Referat: 21. februar 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Lennart Qvist
 • Irene Lund Pedersen
 • Carsten Bjerg
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jens Jensen
 • Dan K. Jørgensen
 • Irvin Christensen
 • Henrik Hammelsvang
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Erik Viborg
 • Rita Byskov
 • Niels Kristian Larsen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Jens S. Højland
 • Kristian Andersen
 • Linda Nielsen
 • Niels Rasmussen
 • Marie Kamp From
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Pia Vestergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Bæredygtighedsfestival i Hvide Sande - Ansøgning om kommunegaranti

Sagsnr: 22-023573

Sagsfremstilling

Styregruppen for Bæredygtighedsfestivalen i Hvide Sande ansøger - på vegne af Klittens Borgerforening-  om midlertidig kommunegaranti for et beløb på op til 860.000 kr. 
Beløbet svarer til et bevilget tilskud fra EU. Dette tilskud kommer imidlertid først til udbetaling efter festivalens afholdelse i uge 41, 2023, hvorfor festivalen har fået tilbud på banklån til finansiering af de løbende udgifter i forbindelse med planlægning og afvikling af aktiviteterne. Dette tilbud er imidlertid betinget af en kommunal garanti.

Styregruppen har deltagelse af Hvide Sande Havn, Klittens Borgerforening, Holmsland Klit Turistforening og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og har forgæves afsøgt mulighederne for at en af parterne kan stille en garanti. 

Indholdet af festivalen er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning med tilhørende bilag, hvor nedenstående uddrag er hentet:

"....
Projektet, der skal være en tilbagevendende begivenhed hvert eller hvert andet år, er den første af sin slags, og drejer sig om at udvikle og afholde en bæredygtighedsfestival i Hvide Sande på i alt 4 dage. Dette gennem inddragelse af alle interesserede centrale aktører i byen. I processen op til festivalen udvikler de mange involverede aktører, en række bæredygtige, initiativer, aktiviteter og konkrete produkter, der under festivalen kan inspirere besøgende til selv at kunne forandre og bidrage til at styrke bæredygtig levevis.

FN's 17 verdensmål er centrale i festivalen, i både udvikling og afholdelse af denne. 

Hvide Sande og omegn bliver op til og under festivalen delt op i 17 områder, hvert område kommer til at afspejle et verdensmål. Planen er at når man som gæst under festivalen kommer til Hvide Sande, får udleveret et kort, der viser vej til de 17 områder. Når man med dette kort i hånden kommer ud til et specifikt område, vil man her blive mødt af initiativer, aktiviteter og produkter, der giver mulighed for på en inddragende og aktiv vis at lære om områdets specifikke verdensmål. De der kommer ud til områderne kan for eksempel være med til at lave en sang eller en skulptur om verdensmålene, der afspejler det de lærer der. 

Festivalen får sin egen hjemmeside, hvor indhold løbende lægges op, i månederne op til festivalen.

Der laves i alt  3 professionelle videoer om festivalen, om det der udvikles op til festivalen, i månederne op til festivalen.

Der laves små fysiske foldere/pjecer, om festivalen, dens 17 områder, baserne, aktiviteter og muligheder. Indeholdende et kort over de 17 områder, og hvad og hvornår der sker noget der.

Der afholdes 4-6 temadage og workshops op til festivalen for de mange involverede. Desuden afholdes efterfølgende en evalueringsdag hvor alle kan deltage, og hvor Ringkøbing-Skjern Kommune og andre interesserede får en evaluering af udbyttet af festivalen. 

Undervejs i udviklingen op til festivalen, laves der på produktniveau 17 konkrete skulpturer og 17 sange om verdensmålene, som samles i en række fotos og optagelser af sangene, der efterfølgende kan lægges på hjemmesiden, og bruges af og inspirere alle interesserede. Der laves desuden QR koder til skulpturerne, så besøgende både på og efter festivalen kan se mere om skulpturerne og det verdensmål der hører til dem hver især. Samt om det der ellers er lavet i området/til verdensmålet hvor skulpturen står.
Skulpturerne bliver stående hvor de placeres i natur og by, efter festivalens afholdelse, så de vedbliver med at være centrale på lokationer, hvor man kan lære om verdensmålene i et Hvide Sande perspektiv. Det meste af der ellers produceres i de 17 områder, og det der produceres til de 2 basers udstillinger, vil ligeledes kunne bruges igen på kommende festivals. Så kommende festivals kan afholdes via selvfinansiering og mere begrænset lokal støtte. 
...."

Festivalen budgetterer med følgende udgifter og finansiering:

UDGIFTER:   
Konsulentbistand       214.500 kr. 
Materialer, inventar, udstyr og maskiner       820.000 kr. 
Revisorudgifter         15.000 kr.  1.049.500 kr. 
   
FINANSIERING:  
EU-tilskud (Brexit)       860.000 kr. 
Private fonde       140.000 kr. 
Egen finansiering         49.500 kr.   1.049.500 kr.
   

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommunen lovligt vil kunne støtte den omhandlede festival i form af afgivelse af kommunegaranti for det planlagte lån.
En lang række af landets kommuner har mere eller mindre direkte støttet andre aktørers aktiviteter til fremme af FN's 17 Verdensmål.

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil påvirke kommunens lånemuligheder, således at lånerammen vil blive reduceret med 860.000 kr. Alternativt vil kommunen kunne deponere et tilsvarende beløb, der således vil fragå i kommunens disponible kassebeholdning indtil garantien ikke længere er aktiv.

Effektvurdering

Garantistillelsen vil være medvirkende til, at den planlagte Bæredygtighedsfestival vil kunne gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at den ønskede garantistillelse på op til 860.000 kr. imødekommes
 • at der deponeres et tilsvarende beløb, som dermed fragår kommunens disponible kassebeholdning
 • at garantien ophører med udgangen af 2024
 • at garantien gives under forudsætning af, at det omhandlede lånebeløb udelukkende anvendes til finansiering af planlægning og gennemførelse af Bæredygtighedsfestivalen i Hvide Sande, som beskrevet i ansøgningen


Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Frigivelse af anlægsbudget 2023, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 22-027537

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2023.

Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på i alt 49,479 mio. kr. Heraf er der afsat 45,979 mio. kr. på det skattefinansierede område. og 3,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Følgende anlægspuljer og projekter søges nu frigivet jf. skema 1:

Skema 1:

Anlægspulje/projekt 2023 i 1.000 kr.Budget 2023
Beløb i alt til frigivelse32.165
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.1.000
Pulje til lokale stiruter500
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing539
Havneprojekter1.000
Renovering af havneanlæg4.000
Belysningsanlæg/Reinvesteringer556
Pulje til byforskønnelsesprojekter500
Bygværker1.500
Forlængelse af Amagervej i Skjern500
Samarbejdsprojekt med Forsyningen6.000
Pulje til sideudvidelser2.500
Opgradering af belysning i fodgængerfelter500
Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej500
Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej500
Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej2.000
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing4.170
Udskiftning af LED-gadelys version 22.400
Etablering af henteordning2.000
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads1.500

NATUR OG MILJØ (Land og Vand):

Pulje til klimaforandring
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme.

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til lokale stiruter:
Puljen er ny fra 2023 og anvendes til at borger- og sogneforeninger kan søge om tilskud til etablering af lokale stiforløb. Støtten skal være i form af materialer, mens projektmagerne selv står for udførelsen af arbejdet. Der laves efterfølgende en vedligeholdelsesaftale, således at driften varetages af borgerne.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. Projektets fremtid forventes afklaret i løbet af 2023.

Havneprojekter
Der er i 2023 afsat 1 mio. kr. på puljen. Puljen er planlagt anvendt til renovering af bådbroer i Bork Havn.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2023 afsat 4 mio. kr., som anvendes til planlagte renoveringer i Ringkøbing Havn.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

Pulje til bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til renovering af broer mv.

Forlængelse af Amagervej, Skjern
Der er i 2023 afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelse, som søges frigivet.

Samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2023 6 mio. kr., som forventes anvendt til følgende projekter i 2023:

 • Kloster
 • Ølstrup
 • Stadil
 • Søndervig
 • Ringkøbing - sideveje Holstebrovej

Anvendelse af puljen afhænger af Forsyningens projekter og kan derfor ske omprioriteringer i løbet af året.

Pulje til sideudvidelser
Puljen søges frigivet med henblik på senere prioritering.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 0,5 mio. kr. anvendes til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i planlagte fodgængerfelter.

Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej
Det afsatte budget søges frigivet til igangsætning af forundersøgelsen.

Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej
Det afsatte budget søges frigivet til igangsætning af forundersøgelsen.

Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej
Det afsatte budget på 2 mio. kr. søges frigivet til projektet.

Parkeringsmuligheder i Ringkøbing
Det afsatte budget på 4,17 mio. kr. søges frigivet. Der arbejdes på løsninger ved Søndervigvej, Nørredige, og Enghavevej.

Udskiftning af LED-gadelys version 2
Det afsatte budget søges frigivet til den planlagte udskiftning af LED-gadelyset. Udskiftningen sker i samarbejde med Forsyningen og udskiftningen i 2023 er planlagt til at være i Hvide Sande. 

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Etablering af henteordning
Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 til indkøb af miljøkasser og miljøskabe.

Kemihus i Ringkøbing
Det afsatte 1,5 mio. kr. anvendes til renovering af eksisterende bygning i Ringkøbing til håndtering af farligt affald.

ØVRIGE FRIGIVELSER:

Pulje til genopretning af fortov og ramper (tilgængelighed)
Der er på puljen i 2022 et ikke forbrugt budget på 0,878 mio. kr. De ledige midler ønskes omprioriteret til cykelstipuljen til finansiering af cykelstiprojekter i 2023.

Cykelstipuljen:
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 besluttet, at der i 2023 skal arbejdes med stiprojektet Sdr. Vium - Lyne og forbedring af cykelstien langs Lønborgvej. Der er på cykelstipuljen i 2023 afsat 5 mio. kr. I 2022 er cykelstiprojekterne Skjern-Kildevej, Videbæk-Sønderup samt No-Ringkøbing Skole afsluttet. Her er der i alt 2,476 mio. kr. i overskud, som returneres til stipuljen. Sammen med en eventuel godkendelse af de omprioriterede midler fra Puljen til genopretning af fortov og ramper vil det betyder, at der i 2023 er i alt 7,476 mio. kr. i puljen.

Puljen i 2023 ønskes frigivet til følgende projekter jf. skema 2:

Skema 2:

CykelstipuljeBudget 2023
Cykelstiprojekter i alt 2023, inkl. tilbageførte midler fra 20228.304
Administrationsbidrag250
Kildevej-Granlyvej476
Forbedring af sti Lønborgvej1.200
Cykelsti Sdr. Vium - Lyne6.378

Cykelsti Kildevej-Granlyvej:
Der er oprindelig afsat 4,75 mio. kr. til projektet. Projektet forventes dog at komme til at koste 5,226 mio. kr. blandt andet på grund af stigende priser. Det forventes dermed et merforbrug på 0,476 mio. kr., som finansieres af cykelstipuljen.

Cykelsti Lønborgvej:
Projektet forventes gennemført i 2023 og forventes at koste 1,2 mio. kr.

Cykelsti Sdr. Vium - Lyne:
Det samlede projekt forventes at koste 9,5 mio. kr. Der afsættes 6,378 mio. kr. i 2023 til projektering og igangsætning. Restfinansiering af projektet kan ske enten af puljen i 2024 eller ved omprioritering af andre projektmidler.

Udviklingsplan Hvide Sande:
Der er samlet set afsat 25 mio. kr. i bruttoudgifter til udviklingsplan Hvide Sande med henholdsvis 3 mio. kr. i 2022 og 22 mio. kr. i 2023. De 25 mio. kr. er inkl. en forventet ekstern finansiering på 9,686 mio. kr. Dette betyder, at der i alt er afsat et nettobudget på 15,314 mio. kr. Der ønskes frigivet 1 mio. kr. til planlægning og igangsætning af udviklingsplanen i 2023.

Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn:
Der er til projektet afsat i alt 3,8 mio. kr. med henholdsvis 2 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2022. Der er tidligere frigivet 2 mio. kr. i forbindelse med planlægning med videre af projektet. Der forventes en endelig løsning af projektet i 2023, og det forventes, at de samlede udgifter kan indeholdes af det samlede budget. Der søges derfor om frigivelse af de resterende 1,8 mio. kr.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. der bevilges og frigives i alt 32,165 mio. kr. til anlægsprojekter og anlægspuljer jf. skema 1, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
 2. der omprioriteres 0,878 mio.kr. fra pulje til fortov og ramper til cykelstipuljen i 2022 med henblik på prioritering af cykelstiprojekter i 2023
 3. der bevilges og frigives i alt 8,304 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2023 jf. skema 2, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
 4. der bevilges og frigives 1 mio. kr. til planlægning mv. i forbindelse med udviklingsplanen Hvide Sande, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.
 5. der bevilges og frigives 1,8 mio. kr. til projektet fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

 Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Frigivelse af anlægsbudget 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-027537

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2023. Der er i 2023 afsat følgende anlægsbudget.

Anlæg Kultur- og Fritid (1.000 kr.)Budget 2023
Samlet anlægsbudget11.443

Anlægstilskud idrætshaller

3.443

Ringkøbing Svømmehal Eftersyn og renovering

8.000

Anlægstilskud til idrætshaller:
Puljen søges frigivet med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af indkomne projekter for 2023. Prioriteringen sker ud fra de godkendte principper for anlægspuljen

Ringkøbing Svømmehal - renovering og eftersyn:
Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på 8 mio. kr. til renovering af svømmehallen. Midlerne søges frigivet nu med henblik på planlægning og igangsætning af projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller mv., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
 2. der bevilges og frigives 8 mio. kr. til planlægning og igangsætning af renovering af Ringkøbing Svømmehal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.


Kultur- og Fritidsudvalget 19-01-2023
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Frigivelse af vedligeholdelsespuljen 2023 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 22-021214

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets vedligeholdelsespulje på 8,64 mio. kr. for 2023.

Vedligeholdelsespuljen er afsat i Ejendomscenterets driftsbudget og frigives normalt sammen med ejendomscenterets øvrige anlægspuljer, men var i første omgang udeladt indtil det var afklaret, hvordan ejendomscenterets merforbrug i 2022, og forventede merforbrug i 2023 til el og varme, skulle finansernes.

Nedenstående tabel viser, hvordan ejendomscenteret ønsker at udmønte puljen.

Vist i 1.000 kr.

Ved Fjorden 6 - Udbedring af fugtproblemer

I forbindelse med ventilationsprojektet på rådhuset i Ringkøbing, er der i parterreplanen på den nord/vestlige facade ind mod atriumgården, konstateret forhøjede fugtværdier i yder og indervægge. Idet problematikken desværre er større end først antaget, har Ejendomscenteret iværksat en undersøgelse af årsagen, som på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet

Al beklædning, isolering samt lette vægge, som var opfugtede bliver fjernet, og murværket bliver efterfølgende udtørret og behandlet, inden der sker en genopbygning af facaden. Den samlede udgift forventes at blive 1,5 mio. kr.

Videbæk Skole - Renovering af tag

På Videbæk skole er der en udfordring med for store fugtværdier i tagkonstruktionen. Ejendomscenteret anbefaler at der afsættes 1,5 mio. kr. til forundersøgelser samt projektering af udbedringen af problemet, hvilket muligvis kræver en helt ny tagkonstruktion. Der har tidligere været afsat 1,5 mio. kr. til projektet, men der er siden omprioriteret 1,35 mio. kr. til andre projekter.

Det forventes at dette arbejde kan være afsluttet i løbet af foråret 2022, med henblik på en sag til budgetkonferencen.

Ny affaldsordning ved kommunale bygninger

I forbindelse med den nye kommunal affaldsordning, skal der etableres nye udendørs faciliterer til at håndtere dette. Der vil blive arbejdet på at lave nedgravede løsninger, hvor det er muligt da dette kræver mindst muligt plads. På de adresser, hvor nedgravede løsninger ikke er muligt skal der laves overdækning og ny belægning. Det anbefales at der afsættes 2 mio. kr., da der ikke er afsat andre midler til overgangen, til den nye affaldsordning ved de kommunal bygninger.

Stauning Sognegård - Nedrivning

I forbindelse med nedrivningen har der været en meromkostning til at nedlægge en ny vandledning til skolen, idet den eksisterende var gennemtæret.

Yderligere er der nedlagt noget mere fast belægning, for at forbedre trafiksikkerheden, som ikke var med i projektet i første omgang.

Det har samlet kostet 120.000 kr. mere end først forventet.

Resten af puljen forventes at blive prioriteret i løbet af 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at der flyttes 8,640 mio. kr. fra ejendomscenterets driftsbudget til anlægsbudget.
 2. at der bevilges og frigives anlægsmidler på 8,640 mio. kr. til de foreslåede projekter vist i tabellen i sagsfremstilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.


Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Vedtagelse af Plan - og Udviklingsstrategi 2023

Sagsnr: 22-005746

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er:

 • vedtagelse af Plan - og Udviklingsstrategi 2023
 • igangsætning af foroffentlighedsfase for kommuneplanrevisionen

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 er vedlagt som bilag.

Baggrund

Planstrategien er en lovbunden opgave, og strategien skal være offentliggjort inden udgangen af
første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af
kommunen.

Strategiens indhold og opbygning

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 består af Visionen Naturens Rige, Udviklingsstrategien og Planstrategien. Visionsplakaten og Udviklingsstrategien blev godkendt af byrådet den 16. august 2022.

Planstrategien tager udgangspunkt i Visionen og Udviklingsstrategien.

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 er opbygget på følgende måde:

 • Vision
 • Udviklingsstrategi
 • Planlægning siden sidst
 • Bæredygtig udvikling siden sidst – Lokal Agenda 21
 • Strategiens temaer – Status på udviklingen
  • Fremtidens boligmosaik
  • Fremtidens detailhandel
  • Fremtidens erhvervspalet
  • Energianlæg i det åbne land
 • Udviklingsområder i kystnærhedszonen
 • Revisionsbeslutning

Der er udarbejdet et bilag med redegørelse for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, samt en miljøvurdering af Plan- og Udviklingsstrategi 2023.

Processen for Planstrategien

Der er afholdt to temamøder. På temamøderne udfoldede byrådet strategiens
valgte temaer. Der har været nedsat en ambassadørgruppe med 14 byrådsmedlemmer. Administrationen har med input fra ambassadørerne arbejdet med strategiens temaer på tre ambassadørgruppemøder. Eksterne aktører har også bidraget med input på det andet temamøde og ambassadørgruppemøderne. 

Det videre arbejde

Efter vedtagelse af strategien sendes den i offentlig høring i minimum 8 uger. Parallelt med offentlighedsfasen foretages en foroffentlighedsfase i forhold til revision af kommuneplanen.
I juni forventes indkomne bemærkninger behandlet i økonomiudvalget og i byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Plan- og Udviklingsstrategi 2023 sætter den overordnede retning for kommunens
udvikling. Den danner grundlag for udarbejdelsen af politikker samt revision af kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Plan- og Udviklingsstrategi 2023 vedtages
 • Plan- og Udviklingsstrategi 2023 og tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i minimum 8 uger
 • foroffentlighedsfase for kommuneplanrevisionen igangsættes


Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt. Hans-Christian Blichfeldt undlod at stemme.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig

Sagsnr: 21-019877

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en godkendelse af, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for
området til centerformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig (Nyhavn) fremlægges i offentlig
høring.

Baggrund
Der er i 2020 ansøgt om at opføre en dagligvarebutik i den nordvestlige del af Nyhavn i Søndervig. Byrådet besluttede den 8. december 2020 at igangsætte planlægningen for området og at planlægningen skulle gennemføres i to trin. Efter at Planklagenævnet har underkendt denne fremgangsmåde, og at der i forbindelse med nævnets afgørelse er kommet nye oplysninger frem, besluttede Byrådet den 15. november 2022, at genoptage planlægningen med en anden fremgangsmåde.

Formål
Formålet med planlægningen er, at overføre lokalplanområdet til byzone samt at udvide den eksisterende bymidte og øge den samlede arealramme til detailhandel i Søndervig, så der
skabes mulighed for, at der kan opføres en dagligvarebutik i området.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til centerformål i form af en
dagligvarebutik på 1200 m², med tilhørende varemodtagelse, støjafskærmning, affaldsstationer,
mindre bygninger til udendørs udstillede varer, kundevogne, overdækket cykelparkering,
bilparkering med mere.

Der er i lokalplanen lagt vægt på, at bebyggelsen arkitektonisk tilpasses landskabet og
området. Udnyttelse af området til dagligvarebutik forudsætter blandt andet, at der etableres en støjafskærmning, således at boligerne mod vest afskærmes i forhold til støj fra vareleveringen.

Forhold til anden planlægning
Sideløbende med nærværende planlægning, planlægges der for henholdsvis et område til rekreative formål, herunder parkering syd for Søndervig Landevej (Nyhavn) samt for et område til centerformål, herunder udvalgsvarebutikker og ferieboliger ved Lodbjergsvej 81 i Søndervig. Planlægningen for de tre områder er koordineret.

Trafik til og fra de to lokalplanområder i Nyhavn syd for Søndervig Landevej er koordineret ved, at begge lokalplanområder får vejadgang via en ny adgangsvej med tilslutning til Søndervig Landevej.

Udvidelse af bymidten ved henholdsvis Søndervig Landevej og Lodbjergsvej 81 er koordineret ved, at der er udarbejdet én fælles redegørelse for de to kommuneplantillæg i relation til planlovens redegørelseskrav.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der er gennemført en fornyet foroffentlig høring. I forbindelse hermed, at der kommet ideer og forslag til planlægningen fra i alt 4 borgere samt Søndervig centerforening. De samlede bemærkninger er vedlagt som bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Bemærkningerne vedrører blandt andet:

 • Forslag til anvendelse og funktioner i lokalplanområdet og Søndervig i øvrig
 • Støj fra trafik fra Nyhavn til Søndervig centerområde
 • Bifald over endnu en dagligvarebutik i området
 • Planlægningen med det pågældende indhold menes at være ulovlig

De indkomne bemærkninger medfører ikke ændringer i administrationens vurdering af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Den samlede udbygning af Nyhavn-området forudsætter etablering af kanaliseringsanlæg på
Søndervig Landevej, samt anlæg af adgangsvej. Disse anlæg finansieres med de afsatte midler til
Nyhavnsprojektet.

Effektvurdering

Søndervig er inde i en meget positiv udvikling med åbningen af Lalandia i sommeren 2022, samt store investeringer i infrastruktur og forskønnelse. Samtidig er dansk kystturisme generelt i vækst med fremgang i overnatninger og forlængelse af sæsonen, og det giver sig også udslag i en positiv udvikling i Søndervig. Med planlægningen skabes plads til udvikling af byens handelsliv med en dagligvarebutik syd for Søndervig Landevej, samt mulighed for at udmønte væksten i turismen i udvikling af handelslivet med nye jobs og flere og bedre indkøbsmuligheder til turisterne og lokale. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tager stilling til,
hvorvidt det kan anbefales Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 23 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 478 for et område til
  centerformål, Syd for Søndervig Landevej, Søndervig vedtages og fremlægges i
  offentlig høring i 8 uger.
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af
  bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Rita Byskov kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.Økonomiudvalget 07-02-2023

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Hans Østergaard, Søren Elbæk og Jakob Agerbo kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

BilagBeslutning

Et flertal i byrådet godkendte administrationens indstilling.

Søren Elbæk, Hans Østergaard, Jakob Agerbo, Rita Byskov og Henrik Hammelsvang stemte imod.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Offentliggørelse af planforslag for et område til centerformål ved Lodbergvej 81, Søndervig.

Sagsnr: 20-014770

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. januar 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for et område på ca. 7.800 m2 til centerformål, mere specifikt udvalgsvarebutikker og ferieboliger ved Lodbergvej 81, Søndervig.  

Der har været afholdt foroffentlig høring fra den 19. april 2021 til den 3. maj 2021. I forbindelse med den foroffentlige høring i april 2021 indkom der væsentlige bemærkninger. Bemærkningerne vedrørte primært:

 • Bygningshøjde og skyggegener
 • Bebyggelsens volumen og udformning mod gaden
 • Bebyggelsens placering i landskabet
 • Bebyggelsens udseende og arkitektur
 • Parkeringsforhold

Økonomiudvalget besluttede den 21. september 2021 at godkende administrationens forslag til svar på de indkommende bemærkninger fra den foroffentlige høring, og at planlægningen kunne fortsætte. Der er efterfølgende udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Formål

Formålet med planlægningen er at udvide den eksisterende bymidte og øge den samlede arealramme til detailhandel, så der skabes mulighed for en udvikling af handelslivet i Søndervig.

Områdets disponering og bebyggelse

Lokalplanen skal skabe mulighed for, at området kan anvendes til centerformål i form af butikscenter til udvalgsvarebutikker på ca. 6.600 m2 og ferieboliger på 1. og 2. etage, samt tilhørende varemodtagelse, bilparkering, opholdsarealer. Dertil indeholder lokalplanområdet et eksisterende sommerhus.

Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at bebyggelsens arkitektur tilpasses kystlandskabet og nærområdet. Projektet medfører en huludfyldning i en af Søndervigs primære handelsgader med opførelse af et nyt byggeri i tre etager med en bygningshøjde på op til 11,0 m og en bebyggelsesprocent på 70 %. Byggeriet skal tilpasses matriklens kuperede terræn. 

Visualiseringer af projektet set fra syd langs Lodbergsvej, udarbejdet af Bay Arch. 

Vejforhold 

Administrationen har anmodet ansøger om, at vejadgangen til området placeres, så vidt muligt, lige over for tværvejen Strandstræde, så færdsel mod ensretningen på Lodbergsvej undgås. Ansøger ønsker at fastholde den løsning, som fremgår af kortbilag 3 i lokalplanen.
Administrationen vurderer, at der ér mulighed for at flytte vejadgangen længere mod nord, så kørsel mod ensretningen undgås. se nedenstående kort.
Ansøger har fremlagt deres løsningsforslag for politiet, som har godkendt løsningen, såfremt der skiltes, over for Strandstræde, med at der ikke må køres mod ensretningen. Administrationen vurderer, at en sådan skiltning ikke vil blive overholdt i praksis, og administrationen kan derfor ikke anbefale ansøgers løsning.

Et forslag til placering af vejadgangen til projektområdet, udarbejdet af administration. 

Administrationen anbefaler, at planforslag og tilhørende miljøscreening, vedtages og sendes i offentlig høring under forudsætning af, at vejadgangen placeres længere mod nord, som foreslået på ovenstående kort.

Se ansøger bemærkninger til ovenstående, i vedhæftet bilag. 

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Søndervig er inde i en meget positiv udvikling med åbningen af Lalandia i sommeren 2022, samt store investeringer i infrastruktur og forskønnelse. Samtidig er dansk kystturisme generelt i vækst med fremgang i overnatninger og forlængelse af sæsonen, og det giver sig også udslag i en positiv udvikling i Søndervig.

Det karakteristiske klitlandskab ved Lodbergsvej 81, der er med til at binde byen og naturen sammen, kan ikke bevares såfremt projektet realiseres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 463 for et område til centerformål ved Lodbergsvej, Søndervig vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger - under forudsætning af, at vejadgangen placeres længere mod nord, som foreslået på ovenstående kort.

Godkendes administrationens løsning vedrørende vejadgang, vil lokalplanens kortbilag 3 blive tilrettet, inden udsendelse i offentlighedsfasen.

Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte flertallets anbefaling.Økonomiudvalget 07-02-2023

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling.

SF stemte imod.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Offentliggørelse af planforslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn, Søndervig.

Sagsnr: 21-004737

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har henholdsvis den 23. november og 21. december 2021 godkendt administrationens forslag til en disponeringsplan og inspirationsnotat, som udgangspunkt for indholdet i lokalplan 470 og tillæg 4 til kommuneplan 2021-2033.
Udarbejdelsen af plangrundlaget har i mellemtiden været sat på pause, afventende en afklaring på den videre planlægning for en dagligvarebutik i Nyhavn.

Både planlægningen for en dagligvarebutik og planlægningen for det øvrige Nyhavn er nu genstartet, og administrationen fremsender hermed planforslag, der udlægger ca. 8 ha til rekreative formål, herunder parkeringsanlæg, i Nyhavn til politisk behandling.


Lokalplanområdet i Nyhavn


Formål
Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et større parkeringsanlæg på 600-800 p-pladser i den nordligste del af området med tilhørende servicefunktioner (toiletfaciliteter mv.) og vejadgang fra Søndervig Landevej. Dertil skal lokalplanen skabe mulighed for at benytte de resterende arealer til ikke-støjende rekreative funktioner, herunder ferie- og fritidsformål.


Områdets disponering og bebyggelse
Den nordlige del af området udlægges til parkeringsplads med op til 800 p-pladser og servicefaciliteter. P-pladsen er udformet med en strategisk placering af stier og servicefaciliteter, som leder gående direkte mod Søndervig bymidte, via en sikker overgang i lyskrydset mellem Søndervig Klitvej og Søndervig Landevej. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor mange parkeringspladser som skal anlægges.

Den sydlige del af Nyhavn udlægges til rekreative formål, (ferie- og fritidsformål) som kan realiseres i landzone, eksempelvis:

 • Sandskulpturfestival, bagagerumsmarked, fest- og eventplads
 • Cykeludlejning
 • Minigolfanlæg, fodboldgolf, legeplads og lignende udendørs aktiviteter
 • Padeltennis, Escape-room, hvalpark og lignende indendørs aktiviteter
 • Udlejningsbureauer i eksisterende bebyggelse
 • Ferieboliger i eksisterende bebyggelse
 • Café, restaurant, kiosk, souvenirbutik og lignende funktioner. Dog kun i mindre omfang og som sekundær støttefunktion til en primær hovedfunktion.

Infrastruktur
Vejadgangen til parkeringspladsen vil ske fra Søndervig Landevej. Samme vejadgang skal benyttes til den dagligvarebutik, der i øjeblikket planlægges for i det nordligste Nyhavn. Vejadgangen til den sydlige del af Nyhavn skal ske fra Søndervig Klitvej og er forbundet til en nord-sydgående fordelingsvej, midtvejs inde i området. Der er stiforbindelser mellem det nordlige og sydlige areal, men af trafiksikkerhedsmæssige årsager er der ikke lagt op til kørende forbindelse mellem arealerne.

Bebyggelsens placering og omfang
Området er indrettet, så den fremtidige bebyggelse koncentreres mod vest og bebyggelseshøjden nedtrappes mod fjorden i øst. Dette vil skabe en flydende overgang til det karakteristiske flade fjordlandskab bag omfartsvejen.

Forhold til anden planlægning
Den nordlige del af planområdet, med parkeringspladserne, skal dele adgangsvej fra Søndervig Landevej med en dagligvarebutik, som planlægges placeret nordvest for lokalplanområdets afgrænsning. Planlægningen for arealet til dagligvarebutikken er under udarbejdelse, og det forventes, at processen vil køre sideløbende med den igangværende planlægning for det øvrige Nyhavn.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Offentlighedsfase
Såfremt planforslagene vedtages, sendes de i offentlig høring i 8 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Der er afsat 6,45 mio. kr. til projekter i tilknytning til parkeringsanlægget i Nyhavn, herunder kanaliseringsanlæg på Søndervig Landevej, erhvervelse af arealet i Nyhavn, etablering af p-pladser og stiforbindelser.

Effektvurdering

Søndervig er inde i en meget positiv udvikling med åbningen af Lalandia i sommeren 2022, samt store investeringer i infrastruktur og forskønnelse. Samtidig er dansk kystturisme generelt i vækst med fremgang i overnatninger og forlængelse af sæsonen, og det giver sig også udslag i en positiv udvikling i Søndervig. Med planlægning for op til 800 p-pladser i Nyhavn, vil Søndervigs bymidte i høj grad aflastes for parkeringssøgende trafik, der særligt i højsæsonen resulterer i trafikale udfordringer. Dermed sikres de besøgende også en mere behagelig og trafiksikker oplevelse af badebyen.

Områdets fremtidige anvendelse giver mulighed for at etablere flere rekreative aktiviteter i badebyen, som vil understøtte turismen i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 470 for et område til rekreative formål i Nyhavn vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 24-01-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Rita Byskov ønsker færre stiforbindelserne mod vest, og at gående ledes mod nord i området og derfra mod lyskrydset mellem Søndervig Klitvej og Søndervig Landevej.  Økonomiudvalget 07-02-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Rita Byskov ønsker færre stiforbindelser mod vest, og at gående ledes mod nord i området og derfra mod lyskrydset mellem Søndervig Klitvej og Søndervig Landevej.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Offentliggørelse af planforslag for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde

Sagsnr: 22-004960

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. april 2022 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger et areal på ca. 3 hektar til skovrejsning.

Planforslaget består af kommuneplantillæg 32 til kommuneplan 2021-2033 for et område til skovrejsning i det vestlige Vorgod-Barde.