Referat: 7. september 2020 kl. 14:00

Innovest, Lokale 03.08 Edward De Bono, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Kim Ulv Christensen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Lene Brodde
 • Ulla Svendsen
 • Niklas Stentoft
 • Sally Højriis
 • Bente Marie Lauridsen
 • Hans Østergaard
 • Annette Ørskov
 • Susanne Krogsgaard
 • Janne Kruse
 • Anja Thoft Bach
 • Trine Bloch Burmølle
 • Iver Poulsen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Kent Heide
 • Lennart Qvist

Fraværende

 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 20-015979

Sagsfremstilling

Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Lennart Qvist og Ulla Svendsen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Medlemmerne præsenterede sig selv. 

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opfølgning på Sundhedspolitikken

Sagsnr: 20-015979

Sagsfremstilling

En gang årligt følges der op på politikkerne, herunder også sundhedspolitikken. Opfølgningen bliver præsenteret i Sundhedsrådet, derefter Social- og Sundhedsudvalget og til sidst Byrådet.

De forpligtende samarbejder har prioriteret to indsatser, som de arbejder med. Det blev på mødet d. 16. september 2019 besluttet at en status på indsatserne fremover skulle gives til Sundhedsrådsmøderne. Der gives på mødet en status for indsatserne fra de forpligtende samarbejder.

Der skal udarbejdes en skriftlig opfølgning på indsatserne, som kan bruges til afrapporteringen til udvalgene. Effekterne følges ikke op lokalt, men effekterne ses på baggrund af resultaterne fra Hvordan har du det undersøgelsen.

Beskrivelsen af ledelsessporet skal indgå i den skriftlige opfølgning. Denne udarbejdes af Ulla Svendsen. 

Indstilling

Til orientering.

Bilag Beslutning

Ulla Svendsen orienterede om opfølgning på sundhedspolitikkens mål og indsatserne i de forpligtende samarbejder. Et af målene i sundhedspolitikken er, at der skal være færre med usundt kostmønster. Der arbejdes med denne målsætning i Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge. Her er der bl.a. fokus på inddragelse af forældre og bestyrelser samt fokus på tandsundhed.

Et andet af målene i sundhedspolitikken er, at færre skal være fysisk inaktive. Dette parameter evalueres der på via Hvordan har du det undersøgelsen, der udarbejdes hver 4. år. For at indfri målsætningen har Sundhedscenter Vest bl.a. været involveret i et projekt, der har til formål at få flere aktive i naturen, og er tilmeldt projektet Danmark i Bevægelse, der har til formål at opnå ny viden om og indsigt i voksnes bevægelsesvaner. I Handicap og Psykiatri har der på Brohuset været indgået samarbejde med frivillige, som går ture med borgerne. Der arbejdes på at få udbredt tilbuddet til andre institutioner i Handicap og Psykiatri.

Der er ved budgetkonference bevilget penge til projekt RKSK på Alpe d´huez, der har til formål at bringe udsatte unge på uddannelseshjælp i uddannelse eller job via et cykelprojekt. Der har været positive erfaringer med projektet i andre kommuner. Hans Jørn Mikkelsen fortalte, at flere virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at deltage.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Drøftelse af mål 2.2 i Sundhedspolitikken: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere

Sagsnr: 20-015979

Sagsfremstilling

En af Sundhedspolitikkens målsætninger er: Vi bidrager til gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejder for mere lighed i sundhed. Et af målene er Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere, og vi vil arbejde med at nedbringe andelen af daglige rygere. Det er tiltænkt, at der arbejdes ud fra tre spor:

Der vil på Sundhedsrådsmødet blive givet en status på spor 1 og 2.

Indstilling

Sundhedsrådet bedes drøfte, hvorledes spor 3 skal udfoldes, herunder om der er særlige partnerskaber, der skal fokus på.

Bilag Beslutning

Trine Burmølle præsenterede status på spor 1 og 2.  

I spor 1 arbejdes der med røgfri arbejdspladser. Drøftelserne i HovedMED ang. forslag om Røgfri arbejdstid går i retning af en beslutning om, at det skal indføres, hvilket vil medføre, at der ikke må ryges på arbejdspladserne fra august 2021.

Indsatsen i spor 2 omhandler i høj grad VBA. Der er en oplevelse af, at de ældre gerne vil spørges, og at det kan være meningsfuldt for borgeren at have dialogen omkring rygestop. Personalet i Sundhed og Omsorg skal have vejledning i VBA, så de kan tage dialogen med borgerne. Fremadrettet kan der kigges på, om det er aktuelt at oplære øvrige faggrupper med borgerkontakt i VBA. Der er desuden fokus på forebyggelse af rygning i 7. klasserne.

Indsatsen i spor 3 omhandler de borgere, som kommunen ikke er i kontakt med. Trine Burmølle præsenterede forskellige bud på, hvordan der kan arbejdes med spor 3, bl.a. via projekt Langtidsrask, væresteder, ungdomsuddannelser, detailhandel, foreninger og haller. Det er nødvendigt at prioritere indsatsområderne.

Sundhedsrådet drøftede forskellige tilgange til arbejdet med spor 3. Det foreslås, at der kan inviteres bredt til deltagelse i kommunen, og på den måde opfordre til, at det er hele kommunen, der deltager i røgfri kommune. Der kan indhentes input til, hvordan de forskellige aktører oplever, at der kan arbejdes med forebyggelse af rygning. Evt. kan der indgås dialog med efterskoler og ungdomsuddannelser om deres mulighed for at iværksætte en indsats. Der er forslag om en kampagne, der sætter fokus på røgfri kommune, evt. med inspiration fra tilgangen i snuskampagnen. Der kan evt. indgås makkerskaber, f.eks. mellem virksomhed og efterskole, hvor man inspirerer hinanden. Virksomheder kan evt. kan indgå som sponsorer, da virksomhederne vil have interesse i virksomhedspleje og i den forbindelse røgfri medarbejdere. Det bemærkes, at det er relevant at undersøge, hvad der er den effektive tilgang til at få folk med på vognen.

Sundhedscenter Vest tager Sundhedsrådets forslag med, og vender tilbage med mere konkrete forslag til partnerskaber på det kommende møde i Sundhedsrådet.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ungdomskultur

Sagsnr: 20-015979

Sagsfremstilling

På sundhedsrådsmødet d. 9. december blev det aftalt at dagsordensætte unge og kultur med en status fra Sundhedscenteret på, hvordan der arbejdes med emnet alkohol og unge.

Der er unge, som efterlyser fællesskaber, hvor alkohol ikke er involveret og aktiviteter, som ikke er de klassiske aktiviteter som f.eks. gymnastik, håndbold og fodbold. De unge, som efterspørger nye muligheder, skal understøttes.

Der er forberedt et oplæg om unge og alkohol, som har været et tværfagligt fokus det seneste års tid. Der er vedhæftet et overblik over, hvilke indsatser og samarbejder, der er etableret.  

Henriette Tine Pirchert deltager under punktet sammen med viceungdomsskoleleder Allan Østergaard.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag Beslutning

Leder af rusmiddelcenteret Henriette Tine Pirchert og viceungdomsskoleleder Allan Østergaard præsenterede et oplæg om unge, kultur og alkohol med afsæt i den problematik, at danske unge har et for stort alkoholforbrug.

En undersøgelse blandt skoleelever i 9. klasse viser, at alkoholforbruget er reduceret de seneste år, men nu stiger igen. Det gælder bl.a. binge drinking, hvor de unge drikker over fem genstande ved samme lejlighed. I 2019 drak 92% af eleverne alkohol.

Det der kendetegner danske unges alkoholkultur er, at man drikker meget ved sammen lejlighed, og man drikker for at være fuld – en såkaldt beruselseskultur. Det sker typisk i sociale sammenhænge, hvor dem der ikke drikker, bliver udelukket fra fællesskabet. Denne kultur vil man gerne ændre.

Den sociale betydning for alkoholkulturen afspejles i en undersøgelse blandt 12.000 unge, der er gennemført i forbindelse med corona-nedlukningen. Her angiver 60 % af de unge, at de har drukket mindre eller meget mindre end vanligt. Hver tredje unge har ikke drukket alkohol under krisen. 

De unge oplever forskellige kortsigtende konsekvenser af deres alkoholforbrug i form af f.eks. vold, konflikter med venner og familie samt sex, der fortrydes, og en stor andel af de unge har oplevet ønske om, at de havde drukket mindre. Dette vidner om et behov for at hjælpe de unge med at finde alternativer.

Ungdomsuddannelserne har været inviteret til debat, hvor der kom input til, hvordan alkohol for de unge håndteres.

Der er behov for at have fokus på forældrenes rolle med henblik på at ændre alkoholkulturen blandt de unge, da børn bliver påvirket af, hvad de forestiller sig, forældrene gør. I et SSP-samarbejde sættes fokus på forskellige temaer i folkeskolen, herunder et fokus i 4.-6.klasse på, hvordan kan man udskyde alkoholdebut. Erfaringen er, at det er succesfuldt at inddrage forældrene tidligt.

Det er en udfordring, at ikke alle institutioner deltager, og der er derfor behov for en fast læseplan. Dette tages op med Flemming Nielsen.

Det bemærkes, at flere gymnasier har indgået en fælles alkoholpolitik, og at kommunens gymnasier har haft succes med at indføre alkoholfri alternativer i baren, så stigmatisering undgås.

Sundhedsrådet besluttede, at der, i samarbejde med Flemming Nielsen samt efterskoleforstandere, skal kigges nærmere på, hvad de gør på gymnasierne, der er fremme i skoene på alkoholområdet, med henblik på overførsel til folkeskoler og efterskoler i kommunen. Sundhedscenter Vest går videre med dette.   

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sunde arbejdspladser

Sagsnr: 20-015979

Sagsfremstilling

På sundhedsrådsmødet d. 9. december blev det aftalt at dagsordenssætte Sammen om sunde arbejdspladser. Det er blevet klart, at Projekt Langtidsrask, som Ringkøbing-Skjern Kommune er en aktiv part i, minder om dette projekt.

Langtidsrask vil løbe indtil ultimo 2021 som et forebyggelsestilbud til virksomheder i Ringkøbing-Skjern kommune. Dette betyder, at flere af kommunens virksomheder, både private og offentlige, kan få hjælp til forebyggelse af sygefravær.

Dermed er der mulighed for at udvikle et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser, forvaltninger og med det lokale erhvervs- og foreningsliv med henblik på at forebygge sygefravær og sikre, at borgerne får den vejledning, de har brug for med henblik på at kunne fastholdes på arbejdsmarkedet.

Projektet præsenteres yderligere på sundhedsrådsmødet.

Projektleder for Langtidsrask Christina Van Diemen vil deltage under punktet.

Indstilling

Sundhedsrådet bedes drøfte hvorledes vi i Ringkøbing-Skjern Kommune vil arbejde med sundhed på arbejdspladserne.  

Bilag Beslutning

Projektleder for Langtidsrask Christina Van Diemen præsenterede status på Langtidsrask, der er et projekt med fokus på forebyggelse af sygefravær.

Projektet startede i februar 2018 som et to-årigt projekt, og har fået lov at fortsætte to år mere.

Projektmedarbejderne kommer ud på virksomhederne en gang om måneden, hvor virksomhedens medarbejdere har mulighed for anonym råd og vejledning om problematikker, der fylder i deres hverdag. 40% af henvendelserne omhandler fysiske skavanker. De resterende 60% omhandler psykiske og sociale problemstillinger. Der er bl.a. tale om problematikker i hjemmet og lavt selvværd.

I samtalen kan medarbejderne få hjælp til at finde frem til, hvor de får den rette hjælp, for at komme videre. De kan f.eks. have behov for at understøttes i, hvordan de tager kontakten til lægen i forbindelse med en given problematik. I samtalen er der et stort fokus på de bagvedliggende faktorer, der er årsag problematikken. Der er gennem projektet også mulighed for samtaler ved en coach.

Projektet har fået positive tilkendegivelser, bl.a. i forhold til, at det skaber en kortere forbindelse mellem virksomhederne og kommunen.

Der samarbejdes med Sundhedscenter Vest om mere generelle sundhedstiltag på nogle af arbejdspladserne, f.eks. kost, røg og alkoholpolitik.

Sundhedsrådet bakker op om projektet og fokus på det hele menneske. Der opfordres til at arbejde videre med at få de gode erfaringer bredt ud.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev efterspurgt datoer for sundhedsrådsmøder i 2021 af hensyn til koordinering af møder i de forpligtende samarbejder. Det aftales, at mødedatoerne fastlægges og meldes ud hurtigst muligt.  

Fraværende
 • Benjamin Morthorst
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Per Høeg Sørensen
Kontaktoplysninger
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing