Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodellen gælder for folkeskolerne, og bygger på en grundtildeling til alle skoler og en ressourcetildeling pr. elev.

Der vil kun blive lagt særskilte ressourcer ud til de områder, der er nævnt nedenfor under punkt et.
Alle andre udgifter skal afholdes inden for de midler som tildeles i grundtildelingen plus tildelingen pr. elev.

Grundtildelingen er minimumstildelingen til en skole og vil ikke kunne reduceres, hvis en skole kommer under 75 elever.

Dog er det således, at når elevtallet på en skole nærmer sig 75 elever i henhold til prognoserne, tages der politisk stilling til skolernes fremtid.

Ressourcetildelingsmodellen består af tre parametre.

1. Faste udgifter til

a) Løn til skoleledere.
b) Øvrigt personale (tekniske og administrativt personale).
c) Rengøring.
d) To-sprogede elever.
e) 10. klasse.
f) Grunde og bygninger.

Budgettet for de faste udgifter (a-f) er afsat ud fra de nuværende tildelinger.
Budgettet til punkt 1a svarer til lønudgiften til antallet af fuldtidslederstillinger på skolen. I Grundtildelingen er det langt ind som en forudsætning, at lederne bruger en del af deres arbejdstid på andre opgaver end ledelse.

2. Grundtildeling til alle skoler for de først 75 elever i 0. - 6. klasse

Grundtildelingen er beregnet ud fra minimumstildeling pr. skole. Forudsætningerne er, at
a) fire årgange samlæses i to klasser (fx 0. og 1. klasse og 2. og 3. klasse) fuldt ud skal undervises som to klasser
b) skolelederne på de små skoler har en del af deres arbejdstid som undervisning
c) grundtildelingen ikke bliver mindre, selvom elevtallet kommer under 75.

3. Tildeling pr. elev ud over 75 elever i 0. - 6. klasse og tildeling pr. elev i 7. - 9. klasse

Beløbet pr. elev skal dække alle skolens udgifter til undervisning, der ligger ud over de seks områder (a-f, i punkt et). Der tages ikke højde for forskelle i blandt andet aflønning, deltagelse i diverse udvalg, antallet af lærer med alderstillæg, ledelsestid med mere.
Der er taget højde for, at der skal flere ressourcer til undervisning af elever i fase tre (7. - 9. klasse) end elever i fase et (0. - 3. klasse) og fase to (4. - 6. klasse).

Det er op til den enkelte skole at fordele midlerne således, at folkeskoleloven, overenskomster og Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker på området overholdes.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk