Dagsorden: 4. november 2020 kl. 16:45

Onlinemøde
Landdistriktsrådet

Deltagere

 • Klaus Korsholm
 • Jens Erik Damgaard
 • Dennis Barbesgaard
 • Helge Albertsen
 • Torben Hjøllund Mortensen
 • Christian Christensen
 • Jesper Lærke
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Mortensen
 • Bjarne Svendsen
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde i Landdistriktsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at referatet godkendes.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering fra Landdistriktsrådets formand

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der gives en orientering fra formanden bl.a. vedrørende:
 • Indstilling af Gul Stue – Klyngen (ungegruppen i Bedst mod West) til Erhvervsministeriets Landdistriktspris. Der kommer svar i løbet af efteråret.

 • Skolestrukturudvalgets arbejde

 • Balance Danmarks fokus på undersøgelse vedr. lån til boliger og erhverv i landdistrikterne. Landdistriktskoordinatoren har sendt henvendelsen videre til borger- og sogneforeningerne i kommune. 

 • MinLandsby app. – Hvad nu? Troldhede, Nr. Vium og Hoven fik i september 2019 muligheden for at afprøve MinLandsby appen. Troldhede, der var tovholder på projektet, fik 13.700 kr. til projektet fra landdistriktspulje. Projektet skulle køre i 1 år. Troldhede fortæller nu, at der ikke er så stor behov for appen, da andre platforme benyttes, som er lige så nyttige som appen. Ansøger vil ikke gå videre med appen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opfølgning på Landdistriktspolitikken 2019-2020

Sagsnr: 18-018000

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet får her opfølgningen på landdistriktspolitikkens mål og indsatser for perioden 2019-2020 til orientering. Politikken og handlingsplanen trådte i kraft i august 2019. Landdistriktspolitikken indeholder 4 overordnede målsætninger samt 9 konkrete delmål, der danner rammen om de indsatser, som er iværksat på området. I nedenstående bilag ses politikkens målsætninger, de dertilhørende delmål og de forskellige indsatser samt opfølgning på disse.

 

De 4 målsætninger - hvordan er det gået?

Målsætning 1: Vi vil fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter.

For at opfylde dette mål skal det samlede befolkningstal i kommunens landsbyer og landdistrikter fastholdes, borgernes tilfredshed med livet skal fastholdes og borgernes tilfredshed med deres velfærd (indkomst, tryghed og sundhed) skal fastholdes på minimum samme høje niveau som hidtil. Følgende indsatser: ’Branding og markedsføring’, ’Bosætning’ og ’Integrationsprojekt’ er iværksat for at opfylde dette mål.

Målsætningen er delvist opfyldt, idet:

 1. Det samlede befolkningstal i kommunens landsbyer og landdistrikter er ikke blevet fastholdt. Det skyldes formentlig, at en del borgere, der ikke havde meldt flytning, er blevet afmeldt efter, der er blevet kørt en kontrol i CPR-registeret. Blandt disse borgere var der en overvægt af østeuropæiske statsborgere. Mange østeuropæere bosætter sig i landdistrikter og landsbyer, hvilket bidrager til faldet i antal borgere. Faldet i landdistrikterne er på 180 personer svarende til et fald på 1,12% fra 2019 til 2020, og faldet i landsbyerne er på 91 personer svarende til et fald på 0,78% fra 2019-2020.
 2. Borgernes tilfredshed med livet i kommunens landsbyer og landdistrikter (og centerbyer) er gradvist stigende i perioden fra 2017 til 2020. 85% af borgerne i landsbyer og landdistrikter er tilfredse med livet.
 3. Der er en tendens til et fald fra 2019-2020 i andelen af husstande, som oplever, at de ”lever rigtig godt på den nuværende indtægt”. Derudover er der en signifikant stigning i andelen af husstande med en indkomst på under 400.000 kr. i landsbyer/landdistrikter.
 4. Både i landsbyer/landdistrikter og centerbyer er borgerne blevet signifikant mere trygge ved at færdes i deres nabolag fra 2019-2020. Andelen af borgerne i både landsbyer/landdistrikter og centerbyer, der oplever en høj grad af tryghed, ligger nu på 96% for begge grupper.
 5. Både i landsbyer/landdistrikter og centerbyer er borgerne blevet signifikant mere tilfredse med deres helbred fra 2019-2020.

Målsætning 2: Vi vil understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services.

For at efterkomme dette mål skal borgerne opleve, at der er værdifulde samarbejder på tværs af eget sogn/landsby og omkringliggende sogne/landsbyer. Følgende indsatser er iværksat: ’Samarbejds- og samskabelsesprojekter’ og ’Tilbud om kompetenceløft til frivillige’.

Målsætningen er opfyldt, idet:

 1. Borgerne i landsbyer/landdistrikter oplever fortsat, at der samarbejdes mere i eget sogn, samt at der samarbejdes mere med andre sogne, end borgerne i centerbyerne gør.
 2. Borgerne i landsbyer/landdistrikter oplever fortsat, at samarbejdet i sognet i højere grad gør en positiv forskel end borgerne i centerbyerne.

Målsætning 3: Vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.

Understøttelsen af væksten måles på antallet af arbejdspladser og beskæftigede i kommunens landsbyer og landdistrikter samt borgernes tilfredshed med det sted de bor. For at understøtte dette mål arbejdes der med indsatser indenfor kommunens styrkepositioner (’Energi’, ’Turisme’, ’Fødevarer’, ’Erhverv’) - foruden følgende områder: ’Omdannelseslandsbyer’, ’Lokale Udviklingsplaner’, ’Landsbyfornyelse’ og ’Tiltrækning af videregående uddannelser og fjernstudiemuligheder’.

Målsætningen er opfyldt, idet:

 1. Antallet af beskæftigede i landsbyer og landdistrikter er steget med 134 personer i perioden 2015-2018 svarende til en stigning på 1,0% i perioden.
 2. Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er det seneste år blevet mere tilfredse med det sted, hvor de bor.

Målsætning 4: Vi vil arbejde for bedre fysisk og digital infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og bosætning i landdistrikterne.

For at efterkomme dette mål, har vi udviklet indsatser indenfor: ’Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje’, ’Naturadgang’ og ’Mobilitetsprojekter i landdistrikterne’.

Målsætningen er opfyldt, idet:

 1. Mobildækning og udrulning af bredbånd er forbedret i landdistrikterne det seneste år.
 2. Borgerne i både landsbyer/landdistrikter og for centerbyer er det seneste år blevet signifikant mere tilfredse med adgangen til naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 3. Borgerne i både landsbyer/landdistrikter og for centerbyer er det seneste år blevet signifikant mere tilfredse med den måde, de kommer rundt på til daglig.

 

Indenfor landdistriktspolitikkens område kan særligt disse succesområder nævnes:

 • Tilbud om kompetenceløft til frivillige: Kommunens frivillige er løbende blevet tilbudt kurser og temamøder med formålet om at styrke de enkelte frivilliggrupper og foreninger og dermed gøre videndeling nemmere for de frivillige. Helt konkret har dette fundet sted til temadagen om fundraising i september 2019 på Vestjysk Gymnasium og HF, Tarm (VGT), hvor mere end 200 frivillige, lokale og professionelle fundraisere samt repræsentanter fra nationale fonde var samlet. Temaaftenen er blevet fulgt op gennem den nyligt afholdte aften med besøg af en fundraiser fra fonde.dk. Her har de frivillige haft mulighed at arbejde med fundraising af deres egne projekter. Sidstnævnte kursus var overtegnet, hvilket vidner om behovet for at hjælpe de frivillige med at søge midler hjem til lokale projekter.
 • Omdannelseslandsbyer: Kommunen og landdistriktsrådets ambition om at udarbejde planer sammen med lokale borgere for op til 2 landsbyer, hvor der arbejdes med omdannelse af byerne. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for attraktive private boliggrunde og mulighed for at forskønne landsbyerne. Der er indkommet 4 rigtig gode ansøgninger fra henholdsvis Hover, Kloster, Troldhede og Fjelstervang. Økonomiudvalget har ultimo september 2020 efter indstilling fra Landdistriktsrådet besluttet, at Hover og Kloster udvælges til at deltage i projektet.
 • Bredbåndspuljen: Fra 2018 til 2019 har i alt syv projekter - svarende til 432 husstande - i Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget støtte fra den nationale bredbåndspulje på samlet set 12,6 mio. kr. Ringkøbing-Skjern Kommune støttede de enkelte projekter med 1.000 kr. pr. adresse. Med finansloven for 2020 besluttede partierne bag aftalen at videreføre den nationale bredbåndspulje i 2020 og dermed afsætte 100 mio. kr. til at skabe bedre bredbånd for de adresser i Danmark, der oplever den dårligste dækning. Ringkøbing-Skjern Kommune har målrettet forsøgt at øge den lokale bevidsthed om puljens muligheder. Det er bl.a. sket med rådgivning til lokale projekter, informationsmøde, pressemeddelelser og opslag på sociale medier, ligesom Økonomiudvalget igen efter indstilling fra Landdistriktsrådet har prioriteret en stor pulje i 2020, der skal understøtte de projekter i kommunen, der søger ind på den nationale pulje. Sammen med de centrale indsatser fra Energistyrelsen har det betydet, at 17 projekter med mere end 800 adresser i kommunen har annonceret deres projekter hos Energistyrelsen i efteråret 2020. Det er endnu ikke afgjort, hvor mange projekter, der får tilsagn fra den nationale bredbåndspulje i 2020. Ringkøbing-Skjern Kommune støtter alle husstande, der opnår tilsagn om støtte fra den nationale bredbåndspulje, med 1.000 kr. I 2019 havde Ringkøbing-Skjern Kommune 2.302 adresser, der kunne søge fra puljen, hvorfor det understreger vigtigheden af, at Ringkøbing-Skjern Kommune har prioriteret denne indsats.

 

Andre områder, hvor vi er længere fra at nå de ønskede mål:

 • Bosætning: Målet om, at det samlede befolkningstal i kommunens landsbyer og landdistrikter fastholdes på minimum samme niveau som det foregående år, er ikke nået, da befolkningsantallet fra 2019 til 2020 er faldet med 180 personer i landdistrikterne og 91 personer i landsbyerne. Jf. forklaring ovenfor.
 • Cykelturisme: Som en del af vores målsætning om, at "vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter", har det været administrationens mål, at skabe bedre vilkår for cykelturismen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Cykelturisme-projektet har haft til sigte at tiltrække flere turister til kommunens landdistrikter og dermed skabe mulighed for øget omsætning i lokale butikker og flere arbejdspladser. I rapporten "Anbefalinger til at øge cykelturismeomsætningen i Ringkøbing-Skjern Kommune" anbefales det bl.a. at arbejde med: cykelværtsskab, formidling af cykelruter, tematiserede ruter og etablering af ladestik til el-cykler. Kommunen søger at arbejde for at fremme cykelturisme gennem indsatser hos Destination Vesterhavet.
 • Lokale udviklingsplaner: Indsatsen er ikke igangsat, da indsatsen med omdannelseslandsbyer er blevet prioriteret.

 

Hvad skal der ske?

Med udgangspunkt i denne status på landdistriktspolitikken vil administrationen med inddragelse af Landdistriktsrådet udarbejde en ny handlingsplan for 2021-2023, som Økonomiudvalget får til drøftelse på mødet i januar 2021.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er årligt afsat 413.000 kr. til udvikling i landdistrikterne.

Effektvurdering

Administration vurderer, at landdistriktspolitikken primært har bidraget på tre væsentlige områder:

Dels til at understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services bl.a. gennem:

 • Videreførelsen af kommunens landdistriktspulje, hvor der bevilliget midler til lokale projekter i f.eks. i Troldhede, i Sdr. Bork til et projekt på en lukket boldbane samt til de unge i landsbyklyngen Bedst mod West (Lyne, Hemmet, Bork og Sdr.Vium), der er tæt på at være færdig med at indrette deres nye ungehus - GUL STUE Klyngen.
 • Tilbud om kompetenceløft af de frivillige - særligt med hjælp til fundraising.

Dels til at understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter gennem:

 • LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, der i perioden 1.1.2019 – 30.6.2020 har støttet 8 lokale virksomheder i RKSK med sammenlagt 1.920.880 kr. Der er givet tilskud til detailhandel og produktionsvirksomheder samt turisme, herunder oplevelsesøkonomi.
 • Fokus på at igangsætte projekt omdannelseslandsbyer samt arbejdet med nedrivning af faldefærdige ejendomme. 28 ejendomme bliver eller er blevet revet ned i 2019-2020.

Dels til at forbedre bl.a. den digitale infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og bosætning i landdistrikterne gennem en videreførelse af den kommunale bredbåndspulje til brug i forbindelse med ansøgninger i den nationale bredbåndspulje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsrådet tager opfølgningen til efterretning.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Revidering af landdistriktspolitikkens handlingsplan

Sagsnr: 18-018000

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet skal drøfte, hvorvidt der skal ændres i den nuværende handlingsplan. Er der nye indsatser der skal prioriteres og andre, der skal ændres eller tages ud af handlingsplanen. Se nuværende handlingsplan i bilaget.  

Procesplanen for revidering af handlingsplanen er som følger:

1: På dette landdistriktsrådsmøde den 4. november bedes om input til indsatser, som medlemmerne gerne vil have med.

2: Administrationen samt formandskabet for landdistriktsrådet drøfter ny handlingsplan på et møde i december.

3: Landdistriktsrådet får dernæst et udkast til handlingsplan til skriftlig kommentering pr. mail i december/starten af januar.

4: Økonomiudvalget drøfter og godkender udkastet til handlingsplanen på deres møde den 26. januar 2021.

Indstilling

Landdistriktsrådet skal drøfte indsatser og temaer for den kommende handlingsplan for kommunens landdistriktspolitik.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ansøgning til landdistriktspuljen: Landsbyklyngen Friskvind – Det rullende mødested

Sagsnr: 20-020919

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet har modtaget ansøgningen: "Det rullende mødested" fra Landsbyklyngen Friskvind. Se ansøgningen i bilag 1.1 samt tegninger af projektet i bilag 1.2.

Se kriterier og retningslinjer for landdistriktspuljen her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/landdistriktspuljen

Klyngerådet ønsker at bygge et rullende mødested (forkortelse RM), som skal være en smart løsning til et mødested for alle borgere og borgergrupper i klyngeområdet. Friskvind har modtaget 43.200 kr. fra landdistriktspuljen til fase 1 - udvikling af mødestedet. Klyngerådet er nu nået til fase 2 - implementeringen af projektet.

Projektet kort fortalt:

Mødestedet skal nemt kunne flyttes til forskellige naturskønne steder i klyngen, og skal kunne bruges i forbindelse med events, gåture, friluftsliv, yoga kurser, meditation og andre begivenheder. Gennem smart design og innovation er det håbet at kunne udvikle et flerfunktionelt mødested, som er natur- og miljøvenlig og kan bruges både sommer og vinter. Mødestedet skal kunne transporteres uden problemer ud i klyngens natur. Formålet er at bygge et bæredygtigt mødested med bl.a. genbrug og genanvendelige byggematerialer. Ansøger sigter efter at blive Danmarks første landsbyklynge, som får bygget et RM.

I perioden januar – oktober 2020 har landsbyklyngen Friskvind gennemført en række borgermøder, workshops med borgerne, pop-op oplæg til arrangementer samt brugt et lånt RM, som har været på turné i klyngen. Målet var at fortælle og formidle projektet, men også at modtage inputs og indsamle gode udviklingsideer fra borgerne ifm. det RM. Alle de gode inputs kan ses under bilag 2. Se bilag 3 for aktiviteter og tidsplan.

Klyngerådet vil i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, med DGI Vestjylland samt lokale skoler, foreninger og borgergrupper synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i klyngens naturområder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunens juridiske afdeling vurderer, at kommunen lovligt kan støtte projektet.

Tilskud betinges af at fornødne tilladelser til opførelse m.v. gives.

Økonomi

Klyngerådet Friskvind søger om 100.000 kr. i støtte til at bygge et RM for alle borgerne i klyngeområdet samt de lokale skoler, foreninger og andre aktører. Projektet har et samlet budget på 1.850.000,00 kr. Landsbyklyngen Friskvind søger Landdistriktsrådet om ca. 5% af det fulde beløb. I december 2020 vil landsbyklyngen søge LOA og Realdania – under landsbyklyngekampagnen om 50% af det fulde beløb. I starten af 2021 vil landsbyklyngen søge LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern om ca. 45% af det fulde beløb. Produktionen af Friskvind på hjul forventes igangsat medio 2021. Se bilag 4 for finansieringsplan.

Tilbageværende midler i puljen

Der resterer 631.000 kr. i udisponerede midler i puljen.

Der er givet midler til følgende projekter siden landdistriktspuljen opstart:

 

Effektvurdering

Sammenhæg til landdistriktspolitikken:

(Mål 1). Projektet vil bidrage til at øge borgernes tilfredshed med livet inden for klyngens grænser, da alle indsatserne reflekterer borgernes ønsker (flere aktiviteter i naturen, flere steder hvor borgerne kan mødes m.m. ifølge borgerundersøgelsen fra slut 2018).  

Landsbyklyngen Friskvind har lavet en borgerundersøgelse i slutning af 2018, som en del af klyngearbejdet. Resultaterne viser, at mødesteder har et stort potentiale til fremadrettet at styrke fællesskabet på tværs af landsbyerne. Klyngerådet har kigget på fællesskabets behov og fulgt op på borgerundersøgelsen ved at udarbejde en kortlægning af mødesteder. Den viser, at der er flere faste mødesteder rundt omkring i klyngen, som er rigtig fine, og som dækker de lokale behov. De vil forsøge med dette RM at skabe en ny kultur, hvor de bliver mere bevidste om hinandens styrker og for derigennem at skabe en fælles identitet. Med dette RM imødekommer de ønsket om flere aktiviteter i naturen. I stedet for at bygge et eller flere mødesteder på faste naturdestinationer får de på denne måde flere og nye muligheder for at komme rundt i hele klyngen.

Link til klyngens strategiplan: https://www.landsbyklynger.dk/publikationer/strategiplan-for-landsbyklyngenfriskvind/.

Link til klyngens rapport: https://www.landsbyklynger.dk/publikationer/2554/.

(Mål 2 og 3). Det RM vil understøtte og styrke samarbejdet mellem de fem sogne, da den skal åbne op for flere muligheder for at komme rundt i hele klyngen og i klyngens natur.

(Mål 4).Det RM sikrer også bedre adgang til naturen samt naturskønne områder inden for klyngen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsrådet drøfter den indkomne ansøgning og træffer beslutning om tilsagn eller afslag.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Orientering fra landdistriktskoordinatoren

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Status på omdannelseslandsbyprojektet

 • Borgerbudgetteringsprojektet med energiklubberne er afsluttet. Fremlæggelse af resultaterne (Se bilag med slutrapport)

 • Henvendelser om bl.a. autocamperplads og indlandsturisme i Hoven og Lyne

 • Status på den kommunale bredbåndspulje – hvor mange ansøgninger har vi fået?

 • Møde om nedrivningspuljen afholdt i Kloster

 • Henvendelse fra Hemmet Sogneforening - muligt biodiversitetsprojekt i kommunen

 • Bydelsmødre projektet er startet op hos FrivilligVest

 • GoInGlobal - Forskningsprojekt om integration af udenlandske tilflyttere. https://cas.au.dk/om-instituttet/afdelinger/antropologi/mantra/aktuellesamarbejdsprojekter/goinglobal/

         Anbefalinger fra GoInGlobal bliver lagt på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Landdistriktsrådets mødeplan for 2021

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådets mødeplan for 2021:

Spjald den 8. februar kl. 18.00 - 21.00

Hoven den 12. april kl. 18.00 - 21.00

Hee den 16. juni kl. 18.00 – 21.00

Astrup den 8. september kl. 18.00 – 21.00

Højmark den 4. november (landdistriktsrådsmøde samt derefter årsmøde)

Indstilling

Formanden og administrationen indstiller, at mødeplanen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering og videndeling

Sagsnr:

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Pressekontakt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Det er et fokuspunkt for Landdistriktsrådet at fastholde og forbedre pressekontakten.

Indstilling

Det indstilles, at mulige emner for pressen drøftes og besluttes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Punkter til næste møde

Sagsnr:

Indstilling

Det indstilles, at Landdistriktsrådet drøfter og beslutter punkter til næste Landdistriktsrådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing