Referat: 7. december 2020 kl. 14:00

Innovest, Lokale 03.08 Edward De Bono, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Niklas Stentoft
 • Jette Haislund
 • Erik Viborg
 • Janne Kruse
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Lennart Qvist
 • Kim Ulv Christensen
 • Hans Østergaard
 • Lene Brodde
 • Ulla Svendsen
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Anja Thoft Bach

Fraværende

 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 20-017150

Sagsfremstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Revideret personalesundhedspolitik for alle ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-020699

Sagsfremstilling

Sundhedsrådet har gennem Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik sat fokus på nedbringelse af antallet af rygere og på forebyggelse af rygestart.
HovedMED udvalget for alle ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune har ved revidering af Personalesundhedspolitikken inkl. rygepolitik i 2020 ønsket at sikre en understøttelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik, ved indførelse af Røgfri arbejdstid jævnfør vedhæftede bilag. Der er udarbejdet en Vejledning til Røgfri arbejdstid som tillæg til den nye Personalesundhedspolitik.

Den nye Personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik har været i høring i de lokale MED udvalg samt i Fag- og AdministrationsMED.

HovedMED udvalget godkendte den reviderede Personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik på møde den 2. november 2020.

Indstilling

Den reviderede Personalesundhedspolitik er til høring i udvalgene og til beslutning i Byrådet

 • Til høring i Sundhedsrådet den 7. december 2020
 • Til høring i Social- og Sundhedsudvalget den 16. december 2020.
 • Økonomiudvalget den 12. januar 2021 til udvalgets drøftelse på baggrund af indstilling fra HovedMED og høringssvar Sundhedsrådet og Social- og Sundhedsudvalget. Fremsendes til beslutning i Byrådet
 • Byrådet den 19. januar 2021 til beslutning på baggrund af indstillingen fra HovedMED og høringssvar fra Sundhedsrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag Beslutning

Trine præsenterede baggrunden for revideret personalesundhedspolitik inkl. rygepolitik.

Strukturel forebyggelse er mest effektiv over for de socialt dårligt stillede, og understøtter således sundhedspolitikkens mål om mere lighed i sundhed.

I Region Midtjylland er der 16 % dagligrygere, hvoraf 70 % ønsker at stoppe med at ryge.

Der er positive erfaringer med røgfri arbejdstid rundt om i kommunen bl.a. ift. en bedre pausekultur og signalværdi.

Rygning prioriteres, da det er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden og en væsentligt større risikofaktor end f.eks. overvægt.

Et enigt Sundhedsråd anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede rygepolitik godkendes.

 

Det er uklart, om røgfri matrikel også gælder andre, der har deres gang på kommunens matrikler (f.eks. håndværkere, borgere og politikere). Det er uhensigtsmæssigt, hvis der bliver røget ude foran f.eks. rådhuset, da det sender forkerte signaler. Det blev drøftet, om der bør gøres noget ved dette.

Ofte er askebægere og skilte placeret ved bygningen, og der er derfor brug for et visuelt signal, hvis man vil have rygerne væk fra bygningen.

Der kan henstilles til rette adfærd med skilte mm. Askebægere skal flyttes fra indgange, og rygeskure skal fjernes. Den røgfri kultur kan også nævnes i kommunens visitkort. Evt. kan materiale fra Røgfri Fremtid bruges.

Det skal afklares, hvordan reglerne forholder sig for borgerne ang. røgfri matrikel, og det skal på baggrund heraf drøftes, hvordan det bør være. Det skal i drøftelsen afklares, om der er forskel på retningslinjerne for f.eks. et ældrecenter og en børnehave, indendørs-og udendørsarealer. Det afdækkes, hvad andre kommuner gør, og hvad vi kan lade os inspirere af. Forvaltningen i Sundhed og Omsorg går videre med dette.  

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Opfølgning på mål 2.2, spor 3 i sundhedspolitikken: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere

Sagsnr: 20-017150

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikkens mål 2.2, spor 3 vedrører nedbringelse af andelen af daglige rygere blandt den borgergruppe, som kommunen ikke er i kontakt med. På seneste Sundhedsrådsmøde den 7. september 2020 drøftede Sundhedsrådet, hvorledes spor 3 kan udfoldes. Det blev besluttet, at Sundhedscenter Vest på det kommende Sundhedsrådsmøde skulle vende tilbage med mere konkrete forslag til partnerskaber på baggrund af Sundhedsrådets input. 

Fredag den 27. november har Sundhedscenter Vest inviteret interessenter fra forskellige målgrupper til en ideudvikling vedr. røgfri fremtid med forslag til indsatser i spor 3. Ideerne præsenteres på Sundhedsrådsmødet.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.  

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine præsenterede forslag fra idegenereringsmødet vedr. røgfri fremtid den 27. november.

Overordnet skal kommunen skal gå forrest, og det skal gøres det let for virksomheder og foreninger at være med i indsatsen om røgfri fremtid. Derudover var der forskellige forslag til indsatser under temaerne: Forældre, Hele RKSK, Tilgængelighed/besværlighed, Ambassadører og rollemodeller, Kommunikation, nudging og branding.

Efter den 19. januar 2021 indkalder Sundhedscenter Vest gruppen ingen for en konkretisering af tiltag på de forskellige områder.

Efter den 19. januar 2021 kan slås stort op ift., hvem der ønsker at være med i røgfri fremtid fra 1. august 2021. Der skal ikke være et færdigt produkt den 19. januar. Aktørerne skal være med til at definere, hvad der er brug for, for at komme i mål. Mange private virksomheder er langt fremme på området, hvorfor fokus bør være på kultur og fritidsliv.

Sundhedscenter Vest går videre med overvejelser omkring den videre proces, herunder hvordan der skabes kontakt og dialog med relevante aktører med udgangspunkt i idegenereringsmødet. Der kigges desuden nærmere på, hvordan rygepolitikken synliggøres, når den træder i kraft den 1. august 2021.

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Sundhedsugen 2021

Sagsnr: 20-017150

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen for Sundhedsugen har forskellige forslag til temaer for Sundhedsugen 2021. Baggrunden for temaerne er drøftelser om fokus på ude-aktiviteter (af hensyn til corona-venlighed), fællesskaber, at turde deltage i aktiviteter igen (i Land, By og Kultur har de set, at en del unge er faldet fra idrætsaktiviteter, formentlig fordi deres forældre er bekymrede for deres børns deltagelse), læring, sang, bevægelse (gå- og cykelture), affaldsindsamling, mental sundhed mm.

Forslag til tema:

”Der er dømt ude” eller ”Naturen tur-retur”

Med en af følgende underoverskrifter:

 • Vi ses i naturen

 • Vi genopliver glæden og fællesskabet i naturen

 • Sammen – Vi ses i naturen i uge 17

 • Kom og oplev nye fællesskaber

 • Sammen i naturen bliver vi sundere

Arbejdsgruppen består af:  Jonas Caben Iversen (Land, By & Kultur), Inger Guldager (Børn & Familie), Christina van Diemen (Beskæftigelse), Connie Lassen Klindt (Beskæftigelse), Emil Sloth Sig (Frivilligkoordinator), Kirsten Nørgaard (Sundhed & Omsorg), Carsten Leidesdroff Skov (Frivillig Vest), Hanne Gade (Frivillig Vest) og Trine Burmølle (Sundhedscenter Vest).

Indstilling

Sundhedsrådet bedes tage stilling til, hvilket tema der skal være til grund for sundhedsugen 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sundhedsrådet bakker op om fokus på naturen, da det er relevant ift. coronavenlighed, tilgængelighed, fællesskab og ift. at synliggøre udendørsmuligheder i kommunen.

I arbejdsgruppen for sundhedsugen er der mest stemning for temaet ”Der er dømt ude”. Sundhedsrådet tilslutter sig dette tema.

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Årshjul for 2021

Sagsnr: 20-017150

Sagsfremstilling

Det nuværende Sundhedsråd er på sit tredje år, og det kan i den forbindelse være relevant med en forventningsafstemning omkring, hvad Sundhedsrådet ønsker at sætte fokus på det sidste år af perioden. Er der f.eks. emner i sundhedspolitikken, som rådet ønsker at sætte særligt fokus på?  

Der er udarbejdet følgende forslag til punkter for møderne i 2021:

 • Marts: Ungdomskultur, herunder alkoholkultur og samarbejde med efterskoler og ungdomsuddannelser.

 • Juni: Opfølgning på sundhedspolitikken, herunder rygning, cykelprojekt og kostpolitik i dagtilbud.

 • Juni/september: opfølgning på kommissorium for Sundhedsrådet og de forpligtende samarbejder ift. den næste byrådsperiode.

 • Juni/september: Mænds sundhed.

Indstilling

Sundhedsrådet bedes drøfte, hvilke emner rådet ønsker at sætte på årshjulet for 2021.   

Bilag Beslutning

Der er opbakning til de forslåede emner for møderne i Sundhedsrådet i 2021. Emnerne prioriteres på følgende vis:

Marts: Ungdomskultur, herunder alkoholkultur og samarbejde med efterskoler og ungdomsuddannelser + Gennemgang af sundhedspolitikken ift. emner, der bør prioriteres.

Juni: Opfølgning på sundhedspolitikken, herunder rygning, cykelprojekt og kostpolitik i dagtilbud.

September: Opfølgning på kommissorium for Sundhedsrådet og de forpligtende samarbejder ift. den næste byrådsperiode + Mænds sundhed.

 

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Sally Højriis
 • Kent Heide
 • Benjamin Morthorst
 • Susanne Krogsgaard
 • Bente Marie Lauridsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Annette Ørskov
 • Iver Poulsen
Kontaktoplysninger
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing