Sundhed og sygdom

Kommunen arbejder aktivt for din sundhed og laver forebyggende arbejde. Nederst på siden har vi samlet en vifte af emner inden for sundhed og sygdom. Ved at klikke på et specifikt emne i listen, får du adgang til den relevante information.

Kommunens sundhedspolitisk vision er at være en kommune med sunde og livsglade borgere, der er fælles om ansvaret for egen og andres sundhed. 

Sundhedsfremme og forebyggelse griber ind i alle aldre og områder i tilværelsen, hvorfor dette arbejde vægtes højt i kommunen. 

I den blå boks herunder finder du selvbetjeningsløsninger, der relaterer sig til emnet.

De specifikke emner vælger du ved at klikke på teksten i det gråt felt nederst på siden.

En aflastningsplads kan være aktuel, hvis du som borger ikke er rask nok til at klare dig selv derhjemme, men heller ikke har brug for behandling på et sygehus. En aflastningsplads er altid en midlertidig plads på et plejehjem.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i alt 25 komplekse/akutte aflastningspladser. Henholdsvis 13 på Egvad Plejehjem i Tarm og 12 på Fjordparken Ældrecenter i Ringkøbing. Desuden er der enkelte aflastningspladser på nogle af kommunens øvrige plejehjem, som fortrinsvis bruges til kortere planlagte ophold.

Visitationen bevilliger ophold på aflastningspladserne ud fra en vurdering af den enkelte ansøgers behov. 

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et andet EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser i.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort og udsteder kortet. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk:

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskort. Har du spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort, kan du finde svar på borger.dk/EU-sygesikringskort.

Her kan du:

  • søge om at få det blå EU-sygesikringskort.
  • få svar på de oftest stillede spørgsmål om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Du skal have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller sygehuset for at få hjemmesygepleje.

Din læge kan informere yderligere om dine muligheder for hjemmesygepleje.

Du har mulighed for at få hjælp af hjemmeplejen, hvis du har behov for:

  • praktisk hjælp som fx rengøring
  • personlig hjælp og pleje som fx hjælp til hygiejne og bad eller til at komme op af og i sengen
  • madservice

Kommunen kan tilbyde hjemmehjælp, hvis du:

  • har en funktionsnedsættelse og har behov for pleje, men ikke har behov for at blive indlagt
  • har behov for fortsat pleje, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.
  • Kommunen har mulighed for at opkræve betaling, hvis du kun får hjemmehjælp i en midlertidig periode.

Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp. Du kan læse mere om hjemmehjælp på borger.dk

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Du skal søge hos kommunen.

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, eller du kan få flere oplysninger på posthuset eller hos kommunen.

Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation behovet for post til døren på anden måde.

Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 14 41
E:    sundhed.omsorg[mail]rksk.dk
Sundhedscenter Vest
Sundhedscenter Vest
Kirkegade 3
6880 Tarm

T:    99 74 10 34
E:    sundhedscenter.vest[mail]rksk.dk