Referat: 16. august 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Carsten Bjerg
 • Erik Viborg
 • Dan K. Jørgensen
 • Marie Kamp From
 • Lennart Qvist
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Hans Pedersen
 • Linda Nielsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Jens Jensen
 • Søren Elbæk
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Kristian Larsen
 • Kristian Andersen
 • Pia Vestergaard
 • Jørgen Byskov
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Henrik Hammelsvang
 • Jens S. Højland

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partiskifte for byrådsmedlem Jørgen Byskov

Sagsnr: 22-014799

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jørgen Byskov har meddelt borgmesteren, at han pr. 22. juni 2022 har meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Jørgen Byskov fortsætter sit hverv i byrådet som løsgænger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Revision af årsregnskabet for 2021

Sagsnr: 21-014474

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Deloitte har den 15. juni 2022 fremsendt revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2021. Sammen med beretningen er også modtaget særlig revisionsberetning
for udgiftsområder med statsrefusion. Beretningerne er tidligere udsendt til byrådets medlemmer
via mail den 27. juni 2022.
På sit møde den 19. april 2022, dagsordenens punkt 3, godkendte Byrådet årsregnskabet for
2021 og overgav regnskabet til revisionen.
I revisionsberetningen for årsregnskabet anføres det, at revisionen ikke har givet anledning til
generelle bemærkninger til kommunens forretningsgange og interne kontroller. Det anføres
desuden, at kommunen generelt har gode og betryggende interne kontroller og
velimplementerede forretningsgange på alle væsentlige områder. Endelig anfører revisionen, at
man ikke har fundet forhold, der kræver særskilt besvarelse til tilsynsmyndigheden.

For så vidt angår den særlige beretning vedrørende statsrefusionsområderne, har revisionen
fundet anledning til at fremkomme med to bemærkninger.

Den ene bemærkning kan henføres til manglende kontroller hos kommunens IT-leverandør i forbindelse med driften af sygedagpengesystemet. Dette har dog ikke haft økonomiske konsekvenser for kommunens udbetalinger, idet der ikke er konstateret fejl i Ringkøbing-Skjern kommunes håndtering af disse sager. Det skal dog anføres, at alle landets øvrige kommuner formentlig har fået en lignende revisionsbemærkning vedrørende driften af Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) for 2021.

Den anden bemærkning vedrører kommunens opgørelse af statsrefusion vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager, hvor der er sket en administrativ fejl i forbindelse med opgørelsesmetoden. Fejlen har ikke påvirket udbetalingerne til de enkelte personer, men har alene indflydelse på størrelsen af statsrefusionsbeløbet, således at der i regnskabet for 2021 er indtægtsført ca. 1,5 mio. kr. for meget. Beløbet vil blive korrigeret i forbindelse med refusionsopgørelsen for 2022. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den kommunale Styrelseslov, § 42.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2021 tages til efterretning
 • at revisionsberetningen vedrørende statsrefusionsområdet tages til efterretning, og at det for meget modtagne statsrefusionsbeløb tilbagereguleres i løbet af 2022
 • at årsrapporten for 2021 godkendes endeligt

 Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Brand og Redning MidtVest - Årsregnskab 2021

Sagsnr: 22-006617

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVests årsregnskab forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31 december.

I 2021 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 52 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 12,3 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2021 har været på 50,8 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 19,6 mio. kr. og 17,5 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Driften i 2021 været præget af Covid-19 situationen, som medfører at planlagte vedligeholdelsesomkostninger udskydes til 2022 på samme vis, som indtægterne fra salg af grund ikke bruges før 2022/2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet
årsregnskabet godkendt

Teknik- og Miljøudvalget 21-06-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Bomidvest, afd. 218 i Hvide Sande. Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse

Sagsnr: 22-013607

Sagsfremstilling

Bomidtvest har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti vedrørende nyt lån i Nykredit på op til 2,9 mio. kr.
Lånet påtænkes anvendt til  delvis finansiering af vinduesudskiftning i 38 boliger, beliggende Geflevej 53-117 B i Hvide Sande (afdeling 218). Udover låneoptagelsen bidrager Bomidtvest selv med ca. 636.000 kr., der har været henlagt i afdelingens regnskab. Projektet er godkendt på et ekstraordinært møde med afdelingens beboere den 23. maj 2022.
Efter færdiggørelse af renoveringen vil huslejen for de omhandlede boliger stige i størrelsesordenen 380 kr. - 490 kr. pr. måned, svarende til en stigning ca. 8%-9%, således at den fremtidige husleje vil udgøre ca. 4.300 kr.  - 6.700 kr., afhængig af boligens størrelse.

Kommunens godkendelse af selve låneoptagelsen på de 2,9 mio. kr. er sket administrativt medio juni 2022, medens en eventuel garantistillelse af låneoptagelsen kræver Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da lånet ydes til finansiering af anlægsprojekter i et alment boligbyggeri.

Effektvurdering

Kommunens garantistillelse vil medvirke til en billigere finansiering af det påtænkte anlægsprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at den ansøgte lånegaranti på op 2,9 mio. kr. imødekommes under forudsætning af, at lånebeløbet anvendes til finansiering af de beskrevne anlægsprojekter


Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af planlægningen for et område til erhvervs- og centerformål ved Ølstrupvej, 6971 Spjald

Sagsnr: 21-015020

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 28 og Lokalplan 485 blev vedtaget af Byrådet den 15. marts 2022, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. marts 2022 til og med den 16. maj 2022.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet bemærkninger til de offentliggjorte planforslag.

Formål

Lokalplanen skal give den eksisterende virksomhed mulighed for at udvide lageret, så virksomheden kan følge med efterspørgslen. Samtidigt skal lokalplanen gøre det muligt for Spjald Sundhedshus at opføre flere bygninger til Sundhedshuset.

Kortbilag 3 - Arealanvendelse

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Projektet kan foranledige behov for kapacitetsforøgelse og/eller andre foranstaltninger på de eksisterende adgangsveje, herunder især Ølstrupvej. Der er ikke afsat midler i budgettet hertil.

Effektvurdering

Realisering af planerne vil understøtte virksomhedens vækst, samt sikre en hensigtsmæssig disponering af virksomhedens og Sundhedshusets arealer i forhold til de øvrige anvendelser i nærområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 485 for et område til erhvervs- og centerformål ved Ølstrupvej, 6971 Spjald, vedtages endeligt.


Teknik- og Miljøudvalget 21-06-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Høringssvar til miljøkonsekvensvurdering af Rute 15

Sagsnr: 22-015150

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde den 16. juni 2022 miljøkonsekvensvurdering af en udvidelse af Rute 15. Projektet er i offentlig høring indtil den 24. august 2022.

Der blev afholdt borgermøde om projektet i Videbæk Hallen den 20. juni, hvor alle interesserede havde mulighed for at høre nærmere om projektet. Der var stor spørgelyst og interesse for projektet. Administrationen bemærkede, at de væsentligste emner på mødet omhandlede adgangsforhold, kollektiv trafik, ekspropriation og støjforhold.

Administrationen har gennemgået projektforslaget og udarbejdet et udkast til høringssvar, som er vedlagt som bilag 1.

Den videre proces
Efter den offentlige høring er afsluttet, behandler Vejdirektoratet de indkomne høringssvar og udarbejder et høringsnotat. Herefter udarbejdes en indstilling til Transportministeren. Den politiske forligskreds bag Infrastrukturplan 2035 har besluttet, at udbygningen af strækningen skal gennemføres. Der er fra 2023 reserveret midler på Finansloven til projektet. Herefter forventes det at tage fem til seks år før projektet er realiseret.

Den afsatte budgetramme på 871 mio. kr. rækker ikke til en samlet udbygning af hele strækningen,
som beløber sig op til ca. 1,2 mia. kr. Vejdirektoratet har derfor udarbejdet nogle spareforslag til realisering af projektet, hvilket fremgår af høringsportalen. Alternativt skal der på Finansloven afsættes flere anlægsmidler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den politiske forligskreds bag Infrastrukturplan 2035 har reserveret 871 mio. kr. i anlægsmidler til udbygningen af Rute 15. 

Effektvurdering

En udbygning af Rute 15 vil betyde en væsentlig forbedring af infrastrukturen til glæde og gavn for borgere og erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at vedlagte høringssvar vedrørende miljøkonsekvensvurdering af en udvidelse af Rute 15 fremsendes til Vejdirektoratet.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Forslag til høringssvar gennemgået og drøftet. På baggrund heraf samt drøftelsen i Teknik- og Miljøudvalget udarbejdes der revideret forslag til Byrådets behandling.

Fraværende: Kristian Andersen.

Teknik- og Miljøudvalget 09-08-2022
Teknik- og Miljøudvalget gennemgik og drøftede forslaget til høringssvar. På baggrund heraf samt drøftelsen i Økonomiudvalget udarbejdes der revideret forslag til Byrådets behandling.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte forslag til høringssvar (bilag 1) med den ændring, at de tre sidste afsnit udgår og erstattes af denne tekst:

"Hvis det til trods for den klare samfundsøkonomiske gevinst ved en samlet udbygning mod forventning skal vise sig nødvendigt med tilretning af det samlede projekt, forudsætter Ringkøbing-Skjern Kommune, at dette sker i en tæt og konstruktiv dialog med kommunen - inden en eventuel tilretning besluttes. Ringkøbing-Skjern Kommune har et lokalkendskab, der ikke blot vil kunne kvalificere men også sikre den bedst mulige løsning inden for de givne rammer til gavn for alle parter. Den bedst mulige løsning er dog fortsat en fuld udbygning af Rute 15."

SF og Nye Borgerlige stemte imod med den begrundelse, at man ikke kan acceptere linieføringen løsning 1B ved Ringkøbing.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nedrivning af tidligere Sognegård i Stauning

Sagsnr: 21-007904

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalget beslutning den 27.04.2021 om at nedrive den tidligere Sognegård i Stauning, har der den 02.05.2022 været afholdt licitation, hvor to tilbudsgivere har afgivet tilbud.

 • Stauning Byg: 1.103.000 kr.
 • Stauning Maskinstation : 1.191.000 kr.

Det billigste tilbud beløb sig til 1.103.000 kr., hvilket er 553.000 kr. mere, end den afsatte anlægsbevilling på 550.000 kr.  Hertil kommer en forventet udgift på 100.000 kr. til rådgiverydelser, så der samlet mangler 650.000 kr.

Meromkostning for nedrivningen skyldes primært udgift til håndtering af farligt affald og sanering.

I forbindelse med miljøscreeningen, er der påvist asbest i et omfang, der er væsentligt over grænseværdierne i vægklæber og gulvfliser samt i perforerede lofter i bygningen og isoleringen. Yderligere er bygningen belagt med tagskiferplader med asbest.

Prøveudtagninger har påvist både tungmetaller og PCB over tilladte grænseværdier i både maling og fuger. 

Alt dette medfører, at en stor del af de nedrevene byggematerialer skal håndteres som farligt affald og håndteres og bortskaffes på en forsvarlig måde i henhold til kommunens retningslinjer.

Huset er rømmet og fremstår i en meget dårlig stand både ude og inde, og der er en vis sikkerhedsrisiko for sammenstyrtning. Ca. 25 m2 murværk mod skolegården er væltet i en storm, og hullet er midlertidigt afdækket og stabiliseret. Derfor kan huset ikke benyttes uden en komplet istandsættelse af klimaskærmen, installationer samt alle indvendige overflader.

En overslagspris for en istandsættelse af bygningen, så den vil kunne benyttes, vil beløbe sig til 5.000.000 kr.

Ejendomscentret forslår derfor accept af det billigst indkommende tilbud og igangsætning af nedrivningen og fastholder ønsket om at anvende området til at forbedre trafiksikkerheden omkring skolen, der i første omgang anlægges som et grønt område

Økonomi

Merudgiften på de 650.000 kr. kan finansieres af et tagprojekt, på Videbæk Skole, hvor der er et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. som ikke er kommet i gang endnu. Tagprojektet på Videbæk Skole er udsat pga. at der skal laves yderligere forundersøgelser samt de generelle prisstigninger der er i byggebranchen. Tagprojektet på Videbæk Skole forventes at blive igangsat i 2023, og vil blive finansieret af ejendomscenterets anlægspulje til udbedring af klimaskærm for 2023.

Effektvurdering

Fjerner en sikkerhedsrisiko for skolens børn og besøgende.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om,

 • At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projektet med nedrivningen af Stauning sognegård på samlet 650.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra tagprojektet på Videbæk Skole.


Økonomiudvalget 21-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til køb af cykler

Sagsnr: 19-021072

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2021-2024 blev der tilført anlægsmidler til køb af cykler i hjemmeplejen.

Hjemmeplejeenhedernes cykler bliver slidte, og derfor er der i en fireårig periode afsat
anlægsmidler til indkøb af cykler.

Hjemmeplejeenhederne har mange fordele ved at anvende cykler og i særdeleshed el-cykler. Det giver en større rækkevidde i forhold til afstande på ruter og mulighed for flere besøg. Ligeledes er det muligt hurtigere at hjælpe hinanden på tværs af ruter. Der er fortsat behov for at have almindelige cykler og løbende udskifte disse. Almindelige cykler foretrækkes på de helt korte afstande i by-kerne områder.

For 2022 er der afsat 197.000 kr. ekskl. moms til indkøb af 10 el-cykler og 6 almindelige cykler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 197.000 kr. eksl. moms.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der
meddeles og frigives en anlægsbevilling på i alt 197.000 kr. til ovenstående projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 15-06-2022
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Godkendelse af mindre anlægsprojekter finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

Sagsnr: 22-010552

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har også i 2022 en anlægspulje med et samlet rådighedsbeløb på 1,676 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til, om der skal søges anlægsbevilling til forskellige projekter finansieret af rådighedsbeløbet.

Børne- og Familieudvalgets anlægspulje har traditionelt været brugt til at finansiere mindre anlægsprojekter både efter ansøgning fra dagtilbud og skoler eller efter forslag fra administrationen. På byrådets årlige budgetkonference i august behandles typisk forslag til større anlægsprojekter. I dagtilbud og på skoler kan der imidlertid løbende opstå behov for at gennemføre mindre projekter - herunder anskaffelser, om- eller tilbygninger mv. som følge af nedbrud af eksisterende faciliteter, pålæg fra Arbejdstilsynet, tilgang af børn mv.

Der har ikke i de senere år været en fast praksis for, hvornår eller hvor ofte i løbet af et budgetår, Udvalget har taget stilling til anvendelse af puljen. Men man har været opmærksom på, at der også i løbet af efteråret kan opstå et akut behov for at finansiere et mindre anlægsprojekt.

I 2021 er anlægspuljen eksempelvis anvendt til finansiering af flytning af et SFO-lokale mv. på Faster Skole, asfaltering af en busvendeplads ved Vorgod-Barde Skole, montering af en loft-lift i STU huset og etablering af legeplads ved en ny daginstitution i Tim.

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 11. maj 2022 at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til et anlægsprojekt i Hemmet Børnehus på 1 mio. kr. finansieret af anlægspuljen. Hvis indstillingen godkendes, vil der altså restere et rådighedsbeløb på 0,676 mio. kr.

Nedenstående tabel giver en oversigt over indkomne ansøgninger fra 2021 og 2022, som endnu ikke har været behandlet i Børne- og Familieudvalget

Anlægsprojekt

Ansøgt beløb 1.000 kr.

1. Bork Skole, sløjdlokale

230

2. Rækker Mølle Børnerfirkløver, belægning

100

3. Borris SFO, nyt køkken

400

4. Solstrålen Tarm, køkkenfaciliteter

200

5. Ådum Idrætsbørnehave, overdækning krybberum

50

6. Afd. Alkjær, multibane

250

7. Afd. Klostervej, lovliggørelse gasinstallation

73

8. Afd. Klostervej, påbud vedr. bordplader

65

9. Afd. Rindum, madkundskabslokale

1.824

10. Tim Skole, inventar

500

11. Etablering af legeplads - Sommerfuglen104

Ansøgningerne er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi har følgende bemærkninger til sagen.

Set i lyset af, at puljen alligevel ikke kan dække alle ønsker, og at det vil være svært at prioritere objektivt blandt de fremsendte ønsker, vil Økonomi anbefale, at puljen ikke bruges på nuværende tidspunkt. 

Begrundelsen for anbefalingen er følgende:

 • Puljen er blandt andet afsat til dækning af uforudsete anlægsudgifter på Børne- og Familieudvalgets område. Blandt andet som vi nu har set med finansieringen af ekstraudgifter til Hemmet Børnehus. Bruges den resterende del af puljen på nuværende tidspunkt forsvinder denne mulighed. 
 • Størstedelen af de fremsatte ønsker, er udgifter, der må kunne forventes, at den enkelte aftaleenhed kan afholde over de afsatte driftsbudgetter. Blandt andet gennem opsparing og prioritering over et par år.

Hvis der fremadrettet skal være mulighed for, at aftaleenhederne kan fremsende ønsker til anlægspuljen, bør der laves retningslinjer for brugen af puljen. 

Effektvurdering

Effekten ved gennemførsel af de projekter, der søges midler til, er nærmere beskrevet i bilagene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om nogle af ansøgningerne skal støttes med midler fra anlægspuljen, og
 2. at Udvalget i givet fald oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, hvilke beløb, der skal finansieres af rådighedsbeløbet til udvalgets anlægspulje.

Børne- og Familieudvalget 15-06-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler, at anlægsprojektet "Etablering af legeplads - Sommerfuglen" imødekommes, og at der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. finansieret af anlægspuljen.

Udvalget præciserede endvidere, at puljen fremover skal anvendes til uforudsete anlægsudgifter, der ikke kan afvente.Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Opfyldelse af pasningsgarantien - forslag til handleplan

Sagsnr: 21-028535

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage stilling til strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser på baggrund af problemerne med at rekruttere dagplejere.

På anlægsbudgettet er der et rådighedsbeløb på 2,769 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 til etablering af vuggestuegrupper. Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, om de afsatte rådighedsbeløb kan anvendes til lokale løsninger der, hvor behovet for vuggestuepladser er størst - herunder til midlertidige løsninger i form af leje af pavilloner mv.

Børne- og Familieudvalgets beslutninger
Dagtilbud og Undervisning har igennem længere tid oplevet store udfordringer med at leve op til pasningsgarantien særligt for børn i alderen 0 - 3 år som følge af problemer med at rekruttere dagplejere.

På den baggrund godkendte Børne- og Familieudvalget på sit møde den 20. april 2022, at pasningsgarantien betragtes som opfyldt, hvis der kan anvises en plads i forældrenes skoledistrikt eller i et naboskoledistrikt - dog således at praksisændringen begrænses til max. 15 km. fra bopæl.

Børne- og Familieudvalget godkendte desuden,

 • at kapaciteten i daginstitutionerne over alt, hvor det er muligt og relevant, søges udvidet ved etablering af udegrupper, ændret anvendelse af eksisterende lokaler samt brug af lejede lokaler mv. i nærområdet med henblik på at skabe flere pladser til børn i alderen 0 - 2,10 år.
 • at mindre udgifter til husleje, indkøb af inventar og bygningsmæssige tilretninger finansieres af udvalgets driftsramme

Udvalget godkendte endvidere, at der arbejdes videre med øvrige tiltag, herunder busløsninger, pavilloner og stordagpleje.

Strategien vedrørende udbud af dagpleje- og vuggestuepladser
Indtil problemerne med at rekruttere dagplejere for alvor meldte sig, gik den politisk godkendte strategi for 0 - 3 års området ud på, at der i nogle landdistrikter alene skulle udbydes vuggestuepladser, i andre alene dagplejepladser, mens der i de større byområder både kunne udbydes vuggestue- og dagplejepladser. Strategien byggede på en forudsætning om, at der i et område skal være mindst 5 - 6 dagplejere i en gruppe, hvis gæstedagplejen skal kunne fungere.

I 2021 og 2022 er der siden oprettet midlertidige vuggestuegrupper i Hvide Sande, Borris og Vorgod-Barde - alle områder hvor der ifølge strategien udelukkende skulle udbydes dagplejepladser. Med Børne- og Familieudvalgets godkendelse af, at pasningsgarantien også kan betragtes om opfyldt, hvis der kan tilbydes en plads i et  nabodistrikt, er der desuden åbnet op for ansættelse af dagplejere i områder, hvor der ellers udelukkende skulle tilbydes vuggestuepladser. 

Administrationen anbefaler, at der af hensyn til forsyningssikkerheden fremover kan oprettes vuggestuegrupper og ansættes dagplejere - herunder som stordagpleje - i alle kommunens pasningsdistrikter. Vuggestuepladserne oprettes i de områder, hvor der vedvarende har været problemer med at rekruttere dagplejere, og så hurtigt det kan lade sig gøre og i den udstrækning, de økonomiske ressourcer tillader det. Hvis der er distrikter med få dagplejere, kan bæredygtigheden for gæstedagplejen sikres ved at danne dagplejergrupper på tværs af pasningsdistrikter eller ved at tilbyde gæstedagpleje i en vuggestueafdeling.

Forslag til handleplan
Problemerne med at rekruttere dagplejere er aktuelt størst i følgende områder:

 • Borris
 • Hvide Sande
 • Ringkøbing
 • Skjern
 • Spjald
 • Tarm
 • Vorgod-Barde

Administrationen er i gang med at undersøge, hvordan der hurtigst og med færrest omkostninger kan etableres vuggestuepladser i de pågældende områder.

Børne- og Familieudvalget har modtaget ansøgninger om etablering af vuggestueafdelinger fra forældrebestyrelserne i flere af områderne. Lokalt kan der vise sig at være forskellige muligheder for at oprette vuggestueafdelinger. Det kan ske som en egentlig tilbygning til en institution, udnyttelse af eventuel ledig bygningskapacitet, udflytning af eksempelvis en før-skolegruppe til lokaler på skolen, leje af pavillon, en bus eller andet.

Som følge af det aktuelle pres på bygge- og anlægssektoren kan egentlige tilbygninger kun etableres med betydelige omkostninger og i et forholdsvist langt tidsforløb. Administrationen anbefaler derfor, at man over alt, hvor det er muligt, udnytter eksisterende lokaler eller alternativt lejer pavilloner eller andet. På den måde vil de afsatte ressourcer vil kunne række til løsninger flere steder, og de vil kunne realiseres hurtigere.

Med Børne- og Familieudvalgets beslutninger fra mødet den 20. april har administrationen allerede fået mandat til at etablere løsninger, der hvor det kan ske ved etablering af udegrupper, ændret anvendelse af eksisterende lokaler mv. og ved finansiering over driften.

Administrationen anmoder nu om frigivelse af rådighedsbeløbene på 2,769 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023 med henblik på også at kunne afholde udgifter til ombygning af eksisterende lokaler, byggemodning og leje af pavilloner mv. Rækkefølgen i etableringen af løsninger i de forskellige områder vil tage udgangspunkt i en vurdering af, hvor meget det haster med at udvide antallet af pladser. Ved valg af konkrete løsninger vil der ud over økonomi og forventet etableringstid blive taget hensyn til de lokale vurderinger af, hvad der vil fungere bedst pædagogisk og driftsmæssigt. I tilfælde hvor der kan være flere løsninger og væsentlige modstridende hensyn, vil administrationen bede Børne- og Familieudvalget om at træffe beslutning.

Flere steder vil en pavillonløsning sandsynligvis være både hurtigst og billigst på kort sigt, hvis det ikke er muligt at anvende eksisterende lokaler. Ifølge bygningsreglementet kan anvendelse af pavilloner højst godkendes i en periode på 5 år. Det er meget svært at forudse behovet for pladser ud over en 5-årig periode, men hvis der herefter forsat er brug for pladserne, skal der med andre ord findes nye løsninger til den tid.

Presset på bygge- og anlægssektoren medfører, at der også må forudses højere priser og lange leveringstider på eksempelvis håndværkerydelser, pavilloner og byggesagsbehandling mv. Administrationen vil i samarbejde med Ejendomscentret arbejde på at finde løsninger, så hurtigt det kan lade sig gøre, men det må forventes, at der fortsat vil være udfordringer med at leve op til pasningsgarantien i de kommende måneder.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge dagtilbudslovens § 4 skal kommunalbestyrelsen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 5,769 mio. kr. til etablering af vuggestuegrupper finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet,
 2. at der ved disponeringen af ressourcerne tages udgangspunkt i, at der skal findes hurtige løsninger så mange steder som muligt
 3. at administrationen bemyndiges til at finde løsninger med udgangspunkt i behovet for pladser og de lokale ønsker og muligheder,
 4. at Børne- og Familieudvalget vil få forelagt sager til afgørelse, hvor der kan være væsentlig modstridende hensyn,
 5. at der kan ansættes dagplejere - herunder som stordagpleje - i alle pasningsdistrikter, hvis det kan bidrage til at opfylde pasningsgarantien,
 6. at der med henblik på at øge forsyningssikkerheden kan oprettes vuggestuegrupper i alle kommunens pasningsdistrikter.
Børne- og Familieudvalget 15-06-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt for så vidt angår punkt 1 og godkendte i øvrigt indstillingen. Udvalget besluttede endvidere, at der i oktober/november måned afholdes et temamøde med henblik på drøftelse af en mere langstrakt strategi på området. 

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling vedr. pkt. 1 godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende renoveringen af Tim Skole

Sagsnr: 18-021877

Sagsfremstilling

Arbejdet med om- og tilbygning af Tim Skole er siden opstarten af byggeriet løbet ind i store udfordringer i forhold til både tidsplan og økonomien for byggeriet. Der forventes medio 2022 en overskridelse af anlægsbudgettet på 10,08 mio. kr. Der skal tages politisk stilling til en tillægsbevilling til anlægsbevillingen og eventuelle besparelsesmuligheder.

Byggeriet forventes nu at kunne afsluttes omkring efterårsferien 2022, hvilket er en forsinkelse på godt 2 år i forhold den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen har både medført budgetoverskridelser og store udfordringer i forhold til afviklingen af undervisningen, eksamen mv. I et notat fra Ejendomscentret er der nærmere redegjort herfor. Der peges på adskillelige årsager til forsinkelsen og fordyrelsen. Det drejer sig primært om problemer med gulvene i alle klasselokalerne, nødvendigheden af at omlægge og renovere kloakken, rådgiverfejl og mangel på materialer - herunder problemer med levering af tagisolering efter en vandskade.

Det samlede anlægsbudget for til- og ombygningen af Tim Skole udgør 41,35 mio. kr. Anlægsregnskabet forventes nu at ende på et beløb på 51,43 mio. kr., hvis byggeriet gennemføres som planlagt uden besparelser.

På nuværende tidspunkt er byggeriet så fremskredet, at der er meget få muligheder for besparelser. Styregruppen for projektet peger dog på 2 muligheder: 

 1. Der er afsat 1,5 mio. kr. til anlæg af friarealer/legeplads, belægninger og beplantning. Af dette beløb vil det dog være nødvendigt at reservere 0,3 mio. kr. til udvendige belægning, men der kan findes en besparelse på 1,2 mio. kr.
 2. Renoveringen af SFO'en er planlagt som den sidste del af projektet og er endnu ikke igangsat. Undlader man at renovere SFO'en, forventer Ejendomscentret at der kan hentes en besparelse på 0,9 mio. kr. 

Forslaget om at spare på anlæg af friarealer skal ses på baggrund af, at skolen allerede i dag råder over gode udenoms arealer. På den anden side er det vurderingen, at det nuværende SFO-lokale er stærkt nedslidt.

Selv hvis disse besparelser gennemføres, vil der være en forventet overskridelse af anlægsbudgettet på 7,98 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget drøfter mulighederne for at anvise finansiering af merudgiften. I den forbindelse vil administrationen kunne give en oversigt over rådighedsbeløb på anlægsbudgettet, som der endnu ikke er disponeret over.

Det er Ejendomscentrets vurdering, at en væsentlig del af den forlængede byggetid og merudgifter som følge heraf plus merudgifter på grund af vandskaden og andre fordyrende forhold kan henføres til dispositioner fortaget af entreprenør og rådgiver. Ejendomscentret har henvendt sig til et advokatfirma vedrørende dette. Der er lagt op til forhandlinger med både entreprenør og rådgiver med henblik på at få disse til at betale en del af merudgifterne.

Repræsentanter fra administrationen deltager i behandlingen af punktet.

Siden behandlingen i Børne- og Familieudvalget den 15. juni 2022 har administrationen udarbejdet et notat, som uddyber sagen med opdaterede oplysninger. Notatet er vedlagt som bilag - Uddybning af sagen med opdaterede oplysninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at den oprindelige anlægsbevilling afgivet af Byrådet den 18. november 2018 udgjorde 29,606 mio. kr. Hertil godkendte Byrådet den 7. december 2021 en tillægsbevilling på 11,751 mio. kr., hvoraf de 5,313 mio. kr. var reelle merudgifter i forhold til det oprindelige projekt. Den resterende tillægsbevilling på 6,438 mio. kr. var afsat på diverse anlægspuljer under Ejendomscentret til finansiering af byggeriet ved Tim Skole.

Den nuværende samlede anlægsbevilling lyder på 41,357 mio. kr. 

Oversigt over rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2022, der endnu ikke er disponeret over:

 • 21,714 mio. kr. afsat til Ungdomsskolen - nye lokaler
 • 3,269 mio. kr. afsat til Skjernåskolen
 • 5,0 mio. kr. afsat til udvidelse af Ådum Børneunivers
 • 2,0 mio. kr. afsat til Holmsland Børnehus

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om

 1. hvorvidt der skal gennemføres besparelser på anlæg af friarealer/legeplads mv. og/eller den planlagte renovering af SFOén, og
 2. hvorledes den samlede forventede overskridelse af anlægsbudgettet efter eventuelle besparelser skal finansieres.
Børne- og Familieudvalget 15-06-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler, at det fulde projekt gennemføres, og at finansieringen af den forventede overskridelse sker ved kassetræk, da der er tale om en ekstraordinær situation, og da udvalget ikke kan pege på finansiering i den størrelsesorden inden for eget område.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt med den tilføjelse, at øvrige merudgifter på ca. 1 mio. kr. til advokat mv. finansieres midlertidigt af posten "anlæg af friarealer/legeplads/belægning og beplantning". Når der forventeligt modtages erstatning tilbageføres pengene efterfølgende til kontoen.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14: Udpegning af repræsentant til LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 22-015152

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en repræsentant til bestyrelsen for den nye LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, som afholder stiftende generalforsamling 17. august og forventeligt begynder uddeling af tilskudsmidler fra 2023.

Jens Erik Damgaard blev ved det konstituerende byrådsmøde i december 2021 udpeget som kommunal repræsentant i den nuværende LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, som dog ophører ved årets udgang. Ifølge vedtægterne skal byrådet udpege en repræsentant til bestyrelsen.

Ophøret af den nuværende lokale aktionsgruppe (LAG) og etableringen af en ny med samme navn sker, fordi de lokale aktionsgrupper følger EU's budgetperioder. Der skal formelt oprettes en ny lokal aktionsgruppe for den nye budgetperiode.

En lokal aktionsgruppe er en forening bestående af et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til udvikling af lokalsamfundet og landdistrikterne. Det sker i praksis ved, at bestyrelsen prioriterer og indstiller projektansøgninger til tilskud hos Bolig- og Planstyrelsen. Den lokale aktionsgruppe kan støtte både erhvervsprojekter og mere almene projekter.

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern vil fra 2023 råde over ca. 3 mio. kr. årligt til støtte af projekter.

Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.

Det noteres, at det udpegede medlem ikke nødvendigvis skal være medlem af byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om oprettelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter og fiskeriområder i perioden 2023-2027

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

BilagBeslutning

Jens Erik Damgaard blev valgt.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Ændring af kriterier Landsbyfornyelsespuljen

Sagsnr: 22-013488

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2010 modtaget tilskud fra den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse. 

I forbindelse med udmøntningen af midlerne fra landsbyfornyelsespuljen har Økonomiudvalget i sit møde den 9. marts 2010 vedtaget strategiplan for brug af midlerne.

Pengene kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til:

 • nedrivning og istandsættelse af boliger, der opfylder kriterierne herfor
 • nedrivning af udtjente erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er ophørt,
 • istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse,
 • opkøb af nedslidte ejendomme
 • fjernelse af skrot og affald
 • indretning af byrum i forbindelse med nedrivning
 • kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger
 • områdefornyelse
 • bygningsfornyelse af private udlejningsboliger
 • genhusning
 • i visse tilfælde bygningsfornyelse af erhvervsbygninger, når erhvervsbygningen ligger i en bygning, der inddrages i kommunalbestyrelsens beslutning om bygningsfornyelse.

På baggrund af den vedtagne strategiplan fra 2010 har pengene primært været brugt til nedrivning af faldefærdige huse og erhvervsbygninger i landsbyer og det åbne land. Herudover benyttes en del af midlerne til bygningsforbedringer af bevaringsværdige huse og kondemnering af sundhedsfarlige bygninger, samt opkøb af nedslidte boliger med henblik på nedrivning.

Ringkøbing-Skjern Kommune har prioriteret sundhedsfarlige, beboede ejendomme højst. Herudover er ejendommene prioriteret således, at de mest synlige ejendomme, som opfylder kriterierne for støtte efter byfornyelsesloven prioriteres højst.

Det betyder, at ejendomme og erhvervsbygninger, der ligger i bysamfund eller ved offentlig vej, og ejendomme der kan nedrives eller forbedres som led i en igangværende områdeforskønnelse bliver prioriteret højt, ligesom forfaldne bygninger langt fra alfarvej, der ikke generer omgivelserne synderligt, og hvor en nedrivning i overvejende grad kun gavner ejeren selv, kommer i betragtning i anden række.

Kommunen har gennem de senere år afvist en del ansøgninger om støtte til nedrivning af faldefærdige ejendomme, der har ligget langt fra alfarvej, da administrationen har vurderet, at ejendommene ikke var til gene for andre end ejeren selv og evt. et par naboer, og administrationen har prioriteret ejendomme tættere på offentlig vej.

Det har de seneste to-tre år tyndet ud i ansøgninger om støtte til nedrivning af ejendomme, der ligger i bysamfund eller ved en offentlig vej.

Det er derfor administrationens vurdering, at kommunen skal være mere åbne for at give støtte til nedrivning af ejendomme, der ligger længere fra offentlig vej, således at der i videre omfang vil blive ydet støtte til nedrivning af ejendomme, der opfylder kriterierne i byfornyelsesloven, uagtet at ejendommene ikke ligger i umiddelbar nærhed af offentlig vej. Disse ejendomme bør prioriteres, såfremt nedrivning kan medføre en positiv visuel effekt på omgivelserne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021 om landsbyfornyelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ændring af kriterierne for, hvornår der ydes støtte efter landsbyfornyelsespuljen, vil have en positiv visuel effekt på omgivelserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at kriterierne for anvendelsen af puljen ændres, således at ejendomme, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af offentlig vej, også prioriteres, såfremt en nedrivning kan medføre en positiv visuel effekt på omgivelserne.

Økonomiudvalget 09-08-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen, Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16: Vision og udviklingsstrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 22-002925

Sagsfremstilling

Den nye vision og udviklingsstrategi foreligger nu til godkendelse i byrådet.

Den politiske vision sætter den overordnede retning for kommunens udvikling i byrådsperioden, og den giver svaret på, hvad det er for en kommune, byrådet ønsker at udvikle.

Byrådet har i januar og februar gennem interviews og på et seminar givet overordnede signaler til indholdet i en ny vision. Efterfølgende har en politisk arbejdsgruppe, som byrådets medlemmer har budt ind på, i samarbejde med direktionen udarbejdet vision og udviklingsstrategi. Byrådet har efter byrådsmøderne i løbet af foråret drøftet visionen og indholdet i udviklingsstrategien. 

Visionen danner grundlaget for Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Vision og udviklingsstrategi er udarbejdet parallelt. Formålet med udviklingsstrategien er at konkretisere og udfolde de enkelte sætninger i visionen, og den danner samtidig grundlag for udarbejdelsen af politikkerne. Derfor har det været vigtigt at få udviklingsstrategien færdiggjort hurtigt. Udviklingsstrategien bliver efterfølgende koblet sammen med Planstrategien, som er under udarbejdelse og som forventes godkendt i byrådet i december 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller efter anbefaling fra den politiske arbejdsgruppe, at vision og udviklingsstrategi godkendes.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

17: Tillægsdagsorden: Evaluering af WestWind Challenge Beta Event 2022

Sagsnr: 22-016050

Sagsfremstilling

Erhvervs- Klima og Arbejdskraftudvalget skal nu drøfte og indstille til byrådet, om kommunen skal frigive de afsatte 1.000.000 kr. som bidrag til at afholde et WestWind Challenge event i sommeren 2023.

Lørdag den 28. maj 2022 blev WestWind Challenge afholdt for første gang, og eventet er nu blevet evalueret. Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget bliver nu præsenteret for evalueringen af eventet i 2022.

Evalueringen dækker over 1) partnere og gæsters oplevelse af eventet inklusive medieomtale af eventet samt 2) WestWind Challenge’ regnskab for perioden juni 2021 til juni 2022 og bestyrelsens forventninger til budget 2022-2023.


Visionen for WestWind Challenge i 2024

WestWind Challenge stiler efter at blive en international event i 2024 med tre elementer, der tilsammen sikrer, at hele værdikæden inden for fossilfri transport samles:

 • Symposium (ej afprøvet)
 • Race Challenge (indgik i Beta Event 2022)
 • Folkefestival (indgik i Beta Event 2022) 

Symposiet er stedet, hvor virksomheder, vidensinstitutioner, offentlige myndigheder og branchemedierne deler den nyeste forskning og best-practice cases inden for fossilfri transport. Det er her, hvor eksperter, forskere, udviklere samt politikere og embedsmænd netværker, skaber nye relationer og partnerskaber. Symposiet vil finde sted på Naturkraft.

Race Challenge er en konkurrence for el-biler og el-varebiler. Det er en folkelig begivenhed, der skal være både lærende og underholdende. Formålet med konkurrencen er at klæde borgere og virksomheder på i forhold til valg af elbil og elvarebil. Der er tale om et ganske unikt format, der ikke ses andre steder i verden. Vi vil teste elbilernes performance inden for rækkevidde, ladetid, fart, acceleration og træk. Deltagerne vil være kendisser, virksomheder og borgere.

Folkefestivallen er sammen med Race Challenge den folkelige forankring af projektet. Festivalen er stedet, hvor man som forbruger ved selvsyn og på egen hånd kan høre om, se, mærke og prøve, hvad nutiden og morgendagen bringer på transportområdet. Hvad det betyder for vores hverdag, vaner og adfærd. Et eksperimentarium for morgendagens grønne transport.

Evalueringen af WestWind Challenge Beta Event 2022

WestWind Challenge Beta Event 2022 blev afholdt lørdag den 28. maj 2022 på Eventpladsen Engkær i Ringkøbing. Til dette års event blev to ud af de tre elementer i WestWind Challenge afprøvet;

 • Race Challenge, hvor 25 biler og 50 kørere testede batteriteknologi, infrastruktur og køreadfærd i et udholdenhedsløb af seks timers varighed
 • Folkefestivalen, hvor WestWind Challenge estimerer, at cirka 900 personer gæstede eventet, hvoraf knap 200 var betalende gæster og resten deltog med partnerbilletter.

Det fulde program for dagen kan ses her.

Evalueringen, som er udarbejdet af Viden & Strategi, viser følgende:

Gæster

 • Størstedelen af gæsterne deltog for at støtte op om et lokalt arrangementer (62 procent), men de kom også for at lære mere om elbiler (47 procent) og for at blive underholdt (43 procent).
 • 27 procent af gæsterne havde en elbil
 • 2 ud af 3 gæster har hørt om WestWind Challenge gennem sociale medier
 • Gæsterne synes, at der var en passende balance mellem underholdning og læring
 • 8 ud af 10 gæster vil anbefale WestWind Challenge til andre

Partnere

 • Størstedelen af virksomhederne deltog for at bakke op om et lokalt tiltag (92 procent) og/eller for at bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren (62 procent).
 • 12 ud af 12 interviewede partnere er positive over for at støtte et fremtidigt WestWind Challenge-event, såfremt eventet videreudvikles (se konkrete punkter på side 25 i evalueringen)

Medieomtale

 • Danske medier har omtalt ”WestWind Challenge” 69 gange fra marts til juni 2022. Omtalen af WestWind Challenge er centreret omkring tidspunktet for selve eventet og er primært lokal og kommer fra webkilder. Før eventet er omtalen neutral med oplysende karakter, og efter eventet er omtalen positiv. Der har ikke været negativ omtale af eventet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen arbejde med projekter som WestWind Challenge, når der en lovlig kommunal interesse i projektet.

Den kommunale interesse begrundes i formålet om at skabe forventet positiv effekt på branding, erhvervsudvikling og tiltrækning af arbejdskraft til Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Økonomi

Byrådet godkendte i marts 2021 oplægget til WestWind Challenge. Oplægget består af en 3-årig realiseringsplan for WestWind Challenge (se bilag 4), som starter med WestWind Challenge Beta Event i maj 2022, hvorefter projektet udvikles og skaleres i de to efterfølgende år, så WestWind Challenge i 2024 er vokset til en international event.

Byrådet bevilgede den 16. marts 2021 1.000.000 kroner til at gennemføre WestWind Challenge i 2022.

Til budgetkonferencen i 2021 blev der efter Erhvervs- og Vækstudvalgets anmodning afsat 1.000.000 kr. i 2022, som udgør kommunens andel af finansieringen af Westwind Challenge i 2023.

Efter evalueringen af eventet i 2022 er der lagt op til et stop/go for projektet, hvorefter byrådet beslutter, hvorvidt midlerne til et WestWind Challenge i 2023 frigives eller ej.

WestWind Challenge Beta Event 2022

Økonomien i WestWind Challenge 2022 er todelt og dækker over selve eventet den 28. maj og sekretariatet.

Regnskab for WestWind Challenge fra 1. juni 2021 til 31. maj 2022. Angivet i 1.000 kr.

 

Udgifter

Indtægter

Resultat

1) Sekretariat

1.500

1.500

0

2) Beta Event 2022 

1.998

1.952

-47

Samlet

3.498

3.452

-47

 Ad 1) Sekretariatet

Udgifterne til drift af WestWind Challenge sekretariatet fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022 er på 1.500.000 kroner, hvoraf lønnen til CEO’en for WestWind Challenge beløber sig til cirka 800.000 kroner. Dertil kommer administration, husleje, rejseudgifter og markedsføring

 Indtægterne til WestWind Challenge sekretariatet kommer fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som har bidraget med 1.000.000 kroner og fra Vestas, som har bidraget med 500.000 kroner samt stillet medarbejderressourcer til rådighed til at realisere eventet.

Ad 2) Beta Event 2022

Udgifterne til eventet på 1.998.000 kroner dækker over udgifter til selve festivalpladsen samt Race Challenge, hvor 25 elbiler og 50 deltagere deltog i et udholdenhedsløb.

Indtægterne til eventet på 1.952.000 kroner består af 1.930.000 kroner fra partnerskaber og 22.000 kr. fra billet- og pladssalg. Eventet giver således et mindre underskud på 47.000 kroner.

Ud af den samlede udgift til WestWind Challenge 2022 på 3.498.000 kroner har Ringkøbing-Skjern Kommune bidraget med i alt 1.650.000 kroner. Udover den direkte støtte til WestWind Challenge på 1.000.000 kroner har kommunen bidraget med 650.000 kroner gennem Ringkøbing Handelsforening.

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget godkendte i februar 2021 at konvertere 650.000 kroner fra 1700-tals festivalen til WestWind Challenge efter ønske fra Ringkøbing Handelsforening.


WestWind Challenge 2023?

For at kunne udvikle WestWind Challenge efter planen med henblik på at blive en internationalt event i 2024 vurderer bestyrelsen i WestWind Challenge, at en eventuel 2023-udgave vil indebære alle tre elementer; Race Challenge, en folkefestival og et symposium. Læs mere om bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning her.

Bestyrelsen i WestWind Challenge vurderer, at der til en 2023-udgave er behov for et budget på 3.000.000 kroner til sekretariatet og på 4.000.000 kroner til selve eventet. Det svarer til en fordobling fra 2022-eventet.

Budgettet for WestWind Challenge sekretariatet for den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023 er vedlagt som bilag 3. 

Bestyrelsen i WestWind Challenge begrunder budgettet med, 1) at symposiet bliver tilføjet i 2023-udgaven, 2) at der vil være flere fysiske gæster på dagen og 3) at der arbejdes med en digital dimension i eventet.

CEO'en for WestWind Challenge har følgende kommentar til budgettet i 2023:

"Der er ikke lavet decideret mål for eventen i 2023. Det forventes dog, at vi præsenterer en full-blown WWC indeholdende et symposium. Dette er bl.a. en af grundene til, at budgettet fordobles. Det forventes ligeledes, at vi både tiltrækker flere mennesker rent fysisk på dagen, men også arbejder med en digital dimension, der gør os relevante virtuelt under afvikling. Men disse konkrete mål vil blive udrullet når vi har en basisøkonomi på 3 mio. kr. på plads. Denne skal nemlig sikre, at der kan opbygges organisation med 3 fastansatte frem mod afvikling i maj/juni 2023."

Bestyrelsen i WestWind Challenge har besluttet, at CEO’en i WestWind Challenge frem til den 1. oktober 2022 har til opgave at skaffe den nødvendige finansiering på de 3.000.000 kroner til sekretariatet til at afholde et 2023-event.

Effektvurdering

WestWind Challenge kan understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes politiske visioner og målsætninger – på tværs af erhvervspolitikken, energipolitikken, turismepolitikken, profilerings- og bosætningspolitikken og videnpolitikken. Projektet kan således understøtte den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune og kan brande kommunen som en grøn erhvervs- og turistkommune. WestWind Challenge er desuden blevet fremhævet i forbindelse med forhåndsgodkendelsen af kommunens DK2020 handlingsplan.

WestWind Challenge kan samle virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt studerende fra ind- og udland og kan dermed bidrage til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og tiltrække nye grønne virksomheder.

Endelig kan projektet fremvise Ringkøbing-Skjern Kommune som et attraktivt sted at bo og arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 

 • Drøfter og indstiller til byrådet, hvorvidt beløbet på 1.000.000 kroner, som er afsat i budget 2022 til WestWind Challenge, skal frigives til et event i 2023 på baggrund af evalueringen af WestWind Challenge Beta Event 2022.
 • tidligst frigiver de kommunale midler i oktober, såfremt at byrådet beslutter at frigive beløbet - og at beløbet kun frigives, hvis bestyrelsen i WestWind Challenge beslutter, at der er grundlag for at gennemføre et event i 2023.


Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 08-08-2022
Udvalget anbefaler til Byrådet, at beløbet på 1.000.000 mio. kr., som er afsat i budget 2022 til WestWind Challenge, frigives til et event i 2023 på baggrund af evalueringen af WestWind Challenge Beta Event 2022. Beløbet frigives tidligst til oktober og frigives kun, hvis bestyrelsen i WestWind Challenge beslutter, at der er grundlag for at gennemføre et event i 2023 gennem tilvejebringelse af den nødvendige eksterne finansiering.

BilagBeslutning

Et flertal i byrådet godkendte Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalgets anbefaling. SF, Nye Borgerlige, Hans-Christian Blichfeldt og Jørgen Byskov stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

18LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-013662

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

19LUKKET PUNKT: Ungdomsskolens lokaler

Sagsnr: 20-000625

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

20LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-027795

Beslutning

Sagen taget af dagsordenen efter ønske fra ansøger.

Kopier link til punktet  -   Print

21LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

22: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing