende arbejde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet drøftede følgende mulige temaer for det kommende arbejde:

 • Boliger
 • Inklusion og fastholdelse af internationale medarbejdere
 • Uddannelse som middel til at forhindre fraflytning
 • Danskuddannelse af internationale medarbejdere
 • Rekruttering fra udlandet
 • Synliggøre job- og karrieremuligheder i Folkeskolen
 • Fra gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Arbejdskraftkonference

Sagsnr: 22-006885

Sagsfremstilling

Hvordan rekrutterer vi indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft til kommunen? 

Det er hovedspørgsmålet på en kommende arbejdskraftkonference i Ringkøbing-Skjern Kommune. KUBE (UCRS, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Beskæftigelse) samt Viden & Strategi har fået bevilget 100.000 kr. fra Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget (EKA) til at afholde konferencen.  Afsender på konferencen bliver EKA, Arbejdskraftsrådet og KUBE samarbejdet. Det er tanken, at konferencen skal være med til at  danne afsæt for arbejdet i rådet og en eventuel arbejdskraftpolitik.

Konferencens afsæt og formål

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en udfordring, der adresserer mange forskellige tematikker. Lige fra profilering af kommunen og enkelte arbejdspladser til rekruttering af international arbejdskraft, inklusion af flere på arbejdsmarkedet og opkvalificering af eksisterende ansatte. 

Fordi udfordringen er så bred, kræver den, at mange forskellige parter involveres. Samtidig kalder den på fokus, så indsatserne ikke spredes for tyndt ud og mister kraft og synlighed.

Arbejdskraftkonferencen har dermed til formål:

 • at brede temaet "rekruttering af arbejdskraft" ud og synliggøre mulige indsatser
 • at skabe grundlag for at udvælge hvilke temaer og indsatser, vi særligt vil fokusere på i Ringkøbing-Skjern
 • at engagere de relevante parter i indsatserne

Det er planen, at konferencen bliver afholdt i august 2022. Den vil være sammensat af fælles inspirationsoplæg og gruppearbejde. 

Kræfterne bag konferencen er Arbejdskraftsrådet (såfremt rådet er indforstået med dette) og partnerne i KUBE samarbejdet, dvs Beskæftigelse, UCRS og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. KUBE er en koordineret og opsøgende indsats ift virksomhedernes arbejde med rekruttering og strategisk kompetenceudvikling.

Målgruppe for konferencen

Konferencen vil invitere relevante interessenter både i og udenfor kommunen. Fx:

 • Virksomheder
 • Byråd
 • Viden/uddannelsesinstitutioner
 • Konsulenter fra kommunens administration indenfor beskæftigelses og erhvervsområdet
 • Eksperter indenfor arbejdsmarkeds/rekrutteringsområdet
 • Repræsentanter for herboende internationale borgere samt eksilvestjyder
 • Erhvervsråd, Handelsråd, Destination

Økonomi

Der er bevilget 100.000 kr. fra vækstpuljen til Produktionserhverv til at afholde konferencen. Midlerne bruges til forplejning, oplægsholdere, facilitering af konferencen samt eventuelt lokaleleje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet drøfter:

- Konferencens formål

- Konferencens mulige indhold

- Konferencens målgruppe og deltagerkreds

- Rådets egen rolle i konferencen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet drøftede konferencens indhold og formål. Der var ønske om at tage et lokalt fokus på temaet om mangel på arbejdskraft i form af at bruge lokale cases, data og udfordringer specifikt for Ringkøbing-Skjern mv.

Fraværende
 • Lene Hagerup Hindbo ()
 • Peer Kristensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Bordet rundt, om aktiviteter med relevans for rådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Under dette punkt kan rådets medlemmer kort orientere hinanden om nuværende eller kommende indsatser, som har relevans for rådets arbejde.

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Peer Kristensen ()
 • Lene Hagerup Hindbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Peer Kristensen ()
 • Lene Hagerup Hindbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing