Skoleudsættelse

I folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at børnehaveklasse er obligatorisk, og at det betragtes som et indgreb i barnets ret til undervisning at udsætte skolestarten.

Folkeskolelovens § 34 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende forældres anmodning om udsættelse af skolegangen for et barn, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

I Folkeskoleloven er der ikke udstukket yderligere centrale retningslinjer for udsættelse af skolestart.

Udsættelse af skolestart i Ringkøbing-Skjern Kommune kan ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne indgå i den almene skole.

For hjemmepassede børn gælder, at en godkendelse af skoleudsættelse i Ringkøbing-Skjern Kommune betinges af, at barnet optages i en børnehave i det år, det er skoleudsat. Børnehaven er forpligtet på at lave en handle- og udviklingsplan for barnet, for det år det er skoleudsat.

Skoleudsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning. Man kan altså godt begynde i skole, selvom man forventes at have behov for støtte.

Sådan forholder du dig, hvis du ønsker at få skoleudsættelse af dit barn:

  • Forældrene fremsender en ansøgning om skoleudsættelse på en blanket, som udleveres digitalt gennem barnets daginstitution. Daginstitutionen vedhæfter pædagogisk vurdering og modtagne skoleleders vurdering og videresender ansøgningen til Dagtilbud og Undervisning.
  • Er barnet indstillet til PPR, vedhæftes relevante oplysninger.

For børn der passes i private institutioner eller over kommunegrænsen skal daginstitutionen henvende sig til Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen for rekvirering af link til digital ansøgningsblanket.

Ansøgningen skal være Dagtilbud og Undervisning i hænde senest den 3. januar 2025.

Ansøgningen vurderes af Dagtilbud og Undervisning, som informerer forældre, daginstitution og skole om afgørelsen.

Afgørelsen kan ikke ankes.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dagtilbud og Undervisning, Sekretariatet
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Malene Refstrup Andersen
Malene Refstrup Andersen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Anne-Mette Navne Rye
Anne-Mette Navne Rye
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk