Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur@rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur@rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 28. november 2023 kl. 17:00

Skytteforeningens lokale i Hvide Sande Hallen
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Jakob Slot
 • Mette Lange Andersen
 • Minna Laursen
 • Rene Holbøll
 • Lars Thomsen
 • Benny Steffensen
 • Niels Hybholt
 • Piet Egmuth
 • Aage Ottosen
 • Jan Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Orientering fra administrationen

Sagsnr: 23-019257

Sagsfremstilling

Husk WestAwards fredag den 26. januar 2024 - I har fået tilmeldingslink. 

Landbobankens Pris  - udvælgelse den 10. januar 2024.

Anlægspuljen - deadline den 1. januar 2024.

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Jan Nielsen ()
 • Minna Laursen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Danmarks Motionsuge 2024

Sagsnr: 23-019257

Sagsfremstilling

Opfølgning på mødet med Hal-samvirket i Tarm Idrætscenter. 

Uddrag af referatet fra mødet:

"Fritidsafdelingen og DGI foreslår, at hallen og foreningerne omkring hallen i de forskellige lokalområder går sammen om at skabe noget aktivitet i motionsugen – dette med fokus på at få borgerne til at bevæge sig. Samtidig er det en god mulighed for at tydeliggøre det lokale foreningsliv.

På mødet den 4. oktober kom der følgende forslag, som de to samvirker bedes overveje og evt. arbejde videre med:

-Scorekort/klippekort hvor udøverne får klistermærker/kryds, når de har gennemført en prøve/ aktivitet i uge 41. Klippekortet kan være adgangsbillet til deltagelse i fællesspisningen torsdag i uge 41, eller flest prøvet aktiviteter kan udløse en præmie.

-Fællesspisning i alle haller i Ringkøbing-Skjern Kommune torsdag aften i uge 41.

-Åben Hal hvor flere foreninger går sammen om at lave noget i hallen."

Vil Foreningssamvirket støtte op om Danmarks Motionsuge 2024 og eventuel hvordan?

Hvad er processen herfra, skal der holdes et nyt møde med interesserede haller?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager beslutning omkring engagementet i Danmarks Motionsuge 2024 og den videre proces omkring motionsugen.  

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket vil gerne støtte op om motionsugen. Samvirket mener, at hallerne skal være tovholder på aktiviteterne i ugen, således at de samler foreningerne og andre idrætter omkring hallen (for eksempel også udeidrætter som dics golf, løb og cykling), og laver nogle aktiviteter i samarbejde med foreningerne og gerne aktiviteter, der går på tværs af idrætter. Det med at foreningerne holder åbent hus i sådan en uge er afprøvet, og det giver ikke foreningerne ret meget, så der skal nytænkes, og eventuelt findes gode eksempler fra foreninger i andre kommuner, der har lavet spændende aktiviteter i motions ugen i  år.

Foreningssamvirket mener ikke, at hele kommunen kan samles om et fælles tema for motionsugen. Der skal laves noget forskelligt, der passer til de enkelte lokalområde. Derfor giver det mening, at spørge, hvilke haller der er interesseret i at være med, og så få foreninger omkring hallen med også.

Fraværende
 • Minna Laursen ()
 • Niels Hybholt ()
 • Jan Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningernes Udviklingspulje 2024

Sagsnr: 23-019257

Sagsfremstilling

Er det de rigtige ansøgninger, der kommer ind?

Hvis ikke, skal puljen så beskrives bedre og eventuel mere detaljeret? Eller skal der gøres noget andet for at præcisere puljen? Skal der informeres mere om puljen? Skal der f.eks. laves en video, der fortæller om puljen? 

I beskrivelsen af udviklingspuljen står der, at Foreningssamvirket kan prioritere særlige temaer for næste års pulje. 

Forslag til prioriteringer:

Noget af puljen øremærkes til foreninger, der vil samarbejde med lokale skoler –  Åben Skole konceptet.

Samarbejdet kan være givende både for skolen og foreningen. Børnene får set forskellige idrætter og mødt de lokale trænere, mens foreningen kommer ud til potentielle nye medlemmer, og får præsenteret deres aktivitet for en bred gruppe børn og unge, og får brandet foreningen i lokalområdet. Det kræver et tæt samarbejde mellem ledelsen og relevante lærer på den lokale skole.

Åben Skole er med til at give skoleeleverne en oplevelse af, at foreningslivet er en del af det samfund, de bor i og introducerer dem til foreningslivet og de muligheder der ligger efter skole.

Læs mere her: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/boerns-bevaegelsesglaede/aaben-skole/for-foreningen

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager stilling til, om det er de rigtige ansøgninger, der kommer ind, og om der skal opstilles nogle kriterier for udviklingspuljen 2024.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket besluttede i en prøveperiode på to år, kun at uddele puljen til februar for at kunne uddele nogle større beløb, og dermed støtte nogle større projekter. Det skal formidles ud til foreningerne, at der hovedsageligt gives til projekter over 20.000 kr., og at der så selvfølgelig ikke er så mange foreninger, der får del i puljen hver år. Puljen har forsat fokus på aktivitetsudvikling. 

Fraværende
 • Minna Laursen ()
 • Niels Hybholt ()
 • Jan Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Dialogmøde med politikerne fra Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 23-019257

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 4. marts 2024, og der skal laves en dagsorden til mødet. 

 • Hvad skal drøftes på mødet?
 • Hvad skal politikkerne spørges til?
 • Opfølgning fra sidste mødet?
 • Er der noget Foreningssamvirket gerne vil fremover, - eventuel i forhold til Fritidspolitikken?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udarbejder dagsordenspunkter til dialogmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket besluttede at følgende punkter skal diskuteres med Kultur- og Fritidsudvalget:

 

Frivillighed – hvad er kommunens plan i forhold til foreningerne? Hvad ser I, som skolernes rolle?

Status på Fritidspolitikken

Pulje til Danmarks motionsuge 

Åben skole samarbejde

At gøre det nemt for foreningerne

Fraværende
 • Minna Laursen ()
 • Jan Nielsen ()
 • Niels Hybholt ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Eventuelt

Sagsnr: 23-019257

Sagsfremstilling

Der var ikke noget under eventuelt 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Minna Laursen ()
 • Niels Hybholt ()
 • Jan Nielsen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing