Referat: 13. september 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Kristian Andersen
 • Irvin Christensen
 • Carsten Bjerg
 • Jørgen Byskov
 • Henrik Andersen
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Linda Nielsen
 • Søren Elbæk
 • Lise Juhl Hansen
 • Erik Viborg
 • Jesper Lærke
 • Jens Jensen
 • Lennart Qvist
 • Rita Byskov
 • Dan K. Jørgensen
 • Henrik Hammelsvang
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Hans Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Irene Lund Pedersen
 • Marie Kamp From

Fraværende

 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2023 - 2026

Sagsnr: 21-024260

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 29. og 30. august 2022, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Oversigt over råderumstiltag
 • Forsyningen - anlæg
 • Jordforsyningen

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2023

2024

2025

2026

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 12. september 2022. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2022 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Forud for 2. behandlingen fremlægger administrationen udgiftsneutralt forslag til ekstraordinære udgifter på børneområdet vedrørende flygtninge fra Ukraine. Udgifterne forudsættes finansieret via tilskud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september 2022 kl. 10.


Økonomiudvalget 06-09-2022
Budgetforslaget oversendt til til Byrådets 1. behandling. Økonomiudvalget anbefaler, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september 2022 kl. 10.

BilagBeslutning

Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Evt. ændringsforslag til 2. behandling skal være Borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september.

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

Sagsnr: 21-027289

Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for de centrale og decentrale områder. Budgetopfølgningen er foretaget i forhold til det korrigerede budget.

 • På de centrale områder forventes et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler på i alt 20,3 mio. kr. Mindre forbruget inkl. de decentrale områder er 14,8 mio. kr.
 • Likviditeten ex. deponerede midler er pr. 31. juli 2022 opgjort til 333,7 mio. kr.
 • Nettopåvirkningen af finansielle poster viser en samlet merudgift på 6,2 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et mindre forbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til oprindelig budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes der en merudgift på 5,8 mio. kr.
 • Befolkningstallet pr. 1. august 2022 er 56.494.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune har pr. 1. august 2022 fået visiteret 495 flygtninge i forbindelse med krigen i Ukraine, hvoraf 473 aktuelt er bopælsregistreret i kommunen.

En nærmere specifikation fremgår i de efterfølgende afsnit.

Centrale områder

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 viser et forventet mindre forbrug på 20,3 mio. kr. på de centrale områder inkl. det brugerfinansieret område. I det forventede mindre forbrug indgår der centrale udgifter på 3,1 mio. kr. til Covid-19. Der forventes pt. ikke yderligere udgifter til Covid-19 i 2022. De decentrale områder forventer et merforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. er udgifter til Covid-19. Det forventede mindre forbrug fordeler sig på følgende udvalg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forventede budgetafvigelser på de centrale områder ligger på følgende udvalgsområder:

 • Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. Heraf er den samlede centrale afvigelse opgjort til et merforbrug på 1,2 mio. Den centrale afvigelse er fordelt på et mindre forbrug hos Sundhed og Omsorg på 2,3 mio. kr. samt et merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 3,5 mio. kr.


  Sundhed og Omsorg

  I mindre forbruget på det centrale område hos Sundhed og Omsorg på 2,3 mio. kr. indgår et merforbrug på 0,3 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Mindre forbruget kan primært henføres på Pleje og omsorg af ældre, der forventer et mindre forbrug på 6,9 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært færre respirationsudgifter, elevomkostninger samt tomgangsleje. Forbruget af visiterede timer er uændret i forhold til sidste opfølgning, og der arbejdes fortsat med at nedbringe timerne. For så vidt angår de decentrale enheder forventes der et merforbrug på 8,5 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. På aftaleenheder, som er økonomisk udfordrede, er der udarbejdet handleplaner, hvor der bliver udpeget konkrete fokusområder for de enkelte enheder samt opsat handlinger/tiltag, mål og evaluering på fokusområderne.

   

  Handicap og Psykiatri

  Handicap og Psykiatris centrale afvigelser viser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. fra seneste opfølgning. I det forventede merforbrug er der indarbejdet en forudsætning om, at Myndighedsafdelingen ved sagsgennemgang realiserer en nedgang i forbruget på 5 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. allerede er realiseret. Herudover er der reserveret 1,5 mio. kr. vedrørende caféen på Engdraget, vurderingspladser samt lederstillingen i Handicapområde Nord, i forhold til at kunne nedbringe et merforbrug senere på året. For så vidt angår de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. Den primære årsag til mindre forbruget er hos dagtilbud indenfor Handicapområde Syd på 3,7 mio. kr. Mindre forbruget skyldes dels tilpasninger til det kommende budget for 2023 samt forbedring af indtægterne på Me-Tri.

 • Hos Børne- og Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf de centrale afvigelser for fagområdet har et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. Det forventede merforbrug vedrører et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning, samt et merforbrug på 4,9 mio. kr. hos Børn og Familie.

  Dagtilbud og undervisning
  Det forventede mindre forbrug på 1,8 mio. kr. på det centrale område ved Dagtilbud og Undervisning skyldes primært færre udgifter til private tilbud og dagplejen. Herudover er der et forventet mindre forbrug på STU, FGU og KUI på 2,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til specialundervisning. I det samlede mindre forbrug hos Dagtilbud og Undervisning er der medtaget et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. til centrale Covid-19 udgifter samt forventet merforbrug vedr. ukrainske flygtninge på 2,8 mio. kr. For så vidt angår de decentrale enheder forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., der primært vedrører folkeskoler med merforbrug på 2,5 mio. kr., mens specialskoler forventer et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

  Børn og familie
  I det forventede merforbrug på 4,9 mio. kr. på det centrale område hos Børn og Familie er der et forventet merforbrug på 2,0 mio. kr. til anbringelser på sikrede institutioner. Det forventede merforbrug skyldes flere anbragte end forudsat ved budgetlægningen. Herudover forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. anbringelser samt 1,1 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. For så vidt angår de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 1,2 mio. kr., der primært vedrører den kommunale tandpleje med et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr.
 • Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Det samlede mindre forbrug er fordelt med et forventet mindre forbrug på det skattefinansierede område på 2,5 mio. kr., der vedrører primært Land og Vand, Herudover forventes et mindre forbrug på kollektiv trafik, der skyldes slutafregning for 2020 og 2021 fra Midttrafik. Generelt forventer Midttrafiks budgetopfølgning et øget behov på 3,2 mio. kr. Merforbruget er stadig indenfor budgetrammen for kommunen, da der er afsat 3 mio. kr. ekstra af i forhold til Midttrafiks oprindelige budgetforslag

  På det brugerfinansierede område forventes fortsat et merforbrug på 2 mio. kr. Da dagrenovation området på sigt skal balancere, er taksterne for 2022 nedsat, og der forventes derfor et merforbrug.
 • Hos Beskæftigelsesudvalget forventes et mindre forbrug på 26,1 mio. kr. Årsagen til det forventede mindre forbrug kan primært henføres på et forventet mindre forbrug på 36,2 mio. kr. på forsikrede ledige. Der forventes en merudgift på 5,6 mio. kr. vedr. boliger til flygtninge. Størstedelen af udgifterne vedrører indsatser for ukrainske flygtninge. Udgifterne består af midlertidige huslejer, indkøb af inventar samt personaleudgifter.

   

 • Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på det centrale område på 0,7 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig på et merforbrug på Kulturområdet på 2,9 mio. kr. samt et samlet mindre forbrug på 2,3 mio. kr. på Fritidsområdet.

   

  På kulturområdet skyldes merforbruget primært Film- og TV-projekter med et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., Vinterlysfestival/lysevent med et merforbrug på 0,7 mio. kr. samt Artist in residence med et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr.

   

  For så vidt angår fritidsområdet vedrører det forventede mindre forbrug på 2,3 mio. kr. primært lokaltilskud, der står for 1,5 mio. kr. af det samlede mindre forbrug. Herudover forventes der 0,5 mio. kr. i mindre forbrug på henholdsvis Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter samt Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

   

 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalgets område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært vækstpuljerne som udgør 0,7 mio. kr. af merforbruget, samt 0,5 mio. kr. på mindre turismeaktiviteter. Den øvrige afvigelse skyldes, at budgettet for enkelte projekter er placeret i tidligere år, og finansieres derfor af overførte midler.

   

 • Økonomiudvalgets område forventes at budgettet er i balance. Heri indgår forventede Covid-19 udgifter på 0,7 mio. kr.

  Ejendomscenteret forventer – efter modgående tiltag - et budget i balance set i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Hertil kommer, at der er overført et merforbrug fra 2021 på 3,5 mio. kr., som forventes videreført til 2023. Ejendomscenteret er udfordret på, at de høje udgifter til el og varme pt. giver et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. Det forventede merforbrug på el og varme er forbundet med stor usikkerhed pga. det svingende prisniveau. En mindre del af merudgifterne kan dækkes af ”luft” i budgettet, mens der herudover sker finansiering fra øvrige driftskonti ligesom der fortsat vil være tilbagehold på vedligeholdelsesopgaver.

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

Budgetopfølgningen viser en forventet merudgift på 6,2 mio. kr. som vedrører følgende poster:

 

 

 

 

 

 

Afledt af færre overførselsudgifter (bla. på dagpenge og kontanthjælpsområdet) modregnes bloktilskuddet i 2022 med 66,7 mio. kr. Modsat opjusteres bloktilskuddet med forøgede pris- og lønreguleringer på 28,7 mio. kr.

I forhold til Covid-19 udgifter modtager kommunen 6,1 mio. kr. i kompensation, samt 3,3 mio. kr. for at afholde udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine.

SKAT er i gang med at revurdere alle grunde, hvilket forventes at give et lavere grundskyldsprovenu. Indtil disse vurderinger foreligger, opkræves grundskylden ud fra den gældende høje vurdering. De aktuelle merindtægter på ca. 30 mio. kr. skal derfor i stort omfang tilbagebetales til grundejerne på et senere tidspunkt. I hvilket år tilbagebetalingerne foretages er endnu usikkert.

I forbindelse med diverse udlodninger fra kommunens forsyningsvirksomheder, skal der ske deponering og modregning i bloktilskuddet efter nærmere fastsatte regler. Afledt af dette reduceres bloktilskuddet i 2022 med 7,5 mio. kr.

 

 

 

Anlæg

Opfølgning på anlægsområder viser:

 

 

 

 

 

Anlæg pr. 31. juli 2022 viser et forventet mindre forbrug på 8,1 mio. kr. ift. oprindelig budget.

I det korrigerede budget indgår anlægsoverførsler for 170,2 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Jordforsyningsområdet

 

 

 

 

 

På forsyningsområdet forventes merudgifter på 5,8 mio. kr., hvor der oprindeligt blev budgetteret med merudgifter på 59tkr.

Vurderingen af de forventede indtægter er ca. 3 mio. kr. fra det budgetterede. Indtægterne er skønnet ud fra konkrete salg samt konkrete henvendelser. Forskellen fra sidste budgetopfølgning skyldes fortrinsvis Rindum Mølleby, hvor den forventede indtægt er nedjusteret efter udbudsrunden.

De forventede udgifter er reduceret med 2. mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Her er det fortrinsvis en nedjustering af udgifterne vedr. Fjordparken i Stauning.

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen 2018 til 2022. Befolkningstallet har været faldende de seneste år frem til 2021, hvor det er steget med 21 borgere fra januar til december.

Pr. 1. august 2022 er befolkningstallet i kommunen 56.494, hvilket er et fald på 40 borgere i løbet af juli måned, og stigning på 291 borgere siden 1. januar 2022.

Ringkøbing-Skjern Kommune har pr. 1. august 2022 fået visiteret 495 flygtninge i forbindelse med krigen i Ukraine, hvoraf 473 fortsat er bosat i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde:  Kommunens cpr-register og * er kvartalstal fra Danmarks Statistik

 

Likviditeten                                      

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Indenrigs- og Boligministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder – denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Figuren nedenfor viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2019 til og med 31. juli 2022. Den nederste blå graf viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler som den 31. juli 2022 var 333,7 mio. kr. Den øverste orange graf viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, som pr. 31. juli 2022 udgør 447,2 mio. kr.

Deponerede midler omhandler primært udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, som frigives over 10 år med 1/10 årligt.  

I forbindelse med den almindelige opgørelse af kassebeholdning/likviditet bliver der skelnet mellem ”fri” likviditet og likviditet opgjort efter kassekreditreglen.

Ved opgørelserne indgår det beløb, som kommunen jfr. Lånebekendtgørelsen har deponeret, hvilket frem til juni 2022 har udgjort 111,3 mio. kr. I forbindelse med ordinære frigivelse pr. 30. juni 2022, er det deponerede beløb nu reduceret med ca. 17,4 mio. kr. til 94,0 mio. kr. Dette beløb vil være deponeret indtil 30. juni 2023, hvor næste ordinære frigivelse vil finde sted.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 

Økonomiudvalget 06-09-2022
Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Tarm Varmeværk. Ansøgning om Kommunegaranti på op til 31 mio. kr.

Sagsnr: 22-018413

Sagsfremstilling

Tarm Varmeværk har den 23. august 2022 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for byggekredit på 31 mio. kr. gældende frem til 31. december 2023 og efterfølgende 20 årig lånefinansiering af etablering af 5 MW elvarmepumpeanlæg og en 15 MW elkedel.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende varmeforsyning i et varmeværk, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. november 2013)

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor varmeværker opkræves en éngangsprovision på 1 pct. af garantibeløbet. Desuden opkræves der efter en konkret vurdering en årlig provision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10. oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i Kommunekredit på op til 31 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af lånebeløbet udelukkende anvendes til finansiering af anlægsudgifter i det beskrevne projekt
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 06-09-2022
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Godkendelse af Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S

Sagsnr: 22-015380

Sagsfremstilling

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (herefter Spildevandsforsyningen) har den 16. juni 2022 vedtaget en opdateret betalingsvedtægt, som erstatter tidligere Betalingsvedtægt fra 2010.

Den nye Betalingsvedtægt er den 29. juni 2022 fremsendt til Byrådets godkendelse, idet Byrådet jf. § 3 stk. 2 i Lov om betalingsregler for spildevandselskaber skal godkende betalingsvedtægten. Med godkendelsen bliver betalingsvedtægten gældende med tilbagevirkende kraft og er dermed gældende fra 1. januar 2022.

Den primære ændring i betalingsvedtægten er, at der lægges op til, at kommunens årlige bidrag til Spildevandsforsyningen vedrørende afvandingsbidraget for de kommunale veje stiger fra 6 % til 7 %.

Beregningsgrundlaget for kommunens betaling af vejafvandingsbidraget følger den såkaldte Slagelse-dom, som har fastlagt, hvad der må og skal indgå i beregningen. Denne nye beregningsmetode vil isoleret set medføre et fald i vejafvandingsbidraget, men beregninger foretaget af Spildevandsforsyning viser en betragtelig stigning i deres udgifter på området. På den baggrund vil udgiften for kommunen være uændret eller faldende selv om procentsatsen øges fra 6 % til 7%.

Øvrige ændringer i betalingsvedtægten omfatter opdatering og præcisering i tekst og lovgivning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 1775 af 9. februar 2021.

Økonomi

I 2021 var udgiften (6%) = 2.590.000 kr. Ved en 7%-sats, ville udgiften have været ca. 3.022.000 kr.

Men med den nye praksis efter Slagelse-dommen og stigende udgifter for Spildevandsforsyningen, vil stigningen i procentsatsen ikke medføre øgede udgifter for kommunen med den nuværende anlægsaktivitet hos Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S gældende fra 1. januar 2022 godkendes.


Teknik- og Miljøudvalget 23-08-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 06-09-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, anlægsprojekter Teknik- og Miljø

Sagsnr: 21-027291

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. juli 2022 et samlet anlægsbudget på i alt 138 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2021 på 52 mio. kr. Anlægsbudgettet er fordelt med 116 mio. kr. for det skattefinansierede område og 22 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. juli 2022 et samlet forbrug på i alt 25,5 mio. kr. som er på det skattefinansierede område.

Det forventede regnskab for 2022 udgør i alt 95 mio. kr. fordelt med 70 mio. kr. på det skattefinansierede område og 25 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt. 

Skattefinansieret område:
På det skattefinansierede område er der i 2021 afsat i alt 116 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 70 mio. kr. Der er således ca. 46 mio. kr., der ikke anvendes i 2022. Beløbet består af tidsforskydninger i realiserede projekter, ikke disponerede anlægspuljer samt mindre forbrug ved afsluttede projekter.

Miljø og Natur:
Her er der i 2022 et samlet budget på 5,3 mio. kr. og et forventet regnskab på 2,4 mio. kr.

På anlægspuljen naturområder er der samlet set prioriteret for 1,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 2,6 mio. kr. til følgende projekter:

 • Pleje Rejkjær Sande fredningen 0,3 mio. kr.
 • Skjern Å levéer reparation 0,5 mio. kr.
 • Gydebanker i Vorgod Å 0,3 mio. kr.
 • Hoven Å 0,5 mio. kr.

På Klimasikringspuljen er der 0,8 mio. kr. der pt. ikke prioriteret.

Klimaprojekt Skelbækken er under afslutning. Det forventes, at der vil være et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 1 mio. kr.

Kultur, Natur og Fritid:
Her er der et samlet anlægsbudget i 2022 på 12,737 mio. kr. og et forventet regnskab på 7,917 mio. kr.

Der er afsat 0,9 mio. kr. til Natursti Sidselbjerg-Vedersø. Projektet der er finansieret af Gearingspuljen afventer løsning. 

Der er afsat 1,26 mio. kr. til sti mellem Skjern Å og Tarmvej. Projektet, der er et samarbejdsprojekt med Tarm Udviklingsforum, er blevet en del af helhedsplanlægningen for Skjern/Tarm og forventes ikke gennemført før i 2023.

På Havneområdet er der et samlet budget på knap 7,5 mio. kr. og et forventet forbrug på 4,7 mio. kr. Der er afsat 1,8 mio. kr. til ny kran på Ringkøbing havn som afventer løsning og forventes ikke anvendt i 2022. Der er afsat 3,3 mio. kr. til renovering af havneanlæg. Her forventes der knap 1 mio. kr. i mindre forbrug, der skal anvendes i 2023 til fortsat renovering af Ringkøbing Havn.

Trafik og Vej:

Der er på området afsat i alt 98 mio. kr. 2022. Heraf udgør overførte midler fra 2021 43 mio.kr. Der forventes samlet set anvendt 60 mio. kr. Der er således et forventet uforbrugt budget på 38 mio. kr.

Af større projekter der forventes afsluttet i 2022 kan nævnes cykelsti fra No til Ringkøbing, Cykelsti Videbæk-Sønderup, Cykelsti Kildevej til Granlyvej i Skjern, Forlægning af Sønderupvej, Rundkørsel Kolstervej-Søndervig Landevej, Ombygning Houvig Klitvej, Vejprojekter omkring Søndervig, Renovering af Algade, Ringkøbing, Asfaltering af vej ved Tim Skole. Det samlede forventede mindre forbrug på disse projekter udgør ca. 11,8 mio. kr. Her er det særligt vejprojekterne omkring Søndervig, hvor der forventes et mindre forbrug på ca. 7,1 mio. kr. Det forventede mindre forbrug på cykelstiprojekterne udgør ca. 3,8 mio. kr. Projekterne er finansieret af cykelstipuljen og midlerne returneres hertil. Det bemærkes, at 1,5 mio. kr. er godkendt til finansiering af Algade, Ringkøbing.

Af andre projekter, hvor anlægsbudgettet ikke forventes anvendt på grund af tidsforskydning kan blandt andet nævnes Cykelsti Vinterleje-Nymindegab, Udviklingsplan Hvide Sande, Renovering af Nørregade Hvide Sande, Parkeringsplads Nyhavn, Pulje til trafiksikkerhedsprojekter.

Det bemærkes, at der kan være ikke igangsatte projekter, hvor det afsatte budget ikke er tilstrækkelig på grund af manglende indeksering. Hvis dette er tilfældet, vil sagerne blive taget op før projekterne igangsættes.

Brugerfinansieret område:

Der er afsat 22 mio. kr. i 2022 samt 2 mio. kr. i 2023 til investering i nye affaldsbeholdere mv. til den nye henteordning. Udbudsresultatet for køb og udbringning af affaldsbeholdere og 21 liter miljøkasser i 2022 lyder på knap 25,2 mio. kr. Der mangles således 3,2 mio. kr. i 2022, som der søges en tillægsbevilling på. De 3,2 mio.kr. finansieres i første omgang af kassen, men indgår i den samlede mellemværende med det brugerfinansierede område. Merudgiften er i princippet udgiftsneutral for kassebeholdningen, da udgiften i sidste enden finansieres via de godkendte takster på området. Der er ikke givet tilbud på miljøskabe og 10 liter miljøkasser for 2023. Det estimeres, at udgiften hertil vil løbe op i 2 mio. kr., svarende til det afsatte beløb i 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til den nye henteordning finansieret af kassen.
 2. Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 tages til efterretning
Teknik- og Miljøudvalget 23-08-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 06-09-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Prioritering af ejendomscenterets anlægsmidler

Sagsnr: 21-025158

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om omprioritering af nogle af ejendomscenterets anlægsprojekter, som ikke kan udføres i 2022, som først forventet.

Det drejer sig om projekter der skal udføres fra Ejendomscenterets anlægspuljer fra Toiletpuljen og Klimapuljen, samt en tagudskiftning.

Toiletpuljen

Ejendomscenteret har i forbindelse med frigivelsen af anlægsbudgettet for 2022 prioriteret puljen på 609.000 kr. til et projekt på Badevej 47 i Søndervig, hvor toilettet skal renoveres. Projektet skal udføres i samarbejde med den iskiosk der ligger ved siden af. Projektet afventer godkendelse fra Kystdirektoratet, som ikke forventes i indeværende år. Ejendomscenteret ønsker at omprioritere de 609.000 kr. til et projekt på Bork Havn. Projektet omhandler renovering af toiletterne på Bryggen 9 samt tilhørende badefaciliteter, for at imødekomme det det stigende behov, som følge af flere turister blandet andet fra autocampere. Projektet forventes at kunne udføres hen over efteråret og vinteren, så det står klar til næste turistsæson.

Puljen for 2023 forventes at blive prioriteret til projektet på Badevej.

Klimapuljen

I forbindelse med frigivelsen af anlægsbudgettet for 2022 blev der prioriteret 750.000 kr. til udskiftning af ventilation og varmtvandsbeholder på Tarm Skole, afdeling Lønborgvej. Projektet er ikke igangsat endnu, da det siden frigivelsen er besluttet at Skolen skal indgå i skolerokaden i Skjern og Tarm, og projektet er derfor en del af dette projekt.

Ejendomscenteret ønsker at omprioritere de 750.000 kr. til andre projekter. Blandet andet 200.000 kr. til projektet på Ungdomsgården, hvor der skal udskiftes ventilation og varmtvandsbeholder. Der er afsat 300.000 kr. men der forventes en udgift på 500.000 kr. Merudgiften skyldes en udvidet løsning i forhold til det oprindelige projekt, så det nu omhandler udskiftning af ventilation i hele bygningen.

De resterende 550.000 kr. ønsker ejendomscenteret at føre tilbage til puljen, til senere prioritering.

Tagudskiftning

Ejendomscenteret fik den 14. juni 2022 omprioriteret 1,5 mio. kr. fra en tagudskiftning på Rindum Børnehus & Vasegården til Ungdomsgården, hvor behovet for udskiftning var større. Tagudskiftningen på Rindum Børnehus og Vasegården blev planlagt til 2023.
Tagprojektet på Ungdomsgården er nu afsluttet, hvortil udbudsvindende entreprenør har henvendt sig og forespurgt om tagudskiftningen på Rindum Børnehus kan udføres i indeværende år. Dette grundet interne muligheder ift. bemanding på projektet. Projektet er budgetteret til 700.000 kr. og kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. fra tagrenoveringen på Videbæk Skole, som først forventes at komme i gang i 2023.
Projektet på Vasegården er budgetteret til 1,2 mio. kr. og forventes at kunne udføres i 2023, og vil blive finansieret af ejendomscenterets anlægspulje til klimaskærm.

Indstilling

Administrationen indstiller at, økonomiudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om at,

 1. der gives en anlægsbevilling til renovering af det offentlige toilet i Bork Havn på 609.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra renoveringen af det offentlige toilet på Badevej i Søndervig.
 2. der gives en tillægsbevilling til projektet med udskiftning af ventilation og varmtvandsbeholder på Ungdomsgården på 200.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra ventilations -og varmtvandsbeholderprojektet på Tarm Skole.
 3. de resterende 550.000 kr. fra ventilations -og varmtvandsbeholderprojektet på Tarm Skole føres tilbage til Klimapuljen.
 4. der gives en anlægsbevilling til tagudskiftningen på Rindum børnehus på 700.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra tagprojektet på Videbæk Skole.


Økonomiudvalget 06-09-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes

Fraværende
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til Centerformål ved Chr. Hansensvej i Videbæk

Sagsnr: 20-023831

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 18 og Lokalplan 476 blev vedtaget af Byrådet den 10. maj 2022, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. maj til og med den 18. juli 2022.