Dagsorden: 14. juni 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Jesper Lærke
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Henrik Hammelsvang
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Erik Viborg
 • Dan K. Jørgensen
 • Hans Østergaard
 • Irene Lund Pedersen
 • Kristian Andersen
 • Niels Kristian Larsen
 • Lennart Qvist
 • Niels Rasmussen
 • Irvin Christensen
 • Linda Nielsen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg
 • Henrik Andersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jens S. Højland
 • Marie Kamp From
 • Pia Vestergaard
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens Jensen
 • Søren Elbæk
 • Hans-Christian Blichfeldt

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Skjern Fjernvarme. Ansøgning om kommunegaranti på op til 13,2 mio. kr.

Sagsnr: 22-009927

Sagsfremstilling

Skjern Fjernvarme har den 12. april 2022 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 13,214 mio. kr. til finansiering af etablering af fjernvarmeforsyning i nye områder.
Skjern Fjernvarme har inden for de seneste 6 måneder udført 3 konverteringsprojekter, og har yderligere 4 mere i planlægningsfasen og vil gerne gennemføre finansiering af de nye områder via Kommunekredit.

Projekterne er alle godkendt via 4 projekt forslag gennem Ringkøbing-Skjern Kommunes planafdeling.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjervarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. november 2013)

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1 pct. af garantibeløbet. Desuden opkræves der efter en konkret vurdering en årlig provision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10. oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i Kommunekredit på op til 13,214 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etablering af fjernvarmeforsyning i de 4 nye projekter i området.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
 • at der herunder opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 17-05-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning fra Naturkraft

Sagsnr: 22-013091

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, om kommunen ønsker at stille en underskudsgaranti eller tilsvarende sikring til Fonden Naturkraft. Fonden Naturkraft søger om en underskudsgaranti eller tilsvarende sikring af driften på op til 5,9 millioner kr. i 2022 og 1,6 millioner kr. i 2023. Endvidere søger Fonden Naturkraft om, at vilkårene for det af Ringkøbing-Skjern Kommune ydede lån til Fonden Naturkraft på 15 millioner kr. bliver genforhandlet. Ansøgning med bilag er vedlagt som bilag 1-6.

Baggrunden er en ansøgning fra Fonden Naturkraft om økonomisk hjælp. Det fremgår af ansøgningen, at Fonden Naturkraft belastes ekstraordinært økonomisk af tidligere beslutninger. Økonomien i Naturkraft er således belastet af fejlvurdering af besøgstal, allerede indgåede aftaler i forhold til markedsføring, back-end systemer og anlæg, budgetmæssig ændring af statstilskud fra drift til skoletjeneste, samt engangsudgifter i forbindelse med personaleafgang. For at sikre en ongoing concern, anmoder Fonden Naturkraft derfor om hjælp for at sikre balance i resultatet for Fondens regnskab i 2022 og 2023. 

Fonden Naturkraft indgik pr. 1. februar 2022 en administrationsaftale med Ringkøbing-Skjern Museum. Aftalen rummer stærke perspektiver for Fonden Naturkraft. Den nye ledelse har med bestyrelsens opbakning sænket entrépriserne og nedjusteret forventningerne til besøgstal væsentligt. Dette sikrer en realistisk budgetlægning og en vellykket turn around for Naturkraft. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunen kan alene yde støtte til lovlige kommunale opgaver. En underskudsgaranti til Fonden Naturkraft er støtte. Som udgangspunkt kan man ikke øremærke en underskudsgaranti. I ganske særlige situationer kan en underskudsgaranti øremærkes, således at underskudsgarantien alene dækker underskud, der vedrører lovlige kommunale aktiviteter. Dette vil forudsætte, at man kan identificere, hvilke aktiviteter underskudsgarantien dækker.

Det er juras vurdering, at underskudsgarantien skal gives på betingelse af, at den alene vedrører lovlige kommunale aktiviteter. Kommunen skal samtidig sikre sig, at kommunen har mulighed for at kontrollere, at tilskuddet rent faktisk alene medgår til de aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte. Dette vil forudsætte, at det kan udledes, hvilke omkostninger, der nærmere vil kunne dækkes af underskudsgarantien, for eksempel ved udarbejdelse af et budget og regnskab, som afspejler dette.

Jura har overvejet, om en eventuel støtte til Fonden Naturkraft udgør statsstøtte i henhold til EU-reglerne. For at der kan være tale om statsstøtte efter disse regler, skal støtten blandt andet være egnet til at påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Når dette skal vurderes, vil det være relevant at se på, om der er udenlandske virksomheder, der har tilsvarende aktiviteter som Naturkraft, om det må forventes, at Naturkraft vil kunne tiltrække borgere fra andre medlemslande som ellers ikke ville have besøgt området, og hvilke aktiviteter der er i Naturkraft. 

Til brug for vurderingen af, om der er tale om statsstøtte i henhold til EU-reglerne, har jura indhentet oplysninger fra Ringkøbing-Skjern Museum. Museets bemærkninger vedlægges som bilag 7-8. Under hensyn til den korte tid jura har haft til at behandle sagen, er det svært at drage nogle endelige konklusioner.

Ankestyrelsen har i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes lån til Fonden Naturkraft af 16. marts 2021 anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om at redegøre for kommunens overvejelser om statsstøtte i henhold til EU-reglerne i forbindelse med lånet. Kommunen har redegjort for sine overvejelser om sådan statsstøtte i brev af 5. maj 2022. På baggrund af kommunens oplysninger, meddelte Ankestyrelsen den 10. maj 2022, at Ankestyrelsen havde besluttet ikke at rejse en tilsynssag vedrørende spørgsmålet om statsstøtte i henhold til EU-reglerne i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes lån til Fonden Naturkraft af 16. marts 2021. Ankestyrelsens brev vedlægges som bilag 9.

Den endelige afgørelse af, hvorvidt der er tale om statsstøtte i henhold til EU-reglerne i en given situation henhører under Kommissionen.

Jura bemærker i øvrigt, at det er en forudsætning for at støtte Fonden Naturkraft, at støtten kan antages at hjælpe Fonden Naturkraft ud af sine økonomiske vanskeligheder. Dette skyldes, at kommunen ikke kan yde støtte, såfremt Fonden Naturkraft er på vej mod en konkurs, da kommunen vil risikere, at støtten vil komme kreditorer til gode, hvilket der ikke er en kommunal interesse i.

Under tilsvarende forudsætninger vil kommunen kunne genforhandle vilkårene for det lån kommunen ydede den 16. marts 2021.

Økonomi

Ifølge det senest udarbejdede 2022-budget for Fonden Naturkraft (bilag 5 og 6) forventes årsresultatet at blive et underskud i størrelsesordenen ca. 5,9 mio. kr.
For så vidt angår 2023 forventes underskuddet at udgøre ca. 1,6 mio. kr., medens der for 2024 kan forventes et ca. 0-resultat. Det sidste dog under forudsætning af, at kommunen accepterer at genforhandle og udskyde afviklingen af det tidligere ydede kommunale lån på 15 mio. kr. Dette lån er oprindeligt forudsat påbegyndt afdraget med 3 mio. kr. i 2024.

I bilag 11 til ansøgningen (”Notat vedr. økonomiske udfordringer for driften fra 2024 og frem”) omtaler Naturkraft bl.a. at det nuværende kommunale driftstilskud på ca. 3,7 mio. kr. årligt.

Naturkraft anfører, at dette tilskud er en væsentlig del af driften, og at det ikke kan undværes med det nuværende set-up.

Under forudsætning af, at de senest udarbejdede budgetter for Fonden Naturkraft for 2022-2023-2024 (bilag 5, 6 og 10) realiseres, vil kommunens forpligtelser overfor Fonden Naturkraft forøges med i alt (ca. 5,9 mio. kr. + 1,6 mio. kr.) = ca. 7,6 mio. kr., hvis ansøgningen om underskudsgaranti imødekommes.

Hvorvidt garantien vil skulle effektueres, afhænger selvfølgelig af det endelige regnskabsresultat for de pågældende regnskabsår.

Ifølge de kommunale låne- og garantiregler vil en eventuel garantistillelse medføre, at kommunens egen låneramme vil blive reduceret med størrelsen af den afgivne garanti. Alternativt vil kommunen kunne opretholde sin egen låneramme, med i stedet deponere et tilsvarende beløb til imødegåelse af den afgivne garanti.

For så vidt angår en eventuel genforhandling af det allerede udbetalte rentefrie lån på 15,0 mio. kr., kan det oplyses, at der oprindeligt var fastsat af afdragsprofil for årene 2024-2027 med hhv. 3,0 mio. kr., 4,0 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr.

Disse beløb er i kommunens budgetoverslag for de pågældende år forudsat indbetalt. Hvis vilkårene for afvikling af lånet bliver genforhandlet, vil kommunens likviditet blive påvirket tilsvarende.

Endelig kan det oplyses, at der i kommunens driftsbudget årligt er afsat ca. 3,7 mio. kr. som kommunens tilskud til Fonden Naturkraft. Dette tilskud var oprindeligt fastlagt som et årligt tilskud på 3,0 mio. kr. (PL-reguleret) til udbetaling i 10 år, sidste gang i 2025.

Effektvurdering

En godkendelse af den ansøgte støtte vil medvirke til at sikre, at Fonden Naturkraft kommer igennem de nuværende økonomiske udfordringer, og dermed medvirke til, at understøtte Fonden Naturkraft fremadrettet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at ansøgningen om underskudsgaranti / sikring af driften drøftes
 • at et beløb, svarende til den eventuelt godkendte underskudsgaranti deponeres, jfr. Lånebekendtgørelsen
 • at ansøgningen om genforhandling af vilkår for kommunens oprindelige lån på 15 mio. kr. drøftes
 • at eventuel ændring af lånevilkårene indregnes i kommunens budgetoverslagsår for 2024 og fremad
 • at det drøftes, hvorvidt perioden for det nuværende årlige kommunale driftstilskud på ca. 3,7 mio. kr. skal forlænges udover 2025, og at beløbet i givet fald indregnes i kommunens driftsbudget fra og med 2026


Økonomiudvalget 07-06-2022

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,

 • at Byrådet godkender en underskudsgaranti til Naturkraft på 5,9 mio. kr. (2022) og 1,6 mio. kr. (2023),
 • at der deponeres 7,5 mio. kr. svarende til underskudsgarantien jf. Lånebekendtgørelsen,
 • at kommunens oprindelige lån på 15 mio. kr. afvikles med 1 mio. kr. årligt fra og med 2030. Såfremt driftsresultatet giver mulighed for en tidligere afvikling, kan dette iværksættes,
 • at ændringen af lånevilkårene indregnes i kommunens budgetoverslagsår for 2024 og fremad,
 • at spørgsmål om hvorvidt det årlige kommunale driftstilskud på ca. 3,7 mio. kr. skal forlænges udover 2025 afklares i forbindelse med drøftelserne af budgetforslag 2026-2029.

Lennart Qvist afventer yderligere informationer, herunder redegørelse fra selskabets revisor, inden endelig stillingstagen.

Jakob Agerbo stemte imod.Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsbevilling til puljemidler til puljen til landsbyfornyelse.

Sagsnr: 22-002432

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling af anlægsmidler til brug for kommunens andel i den tildelte ramme for 2022 fra puljen til landsbyfornyelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 15. februar 2022 modtaget en skrivelse fra Bolig- og Planstyrelsen om, at kommunen er blevet tildelt 5.343.883 kr. fra den statslige udgiftsramme for 2022 vedrørende puljen til landsbyfornyelse.

Der ydes statslig refusion på 60 pct. af kommunens udgifter til landsbyfornyelsestiltagene for aftaler indgået fra den 1. januar 2022. 

I budget 2022 er der budgetlagt med en kommunal andel (40 pct.) på 2,092 mio. kr. Med det modtagne tilskud på 5,34 mio. kr. skal det kommunale budget forøges med 1,471 mio. kr., hvilket kan finansieres af overførte beløb oprindelig afsat vedr. tidligere år.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en restramme (statstilskud) fra 2021 på 6.505.998 kr. Sager, hvor kommunen har givet tilsagn i 2021, har 80 pct. statstilskud, mens sager med tilsagn i 2022 har 60 pct. statstilskud. 0,9 mio. kr. er med tilsagn i 2021 og medfører derfor en kommunal andel på 0,180 mio. kr. (20 pct. medfinansiering), mens den resterende restramme medfører en kommunal andel på 4,037 mio. kr. (40 pct. medfinansiering). Vedr. 2021 er der et kommunalt restbudget på 1,684 mio. kr., som med det modtagne tilskud skal forøges med 2,353 mio. kr., hvilket kan finansieres af overførte beløb oprindelig afsat vedr. tidligere år.

Tildelt statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse kan som udgangspunkt anvendes af kommunen senest 24 måneder fra tildelingen.

Anvendelse af rammen

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Rammen kan anvendes til følgende tiltag: 

 • Områdefornyelse.
 • Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
 • Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger.
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.
 • Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
 • Indretning af byrum på tomme grunde, hvor kommunalbestyrelsen giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.
 • Genhusning, når dette er nødvendigt på grund af istandsættelse, nedrivning eller kondemnering.
 • Kondemnering af sundheds- eller brandfarlige boliger.

Kommunens overordnede prioritering for indsatsen:

I henhold til byfornyelsesloven skal sundhedsfarlige, beboede ejendomme prioriteres højest.

Herudover gennemføres indsatsen, hvor den giver de mest synlige og markante resultater. For ejendomme og bygninger, der i øvrigt opfylder kriterierne i byfornyelsesloven, betyder dette, at

 • Ejendomme og erhvervsbygninger, der ligger i bysamfund eller ved offentlig vej, og ejendomme der, kan nedrives eller forbedres som led i en igangværende områdeforskønnelse vil blive prioriteret højt.
 • Forfaldne bygninger langt fra alfarvej, der ikke generer omgivelserne synderligt, og hvor en nedrivning i overvejende grad kun gavner ejeren selv, vil komme i betragtning i anden række.

Endelig prioriteres projekter, hvor indsatsen kan understøtte andre aktiviteter, såsom områdefornyelse, landsbyudviklingsplaner m.v.

Administrationen vil snarest fremkomme med forslag til ændring af tildelingskriterierne. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021 om landsbyfornyelse.

Økonomi

Budgetlægningen for Landsbyfornyelsespuljen bør ske ud fra bruttobudgettering således de forventede bruttoudgifter afsættes og der budgetlægges med indtægter fra den forholdsvise statslige finansiering.

De økonomiske konsekvenser kan nærmere beskrives nedenfor:

2021 er fordelt på 2 refusionsprocenter

Beløb i hele tusinde

2022

2021

I alt 2021

Statspulje (A)

5.344

720

5.786

6.506

Statsrefusionprocent

60

80

60

 

Kommunal andel i procent

40

20

40

 

Kommunal andel (B)

3.563

180

3.857

4.037

Bruttoudgift (A+B)

8.907

900

9.643

10.543

Afsat budget (C) - overførte midler

2.092

 

 

1.684

Budgetforøgelse (B-C)

1.471

 

 

2.353

Det vurderes, at ordningen for statslige midler til Landsbyfornyelsespuljerne fortsætter i hvert fald frem til 2024, hvorfor der skal afsættes en bruttoudgift på 8,9 mio. kr., hvoraf staten refunderer 60% svarende til 5,34 mio. kr. Kommunens budgetmæssige udgift vil herefter være 40% svarende til 3,56 mio. kr.

Budgetforøgelsen på 3,824 mio. kr. svarende til puljemidlerne for 2021 og 2022 kan finansieres af uforbrugte budgetmidler fra tidligere år.

Beløbene for 2024 foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2023 og de uforbrugte midler fra 2018 og 2019 tilføres kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen for 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

 • At der til Landsbyfornyelsesprojekter i 2022 bevilges en bruttoudgiftsbevilling på 8,907 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 5,344 mio. kr. Nettobeløbet finansieres henholdsvis af det afsatte rådighedsbeløb på 2,092 mio. kr. samt overførte restmidler fra tidligere år.
 • At bruttoudgifterne til projekter fra rammen for 2021 på 10,543 mio. kr. med statstilskud på 6,506 mio. kr. finansieres af det afsatte budget på 1,684 mio. kr. samt overførte restmidler fra tidligere år.
 • At der foreslås afsat tilsvarende beløb som i 2022 i budget 2024, der indarbejdes ved budgetlægningen for 2023.
 • At de resterende beløb fra tidligere år tilføres likvide midler ved regnskabsafslutningen for 2022.


Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

6: Prioritering af Ejendomscenterets anlægsmidler

Sagsnr: 21-025158

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om omprioritering af enkelte af ejendomscenterets anlægsprojektet, samt at der gives en tillægsbevilling til 2 projekter, hvor der forventes et merforbrug.

Ejendomscenteret har nogle projekter, som er blevet dyrere end budgetteret, og der mangler således finansiering.

Det drejer sig om følgende projekter.

 

 

Projektet med overvågning i kommunale bygninger er opdatering af CTS-anlæg, som omhandler flere bygninger end først forventet, da den platform systemet kører på ikke længere kan opdateres.

Projektet på Brogårdsvej 2 omhandler også en mindre ombygning på Rødkløvervej 4, hvorfor det er blevet dyrere end først budgetteret.

Finansieringer kan se på følgende måde.

 

Projektet i Vorgod er afsluttet, og der er et resterende rådighedsbeløb på 292.000 kr. Det resterende beløb kan finansieres af vedligeholdelsespuljen, hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

Omprioritering af tagprojekt

I forbindelse med frigivelsen af ejendomscenterets anlægsbudget for 2022, blev der bevilliget 1,5 mio. kr. til en tagudskiftning på Rindum Børnehus og Vasegården. Ejendomscenteret ønsker at omprioritere disse midler til en tagudskiftning på Ungdomsgården i Ringkøbing, som er budgetteret til 1,5 mio. kr. Dette projekt var planlagt til 2023, men taget har vidst sig at være i dårligere stand end først antaget. Tagudskiftningen på Rindum Børnehus og Vasegården forventes udført i 2023, og finansieres af næste års anlægspulje til klimaskærm.

Klimapuljen

I Skjern ejer kommunen nogle bygninger i den nordlige del af byen, hvor disse varmes op med gas, træpiller og oliefyr. Til efteråret starter Skjern Fjernvarme med at konvertere til fjernvarme og i den forbindelse kan de omtalte adresser få fjernvarme. Det drejer sig om følgende bygninger, Svinget 5, Industrivej 3, Jægervej 3 og Tømrervej 2. Det er budgetteret til samlet at koste 600.000 kr. og forventes af være færdigt i 2022.

I 2022 kan dette finansieres med 479.000 kr. fra klimapuljen. Blandt andet 250.000 kr. fra 2 projekter med sikring mod grundvand, som begge er løst ved at udskifte en eksisterende grundvandspumpe fremfor at lægge omfangsdræn. Derudover er der en rest på klimapuljen, på 229.000 kr. De resterende 121.000 kr. kan finansieres af vedligeholdelsespuljen, hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at, økonomiudvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om at,

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til projekterne med opdatering af overvågning i kommunale bygninger og Brogårdsvej 2 – ombygning mm. på samlet 445.000 kr. Finansieret at det resterende rådighedsbeløb fra Lægehuset i Vorgod og vedligeholdelsespuljen.
 2. Der gives en anlægsbevilling til tagudskiftningen på Ungdomsgården på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb fra tagudskiftningen på Rindum Børnehus og Vasegården.
 3. Der gives en anlægsbevilling til konvertering til fjernvarme i Skjern på 600.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra klimapuljen, de 2 projekter omkring sikring af grundvand i Rindum og Hvide Sande og vedligeholdelsespuljen.


Økonomiudvalget 17-05-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for udvidelse af et erhvervsområde i det østlige Troldhede

Sagsnr: 22-002557

Sagsfremstilling

Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 22. marts 2022, at igangsætte udarbejdelse af plangrundlaget for et område på cirka 60 hektar til erhvervsformål i det østlige Troldhede samt et tilhørende tillæg til Spildevandsplan 2019-2027.

Formål
Lokalplanen har til formål at muliggøre anvendelse og byggeri til let industri i miljøklasse 3-4. Derudover har lokalplanen til formål at sikre:

 • Indpasning i landskabet, herunder blandt andet fortsat kig til og fra Troldhede Kirke samt en ny grøn afgrænsning af Troldhede mod det åbne land. 
 • Naboarealer mod støj gennem bestemmelse om bebyggelsens placering og udformning, samt krav om afskærmende beplantning. 
 • Antallet og funktionen af forskellige overkørsler til erhvervsområderne 
 • Beskyttelse af grundvandet og at overfladevand forsinkes i området til den nye fabrik inden udløb til Pårup Bæk.

Områdets disponering og bebyggelse
Planlægningen opdeles overordnet i tre delområder, hvoraf det ene delområde omfatter området med den eksisterende fabrik nordvest for Østergade og jernbanen. Syd for Kirkegade og jernbanen inddrages et større areal til henholdsvis en ny fabrik (delområde B) længst mod nord samt til et grønt område mellem kirken og den nye fabrik (delområde C), se bilag og kort herunder. En ny krydsning af jernbanen er ikke længere en del af det nærværende planforslag, da den ansøgte placering ikke længere er relevant for Troldtekt.

Figur med oversigt over lokalplanområdet, delområder og byggefelter.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af nyt byggeri inden for byggefelt A1 og A2 i delområde A og byggefelt B1 og B2 i delområde B. 

Lokalplanen fastlægger, at der alene må etableres byggeri inden for byggefelter i delområde A og B. Ligeledes må der alene ske oplag af råtræ i disse delområder. Delområde C skal friholdes for byggeri og anlæg. Det samme gælder matrikel 1to, Viumkrog, Nr. Vium, der ligger i delområde A. 

I delområde A må der i tilknytning til den eksisterende fabrik (byggefelt A1) etableres yderligere 5.000 m2 bebyggelse, mens der må opføres en administrationsbygning (i byggefelt A2) på op til 2.000 m2. Bygningshøjden fastholdes i byggefelt A1 til maksimalt 10 meter. Undtaget herfra er anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift. Inden for byggefelt A2 må bygningshøjden ikke overstige 12,5 meter. Dette gælder også værn omkring eventuel tagterrasse. Der er derfor mulighed for op til 3 etager, hvoraf tagterrassen er den tredje etage. 

Inden for delområde B må bebyggelsen ikke overstige henholdsvis 8,5 meter i byggefelt B1 og 12,5 meter i byggefelt B2. Undtaget herfra er anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift. Der må samlet opføres op til 70.000 m2 bebyggelse inden for delområde B.

Lokalplanen stiller krav om, at bebyggelsen opføres med sammenhængende facader/støjskærme mod naboerne på Industrivej og Mølgårdsvej (delområde A) samt Kirkegade 1 og Kirkegade 24 (delområde B). Der stilles derudover krav om etablering af en støjvold syd for den nye fabrik, så naboerne, herunder kirken, mod sydvest skærmes mod støj. 

Oplag af råtræ placeres mod øst/nordøst inden for delområde A samt mod syd/sydøst i delområde B. Der friholdes arealer til indsigt til kirken langs Kirkegade. Derudover friholdes kig fra kirken mod øst til det åbne landskab.

Forhold til anden planlægning
Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021-2033. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Med tillægget udvides det eksisterende rammeområde til erhvervsformål nord for banen og der udlægges et nyt rammeområde til erhverv syd for Kirkegade. Derudover tilrettes udpegningen af større sammenhængende landskaber og områder til skovrejsning samt andre retningslinjer konsekvensrettes.

Dele af planlægningen er ikke i overensstemmelse med Spildevandsplan 2019-2027. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen, som omfatter to nye oplande TH21 og TH22. 

Dele af oplandene er berørt af indvindingsopland til Troldhede Vandværk. Derfor bliver oplandene kloakeret for spildevand, som ledes til Tarm Renseanlæg, mens tag- og overfladevand håndteres lokalt. Tag- og overfladevand for det nye erhvervsområde syd for Kirkegade afledes til regnvandsbassin med udledning til Pårup Bæk. Vandløbsstrækningen, hvortil der udledes fra regnvandsbassin, er beliggende i Herning kommune.

Den maksimale befæstelsesgrad for de to oplande må ikke overskride 54 %, da udledningen af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord ellers vil stige. Dette befæstelseskrav fra Spildevandstillægget er indarbejdet i plangrundlagets bestemmelser.

Miljøvurdering
Der har været gennemført en miljøvurdering af forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 484 samt forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2017-2027. 

Der er derfor udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten behandles:

 • Støj, herunder virksomhedsstøj og trafikstøj
 • Trafik, herunder kapaciteten på Kirkegade og Paarupvej
 • Landskab, herunder påvirkningen af Troldhede Kirke, skyggekast ved naboer og belysning.
 • Vand, herunder grundvand og overfladevand samt vandmiljøet.

Miljørapporten konkluderer, at en realisering af plangrundlagets bygge- og anvendelsesmuligheder samt spildevandstillæggets kloakeringsløsning ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, idet de i miljørapporten foreslåede afbødende foranstaltninger er indarbejdet i plangrundlaget og i tillægget til spildevandsplanen. Derudover vil der ske en opfølgning i den tilhørende udledningstilladelse og miljøgodkendelse af virksomheden samt i forbindelse med overkørselstilladelse og godkendelse af vejprojektet.

Andre særlige forhold
Etablering af en ny fabrik samt udbygning i tilknytning til den eksisterende fabrik vil blandt andet kræve en miljøgodkendelse og byggetilladelse samt godkendelse af et vejprojekt, herunder overkørselstilladelser.

Derudover vil en realisering af plangrundlaget kræve reduktion af skovbyggelinjen eller dispensation fra denne. Byggeri inden for delområde B kræver desuden, at der meddeles tilladelse til udledning af rent overfladevand til Pårup Bæk. 

Foroffentlighed
Der har været indkaldt ideer og forslag til planlægningen i perioden fra den 28. marts til og med den 11. april 2022. Derudover har der været indkaldt input til afgrænsningen af miljørapportens indhold fra berørte myndigheder. Der er i alt modtaget 11 bemærkninger, se bilag. Der er modtaget svar fra følgende berørte myndigheder: Miljøstyrelsen, Ribe Stift, Herning Kommune, Politiet og Ringkøbing-Skjern Museum. Der er ikke modtaget bemærkninger fra Bane Danmark eller fra Slots- og kulturstyrelsen. Seks omkringliggende naboer (inklusiv Troldhede Menighedsråd) har fremsendt ideer og forslag.
 
Bemærkninger omhandler blandt andet støj fra erhvervsområdet og øget trafik, landskab, herunder oplevelsen af kirken, skygge-, lys- og støvgener, værdiforringelse, trafiksikkerhed, overfladevand, vandmiljøet og grundvand.
Bemærkningerne har indgået i afgrænsningen af miljørapportens indhold og i blandt andet lokalplanens bestemmelser. 

Offentlig høring 
Planforslagene og forslaget til spildevandstillægget forventes sendt i offentlig høring før sommerferien og indtil efter sommerferien. Der afholdes borgermøde vedrørende planforslagene i offentlighedsperioden. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Miljøvurderingsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Spildevandsbekendtgørelsen
Vejloven

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive mødt af krav om overtagelsespligt i op til 4 år efter vedtagelsen af lokalplanen, jævnfør planlovens § 47a, da ansøger ikke ejer alle de arealer, der ønskes planlagt og da planområdet delvis anvendes til landbrugsformål.

Det skal desuden afklares, hvorvidt der skal ske udbygning af Kirkegade, jævnfør vejlovens § 8, stk. 1, der forpligtiger kommunen som vejmyndighed til at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Der kan komme udgifter til kommunen i den forbindelse, jævnfør vejlovens § 8, stk. 2.

Administrationen har oplyst Troldtekt, at de kan forvente, at blive mødt med krav om etablering af et kanaliseringsanlæg og betaling heraf i forbindelse med overkørselstilladelsen til den nye fabrik, jævnfør vejlovens § 49, stk. 5 og 6.

Effektvurdering

Udvidelse af mulighederne for en af kommunens større produktionsvirksomheder vurderes at være i overensstemmelse med visionen om vækst og udvikling.

Indstilling

Beslutningen fra det ekstraordinære fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget foreligger ved mødestart.

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 

 1. Forslag til Tillæg 30 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 484 for et område til erhvervsområde ved Østergade og Kirkegade i Troldhede vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. 
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag samt bemærkninger fra berørte myndigheder godkendes og anvendes til besvarelse.
 3. Forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig

Sagsnr: 21-019877

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig (Nyhavn) fremlægges i offentlig høring.

Baggrund
Der er i 2020 ansøgt om at opføre en dagligvarebutik i den nordvestlige del af Nyhavn. Byrådet besluttede den 8. december 2020 at igangsætte planlægningen for området, således at planlægningen skulle gennemføres i to trin:

 • Trin 1 blev gennemført ved, at Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni 2021 vedtog rammelokalplan nr. 469 for et område til boliger. Lokalplanen er efterfølgende blevet påklaget, men klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse.
 • Trin 2 indbefatter, at arealet, som i trin 1 er planlagt til boliger, ændres til centerformål ved et kommuneplantillæg, og en byggeretsgivende lokalplan, der giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik. Planlægningen indebærer desuden en udvidelse af bymidteafgrænsningen.

Nærværende planlægning svarer til gennemførelse af trin 2.

Formål
Formålet med planlægningen er at udvide den eksisterende bymidte til også at omfatte del af matr. nr. 34bf Søgård Hgd., Nysogn samt at øge den samlede arealramme til detailhandel, så der skabes mulighed for udvikling af handelslivet i Søndervig med en dagligvarebutik syd for Søndervig Landevej.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til centerformål i form af en dagligvarebutik på 1200 m², med tilhørende varemodtagelse, støjafskærmning, affaldsstationer, mindre bygninger til udendørs udstillede varer, kundevogne, overdækket cykelparkering, bilparkering med mere.

Der er i lokalplanen lagt vægt på, at bebyggelsen arkitektonisk tilpasses til landskabet og området. Udnyttelse af området forudsætter blandt andet, at der etableres en støjafskærmning, således at boligerne mod vest afskærmes i forhold til støj fra vareleveringen.

Forhold til anden planlægning
Økonomiudvalget har den 24. november 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til rekreative formål på arealerne syd og øst for nærværende lokalplanområde. Planforslagene herfor er under udarbejdelse og vil blandt andet give mulighed for etablering af parkeringspladser. Trafik til og fra de to områder samt disponering af områderne er koordineret ved udarbejdelse af planforslagene. Begge lokalplanområder får vejadgang via en ny adgangsvej med tilslutning til Søndervig Landevej.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra i alt 6 borger, foreninger og erhvervsdrivende. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Den samlede udbygning af Nyhavn-området forudsætter etablering af kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej samt anlæg af adgangsvej. Disse anlæg finansieres med de afsatte midler til Nyhavnsprojektet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det kan anbefales Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 23 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 478 for et område til centerformål, Syd for Søndervig Landevej, Søndervig skal vedtages og fremlægges i offentlig høring i 10 uger (forlænget på grund af sommerferie).
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022
Det samlede Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender
 1. at Forslag til Tillæg 23 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 478 for et område til centerformål, Syd for Søndervig Landevej, Søndervig skal vedtages og fremlægges i offentlig høring i 10 uger (forlænget på grund af sommerferien)
 2. at notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Rita Byskov ønsker følgende bemærkning medtaget: Er betænkelig ved udviklingen af detailhandlen øst for Holmsland Klitvej og ser helst detailhandlen fremmet indenfor den nuværende bymidte, således at detailhandlen i Søndervig forbliver samlet og på vestsiden af Holmsland Klitvej.Økonomiudvalget 07-06-2022

Sagen oversendes til Byrådets afgørelse:

Lennart Qvist, Niels Rasmussen og Jens Jacob Østergaard anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Hans Østergaard, Søren Elbæk og Jakob Agerbo stemte imod indstillingen med baggrund i de planlægningsmæssige udfordringer.

Fraværende: Kristian Andersen.

 

Afgørelse fra Planklagenævnet og fornyet administrativ indstilling
Planklagenævnet har den 8. juni 2022 truffet afgørelse i klagesagen om Ringkøbing-Skjern Kommunes endelige vedtagelse af rammelokalplan nr. 469, Område til boligformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig. Planklagenævnet ophæver rammelokalplanen med følgende begrundelse:

Henset til, at den vedtagne lokalplan alene har til formål at bane vejen for et senere kommuneplantillæg og en lokalplan, der skal ændre anvendelsen i området til centerformål, og således ikke reelt har til formål at gennemføre det i planen anførte (boligformål), finder Planklagenævnet, at planen er vedtaget på usagligt grundlag. Dette udgør en væsentlig retlig mangel, og planen er således ugyldig.

Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Planklagenævnets afgørelse betyder, at rammelokalplanen ikke længere gælder, hvormed den planlægningsmæssige status er, at arealet er beliggende i landzone og ikke er omfattet af en lokalplan.

Afgørelsen betyder endvidere, at der ikke længere er grundlag for at vedtage Forslag til Tillæg 23 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 478 og fremlægge disse i offentlig høring, idet disse planer netop forudsætter, at arealet er beliggende i byzone. Helt konkret betyder det, at Byrådet ikke kan vedtage planforslagene.

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder.

Administrationen har først netop modtaget afgørelsen og har derfor ikke haft mulighed for at vurdere nærmere på afgørelsens indhold og begrundelser. Afgørelsen indikerer imidlertid, at Planklagenævnet har en anden tolkning af Planlovens § 11a, stk. 8 om byvækst, end hvad der lå til grund for Byrådets tidligere beslutninger i sagen.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,:

 1. At Planklagenævnets afgørelse tages til efterretning, idet lokalplanen ikke kan endelig vedtages
 2. At administrationen følger op på afgørelsen med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk formål (biogasanlæg) ved Gundesbølvej og Tinghøjvej, Hemmet

Sagsnr: 22-004758

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en endelig vedtagelse af plangrundlag samt meddelelse af projekttilladelse for et område til teknisk formål ved Hemmet.

Baggrund
Forslag til Tillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 419 blev vedtaget af Byrådet den 7. december 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. december 2021 til og med 7. februar 2022.

Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde A ligger på Gundesbølvej 21 og delområde B ligger på Tinghøjvej 13. Med lokalplanen udlægges områderne til tekniske anlæg i form af biogasanlæg (miljøklasse 6) med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasproduktion.

Lokalplanen muliggør en udvidelse og ændring af anlæggenes eksisterende bygninger og anlæg.
Der er tidligere sket ændringer på anlæggene i form af større biomasseindtag. Derudover er der
sket proces- og anlægsmæssige ændringer, der ikke er retlig lovliggjort.

Byrådets vilkår til anlæggets drift
På Byrådets møde den 7. december 2021 blev følgende besluttet:

 1. Tilførsel af biomasse til afgasning på Tinghøjvej 13 og fraførsel af afgasset biomasse fra
  Tinghøjvej 13 må kun ske via pumpeledning.
 2. Af ikke tilladte ændringer på anlæggene på Tinghøjvej 13 tillades alene ombygningen af en
  gylletank til en reaktortank. Den oprindelige reaktortank samt blandetank og oplagsplads til
  fast biomasse skal fjernes med det samme.

Nature Energy har på baggrund af Byrådets beslutning om yderligere vilkår til anlæggets drift indsendt en anmodning om, at tilføre biomasse til Tinghøjvej ved hjælp af tankbil, se bilag. Ifølge Nature Energy er der ingen plan for nedlukning af Tinghøjvej, men det er Nature Energy's vurdering, at opretholdelse af driften på Tinghøjvej ikke er hensigtsmæssigt.
Men på nuværende tidspunkt vil Nature Energy gerne opretholde driften på anlægget og derfor vil der i fremtiden vil være behov for 4 transporter (4 kørsler til anlægget og 4 kørsler fra anlægget) til Tinghøjvej pr. uge.
Miljørapporten for projektet beskriver, at anlægget på Tinghøjvej vil i gennemsnit modtage ca. 1 transport pr. dag, derfor er det administrationens vurdering, at den ønskede transportmængde er beskrevet og vurderet i miljørapporten. Hvorfor der ikke skal udarbejdes en screening af den ønskede projektændring.

Det er administrationens vurdering, at den ønskede transportmængde til Tinghøjvej er en reduktion i forhold til den transportmængde, der er beskrevet i miljørapporten.   

Lokalplan nr. 419 er tilrettet, således lokalplanen er i overensstemmelse med vilkår nr. 2.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget en bemærkning fra Miljøstyrelsen. Se bilag. 

Bemærkningen samt administrationens svar hertil fremgår af vedlagte notat. Se bilag.

Det er administrationens vurdering, at den indkomne bemærkning ikke giver anledning til ændringer af planerne.

Miljøvurdering af planerne
Der er gennemført en miljøvurdering af planerne. Derfor er der udarbejdet et udkast til sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkningen tages i betragtning. Denne er vedlagt som bilag. 

Miljøvurdering af projektet
Der er gennemført en miljøvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse (VVM-tilladelse) har været i offentlig høring.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Godkendelsesbekendtgørelsen for miljøgodkendelse

Økonomi

Det er administrationens vurdering, at behovet for vedligeholdelse af Gundesbølvej og Tinghøjvej vil stige proportionalt med udviklingen i lastbiltrafikken. Derved vil udgifterne til vedligeholdelse af vejene omkring anlægget stige tilsvarende. Der kan eventuelt være behov for sideudvidelse af vejene.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2023/2024 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,
at:

 1. Tage stilling til om Byrådets beslutning fra den 7. december 2021 om pumpning af al biomasse til Tinghøjvej (Vilkår nr. 1) skal fastholdes og indskrives i projekttilladelsen
 2. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 419 for et område til teknisk formål ved Hemmet vedtages endeligt med de ændringer Byrådet besluttede den 7. december 2021.
 3. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger.
 4. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af lokalplanen.
 5. Der meddeles projekttilladelse (§ 25 tilladelse)
Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.Økonomiudvalget 07-06-2022

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

10: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til rekreativt formål ved Ahler Gårde Plantage, Borris Østerland

Sagsnr: 21-006628

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med dagsorden er en endelig vedtagelse af Tillæg 19 til Kommuneplan 2021-2033, for et område til rekreativt formål ved Ahler Gårde Plantage, Borris Østerland. Kommuneplantillægget skal sikre, at de eksisterende aktiviteter til Put and Take fiskesøer kan fortsætte, herunder at fremtidige bebyggelser, herunder toilet- og rensefaciliteter, bliver placeret hensigtsmæssigt i forhold til diverse beskyttelseslinjer, fortidsminder mv.

 

Kommuneplantillæggets afgrænsning

Baggrund
Forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2021-2033, for et område til rekreativt formål ved Ahler Gårde Plantage, Borris Østerland blev vedtaget af Byrådet den 18. januar 2022, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. januar 2022 til og med 28. marts 2022.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget en bemærkning fra Miljøstyrelsen.

Den indkomne bemærkning og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsens bemærkning omhandler påvirkning af et Natura-2000 område samt bilag 4-arter.

Ringkøbing-Skjern Kommune har i offentlighedsfasen været i dialog med Miljøstyrelsen. Der er på baggrund af dialogen udarbejdet en supplerende væsentlighedsvurdering af Natura 2000-området. Vurderingen er accepteret af Miljøstyrelsen, og indgår som notat til kommuneplantillægget.

På baggrund af den indkomne bemærkning anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til det offentliggjorte planforslag (se bilag). Rettelserne omhandler en supplerende væsentlighedsvurdering, hvilket der bliver henvist til i kommuneplantillægget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af projektet understøtter Kommuneplanens målsætninger om et netværk af rekreative støttepunkter til et aktivt friluftsliv og fritidsaktiviteter for borgere og turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Tillæg 19 til Kommuneplan 2021-2033, for et område til Rekreativt formål ved Ahler Gårde Plantage, Borris Østerland vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger.Teknik- og Miljøudvalget 03-05-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

11: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk formål (solcelleanlæg) ved Nørhede-Hjortmose

Sagsnr: 22-008745

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en endelig vedtagelse af plangrundlag samt meddelelse af projekttilladelse for et område til teknisk formål ved Nørhede-Hjortmose.

Baggrund
Forslag til Tillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 475 blev vedtaget af Byrådet den 18. januar 2022, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. januar 2022 til og med 21. marts 2022.

Formål
Formålet med planforslaget er at skabe mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg med
tilhørende teknikbygninger, transformerstation og afskærmende beplantning.

Beskrivelse af anlægget
Lokalplanområdet er cirka 275 ha, og solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum
30 år. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en effekt på cirka 182.000 MWh, der
svarer til normalforbruget i cirka 45.000 husstande.

Anlægget består af:

 • Solcellemoduler med en højde på 3,2 meter
 • Transformere og øvrigt koblingsudstyr med en højde på op til 7,5 meter
 • Lynafleder med en højde på op til 25 meter
 • Et jordkabel med tilslutning ved Lem Kær Station

Lokalplanens realisering medfører:

 • Vejadgang udelukkende fra Novej
 • Faunapassage som opdeler projektområdet i flere områder
 • Fjernelse af flere eksisterende beplantningshegn
 • Anlægget afgrænses af beplantningsbælter med minimum tre rækker træer i en bredde på minimum 5 meter

Forhold til anden planlægning
Ansøger oplyser, at projektets realisering forudsætter etablering af en 400 KV luftledningsforbindelse. Bolig- og Planstyrelsen og Energinet er ved at udarbejde landsplandirektiv med tilhørende miljøkonsekvensrapport herfor.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 6 bemærkninger fra:

 • 3 myndigheder
 • 3 borgere

Ingen myndighed har indsendt veto mod planforslagene. De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Trafikforhold, transporter og skiltning
 • Anlæggets visuelle påvirkning af udsigt og landskab
 • Kumulativ støjpåvirkning fra de eksisterende vindmøller og solcelleanlægget

Det er administrationens vurdering, at ejeren af Stampevej 7 vil få udsigt til og over solcelleanlægget, da terrænet falder fra Stampevej 7 ned mod Ølstrup Bæk.

Der mangler viden omkring kumulativ støjpåvirkning fra både vindmøller og solceller. Administrationen anerkender, at der kan opstå en problematik, når der er tale om støj inden for to forskellige lovområder. Hvilket kan skabe usikkerhed for naboerne til det nye vindmølle- og solcelleområde.
Det er dog administrationen vurdering, at ejeren af Novej 20 ikke vil opleve yderligere støjgener, da Novej 20 ligger ca. 1 km fra solcelleanlægget og der placeres ingen solceller mellem vindmøllerne og Novej 20. 

Miljøvurdering af planerne
Der er gennemført en miljøvurdering af planerne. Derfor er der udarbejdet et udkast til sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Denne er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering af projektet
Der er gennemført en miljøvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse (§25 tilladelse) har været i offentlig høring. Projekttilladelsen anbefales meddelt uden ændringer. 

Udkast til den sammenfattende redegørelse er udbygget med en begrundelse for projektafgørelsen, resultatet af høringer, samt hvordan resultaterne af høringen og oplysningerne tages i betragtning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, skal projektet indbetale 40.000 DKK pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Nørhede-Hjortmose svarer det forventeligt til ca. 4.640.000 kr.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlægget vil understøtte kommunens strategiske energisatsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 14 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 475 for et område til teknisk formål (solcelleanlæg) ved Nørhede-Hjortmose vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser
 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne
 3. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne.
 4. Der meddeles projekttilladelse (§25 tilladelse)
Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

12: Planstrategi 2022 opsamling fra byrådets temamøde

Sagsnr: 22-005744

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af opsamlingen fra temamødet i byrådet den 10. maj 2022 om Planstrategi 2022.

De formelle krav
Planstrategien er byrådets strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Den kommende Planstrategi 2022 tager udgangspunkt i visionen og retningerne fra udviklingsstrategien. I Planstrategien præsenteres de strategiske temaer, der skal danne grundlag for den kommende kommuneplanrevision. Planstrategien er en lovbunden opgave, og strategien skal være offentliggjort inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Opsamling fra byrådets temamøde den 10. maj 2022
På temamødet drøftede byrådet følgende emner:

 • Fremtidens boligmosaik
 • Fremtidens erhvervspalette
 • Fremtidens detailhandel
 • Energianlæg i det åbne land

Se bilag med opsamlingen fra temamødet.
På temamødet blev der orienteret om processen med udpegningen af udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen.

Ambassadørgruppe
Der nedsættes en ambassadørgruppe, som arbejder videre med at sætte politisk strategisk retning for emnerne. På temamødet var der 13 byrådsmedlemmer, som tilmeldte sig ambassadørgruppen.

Processen
Formålet med at fremsende opsamlingen til Økonomiudvalget og Byrådet er at få godkendt de overordnede retninger, så rammen er sat for det videre arbejde med emnerne i ambassadørgruppen.
Den videre proces indeholder tre ambassadørgruppemøder og et afsluttende temamøde i byrådet i september. Se bilag med processen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Planstrategi 2022 understøtter visionen og sætter retning for kommunens fysiske udvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender:

 • Opsamlingen fra Planstrategi 2022 temamødet den 10. maj. Se bilag.


Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

13: Privatisering af kommunale vandløb.

Sagsnr: 22-006391

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune foretog umiddelbart efter den seneste kommunalreform privatisering af offentlige vandløb, idet en gennemgang af regulativerne for disse vandløb viste, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet har været, at vandløbene klassificeres efter en række ens kriterier i kommunen.

Kriterierne for nedklassificeringen fra offentlige vandløb til privat vandløb var:

 1. Vandløb anlagt til særlige formål.
 2. Rørlagte vandløb.
 3. Vandløb der ikke i betydeligt omfang modtager overflade- og spildevand fra offentlige anlæg.
 4. Små vandløb der kun berører få lodsejere.
 5. Små vandløb med begrænset naturmæssig værdi.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har nu søgt Ringkøbing-Skjern Kommune om ændring af status for to offentlige vandløb til spildevandsteknisk anlæg i forbindelse med etablering af regnvandsbassin i Søndervig og etablering af klimasikringsanlæg ved Skelbæk i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at overtage Vandløb nr. 3 på Holmsland Klit på en strækning over 340 meter fra regnvandsbassinet til Ringkøbing Fjord samt Skelbæk som spildevandsteknisk anlæg på strækningen fra station 530 til station 2380.

Den opstrøms liggende strækning på 530 meter af Skelbæk, som hovedsageligt ligger i Alkær Lukke, bør i samme forbindelse privatiseres, idet der kun er få ejere og vandløbet har en begrænset naturmæssig værdi. De nederste 315 meter, der har større naturmæssig værdi, bør forblive som et kommunalt vandløb.

De øverste185 meter af Vandløb nr. 3 på Holmsland Klit, som kun har to lodsejere bør i samme forbindelse privatiseres.

Endvidere er administration blevet opmærksom på manglende privatisering af to vandløb i pumpelag Vest Stadil Fjord som har navnene Vandløb nr. 57 og 57a. på Holmsland Klit. Vandløbene er anlagt med det særlige formål at afvande pumpelag til unaturlige dybde via pumpeanlæg. I forbindelse med den tidligere privatisering er samtlige øvrige vandløb i pumpelag gjort private.

Vandløbene har en længde på henholdsvis 1985 meter og 118 meter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21.6.2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 lov om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 838 af 27.6.2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Økonomi

Privatisering af vandløbene vil give en årlig besparelse på mellem 3,5 og 7 kr. pr. meter vandløb.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til privatisering af Vandløb nr. 3 og 57 og 57A på Holmsland Klit i deres fulde længde samt Skelbæk fra st. 0 - 2380, fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

14: Tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende tilbygning til Hemmet Børnehus

Sagsnr: 19-012395

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation på en planlagt tilbygning til Hemmet Børnehus. Licitationsresultatet indebærer, at de forventede samlede udgifter overstiger anlægsbudgettet med 1,0 mio. kr. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om sagen skal oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en tillægsbevilling på beløbet.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 23. marts 2021, at der kunne anvendes 2,7 mio. kr. af en allerede givet anlægsbevilling til udvidelse af kapaciteten i Ådum Idrætsbørnehave og i Hemmet Børnehus. I Ådum drejede det sig om inddragelse af et eksisterende lokale, og i Hemmet var planen at etablere en tilbygning til institutionen. Anlægsbevillingen skulle oprindeligt også have dækket udgifter til forundersøgelser i forbindelse med en planlagt udvidelse af Holmsland Børnehus. En vandskade førte imidlertid til, at Byrådet besluttede at afsætte midler til etablering af en helt ny daginstitution i Kloster. Det fulde beløb på 2,7 mio. kr. kunne derfor anvendes til projekterne i Ådum og Hemmet.

Ejendomscentret vurderer i dag, at de samlede udgifter til projektet i Hemmet vil beløbe sig til 3,65 mio. kr. Heraf er allerede afholdt 0,55 mio. kr. til rådgiverbistand, diverse undersøgelse og tilslutninger til en midlertidig pavillonløsning. Der må således forventes yderligere udgifter på 3,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der et ikke-forbrugt beløb på anlægskontoen på 2,1 mio. kr. Der mangler med andre ord 1,0 mio. kr.

Siden udarbejdelse af det oprindelige overslag er der dukket nogle forhold op, som har fordyret projektet. Ejendomscentret er således blevet opmærksom på et behov for udskiftning af ventilationsanlægget og for etablering af et ABA anlæg for at opfylde kravene i bygningsreglementet. Der vil desuden være merudgifter til bl.a. kloakering og til håndtering af farligt affald i forbindelse med nedbrydning af vægge, lofter og gulve. Hertil kommer at projektet er tegnet med nedrivning af eksisterende krybberum og etablering af et nyt integreret krybberum samt ombygning af gange og børnetoiletter og -bad for at sikre et sammenhængende og fremtidssikret projekt og fleksibel anvendelse af de kvadratmeter, der bygges til.

Administrationen anbefaler, at der tages stilling til, om der kan gives en tillægsbevilling til projektet på 1,0 mio. kr. Under Børne- og Familieudvalgets område er der på flere områder afsat rådighedsbeløb, som der endnu ikke er disponeret over. På Børne- og Familieudvalgets anlægspulje er således et ikke-disponeret rådighedsbeløb på 1,676 mio. kr. Til etablering af vuggestuegrupper er der et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2022 og 3,0 mio. kr. i 2023. 

Administrationen gør opmærksom på, at Hemmet Børnehus er en selvejende institution, og der vil derfor skulle oprettes et gældsbrev på et beløb, som svarer til anlægsudgiften. Gældsbrevet kan afskrives over en periode på 10 år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at den planlagte tilbygning vil være en god og fremtidssikret løsning for Hemmet Børnehus.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om,

 1. hvorvidt projektet skal gennemføres som planlagt,
 2. og hvordan merudgiften i givet fald skal finansieres.
Børne- og Familieudvalget 11-05-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler, at projektet gennemføres som planlagt, og at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af et ikke disponeret rådighedsbeløb på Børne- og Familieudvalgets anlægspulje.

Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

15: Lovbetinget udvidelse af målgruppen for den kommunale tandpleje

Sagsnr: 22-007820

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022 har Regeringen indgået en aftale om at udvide aldersgruppen, som er omfattet af loven om gratis tandpleje, til også at skulle omfatte 18 - 21 årige. 

Loven træder i kraft 1. juli 2022, og implementeres i faser efter årgang startende med årgang 2004 i 2022, årgang 2005 i 2023, årgang 2006 i 2024 og årgang 2007 i 2025, hvorefter alle 18 - 21 årige er omfattet af loven. 

I samme aftale udvides den nuværende fritvalgsordning for 16 - 17 årige til at dække 16 - 21 årige.

Med befolkningstallene pr. 1. januar 2022 betyder ændringen, at antallet af børn/unge, der er omfattet af gratis tandpleje stiger fra 11.639 borgere i 2021 til ca. 13.600 borgere i 2025. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Til finansiering af udvidelsen af aldersgruppen, der er omfattet af ordningen om vederlagsfri kommunal tandpleje forhøjes det kommunale bloktilskud (DUT-regulering) med 40 mio. kr. i 2022, 170 mio. kr. i 2023, 260 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025 og fremefter. 

For RKSK betyder det, at bloktilskuddet øges med 0,4 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023, 2,6 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 og fremefter.

Effektvurdering

De tilførte DUT-midler vil ikke kunne dække de forventede udgifter i forbindelse med udvidelsen af målgruppen. Finanslovsbevillingen svarer til 1.250 kr. pr. person pr år. En landsdækkende undersøgelse fra 2012 viser, at gennemsnitsprisen for de 16+17-årige var 1.590 kr. pr. person pr år, hvis de modtog tandpleje på kommunal klinik, og 2.453 kr. pr. person pr år hvis de benyttede fritvalgsordningen og modtog tandpleje i privat tandlægepraksis. Beløbene er opgjort af ATO (Ansatte Tandlægers Organisation).

Beregningerne ud fra ovenstående forudsætninger viser følgende merudgifter i forhold til DUT-reguleringen:

 Hele 1.000 kr.

2022 

2023

2024

2025

DUT-reguleringen

400

1.700 

2.600

3.500

Udgift med 30% i privat praksis     

760

2.900

4.100

5.100

Udgift med 50% i privat praksis 

830

3.200

4.500

5.500

Udgift med 80% i privat praksis 

935

3.600

5.100

6.200

Underfinansiering i forbindelse med inddragelse af den nye målgruppe vil udhule den kommunale tandplejes budget og forringe tilbuddet til hele målgruppen 0-23 år, hvilket for de 16-23-årige vil være et incitament til benytte den for kommunen langt dyrere fritvalgsordning.

Retningslinjerne på området foreligger endnu ikke. Det er derfor fortsat usikkert i hvilken grad en kommune har visitationsret i forhold til finansiering af meget kostbare behandlinger i privat praksis, ligesom snitfladen mellem kommunernes og regionernes opgaver for denne målgruppe ikke er fastlagt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at Den Kommunale Tandpleje tilføres DUT-reguleringen på 0,4 mio. kr. i 2022 finansieret af bloktilskudsforhøjelsen.

Børne- og Familieudvalget 11-05-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 07-06-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

16: Udkast til Klimapolitik 2023-2026 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 22-009682

Sagsfremstilling

Erhverv-, Klima- og Arbejdskraftudvalget skal drøfte udkast til Ringkøbing-Skjern Kommunes nye klimapolitik 2023-2026 og beslutte at indstille klimapolitikken til endelig godkendelse i byrådet. Teknik- og Miljøudvalget drøfter på tilsvarende vis politikudkastet på deres udvalgsmøde den 17. maj.

Baggrund:
I bilaget er vedlagt udkast til ny Klimapolitik 2023-2026 for Ringkøbing-Skjern Kommune.
Klimapolitikken er blandt andet udarbejdet på baggrund  af møder i Klimarådet og fællesmøder mellem Erhverv-, Klima- og Arbejdskraftudvalget og Teknik og Miljøudvalget.

Klimapolitikken tager afsæt i tidligere politikker og planer på energi- og klimaområdet som skiftende byråd har godkendt siden 2008. Klimapolitikken tager også afsæt i nationale aftaler, især folketingets aftale om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i perioden 1990-2030.
Klimapolitikken danner ramme for en klimahandlingsplan som er under udarbejdelse,-  en klimahandlingsplan, der skal leve op til vores forpligtelse i samarbejdet DK2020.

I DK2020 har vi forpligtet os til at udarbejde en klimahandlingsplan som:

 • Definere, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for f.eks. 2030.
 • Demonstrere, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af f.eks. øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre.
 • Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af Ringkøbing-Skjern Kommunes politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser.
 • Igangsætte samarbejde med relevante partnere og interessenter for at udvikle og levere på kommunens klimamålsætninger.

Klimapolitikken er bygget op med en overordet vision, en indledning og otte indsatsspor. I hvert spor er der målsætninger og mål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Klimapolitikken danne ramme for en klimahandlingsplan. Klimapolitikken koster som sådan ikke noget, men i klimahandlingsplanen vil der være indsatser, der skal gennemføres for at opnå målene i klimapolitikken. Disse indsatser kræver ressourcer for at blive gennemført.

Effektvurdering

Klimapolitikken bidrager til at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune klimarobust, nedbringe vores CO2-udledning med 70 % i perioden 1990-2030, og gøre vores geografiske område 100 % fossilfrit i 2040 og CO2-neutral i 2050. Ved at balancere vores ressourcer skabes lokal værdi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhverv-, Klima- og Arbejdskraftudvalget drøfter og indstiller udkast til Ringkøbing-Skjern Kommunes nye Klimapolitik 2023-2026 til endelig godkendelse i byrådet.

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 16-05-2022
Udvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med denne tilføjelse til indledningen: "Ringkøbing-Skjern Kommune er Naturens Rige. Det vil vi også være i fremtiden. Derfor har vi høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi".

Fraværende: Hans Østergaard, Marie Kamp From.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med denne tilføjelse til indledningen: "Ringkøbing-Skjern Kommune er Naturens Rige. Det vil vi også være i fremtiden. Derfor har vi høje ambitioner i forhold til at producere og forbruge vedvarende energi".

Bemærkning

Siden behandlingen af klimapolitikken i de to udvalg har administrationen opdateret forslaget til klimapolitikken med to ændringer: Dels er der sket en grafisk opdatering, og dels er udvalgenes foreslåede indledende tekst indsat i indledningen til klimapolitikken. Det er altså klimapolitikken som vist i bilag 1, at byrådet nu bedes godkende, mens bilag 2 viser den tidligere version af politikudkastet.”

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

17: Mødekalender 2023

Sagsnr: 22-008150

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2023.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Ét byrådsmøde så vidt muligt den 3. tirsdag i hver måned
 • To månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget før hvert byrådsmøde.
 • Et møde i hver måned i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget (EKAU), Beskæftigelsesudvalget (BU), Børne- og Familieudvalget (BFU), Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU).

Der er taget udgangspunkt i - og hensyn til - følgende i forslaget:

 • Der skal jf. styrelsesloven være mindst 3 uger mellem byrådsmøderne i september og oktober på grund af 2 behandlinger af budgetforslaget og budgetoverslagene.
 • Budgetkonferencen er placeret sidst i august af hensyn til bedre tid til at få materialet færdigt og til indhentning af så mange oplysninger som muligt.
 • Byrådets oktobermøde skal holdes inden den 15. oktober, da 2. behandlingen af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der er ikke tidsmæssigt sammenfald for byrådsmedlemmerne, som sidder i flere udvalg, når der holdes flere udvalgsmøder samme dag.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), de 3 dage før påske, i juli, i efterårsferien (uge 42) og i uge 52.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Et budgetorienteringsmøde i august før budgetkonferencen.
 • Budgetkonference i august.
 • Ét temamøde for byrådet pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU) Forskellige konference- og temadage, som KL arrangerer for udvalgene (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 19. marts 2022
 • Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2022
 • Børne- og Familieudvalget den 11. maj 2022
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2022
 • Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2022
 • Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget den 16. maj 2022
 • Teknik- og Miljøudvalget den 17. maj 2022
 • Økonomiudvalget den 17. maj 2022
 • Byrådet den 14. juni 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §§ 8 og 20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2023 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget 11-05-2022
Det skal undersøges, om møderne kan planlægges fremover mandag formiddag.

Jens Jensen var fraværende ved sagens behandling.

Børne- og Familieudvalget 11-05-2022
Børne- og Familieudvalget godkendte den politiske mødekalender for 2023 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget 12-05-2022
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte mødekalenderen for 2023.

Beskæftigelsesudvalget 12-05-2022
Mødekalenderen blev godkendt.

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 16-05-2022
Administrationens indstilling godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 17-05-2022
Administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 17-05-2022
Administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

18LUKKET PUNKT: Ekspropriation

Sagsnr: 22-010595

Kopier link til punktet  -   Print

19LUKKET PUNKT: Ekspropriation

Sagsnr: 22-010835

Kopier link til punktet  -   Print

20LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

21: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing