Vandråd Ringkøbing Fjord

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande. Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne forud for 3. vandplanperiode 2021-2027.

Lov om planlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under inddragelse af lokale vandråd udarbejde supplerende forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede blevet anmodet om at oprette et vandråd i oplandet til Ringkøbing Fjord, og arbejdet kan nu igangsættes. Ringkøbing-Skjern Kommune varetager som tidligere sekretariatsfunktionen og vil stå for mødeledelse og vejledning af Vandråd Ringkøbing Fjord 2019-2020.

Vandrådets opgave

Bekendtgørelse om vandråd er på trapperne, men opgaven er allerede beskrevet i grove træk. Vandrådet skal som tidligere komme med bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode 2021-2027 for vandområdeplanerne.

Miljø- og Fødevareministeriet vil præsentere et arbejdsprogram, som beskriver den samlede interessentinddragelse i blandt andet vandrådene. De nærmere kriterier for vandrådets opgave vil blive uddybet i den forbindelse. Vandrådets foreløbige arbejde forventes afsluttet, når kommunerne indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur.

Se arbejdet i det tidligere Vandråd 2017

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing