Referat: 1. marts 2021 kl. 14:00

Virtuelt
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Iver Poulsen
 • Kim Ulv Christensen
 • Susanne Krogsgaard
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Sally Højriis
 • Lennart Qvist
 • Lene Brodde
 • Erik Viborg
 • Hans Jørn Mikkelsen
 • Bente Marie Lauridsen
 • Benjamin Morthorst
 • Kent Heide
 • Anja Thoft Bach
 • Hans Østergaard
 • Per Høeg Sørensen
 • Jette Haislund

Fraværende

 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 20-025744

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev budt velkommen til Susanne Høj Henriksen og Jørgen Helbro. Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

2: Opfølgning på mål 2.2 og 2.3 i sundhedspolitikken: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere mål og Gode rammer i hverdagen skal forebygge rygestart

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

Som bekendt er der indsatser i tre spor i forhold til de to mål i Sundhedspolitikken som beskæftiger sig med rygning: Mål 2.2: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af ikke-rygere og Mål 2.3: Gode rammer i hverdagen skal forebygge rygestart.

 • Spor 1: Omhandler personale i RKSK
 • Spor 2: Omhandler borgere, som er i kontakt med et kommunalt fagområde, i særdeleshed Sundhed & Omsorg
 • Spor 3: Omhandler borgere i RKSK, som ikke er i fast kontakt med et kommunalt fagområde. Indsatserne i spor 3 kan fx målrettes virksomheder, forenings- og fritidsliv m.fl.

   

  Status spor 1:

  Med revideringen af Personalesundhedspolitikken i løbet af 2020 og endelig godkendelse i Byrådet d. 9. februar indføres der pr. 1. august 2021 røgfri arbejdstid for personale i Ringkøbing-Skjern Kommune. For at støtte medarbejderne i røgfri arbejdstid iværksættes der forskellig tilbud til medarbejderne i løbet af foråret og sommeren 2021:

  • For de medarbejdere som allerede nu ved, at de ønsker at stoppe helt med at ryge og som gerne vil i gang hurtigst muligt, oprettes der et rygestopkursus med start d. 16. marts. Der er pt. 8 tilmeldte til dette hold.
  • For de medarbejdere, som gerne bare vil have inspiration til at håndtere en røgfri arbejdsdag, eller som endnu ikke ved om de ønsker at stoppe med at ryge, eller som bare gerne vil vente til senere, oprettes der i maj, juni og august ugentlige drop-in møder. Der er fastlagt et emne for hver uge, så man kan deltage i e emner, man ønsker viden om. Alle emnerne gentages flere gange i løbet af perioden. Drop-in møderne afholdes to forskellige steder i kommunen og på to forskellige tidspunkter hver uge.
  • Fra uge 8 og frem til august er der ugentlig afsat et fast tidsrum, hvor det er muligt at få telefonisk rådgivning, hvis man bare har nogle enkelte spørgsmål vedr. rygestop eller håndtering af røgfri arbejdsdag.
  • Der tilbydes gratis rygestopmedicin i op til 4 uger til de medarbejdere som ønsker at stoppe med at ryge og som deltager i enten rygestopkursus eller drop-in møder. Tildeling af gratis rygestopmedicin sker ud fra en faglig vurdering fra rygestoprådgiver.

   

  Sundhedsrådet har umiddelbart ikke yderligere opgaver i forbindelse med spor 1.

   

  Status spor 2:

  Der arbejdes særligt med spor 2 via DBA’en i Sundhed & Omsorg. Senere kan andre relevante fagområder komme i spil med en lignende indsats. 

  For personale på alle enheder i Sundhed & Omsorg er Sundhedscenter Vest i gang med at fortælle om hvordan personalet på en respektfuld måde kan tale med de ældre borgere om rygestop og hvordan et ønske om rygestop kan understøttes i hverdagen. Der afholdes oplæg på de enkelte enheder, men planlægningen har været udfordret af, at der på grund af corona, ikke har været afholdt personalemøder i samme omfang som normalt. Ca. 1/3 af enhederne har fået oplægget. De resterende er enten planlagt eller forventes planlagt i løbet af foråret 2021. Tilbagemeldinger fra de enheder som har fået oplægget er, at det er godt at få redskaber til, hvordan der kan tales om rygning og rygestop med de ældre på en måde, som er i tråd med den måde de også taler med de ældre om andre ting og lægger vægt på rygningen som en del af den ældres livshistorie.

   

  For nuværende er der ikke yderligere opgaver for Sundhedsrådet i forbindelse med spor 2.

   

  Status spor 3:

  Der har været samlet en inspirationsgruppe til at komme med input til, hvordan indsatserne i spor 3 kan se ud, for at tilgodese målgruppen.

   

  Gruppen har bestået af: Bente Lægsgaard, Erhvervsrådet; Dorthe Marie Siersbæk, Halsamvirket; Lotte Sekkelund Finnerup, Landdistrikskoordinator; Flemming Pedersen, Ungdomskolen; Christina van Diemen, Langtidsrask; Connie Jessen Klindt, Langtidsrask; Lene Vikler Brodde, Sundhedscenter Vest; Trine Bloch Burmølle, Sundhedscenter Vest.

   

  Gruppen er udvalgt på baggrund af deletagernes kendskab til forskellige målgrupper og disses mulige motivation og interesse for at deltage i initiativer vedr. Røgfri Fremtid. Gruppen mødtes første gang forud for Sundhedsrådsmødet i december, hvor der blev givet en orientering om de umiddelbare ideer. Siden har inspirationsgruppen mødtes igen og yderligere konkretiseret ideerne.

   

  Hovedpointer i gruppens drøftelser:

 • Det er vigtigt at det er super nemt for foreninger, virksomheder, fritidstilbud m.fl. at deltage.
 • Vi skal tilbyde noget aktuelt og eksklusivt, så der er en anledning til at komme med netop nu. Ellers får vi kun dem med, som i forvejen gør noget på området.
 • Konkurrence er altid et godt lokkemiddel til at få nogen til at få opmærksomhed for projektet.
 • Gerne kombinere logoet fra Røgfri fremtid med noget lokalt, så det både er noget de store virksomheder kan bruge i deres branding udadtil og noget som sætter et fælles lokalt fokus.
 • Vi skal huske, at alle dem vi gerne vil i kontakt med her har andre primære opgaver end at have fokus på forebyggelse af rygning. Det er derfor vigtigt at de også føler de får noget ud af at være med.
 • Der kan med fordel lægges vægt på at rygestophold foregår som gåture i naturen og at man ikke bliver slået i hovedet med hvor farligt rygning er samt at det er helt normalt både at ville stoppe med at ryge men samtidig ikke have lyst til at opgive det.
 • Alle i inspirationsgruppen har givet udtryk for gerne at vil være med til at udbrede budskabet om de endelige muligheder til deres kontaktflader.

Dette har resulteret i følgende konkrete ideer:

 • Uddanne lokale rygestopcoaches (ikke rygestoprådgivere) som på udvalgte virksomheder, fritidstilbud, foreninger m.fl. kan tale med folk om rygestop. Disse rygestopcoaches skal være brobyggere til rygestoptilbud og f.eks.hjælpe personer der ønsker det til at se hvordan et rygestopkursus foregår og være en motiverende hjælp i hverdagen. Rygestopcoaches kan være personer, som har en fremtrædende rolle i den virksomhed, forening eller fritidstilbud de er tilknyttet. Det væsentligste er at personen har en interesse i at have denne rolle.

   

 • Mini-rygestop. Drop-in møder hvor man uforpligtende kan komme og se hvordan et rygestopkursus foregår og få en dialog med rygestopvejleder og de andre deltagere, så man kan finde ud af om man gerne vil deltage på et reelt rygestopkursus. Minni-rygestop afholdes med faste intervaller, fx hver anden uge i en af kommunens skove eller et lignende velegnet område. Det kan være med fordel være vekslende (men fastlagte) lokaliteter fx to forskellige steder i kommunen.Mini-rygestop kan med fordel kombineres med uddannelse af lokale rygestopcoaches.

   

 • Små film der præsentere hvad rygestop går ud på. Filmene kan vises på sociale medier og på offentlige skærme. Der kan med fordel laves forskellige film, som sætter fokus på forskellige temaer, fx hvordan foregår et rygestopkursus, normale bekymringer forud for rygestop, erfaringer fra deltagere på rygestopkursus mv. Der kan også være tale om andre lettilgængelige materialer så som postkort og køleskabsmagneter.

   

 • Mulighed for at virksomheder, foreninger og fritidstilbud kan få tilsendt færdigtrykte plakater mm. Fx stickers til fliser med pile der viser hen hvor man kan ryge. fx ”Tak fordi du ikke ryger her” eller ”Her leger en røgfri fremtid”, hvis de ønsker at gøre de mest åbenlyse områder røgfrie. Hvis man selv skal printe og betale for det så vil det være en barriere for mange steder.

   

 • Sparringssessioner med rygestoprådgiver fra Sundhedscenter Vest. Der kan for eksempel tilbydes 3 sessioner til virksomheder, der gerne vil arbejde med røgfri arbejdstid, eller foreninger, der gerne vil lave en rygepolitik eller lignende. Det kan være ”Til de første ti der melder sig til at deltage i projektet”.

   

 • Konkurrence i stil med Vestjylland på vægten. Virksomhedskonkurrence % reduktion af rygning.

   

 • En fælles platform med tilgængelige materialer, info om tilbud mm, tilmeldingsmodul mv.

   

 • Et stempel/certifikat der kombinerer Røgfri Fremtid med Naturens Rige

   

 • Fortælle om de steder, som allerede har gjort en indsats hen imod en røgfri fremtid (Ambassadører)


Økonomi:

Ide

Kommentarer

Økonomi/
ressourcer

Uddannelse af rygestopcoaches

2-dages kursus fra Kræftens Bekæmpelse. Kurset kan arrangeres lokalt for 12-20 personer. Et to-dages kursus koster 28.000 kr + lokaler og forplejning til kurset og transport og evt. overnatning for underviserne. Ringkøbing-Skjern Kommune betaler selve uddannelsen. Hvis der er tale om løn under kurset, betaler deltagernes arbejdsplads selv for det.

50.000

Mini-rygestop

Udgifter indgår i eksisterende indsatser under rygestop. Ressourcer omfatter personaletid og transport, der vil være afhængig af de valgte intervaller. Ved forsøgsperiode på ½ år og med mini-rygestop hver anden uge vil det dreje sig om ca. 40 medarbejdertimer og udgifter til kørsel.

40 medarbejdertimer + udgifter til transport.

Film og andet informationsmateriale om de positive oplevelser med rygestop

En professionelt udarbejdet film koster omkring 9.000 kr. Der påtænkes 2-3 korte film sammen med øvrigt materiale, som fx postkost mv.

25.000

Færdigtrykte plakater mm.

500 plakater trykt i A3 koster 650 kr + moms. Der skal være flere forskellige slags, som henvender sig til forskellige målgrupper/arenaer.

Gulvstickers til udendørs fliser 20 stk. 3.500. Der anbefales at sætte et maks niveau for gratis gulvstickers, evt. afhængigt af enhedens størrelse.

2.000

 

 

10.500

Sparringssessioner med Sundhedscenter Vest

Udgifter indgår i eksisterende indsatser under rygestop. Ressourcer omfatter personaletid og transport. Eksempel 3 sessioner á en times varighed + transport og forberedelse til 10 enheder. Ca. 100 medarbejdertimer. Udgifter til kørsel afhænger af hvor der skal køres til. Det er også muligt at noget kan foregå virtuelt.

100 medarbejdertimer + udgifter til transport

Konkurrence

Udgifter til attraktive præmier, fx aktivitet til et firmaarrangement. Der kan være behov for præmier i forskellige kategorier afhængigt af firmaets/afdelingens størrelse. Derudover vil der være udgifter til udvikling af en registreringsplatform.

50.000

Stempel/certifikat

Kombinere Røgfri Fremtids logo med Naturens Rige. Der er givet tilladelse fra Røgfri Fremtid.

-

En fælles platform

Kan fint indgå som en del af kommunens eksisterende hjemmeside, men der kan være behov for at tilkøbe mulighed for ekstra moduler. Et reelt prisoverslag kræver en mere fuldstændig ide om hvad platformen skal indeholde og kunne. Et simpelt modul til kommunens hjemmeside koster omkring 4.000 kr., hvis det skal ny-udvikles. Hvis det allerede er udarbejdet og tilkøbt koster det ikke ekstra.

Derudover kræver opsætningen af indhold på siden en del personaletimer.

???

Ambassadører

Det kan gøres igennem vores eksisterende informationskanaler og netværk. Men det vil være en fordel at supplere med en fælles platform som nævnt ovenfor.

-

 

Særligt i forhold til unge:

Med ”National handleplan mod børn og unges rygning”, som blev vedtaget i Folketinget i december 2020, blev det besluttet at der skulle være røgfri skoletid for elever på grundskoler pr. 1. januar 2021 og for elever på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser mv., der primært har optag af unge under 18 år, pr. 1. august 2021. På den baggrund har Region Midt initieret et partnerskab for ungdomsuddannelserne i Region Midt, hvor de kan få inspiration og sparring fra hinanden, såvel som faglig rådgivning i forbindelse med røgfri skoletid. Nogle ungdomsuddannelser, herunder skolebyen i Skjern, har allerede indført røgfri skoletid og/eller røgfri matrikel. Der var inspirations- og kick-off møde for partnerskabet på et webinar d. 9. februar, hvor der blandt andet var et oplæg om hvorfor det er særligt vigtigt at gøre en indsats for at sikre at unge ikke ryger (eller tager snus).  Sundhedscenter Vest deltager også i dette partnerskab og stiller sig til rådighed for de lokale ungdomsuddannelser, som ønsker sparring.

På Sundhedsrådsmøde i december blev der spurgt til reglerne for røgfri matrikel:

I den tidligere personalesundhedspolitik, senest revideret i 2017, er der anført, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke må ryges på de kommunale matrikler. Personalesundhedspolitikken omfatter imidlertid kun personalet.

Derudover er der i ”Lov om røgfrie miljøer” anført, at der for undervisningsinstitutioner med primært optag af elever under 18 år, skal hele institutionens område være røgfrit (dog med enkelte undtagelser). ”Lov om røgfrie miljøer” omfatter også at alle indendørs arealer, på arbejdspladser eller som er offentligt tilgængelige skal være røgfri (med enkelte undtagelser, fx når en offentlig bygning også udgør en borgers hjem).

Det er tilladt at lave mere restriktive regler end disse og fx erklære at hele arbejdspladsens matrikel skal være røgfri.

Nogle kommuner har valgt at indføre røgfrie miljøer på særligt udvalgte udendørs områder fx:

 • Århus Kommune: Legepladser, busstoppesteder, udearealer ved lokalcentre, biblioteker, administrationsbygninger mm. skal være røgfri
 • Brøndby Kommune: Der henstilles til, at der ikke ryges på kommunens boldbaner, ved kommunens idrætsanlæg og på kommunens strande.
 • Ishøj Kommune: Udearealerne ved kultur- og fritidsinstitutioner skal være røgfri.
 • Fredensborg Kommune: Det er besluttet at alle rekreative udearealer skal være røgfri.
 • Esbjerg Kommune: Al form for rygning (incl. e-cigaretter) er forbudt i alle lokaler og på alle matrikler som er ejet eller lejet af Esbjerg Kommune (med enkelte undtagelser jf. ovenfor). Forbuddet omfatter både ansatte og borgere.

Som alternativ til rygeforbud på de kommunale matrikler kan også anvendes en venlig henstilling til, at der fx ikke ryges ved indgange, busstoppesteder og andre strategiske steder, med særligt hensyn til hvor mange kommer fordi og ser røgen. Der kan fx anvendes skilte i stil med bilag 1 og 2 (Tak fordi du ikke ryger her. Her leger en røgfri fremtid mv.).

Indstilling

Til drøftelse og beslutning.
Der ønskes en tilkendegivelse fra Sundhedsrådet om hvilke indsatser, særligt i forbindelse med spor 3 og spørgsmålet om røgfri matrikel, der skal arbejdes videre med.

Bilag Beslutning

Der var en drøftelse af de præsenterede indsatser under spor 3.
Trine fortalte, at det er væsentligt med flere forskellige indsatsområder, og at indsatserne understøtter hinanden.
Erfaringer viser, at rygestopindsatser er mest virkningsfulde, når man er fælles om det, der er en anledning til adfærdsændring, og der er strukturelle ændringer.

Sundhedsrådet gav signaler om, at de præsenterede indsatser er spændende. Der skal være opmærksomhed på at igangsætte tiltag, det har vedvarende effekt med fokus på at få en god dialog og invitere haller, foreninger, virksomheder mfl. til deltagelse. I dialogen med hallerne skal det også drøftes, hvordan der kan arbejdes med røgfri matrikel, herunder hvor cigaretten skal slukkes. 
Det kan overvejes, om indsatsen skal gennemføres i etaper, så der kan drages erfaring og læring til efterfølgende omgang.
Hans Jørn tilkendegav, at de meget gerne stiller sig til rådighed ift. formidling i nyhedsbrev.

Sundhedscenter Vest arbejder videre med en konkret køreplan for spor 3 ud fra Sundhedsrådets signaler, samt udarbejder et oplæg på, hvordan tiltag for kommunal røgfri matrikel kan løses på en pæn måde. Der følges op på punktet til junimødet i Sundhedsrådet.  

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

3: Indledende drøftelse af Sundhedspolitikkens mål 2.1: Gode rammer i hverdagen skal fremme et sundt kostmønster

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

På nationalt og regionalt plan er der fra forskellige fora fokus på kost og overvægt. Således er der fra nationalt hold netop lanceret en ny version af kostrådene, hvor der udover sundhed også er fokus på klima (der er et stort sammenfald imellem sund mad og klimavenlig mad). Et andet nationalt initiativ er et partnerskab med budskabet ”Ja tak, lidt mindre”, som går ud på at sætte fokus på at spise og drikke lidt mindre – både hos private borgere, i restauranter og i detailhandelen. Blandt andet McDonalds’, Arla, COOP, FOA m.fl. indgår allerede i dette partnerskab. Derudover er det næste store fælles emne, der skal arbejdes med i den regionale Sundhedsaftale indsatser for at begrænse overvægt. Dette er godt i tråd med Sundhedspolitikken i RKSK, hvor et af målene er mål 2.1:                       

Gode rammer i hverdagen skal fremme et sundt kostmønster

Vi vil nedbringe andelen af borgere med et usundt kostmønster i alle sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern Kommune inden 2022 for at borgerne får flere sunde leveår. Inden 2022 skal andelen af borgere Ringkøbing-Skjern Kommune med et usundt kostmønster minimum være nede på niveau med regionsgennemsnittet.

På Sundhedsrådsmøde i juni vil der være en grundigere introduktion til de nye kostråd og til de kommunale indsatser vedrørende kost og overvægt. For nuværende ønskes der en drøftelse af, hvilke tanker Sundhedsrådet gør sig om kommunale indsatser vedrørende kost og overvægt.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sundhedsrådet gav signaler om, at i alle tilfælde hvor vi har mulighed for at give borgerne et sundt valg, skal vi gøre det, f.eks. i skolekantiner og i hallerne, hvor det sunde valg ikke altid er en mulighed. Det er relevant at have en dialog med skolerne, hallerne m.fl. om alternativer og portionsstørrelser.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

4: Gennemgang af sundhedspolitikken ift. emner, der bør prioriteres

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

På Sundhedsrådsmødet den 7. december 2020 var en indledende forventningsafstemning omkring, hvad Sundhedsrådet ønsker at sætte fokus på det sidste år. Det blev besluttet at følge op på dette med en gennemgang af sundhedspolitikken ift. emner, der bør prioriteres. Det drøftes, hvor langt vi er nået med sundhedspolitikken, og hvad der skal sættes fokus på. 

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag Beslutning

Sundhedspolitikkens mål 1.1 om mental sundhed har ikke været i fokus i Sundhedsrådet. Corona har sat en naturlig begrænsning for fællesskaber. Til næste møde i Sundhedsrådet ovevejs, hvordan det er muligt at adskille, hvad der er en midlertidig konsekvens af corona og hvad der er permanent. 

Til junimødet afklares, om der er konkrete indsatser, Sundhedsrådet skal have prioriteret. 

På septembermødet gives en opsamling fra de forpligtende samarbejder. På baggrund heraf drøftes anbefalinger til det næste Sundhedsråd.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sundhedsugen 2021: ”Der er dømt ude – Vi ses i naturen”

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

Sundhedsugen 2021 finder sted i uge 17. Ved sidste møde besluttede Sundhedsrådet, at Sundhedsugen 2021 skal tage afsæt i temaet ”Der er dømt ude – Vi ses i naturen”. På mødet gives en opfølgning på planlægningen af Sundhedsugen.

Indstilling

Til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine orienterede om sundhedsugen.

Sundhedsugen går ud på at inspirere til en lidt sundere hverdag, hvilket opleves hensigtsmæssigt at gøre ude hvor folk bor, arbejder og har deres fritidsliv, og hvor deres børn går i skole/daginstitution, fremfor at der laves store fælles arrangementer for alle i kommunen.

Derfor er der en pulje, hvor man kan søge om et lille beløb til at understøtte aktiviteter, som man lokalt ønsker at arrangere i Sundhedsugen.

Puljen kunne i år søges af kommunale enheder og foreninger.

Der var ansøgningsfrist i går og et hurtigt kig på de ansøgninger som er kommet ind viser, at de som alt andet bærer præg af corona på to måder – nogle vil gerne lave en god oplevelse for deres målgruppe og andre har haft fokus på at lave små ting, med mulighed for mange deltagere forskudt for hinanden og som kan tilpasses efter hvilke restriktioner der er gældende i uge 17.

Et par eksempler: orienteringsløb, gåture, sanketure, brug af smartphones i naturen, bålmad.

I løbet af de næste 14 dage kigges alle ansøgningerne igennem, og det udvælges, hvilke aktiviteter der gives støtte i år. For at kunne få penge fra puljen har det været et krav, at aktiviteten skulle være relateret til årets tema ”Der er dømt ude – vi ses i naturen” og at der var en form for back-up-plan ift. corona.

Der laves PR for Sundhedsugen og de aktiviteter der kommer til at foregå, når vi kommer lidt nærmere uge 17, men igen er nogle af PR-aktiviteterne afhængige af, hvordan coronarestriktionerne ser ud. 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ungdomskultur, herunder alkoholkultur og samarbejde med efterskoler og ungdomsuddannelser

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

Danske unge drikker mindre, end de gjorde for nogle år siden, og de begynder at drikke senere end tidligere generationer af unge. Danmark har dog sammenlignet med resten af Europa stadig den højeste andel af 15-årige, der har erfaringer med at være fulde (Sundhedsstyrelsen, 2020).  På Sundhedsrådsmøde d. 7. september 2020 præsenterede Henriette Pirchert og Allan Østergaard et oplæg om unges alkoholkultur. Her fremgik det blandt andet, at når unge drikker alkohol, er det i nogle tilfælde med mere fokus på at mødes om alkoholen end på at have en god fest. Samtidig er der også modsatrettede strømninger, hvor de unge efterspørger fester med mindre alkohol og unge som gerne vil have, at deres forældre sætter grænser for, hvor meget alkohol de må drikke til fester. Sundhedsrådet efterspurgte, at Sundhedscenter Vest i samarbejde med Flemming Nielsen og efterskolerne ser på, hvad de har gjort på ungdomsuddannelserne og om nogle elementer kan overføres til folkeskoler og efterskoler i kommunen.

I januar og februar 2021 har der været afholdt to møder med en gruppe med repræsentanter fra Ungdomsuddannelserne, efterskolerne, friskolerne, de almindelige folkeskoler, Ungdomsskolen og Sundhedscenter Vest. I denne gruppe er der fremkommet følgende forslag til en indsats i forhold til unges alkoholkultur:

Pointer fra gruppens drøftelser:

 • Det er vigtigt at få forældrene på banen helt fra børnene er små med fokus på forældrekompetencer og forældreaftaler.
 • De unge vil gerne have at deres forældre sætter grænser for dem, også når det kommer til alkohol
 • Det er forældrene, der halter bagefter i forhold til at sætte grænser for de unges alkoholforbrug. I Ringkøbing-Skjern Kommunes Ungeprofilundersøgelse er der flere forældre blandt udskolingseleverne, der synes, at de unge skal have lov til at drikke alkohol, end der er unge, som ønsker at drikke alkohol.
 • I nogle tilfælde handler de unges alkoholkultur handler meget om at mødes om alkohol fremfor at mødes om festen. For andre unges vedkommende, fx sportsfolk, trækker tendensen i en retning af et ønske om mindre alkohol.
 • Er festerne kun forældrenes ansvar eller kan skolen (både folkeskole, efterskole og ungdomsuddannelse) også komme med retningslinjer?
 • Der skal være mere fokus på rammer (herunder også forældrenes rolle) end på de unge.
 • De unge er sammen på tværs af skoler, derfor er det også vigtigt at skolerne går sammen om at blive enige om en fælles retning for rammerne om de unges fester.
 • Tiden er klar til at gøre en fælles indsats på dette område. De unge efterspørger selv fester med mindre fokus på alkohol.

Forslag til fælles indsats:

 • En fælles temadag/inspirationsoplæg for alle folkeskoler, friskoler, efterskoler og ungdomsuddannelser i lokalområdet. Der kan med fordel også inviteres repræsentanter fra forældre og elevråd. Målet er et fælles oplæg om de unges alkoholkultur og hvorfor uddannelsesinstitutionerne og andre fagpersoner og forældre omkring de unge skal være med til at påvirke de unges alkoholkultur og hvordan det kan gøres. Inspirationsoplægget kan evt. også indeholde konkrete ideer til spændende fester med mindre alkohol. Hensigten er, at oplægget skal være inspirerende for en fælles indsats og af en god fortæller, som fanger folks opmærksomhed.

  Efter oplægget skal skolerne i grupper drøfte en fælles retning og se hvor meget man kan blive enige om på tværs af skoler. Grupperne inddeles så det er den samme type skoler i samme gruppe, fx folkeskoler i en gruppe, efterskoler i en gruppe osv. OBS ungdomsuddannelserne har allerede udarbejdet en  fælles alkoholpolitik: https://www.vgt.dk/om-vgt/regler-og-retningslinjer/alkoholpolitik/ 

   

  Der kan med fordel engageres en ping, fx Melvin eller Anders Agger til at være facilitator for gruppedrøftelserne. Det er godt med en udefra og en som kan vise at det her er et område, som vi gør noget særligt ud af.

  Arbejdsgruppen vurderer, at der vil komme det bedste udbytte af indsatsen, hvis temadagen først afholdes, når det er muligt at mødes fysisk.

 • Ud over temadagen med skolerne skal der også iværksættes en dialog med forældrene. Dette kan gøres igennem brug af eksisterende kampagnemateriale fra Alkohol og Samfund og Fuld af Liv samt i de fora, hvor der i forvejen er kontakt til forældrene, fx forældremøder og gennem skolebestyrelser. I første omgang tænkes kontakt til forældrene igennem skoleregi, men på længere sigt kan det også blive relevant at involvere andre fora som for eksempel fritidsliv.

 

 

 

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Sundhedsrådet gav signaler om, at der er gjort nogle spændende tanker, herunder at debat med skoler og forældre om alkoholkultur er en god ide, samt at det er positivt med fokus på sund alkoholkultur frem for forbud.

Arbejdsgruppen får til opgave at udarbejde en beskrivelse af den alkoholkultur, vi ønsker. Skolebestyrelserne skal forholde sig til kommunens beskrivelse af alkoholkultur, for at der på den måde sikres et vedvarende fokus på alkoholkultur på skolerne.  

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

Trine fortæller om Wild West Walk ’n’ Run. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Trine orienterede om, at der i februar og marts, i samarbejde med Land, By og Kultur, har været planlagt ture i naturen markeret op med flag. Der har været positive tilbagemeldinger fra borgerne om, at de har fået set nogle andre ruter end de er vant til, oplevet lokalområdet og delt gode oplevelser.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro

Kopier link til punktet  -   Print

8: Næste møde

Sagsnr: 20-025744

Sagsfremstilling

Punkter på årshjul. 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Opfølgning på sundhedspolitikken herunder mål 2.1 om kost samt mål 2.2 og 2.3 om rygning, opfølgning sundhedsugen og evt. ungdomskultur, hvis der er nyt at berette om.

Fraværende
 • Janne Kruse
 • Niklas Stentoft
 • Ulla Svendsen
 • Jørgen Helbro
Kontaktoplysninger
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Sekretær for Sundhedsrådet Natascha Kammeyer Damgaard
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing