Referat: 20. februar 2024 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Irvin Christensen
 • Søren Elbæk
 • Lise Juhl Hansen
 • Irene Lund Pedersen
 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Jørgen Byskov
 • Jens Erik Damgaard
 • Henrik Hammelsvang
 • Linda Nielsen
 • Carsten Bjerg
 • Niels Kristian Larsen
 • Dan K. Jørgensen
 • Erik Viborg
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Lennart Qvist
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Jens Jensen
 • Jens S. Højland
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Marie Kamp From
 • Hans Pedersen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Pia Vestergaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Bomidtvest. Skema B for 10 almene boliger i Lem 2. etape

Sagsnr: 22-023861

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 26. januar 2024 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema B for opførelse af 10 almene boliger på Lærkevej 10-28, 6940 Lem St.

Byrådet har på sit møde den 13. december 2022, dagsordenens punkt 5, godkendt skema A for det pågældende projekt. På daværende tidspunkt forventedes de samlede omkostninger ved byggeriet at udgøre 22,3 mio. kr. Efter afholdelse af licitation har Bomidtvest nu udarbejdet skema B, hvor den samlede anskaffelsessum for byggeriet er opgjort til i alt 22,8 mio. kr. 

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til
boligforeningen på ca. 2,3 mio. kr. hvilket er 0,1 mio. kr. mere end først godkendt i Skema A.

Huslejen vil være 937 kr. pr m², svarende til en månedlig husleje på 7.900 kr. for 101 m²
Indskuddet vil andrage 45.600 kr.

Boligerne udføres som 1. etape med lavenergiboliger, solceller på tag, batteripakke/station og
LAR-regnvandssystem.
Varmekilden er ventilationsanlæg med indbygget luft-luft system, suppleret med enkelte el radiatorer/gulvvarme i de enkelte boliger.
Regnvand systemet udføres som LAR-System (Lokal Afledning af Regnvand) i åbne grøfter og
kanaler, som føres til det eksisterende tørbassin som blev etableret ved 1. etape.
Regnvandet håndteres derfor på egen grund hvor det falder, så det ikke belaster kloak systemet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Grundkapitalindskuddet vil kunne dækkes af den samlede budgetramme i 2024 under forudsætning af, at overførsel af restbudget fra 2023 bliver godkendt ved regnskabsafslutningen.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låne adgang.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema B godkendes.
 • at den budgetterede gennemsnitlige månedlige husleje på 7.900 kr. for 101 m2 godkendes.
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 13,5 mio. kr., svarende til ca. 66% af realkreditlånet på ca. 20 mio. kr.
 • at endelig fastlæggelse af garanti- og lånebeløb sker i forbindelse med fremsendelse af skema C.
 • at kommunen i 2024 yder grundkapitalindskud på ca. 2,3 mio. kr. finansieret af budgetrammen fra 2024 inkl. overførsler fra tidligere år.Økonomiudvalget 06-02-2024
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter om udskydelse af afdrag på lån til 2026

Sagsnr: 24-000421

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter anmoder om udskydelse af afdrag på deres lån til Ringkøbing-Skjern Kommune til 2026. Der anmodes om at det allerede opkrævede afdrag for 2023, samt afdragene i 2024 og 2025 udskydes. Afdragene svarer til 0,450 mio. kr. årligt, svarende til samlet 1,350 mio. kr.  

Kulturcenterets samlede gæld til kommunen pr. 31.12.2023 er 8,570 mio. kr. bestående af to gældsbreve. Det første gældsbrev (oprindeligt fra 2006) lyder på 6,663 mio. kr., hvor der skal afdrages med 0,350 mio. kr. årligt. Det andet gældsbrev lyder på 1,907 mio. kr., og omhandler huslejen for 2. halvår 2022. Det er aftalt at den skal afdrages med 0,100 mio. kr. årligt i 2023-2025, og 0,250 mio. kr. i 2026 og frem. Der er ikke afdraget på gælden siden 2017, da der tidligere er givet afdragsfrihed af flere omgange. 

Der ansøges om at den oprindelige afdragsprofil bibeholdes, men at løbetiden udskydes. Afdragsprofilen årligt vil komme til at se således ud startende fra 2026: 

 • Gældsbrev 1:  0,350 mio. kr. (lånet vil være indfriet i 2044)
 • Gældsbrev 2:  0,250 mio. kr. (lånet vil være indfriet i 2033)
 • Samlet pr. år: 0,600 mio. kr. 

Kulturcenterets økonomi og likviditet har igennem en længere periode været hårdt presset, og Kulturcentres ledelse arbejder ihærdigt på at skabe en sund drift. Kulturcentret havde i budget 2023, budgetteret med et overskud, men flere faktorer har medført til at det ikke har været muligt at sikre et overskud i 2023. Det har endnu ikke været muligt for Kulturcentret at komme med et bud på hvad resultatet ender på. Sammenlignet med  regnskab 2022, står Kulturcenteret dog et væsentlig bedre sted nu.

Der er flere årsager til at det ikke er lykkedes at generere et overskud for regnskabsåret, men de væsentligste Kulturcenteret selv fremhæver er stadig for høje udgifter, herunder:

 • Flere og større uforudsete udgifter til vedligeholdelse - især på reparationer og serviceaftale
 • Stigning i råvarepriser, som har medført at salgspriserne er endt med at være for lave
 • Høje lønomkostninger - primært på timelønnede ansatte, som der pga. sygefravær blandt fastansatte, har været en del højere end budgetteret
 • Udgifter til renter er steget betragteligt i løbet af 2023, grundet det stigende renteniveau 
 • Samarbejdsaftale med Remisen Skjern har ikke givet det forventede overskud

Kulturcenteret har fremsendt og præsenteret budgettet for 2024 (vedlagt som bilag), der viser et regnskabsmæssigt overskud på 0,664 mio. kr. og en sandsynliggørelse for at der også er et lille likviditetsmæssigt overskud i budgettet for 2024. Det er samtidig deres vurdering at det også er det mest retvisende budget der er lavet i nyere tid, hvilket skyldes, at 2023 var første hele år i deres nye bogføringssystem e-conomic. Det har givet dem gode værktøjer og forudsætninger til at kunne forecaste 2024 mere præcist end tidligere. Det skal dog her bemærkes at der fortsat er tale om et stramt budget, uden meget plads til store uforudsete udgifter.

Budgettet og likviditetsoverskuddet er under forudsætning af anmodningen om udskydelse af afdrag godkendes, samt at det lykkes at lave en ny driftsaftale i løbet af 2024 (som gælder fra primo 2024).

Arbejdet med forslag til en ny driftsaftale mellem kommunen og Kulturcentret pågår i et sideløbende forløb. Drøftelserne omkring driftsaftalen går blandt andet på, hvordan sammensætning af en eventuel ny tilskudsmodel kan se ud, som kan resultere i, at momsbeløbet der skal betales i Holmslandmodellen kan reduceres.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Anmodningen vil medføre, at der afdrages første gang på lånet til kommunen i 2026. Der afdrages årligt med 0,600 mio. kr. indtil gældsbrevet på huslejen er indfriet, og derefter med 0,350 mio. kr. til det sidste lån er indfriet. Sidste afdrag er i 2044.

Udskydelsen af afdragene vil påvirke Kulturcenterets likviditet positivt, og skabe luft i driften. I 2025 vil Kulturcentret være færdig med at afdrage på et af deres lån til KommuneKredit, som Kulturcentret pt. afdrager med cirka 1 million kr. årligt. Der vil derfor opstå likviditetsmæssigt råderum til at påbegynde afdragene til kommunen i 2026, under forudsætning af der også indgås en ny driftsaftale.

Økonomi bemærker, at der ikke anmodes om et lån, men om en udskydelse af afdragene. Det er positivt, at der ikke er behov for at mellemværendet med Kulturcenteret skal forøges.

Givet den fortsat pressede økonomi anbefaler Økonomi, at Kulturcenteret forsætter med at indsende månedsopgørelser i 2024, så kommunen kan følge Kulturcentrets økonomiske situation tæt.

Kulturcenterets præsentation af deres økonomiske status for 2023 er vedhæftet i bilag.

Effektvurdering

Hvis Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ikke får godkendt ansøgningen, skal de betale afdraget for 2023 på 0,450 mio. kr., hvilket de ikke kan honorere. Afvisningen vil medføre at Kulturcenteret skal ud og finde anden finansiering til betaling heraf, med yderligere renteudgifter til følge.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 • at Økonomiudvalget drøfter sagen og anbefaler byrådet at ansøgning om udskydelse af afdrag på lån til 2026 godkendes
 • at den afledte konsekvens for kommunens indtægter tilrettes med 0,450 mio. kr. i 2024 og 2025 med modpost på kassen.


Økonomiudvalget 23-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning om udskydelse af afdrag på lån til 2026 godkendes, og at den afledte konsekvens for kommunens indtægter tilrettes med 0,450 mio. kr. i 2024 og 2025 med modpost på kassen. Driften følges fortsat tæt af kommunens økonomiafdeling i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kanaliseringsanlæg Søndervig Landevej - resultat af licitation

Sagsnr: 20-021902

Sagsfremstilling

Med denne dagsorden fremlægges økonomien for ombygning af Søndervig Landevej med etablering af ny vejadgang til parkeringsområdet i Nyhavn, samt anlæg af cykelstier og buslommer. Der er i december 2023 gennemført licitation for projektet, og der anmodes om godkendelse af et forslag til projektets finansiering.

Der henvises til dagsorden fra mødet den 28. november 2023, hvor projektet blev godkendt. I samme forbindelse blev administrationen bemyndiget til at gennemføre eventuelle nødvendige projektbesparelser, og der blev peget på følgende muligheder:

 • Belægning på stierne ændres til asfalt.
 • Midterheller med beplantning ændres til spærreflade.
 • Fliser i buslommer ændres til almindelige fortovsfliser i stedet for Nyhavnsfliser

Projektet har været i licitation med laveste pris som tildelingskriterie, og den laveste pris for udførelse af projektet beløber sig til ca. 4,1 mio. kr. Hertil kommer desuden udgifter til hjelmebeplantning i helle- og rabatarealer, indkøb af nordhavnsfliser samt omprogrammering, udbygning og justering af signalanlægget. Den samlede pris vil dermed forventeligt beløbe sig til ca. 5 mio. kr.

Ud fra licitationen er projektet desværre underfinansieret.

Til projektet er der pt. afsat følgende puljer:

Søndervig Landevej – Stier og buslommer                                   1,8 mio kr.
Kanalisering af til Nyhavn – over Nyhavnsprojektet                     1,0 mio kr.
Justering, udbygning og omprogrammering af signalanlæg      0,5 mio kr.
I alt                                                                                         3,3 mio kr.

Der mangles dermed en finansiering på i alt ca. 1,7 mio. kr.

De oprindelige forslag til besparelser jævnfør ovennævnte, ser administrationen ikke længere som relevante. Med baggrund i enhedspriserne i det billigste tilbud ved licitationen, vil der ikke være nogen mærkbar besparelse, herunder er prisen for asfaltstier og betonstier for eksempel den samme.

Forslag til finansiering

Administrationen foreslår, at det manglende beløb på 1,7 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje, hvor der er et rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

Såfremt der skulle blive behov for yderligere finansiering, foreslås det, at asfaltpuljen bliver buffer, således at selve slidlaget på strækningen kan finansieres heraf.

Tidsplanen for projektet er opstart i marken tidligt forår 2024 og afslutning inden sommerferien 2024.

Af hensyn til trafikafvikling i Søndervig er det vigtigt, at arbejdet udføres inden sommerferien, idet Søndervig Landevej afspærres i anlægsperioden. Den billigste entreprenør skal derfor have en underskrevet kontrakt så hurtigt som muligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Projektet udføres i overensstemmelse med vejloven

Økonomi

Projektet foreslås finansieret som beskrevet i sagsfremstillingen

Effektvurdering

Projektet skaber mulighed for udnyttelse af Nyhavnsområdet i forhold til til blandt andet parkeringsarealer. Projektet vil desuden skabe bedre og mere trafiksikre forhold for cyklister og gående samt for passagerer i den kollektive trafik.

Projektet er en vigtig del af flere projekter, som samlet set skal resultere i en nødvendig forbedring af mobiliteten i og omkring Søndervig by.

Projektet er blandt andet med til at opfylde mobilitetspolitikkens målsætninger om, at udvikle og forbedre de trafikale tilbud til bløde trafikanter, og at gøre det lettere at vælge for eksempel bussen som alternativ til bil.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 1. Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at projektet gennemføres som udbudt
 2. Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. finansieret af anlægspuljen 
Teknik- og Miljøudvalget 09-01-2024
Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingens pkt. 1 og anbefaler indstillingens pkt. 2 godkendt.

Økonomiudvalget 23-01-2024
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Forslag til redistribuering af 60 kV-luftledning og nedgravet 60 kV-kabel ifm. vejtilførsel til Herningvej (Rute 15)

Sagsnr: 23-021314

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte d. 28. november 2023 administrationens indstilling om at fastlægge placeringen af vejtilslutning til Herningvej til et kommende erhvervsområde i Ringkøbing Øst.

Formålet med dette dagsordenspunkt er, at Byrådet tager stilling til, i hvilket omfang hhv. luftledning og nedgravet 60kv-kabel i området bør flyttes, således at etablering af vejtilslutning og fremtidigt vejforløb, samt planlægning af fremtidigt erhvervsområde kan disponeres bedst muligt. Vedtaget placering af vejtilslutning, samt eksisterende lednings- og kabelforløb fremgår af figur 1.