Politikker og strategier

Kommunalbestyrelsens politikker og strategier er et overordnet styringsredskab, der skal sikre, at administrationens arbejde og kommunens serviceydelser sker i overensstemmelse med de politiske ønsker.

På denne side finder du oplysninger om de forskellige politikker, som kommunens fagområder arbejder ud fra.

Gå til siden med kommunens strategier 

Politikker:

Arbejdsmiljøpolitikken er gældende for alle arbejdspladser i kommunen og for alle aktiviteter, der udføres for eller af kommunen.

Læs Arbejdsmiljøpolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune her.
 

Byrådet har vedtaget kommunens beskæftigelsespolitik.

Vision
Vores mission er, at bidrage til et sammenhængende arbejdsmarked. Vi skal motivere borgerne og lette deres vej til selvforsørgelse.
Vi skal have et tæt samarbejde med virksomhederne og sørge for, at de får kvalificeret arbejdskraft.
Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar. Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse. 

Se kommunens Beskæftigelsespolitik

Kontakt

Fagchef Kim Ulv Christensen
Telefon 99 74 10 59
Mail kim.christensen[mail]rksk.dk 

 

Byrådet har vedtaget kommunens bypolitik 

Se kommunens Bypolitik

Kontakt

Land, By og Kultur Telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk
Fagchef Lone Rossen
Mail lone.rossen[mail]rksk.dk

Byrådet har vedtaget kommunens Børne- og familiepolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Alle børn og unge trives, udvikler sig og bliver så dygtige de kan. 

Den politiske målsætning er delt i otte indsatsområder:

 • Fælles børne- og ungesyn
 • Faglighed
 • Overgange og helhed
 • Aktive medborgere
 • Fællesskaber og trivsel
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Innovation
 • Naturen tænkes ind i kerneopgaven

Børne- og familiepolitikken 2015-2018 findes i to versioner:

 1. Børne- og familiepolitikken 2015-2018. Dette er den officielle version, som er godkendt i Byrådet den 17. marts 2015, og som har samme opsætning som Byrådets øvrige politikker.
 2. ​​Børne- og familiepolitikken 2015-2018, udvidet version. Dette er Børne- og Familieudvalgets version. Den indeholder de samme politiske målsætninger, men beskrivelsen målsætningerne og baggrunden herfor er udvidet i forhold til den officielle version.

Kontakt

Børn og Familie 
Tlf: 99 74 12 34
E-mail: born.familie[mail]rksk.dk

Dagtilbud og Undervisning - Telefon 99 74 13 31 - Mail dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk
Fagchef Flemming Nielsen
Telefon 99 74 12 78 - Mail flemming.nielsen[mail]rksk.dk

 

 

 

Byrådet har vedtaget Energi2020 politik

Vision:
Ringkøbing-Skjern Kommune er 100% selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.

Målsætninger:

 • I 2020 udnytter vi lokale vedvarende energiressourcer i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • I 2020 har vi en effektiv energi- og varmeforsyning basseret på vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • I 2020 har vi reduceret og effektiviseret energiforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Sammen skaber vi erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder.

Projekt Energi2020 har sin egen hjemmeside

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

Byrådet har vedtaget kommunens erhvervspolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Vision:
Ringkøbing-Skjern Kommune vil samarbejde med det lokale erhvervsliv om at fremme en erhvervsudvikling, som sikrer et økonomisk bæredygtigt grundlag for det gode liv.

Politikken udfolder visionen i en række politiske målsætninger som samler sig i to temaer:

 • Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører udvikle og drive erhvervsfremme, som styrker vækst i det lokale erhvervsliv
 • Kommunen vil i samarbejde med erhvervslivets aktører arbejde for at sikre attraktive rammevilkår for vækst i det lokale erhvervsliv

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget kommunens Fritidslivspolitik 

Politikkens vision:
Det aktive kultur- og fritidsliv styrker sammenhængskraften og fælles identitet i vores kommune.

Se kommunens Fritidslivspolitik

Kontakt

Land, By og Kultur Telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk
Fagchef Lone Rossen
Mail lone.rossen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget Fødevarepolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
I år 2018 har Ringkøbing-Skjern Kommune opnået at fremme fødevareerhvervet på alle trin i værdikæden - herunder understøttet et bred lokalt, regionalt og nationalt kendskab til vestjyske fødevarer - "Vi vil være Danmarks bedste spisekammer".

Målsætninger

 • Vi vil udbrede den gode fortælling om vores fødevarer - lokalt, regionalt og nationalt
 • Vi vil styrke oplevelsesøkonomien ved at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommune som en kulinarisk destination
 • Vi vil arbejde med aktiviteter inden for den samlede værdikæde for fødevarer
 • Vi vil gøre det lettere at koordinere aktiviteter på fødevareområdet
 • Kommunen vil tage større ansvar som kunde og forbruger ved at øge de offentlige køkkeners brug af lokale og økologiske fødevarer
 • Vi understøtter koblingen mellem viden og praksis ved at indgå partnerskaber med vidensinstitutionerne

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

 

Byrådet har vedtaget kommunens handicap- og psykiatripolitik 

Se kommunens Handicap- og psykiatripolitik

Byrådet har vedtaget handicappolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Handicappolitikkens vision: Et godt liv med handicap.

Målsætninger:

 • Mennesker med handicap skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så de kan bidrage med deres fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet.
 • Mennesker med handicap skal indgå ligeværdigt og fordomsfrit i samfundets mange fællesskaber.
 • Mennesker med handicap skal opleve en offentlig indsats, som er sammenhængende og af høj kvalitet.

Se kommunens Handicappolitik

Handicappolitik hører under Handicap og Psykiatri.

Ringkøbing-Skjern Kommune behandler informationer af stor betydning for borgere og virksomheder.

Derfor er det af afgørende betydning, at borgere og virksomheder har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes.

Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes informationssikkerhed er at sikre, at data er tilgængelige, korrekte og ikke kommer til uvedkommende personers kendskab. 

Se den samlede Informationssikkerhedspolitik

Den IT-sikkerhedsansvarlige er stabschef Carsten Spang.

IT-Sikkerhedsgruppen består af kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, stabschef Carsten Spang og jurist Erna Pilgaard.

Indkøb i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det overordnede formål med Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøbspolitik er gennem en fælles koordinering af de enkelte fag- og stabsområder, at skabe de optimale rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser, og derved opnå de mest fordelagtige betingelser for Ringkøbing-Skjern Kommune som helhed.

Det overordnede formål er også at sørge for overholdelse af udbudsreglerne, både med hensyn til EU-udbudsdirektiver og de nationale regler.

Indkøbspolitikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb i hele organisationen og medvirke til, at kommunen ved indgåelse af aftaler optræder som én kunde over for leverandørerne

Indkøbspolitikken gælder for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlæg og for alle kommunens fag- og stabsområder og omfatter, udover kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til de gældende driftsoverenskomster.

Ringkøbing-Skjern Kommune benytter systemer til eHandel (Opus Indkøb) og prioriterer samhandel med leverandører, der kan indgå i elektronisk handel.

Her kan du se hele indkøbspolitikken.
Vejledning til indkøbspolitikken varer og tjenesteydelser.
Vejledning til indkøbspolitikken bygge- og anlægsopgaver.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget kommunens Integrationspolitik.

Vision: 
Sammen med borgerne skabes rammer for god integration, hvor alle uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår som aktive medborgere med de samme rettigheder og forpligtelser og muligheder for at bidrage og deltage i samfundslivet. 

Se kommunens Integrationspolitik 

Kontakt

Fagchef Kim Ulv Christensen
Telefon 99 74 10 59
Mail kim.christensen[mail]rksk.dk 

Byrådet har vedtaget Landdistriktspolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Vi skaber rum og rammer for at udvikle landdistrikternes potentialer og gode betingelser for bosætning, iværksætteri, erhvervsudvikling og turisme. Vi skaber sammenhængskraft mellem land og by og gode betingelser for et godt og sundt liv i balance.
Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder som landets største landdistriktskommune hele tiden for at bedre rammebetingelser for landdistrikterne.

Mål for politikken:
Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter
Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landdistrikter
Vækst i antal virksomheder i kommunens landdistrikter
Stigning i borgernes velfærd

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget Mobilitetspolitikken.

Vision:
Vi vil forbedre kommunes velfærd ved udvikling og vedligeholdelse af et net af transportmuligheder, som giver borgere, pendler og besøgende flere valgmuligheder, når de bevæger sig rundt i by og land.

Målsætninger og mål

 • Vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen så vejnettet lever op til behovet for både personbiltransport og erhvervstransport.
 • Vi investerer i udvikling og vedligeholdelse af trafikale tilbud til cyklister, gående og handicappede.
 • Den kollektive trafik skal løbende tilpasses behovet, og bidrage til at ”forkorte” afstandene i kommunen.

Kontakt

Land, By og Kultur Telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk
Fagchef Lone Rossen
Mail lone.rossen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget Natur og ressourcepolitikken.

Se kommunens Natur- og ressourcepolitik

Kontakt

Land, By og Kultur Telefon 99 74 15 15 - Mail land.by.kultur[mail]rksk.dk
Fagchef Lone Rossen
Mail lone.rossen[mail]rksk.dk

Byrådet har vedtaget kommunens politik for det gode liv, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i fællesskab danne rammen for det gode liv. 

Den politiske målsætning er delt i tre indsatsområder:

 • Borgernes ressourcer er et aktiv
 • Meningsfulde relationer dyrkes som ressourcer
 • Naturen er en aktiv ressource i kerneopgaverne

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

 

 

 

Byrådet har vedtaget Profilerings- og bosætningspolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Kommunen vil - i samarbejde med øvrige ambassadører for vores område - bidrage til at skabe positiv udvikling gennem:

 • Øget kendskab til bosætnings-, turisme- og erhvervsmulighederne i vores område
 • Understøttelse af øget tilflytning
 • Understøttelse af øget fastholdelse af eksisterende borgere

Målsætninger

 • Nettotilflytning
 • Øget kendskab til kommunen
 • Øget antal "kerne"borgere
 • Øget antal potentielle nye borgere
 • Et stigende antal arbejdspladser
 • Bidrag til indfrielse af turismepolitikkens mål

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget kommunens sundhedspolitik 

Vision
Ringkøbing-Skjern Kommune er et trygt og sundt sted at leve med aktive borgere, der i fællesskab tager ansvar for egen og andres sundhed. For den enkelte borger handler sundhed om at finde og holde balancen i hverdagen, og for kommunen er opgaven at hjælpe borgere med at komme fra en følelse af underskud til en følelse af overskud i hverdagen.

Målsætninger

 • Mental sundhed – med særligt fokus på øget robusthed og bekæmpelse af ensomhed 
 • Bevægelse og fysisk aktivitet i hverdagen

Sundhedspolitikken hører under Sundhedscenter Vest, der er en del af området Sundhed og Omsorg.

Kontakt
Sundhed og Omsorg
Telefon: 99 74 14 41
Mail: sundhed.omsorg[mail]rksk.dk
Fagchef John Christensen
Telefon 99 74 10 46
Mail: john.christensen[mail]rksk.dk

Byrådet har vedtaget kommunens Turismepolitik der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Vi er nordeuropæernes foretrukne helårs kystferiedestination, fordi vi står sammen om at udvikle vores historie, natur og kultur.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget kommunens Vækst- og Udviklingspolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
Kommunen vil - i samarbejde med borgere og virksomheder – bidrage til at skabe positiv befolkningsudvikling, nye jobs og øget værditilvækst i området.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget Videnpolitik, der gælder for perioden 2015 til 2018.

Politikkens vision:
I 2018 har den videnorienterede indsats bidraget til at øge væksten primært i kommunens fire styrkepositioner og sekundært i de øvrige erhverv.

Målsætninger:

 • Vi understøtter udvikling af borgernes generelle kompetencer
 • Vi målretter kompetenceudviklingen, så væksten i vores fire styrkepositioner understøttes bedst muligt
 • Vi arbejder for adgang til - og anvendelse af - viden og kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.
 • Vi understøtter videnudveksling blandt virksomheder, organisationer og netværk.

Kontakt

Viden & Strategi Telefon 99 74 19 89 - Mail viden.strategi[mail]rksk.dk​
Stabschef Thomas Andersen
Telefon 99 74 16 57 - Mail thomas.andersen[mail]rksk.dk

 

Byrådet har vedtaget kommunens værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken er udarbejdet med afsæt i allerede eksisterende politikker, strategier og visioner på ældreområdet, herunder Ældrepolitikken, Sundhedspolitikken, Handicappolitikken og kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg. Som overliggende ramme danner byrådets vision, Naturens Rige, grundlag for Værdighedspolitikkens værdier og prioriteringer.  

Værdighedspolitikken er centreret omkring 5 kerneområder: 
1. Livskvalitet 
2. Selvbestemmelse 
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
4. Mad og ernæring 
5. En værdig død 

Hvert af kerneområderne er selvstændigt beskrevet i politikken. Politikken er langt fra udtømmende for arbejdet med ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune, men skal nærmere ses som et udsnit af de mange indsatsområder, der arbejdes med i kommunen. Værdighedspolitikken spiller derfor tæt sammen med allerede eksisterende politikker. 
De gennemgående værdier i Værdighedspolitikken er tid, rammer, nærvær og faglighed

Til udmøntning af Værdighedspolitikken har Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget 11.328.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. I følgende redegørelse kan du læse om de enkelte udmøntningsindsater – Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017

Kontakt
Sundhed og Omsorg
Telefon: 99 74 14 41
Mail: sundhed.omsorg[mail]rksk.dk
Fagchef John Christensen
Telefon 99 74 10 46
Mail: john.christensen[mail]rksk.dk

Byrådet har vedtaget kommunens Ældrepolitik

Vision:;
Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager sammen med borgerne til at skabe rammerne for et godt ældreliv, hvor den enkelte har mulighed for at tage ansvar for eget liv, forblive selvhjulpen længst muligt og indgå i sociale fællesskaber. Vi yder kvalificeret hjælp til dem, der har brug for det.

Se kommunens Ældrepolitik

Ældrepolitikken hører under Sundhed og Omsorg

Kontakt
Sundhed og Omsorg
Telefon: 99 74 14 41
Mail: sundhed.omsorg[mail]rksk.dk
Fagchef John Christensen
Telefon 99 74 10 46
Mail: john.christensen[mail]rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger til rette afdeling under emnet eller på siden Kontakt os

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

E:    post[mail]rksk.dk