Resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune ejer 732 hektar skov fordelt på 28 lokaliteter. Skovplanen vedrører driften af alle kommunens skovbevoksede arealer, som udgør 621 hektar svarende til 85 % af skovarealet. Omtrent 15 % (110 ha) er ubevokset og består bl.a. af heder, moser, veje, brandlinjer m.m.

Kommuneskovene tjener mange formål herunder; skovdrift, friluftsliv, folkesundhed, landskab, natur, klima, miljø og grundvandsbeskyttelse. Skovplanen viser, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune vil forvalte sine skove i perioden 2023-2033. Planen giver et overblik over prioriteringer og inddeling af skovene i friluftszoner og naturzoner.

Faciliteter og aktiviteter for friluftslivet prioriteres højest i ”friluftsskov” og ”højaktivitetsskov”, og i den anden ende af skalaen prioriteres stille brug af skoven i ”rolig skov”. Natur og biodiversitet prioriteres højest i biodiversitetsskov, der dækker 15 % af kommuneskovene.

På resten af arealet foregår naturnær, flersidig og bæredygtig skovdrift til gavn for klimaet og kommunens egen forsyning af materialer til skovenes friluftsfaciliteter. Det generelle skovbillede vil efterhånden blive mere varieret med blandingsskove, og skovdriften skal tilstræbe optimering i forhold til friluftsliv, natur, økonomi og klima.
 

Indledning

Ringkøbing-Skjern Kommuneskove udgøres hovedsageligt af klit- og hedeplantager, der fra midten af 1800-tallet blev anlagt som led i sandflugtsbekæmpelsen. De er derfor af yngre dato sammenlignet med landets øvrige løvtræsdominerede skove.

Historisk set har skovene haft mange forskellige formål. De har været en livsnødvendig kilde til mad, husdyrfoder og brændsel eller leveret træ til byggeri og brugsgenstande, betydet meget for borgernes trivsel og sundhed samt været hjem for mange tusinde arter og sidst, men ikke mindst, har vores skove altid været vigtige for klimaet.

I dag er skovene stadig en vigtig del af vores hverdag. Hvad enten vi bruger dem til at finde ro, dyrke motion, studere skovens dyr og planter har vi én ting til fælles; af alle vores naturtyper bruger vi skovene mest.

For at sikre gennemsigtighed i vægtningen af kommuneskovenes samfundsbidrag har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at lave en forvaltningsplan for kommuneskovene. Planen skal udstikke rammerne for fremtidig udvikling og drift af skovene samt skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing