Referat: 16. januar 2024 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Hans Pedersen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Erik Damgaard
 • Henrik Hammelsvang
 • Lennart Qvist
 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Jens Jensen
 • Marie Kamp From
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Søren Elbæk
 • Niels Rasmussen
 • Carsten Bjerg
 • Dan K. Jørgensen
 • Erik Viborg
 • Niels Kristian Larsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Pia Vestergaard
 • Jens S. Højland
 • Jesper Lærke
 • Jørgen Byskov
 • Irvin Christensen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Østergaard
 • Linda Nielsen
 • Lise Juhl Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ansøgning om kommunegaranti på 3,5 mio. kr. til ROFI Centret

Sagsnr: 23-024536

Sagsfremstilling

ROFI-Centret ansøger pr. mail. d. 11 april 2023 om kommunegaranti til optagelse af lån på 3,5 mio. kr. til finansiering af et solcelleanlæg. Der ansøges om en kommunegaranti til et lån med en løbetid på 15 år. ROFI-Centret søger om lån til hele anlægssummen.

ROFI-Centret har i samarbejde med Byskov A/S hentet tilbud fra Soft Control ApS på installering af solcelleanlæg. Soft Control ApS har beregnet at solcellernes forventede levetid er 25 år, og vil give en estimeret besparelse i energiudgifter på 650.000 kr. i år 1. Investeringen vil dermed også have en likviditetsmæssig forbedring for Centret og en tilbagebetalingstid på godt 5 år. 

I forbindelse med en tidligere sag om energibesparende foranstaltninger, fik ROFI-Centret i 2020 afslag på optagelse af lån hos KommuneKredit, med den begrundelse, at der foregår kommercielle aktiviteter i centret. I den forbindelse fik ROFI-Centret dispensation til at optage lån hos ekstern långiver med kommunegaranti. ROFI-Centret søger derfor igen om dispensation til at optage lånet til solcelleanlægget hos ekstern långiver.

Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse af nr. 1580 af 17. december 2013).

Hvis kommunen (eller institutioner med driftsoverenskomst) opsætter solceller, skal disse placeres i et særskilt A/S.

Da ROFI-Centret er en forening, har de adgang til at opsætte solceller uden at der etableres et særskilt A/S. 

Økonomi

Kommunegaranti for lån til finansiering af energianlæg og energibesparende foranstaltninger vil ikke påvirke den kommunale låneramme. Byrådet har i december 2012, vedtaget principper for etablering af energianlæg ved selvejende institutioner:

 1. Som udgangspunkt skal lånet optages i KommuneKredit.
 2. Garantien må højest udgøre 75 pct.
 3. Løbetiden må højest svare til tilbagebetalingstiden, dog maksimalt en afviklingsperiode på 15 år.
 4. Institutionens seneste tre regnskaber må ikke udvise væsentlige underskud, og ikke have kritiske bemærkninger fra hverken ledelse eller revision.
 5. Endeligt skal institutionen via revisorattesteret erklæring kunne sandsynliggøre at investeringen, uden at kommunens garantiforpligtigelse må forventes at blive aktuel. 

Ansøgningen fra ROFI-Centret lever ikke helt op til ovenstående principper, men administrationen bemærker at der i tidligere sager er givet dispensation vedrørende punkt 1 og 2. For så vidt angår tilbagebetalingstiden på anlægget, er beregningen heraf usikker, grundet uforudsigeligheden på energipriserne.

Normalt vil administrationen anbefale at der tages pant i ejendommen. Dog foreskriver ROFI-Centrets vedtægter at "En eventuel formue kan ved foreningens opløsning kun anvendes til kulturelle eller idrætslige formål, godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune.", hvorfor det ikke findes nødvendigt i denne sag.

Effektvurdering

Investeringen vil medføre en reduktion af ROFI-Centrets energiudgifter, og forbedre driftsøkonomien. Investeringen vil samtidig styrke centrets grønne profil.

Kommunegarantien vil hjælpe til at gøre lånet mere fordelagtigt for ROFI-centret, i forbindelse med de skal optage lånet hos en ekstern långiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, om Økonomiudvalget kan anbefale Byrådet at godkende, at der gives Kommunegaranti for hele lånet på op til 3,5 mio. kr., samt dispensation til at ROFI-Centret kan optage lån, hos ekstern långiver, hvor låneperioden ligger ud over tilbagebetalingsperioden. Kommunegarantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etableringen af i ansøgningen beskrevet solcelleanlæg.Økonomiudvalget 19-12-2023
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende, at der gives kommunegaranti for hele lånet på op til 3,5 mio. kr. samt dispensation til at ROFI-Centret kan optage lån hos ekstern långiver, hvor låneperioden ligger ud over tilbagebetalingsperioden. Afviklingsperioden sættes til maksimalt 10 år. Kommunegarantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etableringen af det i ansøgningen beskrevne solcelleanlæg.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning om kommunegaranti for lån til Børnebo Lyne

Sagsnr: 23-021872

Sagsfremstilling

Den private daginstitution Børnebo Lyne ansøger pr. mail d. 7. oktober 2023 om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering.

Børnebo Lyne har været en privat daginstitution siden januar 2007 og har plads til 35 børn fordelt på 9 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn.

Institutionen er i en gammel forstanderbolig, som er bygget i 1960'erne. Bygningen står i nogenlunde oprindelig stand, og begynder derfor at trænge til renovering og modernisering. Taget på bygningen skal skiftes, oliefyr i kælderen skal skiftes og grupperum er nedslidte og ikke tidssvarende. Bygningen er så slidt, at gennemføres renoveringen ikke, kan der på sigt ikke fortsat drives institution.
Børnehavens eksisterende rammer ombygges væsentligt og der tilføjes helt ny tilbygning

Lokalt byggefirma har givet tilbud på at lave renoveringen for 3.519.000 kr. inkl. moms. Institutionen har selv opsparet og indsamlet sponsorater til noget af byggeriet. Der forventes optagelse af lån til byggeriet på 3.000.000 kr. Lånet optages som fuld banklån, da der ikke er mulighed for optagelse af kreditforeningslån til private institutioner som Lyne Børnebo. Banken har stillet krav om fuld kommune garantistillelse for belåningen.

Børnebo Lyne har lavet fremtidig budget, hvori der er afsat 120.000 kr. årligt til renter, afdrag mv. Herefter vil der stadig være overskud. Ved låneoptagelse på 3 mio. kr. vil ydelsen være ca. 240.000 kr. årligt hvilket umiddelbart syntes at kunne rummes indenfor budgettet. Umiddelbart vurderes institutionen at have en sund økonomi, egenkapitalen er på 1,3 mio. kr. i regnskab 2022 og der er ingen revisionsbemærkninger.

Thomas Andersen og Jane Eichenwald Henriksen deltager under punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen må gerne stille en kommunegaranti, når formålet er at drive aktiviteter, som kommunen selv måtte drive.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke tidligere stillet garanti for private daginstitutioner, og en eventuel garantistillelse i denne sag vil derfor danne præcedens, og kan medføre, at andre private institutioner vil henvende sig med tilsvarende ønsker. 

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil reducere kommunens låneramme tilsvarende, da der ikke er automatisk låneadgang til dagtilbudsområdet. Alternativt kan kommunen deponere et tilsvarende beløb, der således vil fragå i kommunens disponible kassebeholdning.

Børnebo Lyne har aktuelt en fuld belægning på pladserne. Fremtidig belægning - og dermed rentabilitet af institutionen og sandsynlighed for at tilbagebetale lånet, afhænger af befolkningsudviklingen og hvorvidt de kan tiltrække de lokale børn. 

Når kommunen stiller garantier på forsyningsområdet opkræves både stiftelses- og løbende provision. Når kommunen stiller garantier for selvejende institutioner eller foreninger, som udøver opgaver, der også kunne løses i kommunalt regi, opkræves typisk ingen provision og dette er heller ikke et lovkrav. 

Da kommunen ikke tidligere har stillet garanti for private daginstitutioner er der ingen præcedens på dette område. Såfremt kommunen vælger at stille garanti, kan det medføre, at andre private institutioner (som løser opgaver, der kunne være løst af kommunen) ligeledes vil søge kommunegaranti. I sådanne situationer vil kommunen skulle forholde sig til ligebehandlingsprincippet og sandsynligheden for, at kommunen fremover vil blive mødt med mange henvendelser, synes reel.  
Administrationen har ikke kunne finde eksempler på andre kommuner, som har stillet garanti for private dagtilbud.

Institutionens vedtægter indebærer ved ophør, at eventuelt overskud skal anvendes til børnepasning i lokalområdet, men vedtægterne kan til enhver tid tilpasses af institutionen uden godkendelse fra kommunen. Såfremt kommunen ønsker at give en garanti anbefaler administrationen derfor, at der tages et tilsvarende pant (som tinglyses) i ejendommen. 

Administrationen kan med henvisning til mulig øget efterspørgsel på garantier fra andre private institutioner ikke anbefale, at der gives garanti. Hvis der gives garanti, vil en henvisning til at formålet er, at fastholde en allerede eksisterende institution indenfor kommunens grænser kunne bidrage til at begrænse muligheden for, hvilke private aktører, der kan søge garanti. 

Effektvurdering

Garantistillelsen vil være medvirkende til, at den planlagte renovering af Børnebo Lyne vil kunne gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter og i positiv fald anbefaler Byrådet

 • at tage stilling til om kommunen ønsker at stille kommunegaranti overfor den private daginstitution Børnebo Lyne på op til 3 mio. kr. i 20 år til lånoptagelse for om- og tilbygning, og at der tilsvarenede tages pant i ejendommen.
 • at tage stilling til om der skal opkræves garantiprovision.
 • at en eventuel garantistillelse sker med henblik på at fasteholde og udvikle en eksisterende institution.
 • at der - i fald garantien stilles - deponeres et tilsvarende beløb som dermed fragår kommunens disponible kassebeholdning.


Økonomiudvalget 19-12-2023

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler, at kommunen ikke stiller kommunegaranti overfor den private daginstitution Børnebo Lyne.

Kristian Andersen anbefaler, at kommunen stiller kommunegaranti overfor den private daginstitution Børnebo Lyne.Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Kristendemokraterne stillede følgende ændringsforslag: at sagen tilbagesendes med henblik på nærmere afklaring. For stemte Kristendemokraterne, Nye Borgerlige, Rita Byskov, Henrik Hammelsvang og Hans-Christian Blichfeldt. Det øvrige byråd stemte imod, hvorfor ændringsforslaget bortfaldt.

Et flertal i byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling. Kristendemokraterne og Nye Borgerlige ønskede, at kommunen stiller kommunegaranti overfor den private daginstitution Børnebo Lyne. Hans-Christian Blichfeldt undlod at stemme.

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af spildevandstakster for 2024

Sagsnr: 23-026019

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S
(ledningsnettet) har efter bestyrelsens godkendelse fremsendt takstblad 2024 til Byrådets godkendelse, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske med virkning fra 1. januar 2024.

For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er der en stigning på den årlige faste afgift på 5,1 % i forhold til 2023.

Vandafledningsbidraget takst 1 (forbrug op til 500 m3) stiger med 9,0 % i forhold til sidste år.
For erhvervskunder jf. trappemodellen takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3
(forbrug over 20.000 m3) er stigningen også på 9,0 %.

For Ringkøbing Spildevand A/S (ledningsnettet) er tilslutningsbidraget indeksreguleret, hvilket giver en stigning i 2024 på 1,2 %. Den faste årlige afgift stiger med 5,6 %. Der sker ligeledes en stigning på det årlige vandafledningsbidrag på 6,5 % i forhold til sidste år.

For erhvervskunder jf. trappemodellen takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3
(forbrug over 20.000 m3) stiger taksten ligeledes steget med 6,5 %.

Prisen for tømningsordningen for septisk slam stiger med 7,9 %.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af
den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

De nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over
kommunens egenbetaling for afledning af spildevand og vejbidrag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S´ takstblad for
  2024 godkendes og
 • at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til vandsektorloven.

Teknik- og Miljøudvalget er den 19. december 2023 orienteret om sagen.Økonomiudvalget 09-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Politisk stillingtagen til potentiel statslig energipark ved Tændpibe

Sagsnr: 23-021931

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordene er, at Byrådet tager stilling til, hvorvidt kommunen ønsker, at arealet ved Tændpibe kommer til at indgå som en statslig energipark.

Baggrund
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemført en screening for arealer til potentielle energiparker. Screeningen har identificeret 32 arealer, som staten i første omgang har valgt at gå i dialog omkring. Ét areal er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det drejer sig om et areal på 375 ha ved Tændpibe, med et indmeldt kapacitetspotentiale på 214 MW sol. Området ved Tændpibe er nærmere beskrevet på side 24 i screeningsdokumentet. Screeningsdokumentet er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget godkendte 7. november 2023 et høringssvar som svar på den offentlige høring af den statslige screening for potentielle energiparker. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med de statslige styrelser. Styrelserne ønsker en tilbagemelding på følgende spørgsmål:

 1. Er arealet velegnet til VE-anlæg?
 2. Er der særlige lokale interesser?
 3. Ønskes arealet udpeget til energipark?
 4. Ønsker kommunen at planlægge for arealet?
 5. Efterspørger kommunen statslig planlægning?
 6. Er der mulighed for PtX og eventuel tilknyttede virksomheder?

Ved at udpege arealer til statslige energiparker vil regeringen og en bred kreds af partier gøre det lettere at finde arealer til store VE-anlæg. For at energiparkerne kan blive til virkelighed, vil de give mulighed for at opføre dem på steder, hvor det i dag er vanskeligt på grund af nationale særhensyn til f.eks. landskab, kultur og forsvarsinteresser. Det vil sige, at der skal foretages en konkret afvejning af de forskellige beskyttelseshensyn og hensynet til vedvarende energi, hvor det fremadrettet gøres muligt, at hensynet til etablering af vedvarende energi tillægges større vægt end hidtil.

Arealet ved Tændpibe er netop berørt af nationale hensyn. Store dele af arealet er blandt andet udpeget som bevaringsværdigt landskab samt kystnærhedszone. Det er derfor ikke sikkert, at Byrådet vil kunne gennemføre en planlægning for solceller på arealet, med mindre at arealet kommer til at indgå som en statslig energipark.

Styrelsen lægger op til, at planlægningen for de enkelte energiparker skal gennemføres af kommunerne ved en kommunal planlægning. Det vil sige at en planproces vil følge de almindelige principper for borgerinvolvering og politiske processer med videre.

Økonomiudvalget behandlede den 12. januar 2021 er række ansøgninger om solcelleanlæg, heriblandt en ansøgning om solcelleanlæg ved Tændpibe. I forhold til ansøgningen ved Tændpibe besluttede udvalget, at projektet var måske egnet til planlægning i en bearbejdet udgave, men at projektet skulle afvente planlægningen for andre 1000 ha.

Der henvises til referatet fra mødet med administrationens planfaglige vurdering af ansøgningen. Administrationen vurderede dengang, at projektet samlet set ikke var egnet til igangsætning af planlægning. Administrationen har ikke foretaget en ny faglig vurdering, men bemærker, at der ikke er konstateret væsentlige nye forhold. Dog konstaterer administrationen, at det areal, som indgår i screeningen er 375 ha mod tidligere 299 ha. Desuden er planlægning for solceller ved Gestenge siden blevet gennemført på tilstødende arealer.

Proces for behandling af VE-ansøgninger i Ringkøbing-Skjern Kommune
Byrådet besluttede den 10. oktober 2023 princip for proces for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg. Der er indkaldt ansøgninger med ansøgningsfrist den 1. marts 2023. Formålet med processen er blandt andet, at alle ansøgere stilles lige, samt at administration og politiker får mulighed for at vurdere alle ansøgte projekter på samme tid og dermed give bedre muligheder for at anlægge helhedsbetragtninger samt indtænke multifunktionalitet i valget af, hvor der skal planlægges for VE-anlæg i kommunen.

Med udgangspunkt i den valgte proces finder administrationen det uheldigt, hvis området ved Tændpibe fremmes nu frem for at indgå i Byrådets samlede prioritering af, hvor der skal planlægges for VE-anlæg i kommunen. Hvis arealet ved Tændpibe allerede nu kommer til at indgå som en statslig energipark vil et projekt, som administrationen og Byrådet tidligere har udvist en vis skepsis over for, få fortrinsstilling i forhold til andre måske bedre projekter i kommunen.

Administrations forslag til svar
Administrationen anbefaler derfor, at det meddeles til Plan- og landdistriktsstyrelsen, at Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at følge den proces, som byrådet allerede har igangsat for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor kan Byrådet for nuværende ikke tage stilling til, hvorvidt Byrådet finder arealet ved Tændpibe egnet som potentiel energipark. Det anbefales, at Byrådet henstiller derfor til, at endelig stillingtagen til hvorvidt Tændpibe skal indgå som et statslig energipark afventer kommunens proces for behandling af indkomne VE-ansøgninger.

Desuden bør Byrådet endnu engang understrege overfor styrelsen, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en ambitiøs klimapolitik og producerer mere end 10 procent af landets samlede grønne strøm placeret på land. Byrådet har med den netop vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi sat retningen for en massiv satsning for yderligere udvikling af vedvarende energianlæg i det åbne land. En satsning der taler direkte ind i regeringens målsætninger om udbygning af vedvarende energi. Byrådet har blandt andet givet signal om, at der i kommunen skal gives mulighed for en større energipark indeholdende vindmøller, solceller og PtX. Konkret arbejdes der med projektet Megaton Energipark. Megaton Energipark planlægges til at etablere et PtX-anlæg tæt ved det kommende brintnet i Danmark og tæt ved Energinets kommende 400 kV station ved Stovstrup øst for Tarm. Projektet indebærer, at der vil skulle findes placering til ca. 4000 ha solceller og ca. 30 landvindmøller fordelt på forskellige geografiske lokaliteter rundt i kommunen. Tændpibe vil potentielt kunne komme til at indgå som en del af Megaton energipark.

Når Byrådet har forholdt sig til alle indkomne ansøgninger, kan Byrådet tage stilling til, hvorvidt det giver mening, at arealer i Ringkøbing-Skjern Kommune kommer til at indgå som en statslig energipark, med de muligheder dette indebærer. Herefter kan Byrådet vælge at benytte sig af de kommende ansøgningsrunder om statslige energiparker i 2024 eller 2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022.

Regeringens Klimahandling - Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land.

Udpegning og fastlæggelsen af rammer for energiparker sker ved en ny lov om energiparker og regeringen kan for konkrete større og modne projekter vælge at fremsætte forslag til anlægslove, for eksempel hvis kommunerne efterspørger det. Plan- og Landdistriktsstyrelsen lægger dog op til, at planlægningen for de enkelte energiparker skal gennemføres af kommunerne ved en kommunal planlægning. Regeringen vil sikre de udvalgte energiparker én indgang til de statslige myndigheder på natur- og miljøområdet, som vil yde rådgivning til kommunerne, stå for myndighedsbehandling og koordinere de relevante statslige myndigheders afgørelser. Et større statsligt engagement kan være med til at øge tempoet, sikre at planlægningen gennemføres, fjerne barrierer og støtte kommunernes planlægning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Den statslige screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker kan understøtte
kommunens strategiske energiplan og klimapolitikkens mål om klimaneutralitet i 2050.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 1. at det meddeles til Plan- og landdistriktsstyrelsen, at Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at følge den proces, som byrådet allerede har igangsat for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune
 2. at administrationens forslag til svar i øvrigt danner baggrund for tilbagemelding til staten.
Teknik- og Miljøudvalget 19-12-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 09-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Frigivelse af anlægsbudget 2024 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 23-024691

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets anlægsbudget for 2024.

I 2024 er ejendomscenterets samlede anlægsbudget 25,882 mio. kr.

Nedenstående tabel viser, hvordan anlægsbudgettet fordeler sig. Vedligeholdelsespuljen er afsat i Ejendomscenterets driftsbudget.

Hertil en tabel med ejendomscenterets forslag til udmøntning af anlægspuljerne.

Tabel 1 i 1.000 kr.

Tabel 2 i 1.000 kr.

     

Vedligeholdelsespulje - Drift

Puljen er i 2024 på 8,882 mio. kr.

Børnetandplejen - udskiftning af gulv

Der trænger fugt op i gulvet på Børnetandplejen i Ringkøbing. Gulvet skal derfor brækkes op, så der kan blive efterisoleret og lagt nyt gulv. Projektet er budgetteret til at koste 2 mio. kr.

Egvad Plejehjem - Udskiftning af tag

Taget på Egvad plejehjem er utæt, og skal derfor skiftes. Den samlede udgift er på 4 mio. kr. hvoraf boligdelen skal afholde 50 % af udgiften.

Godthåbsvej 8 - Fugtproblemer i lejlighed

I en lejlighed på Godthåbsvej 8, er der konstateret høj fugt. Det skyldes højst sandsynligt et utæt vandrør, som skal lokaliseres så fejlen kan udbedres. Det er også nødvendigt med nyt gulv i lejligheden. I mens arbejdet pågår, skal beboeren genhuses.

Samlet forventes det at koste 400.000 kr.

De resterende 4,482 mio. kr. prioriteres senere.

Den endelige udgift til asbestproblemet på Vorgod-Barde Skole kendes ikke endnu, og det er stadig usikkert hvorvidt det er muligt at få dækket noget af udgiften fra forsikringen. Der vil i starten af 2024 blive fremlagt en særkilt sag vedr. dette. 

 

Pulje til udbedring af klimaskærm

Puljen er i 2023 forhøjet med 2 mio. kr. så puljen er på 4 mio. kr. i alt

Ved Fjorden 6 - Nyt tagpap og efterisolering

Tagpappet på Rådhuset er gammelt og der er begyndende utætheder. Der skal lægges at nyt lag tagpap på hele bygningen. Samtidigt med at der skal nyt tagpap på skal der et ekstra lag isolering på loftet, hvilket vil have en positiv effekt på indeklimaet, energiforbruget og CO2-udledningen. Projektet er budgettet til 2 mio. kr.

Ringkøbing Skole - Udskiftning af vinduer og facade

Vinduerne og facaden på Ringkøbing Skole er utætte og ved regnvejr trænger der vand ind. Vinduerne skal derfor skiftes og facaden skal renoveres. Samlet forventes det at koste 4 mio. kr. 1. etape udføres i 2024 og 2. etape i foråret 2025. 1. etape forventes at koste 2 mio. kr.

Der prioriteres yderligere 2 mio. kr. i 2025 fra ejendomscenterets pulje til klimaskærm.

Offentlige toiletter - Genopretning af niveau

Puljen er på 0,6 mio. kr.

Off. toilet ved Bork Havn

Projektet blev udført i 2023. Der var dog et merforbrug på 124.000 kr., som bliver overført til 2024.

De resterende 476.000 kr. prioriteres senere. 

 

Vedligeholdelsespulje - Administrationsbygninger og D&U

Puljen er på 1,5 mio. kr. og deles normalt ligeligt mellem administrationsbygninger og projekter på D&U området.

APV - Lydproblemer i mødelokaler på administrationsbygninger

I forbindelse med APV på administrationsbygningerne er der gjort opmærksom på at nogle mødelokaler ikke egner sig til fortrolige samtaler.

Ejendomscenteret anbefaler at der afsættes 750.000 kr. til at lydisolere enkelte mødelokaler på kommunens administrationsbygninger så disse bedre kan benyttes til fortrolige samtaler.

De resterende 750.000 kr. på puljen forventes prioriteret i løbet af 2024 til screening af faglokaler.

 

Energioptimeringspulje

Puljen er i 2024 på 2,5 mio. kr.

Spjald Skole - Belysning

Alt belysning på Spjald skole skal skiftes til LED. Projektet er budgettet til at koste 1,4 mio. kr.

Udendørsbelysning

En del udendørsbelysning skal skiftes til LED. Ejendomscenteret anbefaler at der afsættes 200.000 kr. så der løbende kan udskiftes udendørsbelysning.

Resten af puljen på 900.000 kr. prioriteres i løbet af 2024.

 

Klimapulje

Puljen er i 2024 på 900.000 kr.

Puljen frigives til senere prioritering. Det forventes at puljen bruges til at opgradere ventilationsanlægget i børnehaven Solstrålen i Tarm. Det er dog ikke noget endeligt prisestimat på projektet endnu.

Ladestandere ved kommunale bygninger

Puljen er i 2024 på 1 mio. kr.

Det forventes at der i 2024 skal sættes ladestandere op ved Smed Sørensens Vej 1, Dyrvigsvej 9 og Finderupsvej 9.

Tagprojekt - Videbæk Skole

Taget på Videbæk Skole skal skiftes da der er konstateret fugt i konstruktionen, som ikke er udført korrekt. Der er samlet afsat 21,650 mio. kr. over 4 år.

I 2024 er der afsat 6,5 mio. kr.

 

Projektet forventes at kunne udføres over 3 år. I det samlede budget er der afsat penge til etablering af mekanisk ventilation.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at der flyttes 8,882 mio. kr. fra ejendomscenterets driftsbudget til anlægsbudget.
 2. at der bevilges og frigives anlægsmidler på 25,882 mio. kr. til de foreslåede projekter og puljer vist i tabel 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vist i tabel 1.


Økonomiudvalget 09-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lennart Qvist.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Udløb leasing aftale Rødkløvervej 4

Sagsnr: 15-033808

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har i dag en leasingaftale vedrørende Rødkløvervej 4 i Ringkøbing. Aftalen udløber 1. april 2024 og der skal derfor tages stilling til, om leasingaftalen skal forlænges eller restværdien på ejendommen skal betales.

Ejendommen blev bygget i 2003/04 til brug for det daværende Arbejdsmarkedscenter. Ringkøbing-Skjern Kommune (oprindelig Ringkøbing Kommune) har leaset bygningen siden opførelsen. Aktuelt anvendes kontorlokalerne af Sundhed og Omsorgs administration samt en del af økonomi i Viden og Strategi.

Leasingaftalen er senest behandlet af Byrådet den 11. marts 2013.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bek.nr. 68 af 30. januar 2013).

Økonomi

Pr. 1. april 2024 kan Ringkøbing-Skjern Kommune overtage bygningen til restværdien på 6 mio. kr. Der vil samtidig opstå en mindreudgift til leasingydelsen på 0,794 mio. kr. fra 2025 og frem på eksisterende aftale, som har været forrentet med en variabel rente. I 2024 er der afholdt udgifter til ét afdrag og her er mindreudgiften dermed 0,588 mio. kr. 

Alternativt kan leasingen forlænges. En 10-årig forlængelse med en fast forrentning vil indebære:

Afdrag 10 år (455.260x10)4.552.600 kr. 
Restværdi (scrapværdi) 3.000.000 kr.
I alt  7.552.600 kr. 

Økonomisk set vurderes en indfrielse i 2024 at være mest rentabel for kommunen.

Kommunen har også hidtil afholdt udgifter til vedligehold mv., så budgettet hertil er på plads.

Effektvurdering

Bygningen huser i dag hele administrationen i Sundhed- & Omsorg samt kontorfaciliteter for medarbejdere i Økonomi, som betjener Sundhed- & Omsorg samt Handicap & Psykiatri. Kommunen ejer ikke umiddelbart andre bygninger, hvor disse enheder kunne placeres. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

 • at kommunen overtager bygningen og leasingkontrakten dermed ikke forlænges
 • at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til indfrielse af restværdien
 • at den fremadrettede mindreudgift til leasing under Økonomiudvalget på 0,588 mio. kr. i 2024 og 0,794 mio. kr. fra 2025 tilgår kassebeholdningen.

 Økonomiudvalget 09-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lennart Qvist.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til dagligvarebutik ved Bredgade i Skjern

Sagsnr: 23-014801

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er, at forslag til kommuneplantillæg nr. 45 godkendes og sendes i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede den 3. oktober 2023, at igangsætte planlægningen for et område til centerformål, herunder dagligvarebutik, ved Bredgade i Skjern.

Planlægningen har til formål at muliggøre udvidelse af bygningen med ca. 200 m2 og dermed etablere en tidssvarende dagligvarebutik ved indfaldsvejen til Skjern. Parkeringsarealet udvides syd for bygningen.

 Foroffentlig høring
Der har været indkaldt til ideer og forslag i perioden 16. oktober til 6. november 2023. I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra 5 naboer og grundejerforeningen Nygade 59A-M. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Generelt er der stor opbakning til en ny dagligvarebutik. En enkelt nabo er bekymret for støj i forbindelse med varelevering.

Støj
Der er udarbejdet en støjredegørelse, der redegør for støj fra varelevering og parkeringsarealer til nærmeste naboer. Støjredegørelsen skal sikre, at gældende støjkrav overholdes og anviser støjafskærmende foranstaltninger. Støjredegørelsen viser, at støjkravene kan overholdes, hvis der etableres en 2 meter høj støjafskærmning i skel mod nord og mod syd.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Proces
Ved igangsættelse af planlægningen besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at overlade sagen alene til Økonomiudvalget og Byrådet for at sikre hurtig sagsbehandling, da der er tale om meget begrænsende ændringer i de eksisterende fysiske forhold og ingen ændring af lokalplanen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Realisering af projektet vil understøtte kommuneplanens generelle mål i detailhandelsstrukturen for Skjern. Der fastholdes et godt udbud af dagligvarebutikker og placeringen ved indfaldsvejen er fordelagtig til betjening af oplandet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til kommuneplantillæg 45 til kommuneplan 2021-2033 for et område til dagligvarebutik i Skjern vedtages og fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 • Notat med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger.


Økonomiudvalget 09-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Lennart Qvist.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved erhvervsparken, Skjern

Sagsnr: 23-005517

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er, at forslag til lokalplan 500 og kommuneplantillæg 19 godkendes og sendes i offentlig høring. Forslaget for et område til Centerformål ligger på Erhvervsparken ud imod Ringvejen i Skjern.

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2023, at igangsætte planlægningen for området til centerformål i Skjern.

Denne planlægning er 1 etape af at udvide aflastningscenteret i Skjern.  Lokalplanen åbner mulighed for en udvidet geografisk afgrænsning af aflastningscentert samt øger den samlede ramme til butiksformål i aflastningscenteret i Skjern med 8600 m2 til udvalgsvare. Hele lokalplanområdet bliver dermed en del af aflastningscenteret i Skjern og giver foruden butikker også mulighed for erhvervsformål i miljøklasse 1-3. Derudover lægger plangrundlaget op til at videreføre det eksisterende arkitektoniske udtryk og udformning af bebyggelse, så den følger Ringvejens forløb.