Dagsorden: 10. maj 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Irene Lund Pedersen
 • Lennart Qvist
 • Rita Byskov
 • Jesper Lærke
 • Linda Nielsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Hans Østergaard
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Erik Viborg
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Marie Kamp From
 • Dan K. Jørgensen
 • Niels Kristian Larsen
 • Pia Vestergaard
 • Jens Jacob Østergaard
 • Carsten Bjerg
 • Jørgen Byskov
 • Jakob Agerbo
 • Henrik Hammelsvang
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Henrik Andersen
 • Jens Jensen
 • Kristian Andersen
 • Irvin Christensen
 • Jens S. Højland
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Sagsnr: 21-027251

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. Budgetopfølgningen er opgjort ekskl. overførsler fra 2021.

Hovedtal: 

 • Driftsudgifter forventes at blive 8,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2021. 
 • Nettopåvirkningen af finansielle poster viser en samlet merudgift på 10,9 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 134 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget ekskl. overførsler.  
 • Vedrørende jordforsyning forventes der en nettoudgift på 6,6 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. højere end korrigeret budget ekskl. overførsler.
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. marts 2022 opgjort til 305,5 mio. kr. 
 • Befolkningstallet er steget med 11 borgere siden 1. januar 2022 og frem til primo april 2022, hvor der er registreret 56.214 borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Driftsudgifter

I dette afsnit indgår en gennemgang af afvigelser for både de centrale og de decentrale områder.

Af ovenstående fremgår det, at de samlede driftsudgifter forventes at blive 8,5 mio. kr. lavere end det korrigeret budget ekskl. overførelser fra 2021. Mindre udgiften er inkl. 3 mio. kr. i centrale og decentrale Covid-19 udgifter, samt 2 mio. i merudgifter til det brugerfinansierede område. 

Den primære årsag til det forventede mindre forbrug er Beskæftigelsesudvalgets forventede mindre forbrug på 10,8 mio. kr.

I forhold til udgifter til fordrevne ukrainere gælder at, Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 Aftale om kommunernes håndtering af fordrevne ukrainere, hvormed regeringen tilkendegav, at de er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter.

Nedenstående følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed og Omsorg forventer et mindre forbrug på 3 mio. kr. på de centrale områder. Den primære årsag til mindre forbruget er på pleje og omsorg for ældre, hvor der samlet set er et forventet mindre forbrug på 6 mio. kr. Det forventede mindre forbrug er fordelt på blandt andet 1,5 mio. kr. vedr. tjenestekørsel, 1,5 mio. kr. på kontoen for elever, 1,1 mio. kr. vedrørende terminalpleje samt 1,7 mio. kr. vedr. Holmehusene. Forbruget af visiterede timer ligger på nuværende tidspunkt på niveau med det demografiregulerede budget inkl. de 2 ekstra mio. tildelt på budgetkonferencen 2021. Det forventes, at det totale budget for visiterede timer i 2022 kan overholdes.

Hjælpemidler har et forventet merforbrug for 2022 på 1,4 mio. kr. Forbruget på området er præget af mange parametre, demografiske, teknologiske, politiske, markedsmekaniske mv., hvoraf mange ikke kan påvirkes af kommunen.

Forsorgshjem og døgntilbud til unge har et forventet merforbrug for 2022 på 2,1 mio. kr. Forbruget på området er svært styrbart, da der arbejdes med selvhenvendelsesprincippet.

For de decentrale områder forventes der for Sundhed og Omsorg et samlet merforbrug på i alt 3,7 kr. af indeværende års budget. Merforbruget vedrører primært ældre- og integrerede ordninger, hvor der forventes en merudgift på 2 mio. kr. Herudover forventes der en merudgift på 0,9 mio. kr. på hjemmepleje og akutfunktion samt 0,8 mio. kr. på øvrige områder som hjælpemiddeldepotet, aktivitetscentre og åkanden. Af ovenstående udgifter udgør skønnet for Covid-19 udgifter til rengøring 0,5 mio. kr.

 Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr. på de centrale områder. I det forventede merforbrug er der indarbejdet en forudsætning om, at Myndighedsafdelingen ved sagsgennemgang realiserer en nedgang i forbruget på 5 mio. kr. Aktuelt har Myndighedsafdelingen realiseret ca. 2,4 mio. kr. inklusiv refusion fra staten på særligt dyre enkeltsager.

For de decentrale områder inden for Handicap og Psykiatri forventes et samlet merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. Det forventes, at der er Covid-19 udgifter til rengøring for 59tkr. i 2022. 

Handicapområde Nord forventer en merudgift på 1,6 mio. kr., der primært vedrører Grønbjerghjemmet. Handicapområde Syd forventer derimod et mindre forbrug på 3,3 mio. kr., hvor den væsentligste årsag er et mindre forbrug på Center Bakkehusets botilbud på 1,9 mio. kr. Psykiatriområdet forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvor den primære årsag er bostøtten.

Beskæftigelsesudvalgets budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på 10,8 mio. kr. Der er dog udgifter og tilskud til f.eks. ukrainske flygtninge, som vi ikke kender den fulde omfang af herunder boliger og forsørgelsesudgifter. 

Ledigheden er lav og på forsikrede ledige forventes et mindre forbrug på 23 mio. kr., under forudsætning af, at ledigheden stiger med 100 borgere i løbet af 2022. Samtidig forventes en mindre udgift på 3 mio. kr. vedr. kontanthjælp og 4 mio. kr. vedr. revalidering. Derimod har der været en større tilgang til seniorpension og førtidspension de første måneder af 2022 end forventet. Hvis udviklingen fortsætter forventes en samlet merudgift på 9 mio. kr. på områderne. Samtidig er der et øget antal visiterede til fleksjob, hvor der forventes et merforbrug på 7 mio. kr. samt på jobafklaringsforløb forventes et merforbrug på 3 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget

På det centrale område vedr. Dagtilbud og Undervisning er der en forventet mindre udgift på 2,6 mio. kr., der dækker blandt andet et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. på dagplejen, som skyldes manglende ansættelser. Herudover er der en mindre udgift på 1,5 mio. vedr. specialundervisning/støtte samt 1,7 mio. kr. vedr. STU/FGU/KUI, der skyldes færre elever end forventet. Hertil forventes en merudgift på 1,8 mio. kr. vedrørende de ukrainske flygtninge på undervisningsområdet, samt 1,7 mio. kr. der skyldes Covid-19 udgifter.

Merudgiften på 1,5 mio. kr. ved Børn og Familie skyldes primært anbringelsesområdet.

På de decentrale områder viser budgetopfølgningen pr. 31.3 en samlet mindre udgift på 3,9 mio. kr. hvoraf Dagtilbud og Undervisning udgør et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. og Børn og Familie udgør det restende mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Mindre udgiften på Dagtilbud og Undervisnings område kan blandt andet henføres til et forventet mindre forbrug på 2,2 vedr. dagtilbud samt et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. vedr. specialskoler. Derimod er der et forventet merforbrug på 1,5  mio. kr. vedr. folkeskoler. 

Mindre udgiften på Børn og Familie vedrører primært på tandplejen og sundhedsplejen, der tilsammen forventer et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. af de 1,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning viser et samlet merforbrug på 0,314 mio. kr. vedrørende Trafik og Vej, der fordeler sig på henholdsvis et forventet merforbrug på 1 mio. kr. vedr. Vej og Park, der skyldes reinvesteringer i driftsmateriel, samt et forventet mindre forbrug på 0,686 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik. Det forventede mindre forbrug vedr. kollektiv trafik er blevet lavere end tidligere beregnet, da Midttrafik har varslet en merudgift ifm. stigende dieselpriser, der kan løbe op i 2,5 mio. kr. i 2022. 

På det brugerfinansieret område er der et forventet merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Merudgiften finansieres af overførte midler, med henblik på mindske overførslen fra 2022. På det brugerfinansierede område, skal regnskabsresultatet over år balancere med budgettet. 

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget forventer et samlet merforbrug på knap 1 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært vækstpuljerne som udgør 0,6 mio. kr. af merforbruget. Den øvrige afvigelse skyldes, at budgettet for enkelte projekter er placeret i tidligere år, og finansieres derfor af overførte midler.

Kultur- og fritidsudvalgets budgetopfølgning viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,69 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 1,49 mio. kr. samt et forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på Fritidsområdet. 

Det forventede merforbrug på kulturområdet finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2021, mens mindre forbruget på fritidsområdet forventes overført til 2023. 

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 viser et mindre forbrug på 0,568 mio. kr. inkl. Covid-19 udgifter for 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2021. 

Mindre forbruget vedrører ejendomscenteret, og skyldes, at der er flyttet 2 puljer fra anlæg til drift på i alt 3,5 mio. kr., der delvis skal være med til at finansiere merforbruget til el og varme på anslået 5,1 mio. kr. Den resterende merudgift samt merforbruget fra 2021 på 3,4 mio. kr. forventes dækket af ejendomscenterets øvrige driftskonti blandt andet ved at være tilbageholdende på vedligeholdelsesopgaver.

For økonomiudvalgets øvrige områder viser budgetopfølgningen en forventning om, at regnskabsresultatet balancerer med budgettet. 

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

Budgetopfølgningen viser en forventet merudgift på 10,9 mio. kr. som vedrører følgende poster:

I forbindelse med diverse udlodninger fra kommunens forsyningsvirksomheder, skal der ske deponering og modregning i bloktilskud efter nærmere fastsatte regler. Samlet set forventes det, at bloktilskuddet bliver reduceret med 10,9 mio. kr. for 2022. Reguleringer på de øvrige områder afventer økonomiaftalen. 

Anlæg

Opfølgning på anlægsområder viser følgende: 

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgift på 134 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra 2021. Årsagen til det forventede merforbrug er blandt andet at flere projekter løber over flere år og finansieres af overførte midler. Anlægsoverførslen fra 2021 til 2022 er ikke medregnet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

På det brugerfinansierede område er der afsat 22 mio. kr. til etablering af afhentningsordning vedr. glas-, papir-, pap-, metalemballage. Budgetopfølgningen viser en forventning om, at regnskabsresultatet balancerer med budgettet.  

Jordforsyning

Vurderingen af de forventede indtægter er ca. 1,7 mio. kr. lavere end det budgetterede. Indtægterne er skønnet ud fra konkrete salg samt konkrete henvendelser.

De forventede udgifter overstiger det afsatte budget. Dette skyldes, at flere projekter i 2021 er udskudt til forventet realisering i 2022. Dette drejer sig bl.a. om Fjordparken, Stauning, Mejlvang Kloster og Sivvej/Mosevej i Spjald

Likviditet

Likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Indenrigs- og Boligministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Nedenstående figur viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2019 til og med 31. marts 2022. 

Den øverste grønne graf viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler som udgør 424,9 mio. kr. pr. 31. marts 2022. 

Den nederste blå graf viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler som udgør 305,5 mio. kr. pr. 31. marts 2022. 

Deponerede midler omhandler en del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, og frigives over 10 år med 1/10 årligt. 

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018-2021. Befolkningstallet er vokset med 11 borgere siden 1. januar 2022 og frem til primo april. 

Pr. 31. marts 2022 har vi registreret 20 ukrainske statsborgere med flygtningestatus. Det forventes, at antallet vil stige til næste opfølgning. 

Tallene i tabellen er fra Det Centrale Personregister, mens kvartalstallene er fra Danmarks Statistik.

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.Økonomiudvalget 03-05-2022
Økonomiudvalget anbefaler at administrationens indstilling godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - anlæg Teknik- og Miljø

Sagsnr: 21-027254

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. marts 2022 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 86,227 mio. kr. eksklusiv overførsler fra 2021. Anlægsbudgettet er fordelt med 64,227 mio. kr. for det skattefinansierede område og 22 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. marts 2021 et samlet forbrug på i alt 10,658 mio. kr. som er på det skattefinansierede område.

Det forventede regnskab for 2022 udgør i alt 92,743 mio. kr. fordelt med 70,743 mio. kr. på det skattefinansierede område og 22 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Hovedparten af det forventede merforbrug på 6,516 mio. kr. skyldes forbrug på uafsluttede projekter, der  vil blive finansieret af overførte midler fra 2021. Overførselsbeløbet fra 2021 udgør i alt 53,372 mio. kr. og er alene på det skattefinansierede område. Overførselssagen behandles på Byrådets møde den 19. april 2022.

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt. 

Skattefinansieret område:

Land og Vand (Miljø og Natur):
På anlægspuljen naturområder er der oprindeligt afsat 1,5 mio. kr. Da anlægsmidlerne for 2022 blev frigivet blev det godkendt at anvende 0,5 mio. kr. til Algadeprojektet i Ringkøbing og der står nu 1 mio. kr. på puljen. Der er i 2022 prioriteret følgende projekter:

 • Pleje Rejkjær Sande fredningen 0,3 mio. kr.
 • Skjern Å levéer reparation 0,5 mio. kr.
 • Gydebanker i Vorgod Å 0,3 mio. kr.
 • Hoven Å 0,5 mio. kr.

Der er samlet set prioriteret for 1,6 mio. kr. Merforbruget på de 0,6 mio. kr. finansieres af overførte midler fra 2021 som udgør 1,6 mio. kr.

Klimasikringspuljen udgør 1 mio. kr. og der er pt. ikke prioriteret projekter. I forbindelse med terrænsikring af Bork Surfstrand er der i 2022 afsat 0,5 mio. kr. En sikring af hele området vil beløbe sig til 0,7 mio. kr. For at få hele området terrænsikret foreslår administrationen, at Klimapuljen finansierer de manglende 0,2 mio. kr.  

Kultur, Natur og Fritid:

Under Kultur, Natur og Fritid forventes de afsatte anlægspuljer og anlægsprojekter anvendt.

Projekter fra tidligere år, hvor der overføres midler fra 2021 kan nævnes Sti mellem Skjern Å og Tarm. Her overføres der 1,26 mio. kr. til anvendelse i 2022. Der er pt. igangsat planlægning af projektet. Herudover er der naturstiprojektet Sidselbjerg-Vedersø hvor der resterer 0,856 mio. kr. Projektet der er finansieret af Gearingspuljen afventer løsning.

Terrænsikring af Bork Surfstrand. Her er der som nævnt behov for ekstra 0,2 mio. kr. for at få færdiggjort hele området.

På Havneområdet forventes anlægspuljen anvendt til renovering af Bork Havn. Herudover forventes der anvendt 3 mio. kr. på renovering af Ringkøbing Havn. Dette vil betyde et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i 2022. Merudgiften finansieres af overførte midler fra 2021.

Trafik og Vej:
Der er på området afsat 55,171 mio. kr. i 2022. Der forventes samlet set anvendt 59,984 mio. kr. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2021.

Af større projekter der er eller forventes igangsat i 2022 kan blandt andet nævnes renovering af Algade i Ringkøbing, Cykelsti Vinterleje-Nymindegab, Cykelsti Kildevej til Granlyvej samt parkeringsplads Nyhavn Søndervig.

Af øvrige projekter der er igangsat før 2022 og forventes afsluttet kan nævnes Cykelsti No-Ringkøbing, cykelsti Videbæk-Sønderup, cykelsti Skjern-Kildevej, ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej, vejprojekter omkring Søndervig.

Brugerfinansieret område:

Der er på området afsat 22 mio. kr. i 2022 samt 2 mio. kr. i 2023 til investering i nye affaldsbeholdere mv. til den nye henteordning. Det er administrationens vurdering, at det fulde beløb anvendes. Dette afventer dog det kommende udbudsresultat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at den detaljerede budgetopfølgning for anlægspuljer og anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til terrænsikring Bork Surfstrand finansieret af anlægspuljen til Klimasikring.
 2. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 tages til efterretning
Teknik- og Miljøudvalget 26-04-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-05-2022
Det anbefales til Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Hvide Sande Havn - regnskab 2021

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt årsrapport for 2021. Årsrapporten revideres af Partner Revision, men er af tidsmæssige årsager endnu ikke endeligt påtegnet af revisionen. Det forventes dog ikke, at dette vil medføre ændringer i regnskabets konklusioner.

Regnskabet viser et overskud på ca. 3,2 mio. kr.  Det tilsvarende resultat for 2020 var et overskud på ca. 1,1 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 87,1 mio. kr. mod 83,9 mio. kr. i 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at årsrapporten for Hvide Sande Havn vedr. 2021 godkendes under forudsætning af, at revisionens endelige gennemgang ikke ændrer regnskabets konklusioner.


Økonomiudvalget 03-05-2022
Det anbefales til Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - Tilladelse til låneoptagelse

Sagsnr: 21-001174

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om stillingtagen til låneoptagelse på ca. 5,9 mio. kr. i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Byrådet har på sit møde den 16. marts 2021, dagsordenens punkt 3 godkendt en oprindelig ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter vedrørende låneoptagelse på 3 mio. kr. Kulturcentret anmoder imidlertid om ændring af den oprindelige tilladelse til låneoptagelse, således at der nu ønskes låneoptagelse på 5,9 mio. kr.
Lånet ønskes optaget til brug for finansiering af en tilbygning til Kulturcentret, der indrettes som lokaler til Skjern Fysioterapi, der ønsker at flytte fra nuværende adresse til en placering i sammenhæng med Kulturcentret. I forhold til det oprindeligt planlagte byggeri til ca. 3,0 mio. kr., vil den nye tilbygning have et større areal, ligesom der etableres yderligere p-pladser, i alt til en forventet samlet omkostning på 5,9 mio. kr. excl. moms. 

Det vil være Kulturcentret der etablerer og ejer tilbygningen. Anlægssummen finansieres ved, at Kulturcentret optager et lån på 5,9 mio. kr. uden kommunegaranti. Lånet tilbagebetales over 10 år.

Der er tidligere indgået en driftsaftale mellem Kulturcentret og kommunen i relation til anvendelsen af "Holmsland-modellen", hvilket indebærer, at Kulturcentret via kommunen kan hjemtage momsen vedrørende den ikke-kommercielle del af Kulturcentrets drift.

På forespørgsel, er det vurderet, at etableringen af tilbygningen kan omfattes af Holmsland-modellen, hvorved momsen af byggeriet kan hjemtages. Det hænger sammen med, at kommunen selv ville kunne opføre og udleje bygninger til brug for fysioterapi i henhold til bestemmelser i sundhedsloven. Betingelsen er, at udlejning sker på markedsvilkår, hvilket Kulturcentret har bekræftet.

I henhold til driftsaftalen for benyttelse af Holmsland-modellen, skal Byrådet godkende Kulturcentrets optagelse af lån på 5,9 mio. kr., til finansiering af tilbygningen. Årsagen hertil er, at lånoptagelsen enten vil reducere den kommunale låneramme i 2022 med 5,9 mio. kr., eller kommunen alternativt foretager en regnskabsmæssig deponering af de 5,9 mio. kr. 

Administrationen anbefaler deponering, der frigives løbende over 10 år, hvorved lånerammen for 2022 ikke reduceres. De deponerede beløb indgår ikke i kommunens såkaldte kassekredit-likviditet, som er den størrelse ministeriet måler kommunens likvide situation. 

Kassekredit-likviditeten udgør ved udgangen af 2021 ca. 308 mio. kr., og må aldrig blive negativ. Derudover har kommunen ved udgangen af 2021 likviditet på ca. 111 mio. kr. bundet i regnskabsmæssig deponeringer, hidrørende fra tidligere udlodninger fra RS Forsyning og HMN Naturgas. Likviditetens størrelse gør, at det efter administrationens opfattelse vil være uproblematisk at foretage en deponering på 5,9 mio. kr. i nærværende sag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

• den oprindelige godkendelse til låneoptagelse på 3,0 mio. kr. ændres, således at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan optage et lån på 5,9 mio. kr. til finansiering af anlægssum ved opførelse af tilbygning, der udlejes til Skjern Fysioterapi,

• kommunen foretager regnskabsmæssig deponering af 5,9 mio. kr., der løbende frigives over 10 år.

Økonomiudvalget 05-04-2022
Udsat.

Økonomiudvalget 26-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk formål (solcelleanlæg) ved Holmvej - etape 2, Hemmet

Sagsnr: 21-010303

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er, at godkende planforslagene samt miljøvurdering for et område til teknisk formål ved Holmvej - etape 2, Hemmet til fremlæggelse i otte ugers offentlig høring.
Byrådet besluttede den 17. november 2020 at igangsætte planlægningen. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport, se bilag 1, 2 og 3.

Formål
Formålet med planforslagene er at skabe mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger, transformerstation, spredningskorridorer og afskærmende beplantning.