Ringkøbing-Skjern Kommune vil arbejde for:

 • at skovdriften skal være bæredygtig i forhold til klima og miljø, hvilket bl.a. betyder, at den samlede hugst skal være mindre end skovenes tilvækst.
 • at udnytte skovenes potentiale i håndtering af fremtidens klimaudfordringer og arbejde med træarter, der kan gøre skovene mere robuste over for klimaændringer.
 • at øge privat og offentlig (gerne bynær) skovrejsning i kommunen med det formål at beskytte grundvandsressourcer, fremme biodiversitet samt at indfri kommunens DK2020-mål.
   
 • at sikre kommunens borgere bynær skov, sunde livsbetingelser og muligheder for alsidigt friluftsliv.
   
 • at vedligeholde og udbygge de rekreative tilbud - i form af stier, opholds-, oplevelses- og motionsmuligheder i kommuneskovene.
   
 • at understøtte biodiversiteten ved at tage hensyn til nøglebiotoper og levesteder samt at skabe sammenhængende natur imellem skovene.
   
 • at bevare andelen af urørt skov og biodiversitetsskov på 15 % af det samlede kommunale
  skovareal.
   
 • at bevare skove og gamle træer samt øge andelen af hjemmehørende arter.
   
 • at efterlade dødt træ til naturligt henfald.
   
 • at genskabe naturlig hydrologi i kommuneskovene så vidt muligt samt beskytte vandmiljø og grundvand.


Målene stammer fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Handlingsplan for natur og friluftsliv men findes her i en udvidet og mere detaljeret form. Målene for Ringkøbing-Skjern kommuneskove kan samles i seks overordnede temaer, der fortæller, hvorfor kommunen ejer skov samt hvad forvaltningen går ud på. De seks overordnede temaer er skovdrift, friluftsliv og sundhed, biodiversitet, klima og miljø, grundvand samt landskab og kultur.


temaer

 

De seks temaer gennemgås enkeltvis i de efterfølgende afsnit. Men først beskrives den zonering, der sætter rammerne for, hvordan målene prioriteres i forskellige dele af kommuneskovene. Kommunens skovdrift er som udgangspunkt flersidig og gennemføres inden for rammerne af førnævnte zonering samt efter mål og principper for de seks overordnede temaer.

Et vigtigt kriterium for indfrielse af forvaltningsplanens indhold og bæredygtighed er en øget borgerinddragelse. Der vil blive fokuseret på informationsudbredelse, åbenhed og dialog omkring driften af kommunens skove.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing