Dagsorden: 11. oktober 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Irvin Christensen
 • Jesper Lærke
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Henrik Hammelsvang
 • Carsten Bjerg
 • Marie Kamp From
 • Jakob Agerbo
 • Rita Byskov
 • Jens Erik Damgaard
 • Lennart Qvist
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Hans Pedersen
 • Linda Nielsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Jens Jensen
 • Søren Elbæk
 • Pia Vestergaard
 • Jens S. Højland
 • Niels Kristian Larsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Kristian Andersen
 • Erik Viborg
 • Henrik Andersen
 • Hans Østergaard
 • Dan K. Jørgensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

3: 2. behandling af budgettet for perioden 2023 - 2026

Sagsnr: 21-024260

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2023 samt overslagsårene 2024 - 2026 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 29. og 30. august 2022, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Oversigt over råderumstiltag
 • Forsyningen - anlæg
 • Jordforsyningen

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2023

2024

2025

2026

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 12. september 2022. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2022 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi
Forud for 2. behandlingen fremlægger administrationen udgiftsneutralt forslag til ekstraordinære udgifter på børneområdet vedrørende flygtninge fra Ukraine. Udgifterne forudsættes finansieret via tilskud.

Effektvurdering
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september 2022 kl. 10.

Økonomiudvalget 06-09-2022
Budgetforslaget oversendt til Byrådets 1. behandling. Økonomiudvalget anbefaler, at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september 2022 kl. 10.

Bilag
Resultatet af budgetkonferencen 29. august 2022

Beslutning
Byrådet oversendte budgetforslaget til 2. behandling. Evt. ændringsforslag til 2. behandling skal være Borgmesteren i hænde senest mandag den 19. september.

Fraværende:
Jens S. Højland
Niels Kristian Larsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskrivningsgrundlag og skatteudskrivningsprocenter.
Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning, da dette vurderes mere økonomisk fordelagtig frem for valg af selvbudgettering. Der er en del usikkerhed om udviklingen i beskatningsgrundlag og indbyggertal, og provenuet ved selvbudgetteringen vurderes at være for lille til at kunne dække denne usikkerhed. Oversigt over udskrivningsprocenter fremgår ovenfor under sagsfremstillingen til 1. behandling.

Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagtilbudsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene.

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2023 - 2026
Der var ved fristens udløb ikke modtaget politiske ændringsforslag til budgettet.

Udgifter til børn af ukrainske flygtninge.
Der er som bilag udarbejdet en opgørelse over de forventede udgifter til de ukrainske børn. Den samlede udgift i 2023 forventes at udgøre 8,35 mio. kr. Det foreslås, at udgiften indarbejdes i budgettet for 2023. Det må forventes, at de kommunale udgifter dækkes af en tilsvarende efterregulering af tilskud og udligning, hvorfor det foreslås, at der indarbejdes en tilsvarende indtægt på 8,35 mio. kr. Denne forventning om indtægtsdækningen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da det beror på efterfølgende forhandlinger.

Pris- og lønskøn.
Afledt af nye oplysninger fra Finansministeriet i forbindelse med Økonomisk redegørelse udarbejdet i august 2022 er der udmeldt nye pris- og lønskøn. Der er tale om en opjustering af KL's pris- og lønskøn, der blev udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen i juni måned. Løftet skyldes bl.a. stigende energipriser, der ikke alene har betydning for opvarmning, men også giver sig udslag i prisændringer på andre varer. 

KL har rettet henvendelse til finansministeren for at gøre opmærksom på de ændrede pris- og lønskøn og behovet for, at udgiftsrammerne tilpasses. Fra Indenrigs- og boligministeren er det udmeldt, at man ikke vil kompensere de stigende inflations- og energiudgifter. Hvorvidt stigningerne i 2023 vil blive kompenseret i en midtvejsregulering i 2023 er usikkert, men spørgsmålet vil være en del af de kommende økonomiforhandlinger i sommeren 2023. De stigende udgifter vil alt andet lige lægge pres på de kommunale budgetter for 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at de forventede udgifter på 8,35 mio. kr. i 2023 afledt af Ukraine børnene indarbejdes i driftsbudgettet med en tilsvarende forventet merindtægt i 2023 på tilskud og udligning
 2. at budgetforslaget godkendes
 3. at Byrådet godkender, at udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning baseres på det statsgaranterede tilbud
 4. at Byrådet godkender udskrivningsprocenten vedrørende indkomstskat på 25 procent (uændret)
 5. at Byrådet godkender grundskyldspromillerne for produktionsjord på 7,20 promille (uændret) og øvrige grunde på 31,00 promille (uændret)
 6. at Byrådet godkender dækningsafgifterne for offentlige ejendommes grundværdier med 15,00 promille (uændret) og forskelsværdi offentlige ejendomme på 8,75 promille (uændret)
 7. at Borgmesteren bemyndiges til at indarbejde indgåede aftaler med KL for at efterleve de overordnede rammer jf. økonomiaftalen om service- og anlægsramme for landet som helhed


Økonomiudvalget 04-10-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kirkelig ligning - budget 2023

Sagsnr: 22-020048

Sagsfremstilling

Ringkøbing og Skjern Provstier har fremsendt budget for 2023 for de respektive provstiers kirkekasser. Kirkekassernes samlede udgifter er 82,0 mio. kr. i 2023.

Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing-Skjern Kommunes udgifter til landskirkeskat er 13,1 mio. kr. i 2023.

Udgiftsbudgettet i 2023 kan opgøres således:                        

Beløb i hele kr.

 

Kirkekasser

 

78.024.851

 

Provstiudvalgskasser

 

2.518.944

 

Stiftsbidrag

 

456.098

 

Reserveligning

 

1.000.107

 

Provstiernes samlede udgiftsbudget

 

82.000.000

 

Landskirkeskat

 

13.080.535

 

Samlede udgifter

 

95.080.535

Kirkeskatteprovenuet er i 2023 beregnet til 90,3 mio. kr. Der er forudsat uændret kirkeskatteprocent på 1,05%, og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 8,6 mia. kr. Det er forudsat, at 84,9 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken i 2023.

Ringkøbing-Skjern Kommune modtager et udligningstilskud i 2023 på 3,9 mio. kr. Tilskuddet udbetales til de kommuner, hvor udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen er mindre end 60 % af landsgennemsnittet. 28 af 98 kommuner er berettiget til at modtage udligningstilskud.

De samlede indtægter i 2023 er herefter 94,2 mio. kr.

Provstiernes udgifter er steget med 5,0 mio. kr. i forhold til 2022. Årsagen til de øgede udgifter er store udgifter til udsatte og nye anlægsinvesteringer ved enkelte kirker i de 2 provstier. Indtægterne er steget med 3,4 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgettet viser et samlet underskud i 2023 på 0,902 mio. kr.

Provstiernes tilgodehavende ved kommunen er pr. 31. december 2022 beregnet til 0,922 mio. kr. Ved udgangen af 2023 er Provstiernes tilgodehavende beregnet til 0,020 mio. kr.

En ændring af kirkeskatteprocenten på 0,01 % ville medføre en ændring i skatteprovenuet på 0,859 mio. kr.

Effektvurdering

Økonomi bemærker, at et overskud i 2022 på 0,832 mio. kr. er ændret til et underskud i 2023 på 0,902 mio. kr.

Trods underskuddet vil der ultimo 2023 stadig være et overskud på Provstiernes samlede tilgodehavende ved kommunen på 0,020 mio. kr. Derfor kan udskrivningsprocenten holdes uændret på 1,05 pct.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05 procent
 2. at budgettet for 2023 for den kirkelige ligning godkendes


Økonomiudvalget 04-10-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Takster for havneområdet for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024

Sagsnr: 15-030565

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til takster på havneområdet for perioden 1. april 2023 til 31
marts 2024. Nedenfor er administrationens overvejelser i forbindelse med taksterne.

KL's fremskrivning for 2023 er på 2,47 %. Administrationen har fremskrevet taksterne med
denne procentsats. Havnetaksterne bliver opkrævet hos de bådejere, som lejer en havneplads i
en af de 3 kommunale havne, samt de gæstesejlere der benytter havnens faciliteter.

Følgende takster er, som tidligere år fritaget for fremskrivning: autocampere,
gæstesejlere, bomløft og fastgebyr.

Prisen på el har de sidste par år været fastsat til 2,60 kr. pr. kwh. De sidste par måneder har der været store stigninger på elprisen, hvilket betyder, at indtægten ikke dækker den faktiske udgift.

Administrationen ønsker, at det godkendes, at prisen på el kan reguleres løbende til den faktiske pris i markedet, i stedet for at prisen er fast for et år ad gangen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at, Teknik og-miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at:

 1. De gernerelle havnetakster fremskrives efter KL's fremskrivningsprocent på 2,47%
 2. prisen på el til en hver tid kan reguleres til markedspris, med virkning fra 12. oktober 2022.


Teknik- og Miljøudvalget 20-09-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-10-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-2027 - Separering, ledninger m.m.

Sagsnr: 22-005609

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Klimaprojekt for Skelbæk i Ringkøbing.
 2. Separering af dele af fælleskloakken i Ringkøbing.
 3. Separering af dele af fælleskloakken i Stadil.
 4. Optagelse af vandløb ved Søndervig som spildevandsteknisk anlæg.
 5. Optagelse af nyt kloakopland i Hvide Sande.
 6. Regnvandskloakering af ejendom i Hvide Sande.

 7. Etablering af pumpestation og udløbsledning i Hvide Sande.
 8. Etablering af transportledning fra Hvide Sande by og sommerhuse på Holmsland Klit.
 9. Etablering af transportledning fra Halby til Stauning.
 10. Etablering af vakuumpumpestation i Halby.

Byrådets forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Forslag til Tillæg nr. 6 giver mulighed for følgende:

 

1. Klimaprojekt for Skelbæk i Ringkøbing

Skelbæk i Ringkøbing er et spildevandsteknisk anlæg fra udspringet til udløbet i Von Å. Dette er beskrevet i afsnit 4.1.4 i Spildevandsplan 2019-2027. Kommunen har efterfølgende vurderet, at det kun er en del af Skelbæk, der skal optages som spildevandsteknisk anlæg, hvilket er beskrevet i tillæggets afsnit 2.4.2.

Med dette tillæg vil ikke hele Skelbæk længere være et spildevandsteknisk anlæg. Det spildevandstekniske anlæg af Skelbæk vil strække sig fra Holmegaardsvej frem til ca. 300 meter før udløb i Von Å. Det drejer sig om en strækning på ca. 1,9 km af det ca. 2,7 km lange vandløb. Strækningen opstrøms Holmegaardsvej forventes privatiseret.

Figur 1: Angivelse af strækningen af Skelbæk, der optages som et spildevandsteknisk anlæg. Strækningen er markeret med de røde pile. Den begynder lige efter rørlægningen ved Holmegaardsvej og slutter ca. 300 m før udløb i Vonå.

Dette betyder, at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har ejerskab og vedligeholdelse af den beskrevne del af Skelbæk.

 

2. Separering af dele af fælleskloakken i Ringkøbing

I forbindelse med klimaprojektet for Skelbæk planlægger Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S at separere fælleskloakken i opland RK02 m.fl. i Ringkøbing. Opland RK02 omfatter en del af Holstebrovej, Østerled, Skolevej m.fl., som er vist i efterfølgende figur 2.

 

Figur 2: Separering af opland RK02, RK02b, RK02d og RK02e (røde oplande med grøn skravering) i Ringkøbing omkring Holstebrovej.

I forbindelse med separeringen vil de eksisterende pumpestationer på Holstebrovej 2c og 11b blive nedlagt, og erstattet af en ny pumpestation på hjørnet af Byskellet og Holstebrovej.

Separeringen forventes udført 2023-2025.

 

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S planlægger desuden at separere fælleskloakken i opland RK05-8e i Ringkøbing. Det omfatter et område ved Torvegade, som er vist i efterfølgende figur 2a.

Figur 2a: Separering af opland RK05-8e i Ringkøbing omkring Torvegade.

Separeringen forventes udført 2026-2027. 

 

3. Separering af dele af fælleskloakken i Stadil

Ringkøbing Skjern Forsyning A/S planlægger at separatkloakere opland SD11 i Stadil i forbindelse med den allerede planlagte separering af opland SD05 og SD06. Derfor optages opland SD11 i spildevandsplanen til planlagt separering. 

 

Figur 3: Separering af det fælleskloakerede opland SD11, så hele Stadil bliver separeret. Øvrige separeringer af fælleskloakken i Stadil er allerede besluttet gennem Spildevandsplan 2019-2027.

Separeringen og etablering af bassin forventes udført 2023-2024.

 

4. Optagelse af vandløb ved Søndervig som spildevandsteknisk anlæg

Med dette tillæg vil en enkelt afvandingsgrøft ”Nord for Hvide Sande” beliggende ved Søndervig blive optaget som et spildevandsteknisk anlæg, når den forventede privatisering er gennemført.

Vandløbet (afvandingsgrøften) har en længde på ca. 275 meter fra den åbne del ved Holmsland Klitvej til udløb i Sandene/Ringkøbing Fjord.