Referat: 21. marts 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Hans Pedersen
 • Dan K. Jørgensen
 • Erik Viborg
 • Carsten Bjerg
 • Søren Elbæk
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Kristian Andersen
 • Rita Byskov
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Henrik Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Jens Erik Damgaard
 • Linda Nielsen
 • Henrik Hammelsvang
 • Lise Juhl Hansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jørgen Byskov
 • Jens S. Højland
 • Jakob Agerbo
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Irvin Christensen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Niels Kristian Larsen
 • Hans Østergaard
 • Jens Jensen
 • Lennart Qvist
 • Marie Kamp From

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partiskifte for byrådsmedlem Jørgen Byskov

Sagsnr: 22-014799

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jørgen Byskov har med mail af den 2. marts 2023 meddelt borgmesteren, at han er blevet medlem af Danmarksdemokraterne.

Jørgen Byskov meddelte den 22. juni 2022, at han ikke længere var medlem af Dansk Folkeparti, og at han fortsatte byrådsarbejdet som løsgænger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anvendelse af kommunens låneramme for 2022

Sagsnr: 23-003930

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af marts 2023 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2022. Den samlede låneadgang kan opgøres til i alt 44,1 mio. kr.

Kommunens låneadgang har baggrund i bestemmelserne i lånebekendtgørelsen, der angiver hvilke af kommunens anlægsudgifter, der kan lånefinansieres.
Den samlede låneramme på 44,1 mio. kr. er opgjort således:

(1.000 kr.)

Beskrivelse

 Regnskab 2022

Låneramme

Køb af landbrugsjord til jordforsyning  0
Energibesparende foranstaltninger

8.189

Byfornyelse og boligforbedringer  2.652
Havne (incl. Hvide Sande Havn)  10.221
Lån til betaling af ejd. skat (for pensionister)  1.149
Lån vedr. indefrysning af grundskyld  21.906
Kommunens låneramme 2022  44.120

 

Særlige kommentarer vedrørende opgørelse af lånrammen

Energibesparende foranstaltninger
Udgiften er opgjort som summen af en række forskellige energibesparende foranstaltninger, der i 2022 er udført på kommunens samlede bygningsmasse. Af større projekter kan bl.a. nævnes renovering af vinduer på Ådum skole samt renovering af ventilation på Rådhuset og i byrådssalen.

Havne
I det opgjorte beløb indgår anlægsinvesteringer for kommunens egne havne med ca. 4,6 mio. kr. Herudover indgår ca. 5,6 mio. kr. som anlægsinvesteringer, der er foretaget i Hvide Sande Havn, men som havnen ikke selv har lånefinansieret. Hvide Sande Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvorfor disse anlægsinvesteringer kan indregnes i opgørelsen af den kommunale låneramme.

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister)
Det skatteprovenu, som kommunen midlertidigt mister i forbindelse med pensionisters mulighed for udskydelse af betaling af grundskyld kan lånefinansieres. Beløbet udgør forskellen mellem den udskudte grundskyld og den betaling, der tilgår kommunen ved afhændelse af pågældende ejendomme. Opgørelsen for 2022 for pensionistlån udgør ca. 1,1 mio. kr.

Lån vedrørende indefrysning af kommunal grundskyld
Stigningerne i grundejernes kommunale grundskyld er midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Denne indefrysning er gældende for alle private grundejere uanset alder. Dette medfører, at kommunens likviditet ved registrering af indtægter fra grundskyld midlertidigt formindskes tilsvarende. De indefrosne beløb optages på kommunens status som et tilgodehavende, der skal indbetales, når ejendommen sælges. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i lånebekendtgørelsen givet mulighed for, at kommunen kan optage lån, svarende til det indefrosne beløb.

Særlige kommentarer til udnyttelse af lånerammen
Beregningen af 2022-lånerammen på 44,1 mio. kr. er endelig. Anvendelsen af lånrammen skal besluttes inden udløbet af marts 2023. Et eventuelt lån skal optages inden udgangen af april 2023. Kommunen kan således ikke "opsamle" en ikke-udnyttet låneramme til eventuelt senere brug, ligesom en ikke-udnyttet låneramme heller ikke forlods kan reserveres til finansiering af fremtidige investeringer eller lejemål.

Den kommunale låneramme kan dels anvendes til egentlig låneoptagelse, eller dels til nedskrivning af eventuelle deponeringer, der er foretaget i forbindelse med afgivelse af kommunegarantier eller indgåede lejemål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Ved behandling af den tilsvarende lånesag 15. marts 2022, besluttede Byrådet at optage lån for i alt 121,1 mio. kr. som alene kunne henføres til anlægsprojekter i 2021.

Økonomi anbefaler, at lånmuligheden på 44,1 mio. kr. vedrørende regnskabet 2022 udnyttes til låneoptagelse fuldt ud. Det anbefales, at der optages 2 særskilte lån på hhv. 8,1 mio.kr. ("Grønt lån") til finansiering af energibesparende foranstaltninger og 36,0 mio. kr. (kommunens øvrige udgifter) i KommuneKredit med maksimal løbetid på 25 år for begge lån.

Kommunen har ved udgangen af 2022 langfristet gæld på 614 mio. kr., hvor renter og afdrag finansieres via det skattefinansierede område. Afdragene har på disse lån har udgjort 40 mio. kr. i 2022.
Ved udgangen af 2021 udgjorde gælden 11.205 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet var på 10.006 kr. pr. indbygger. Derudover har kommunen langfristet gæld på 278 mio. kr. vedr. ældre- og handicapboliger, hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje. Denne type gæld er ikke indregnet i foranstående nøgletal.

I kommunens 2023-budget er det forudsat, at der optages lån for i alt 52,5 mio. kr. Dette beløb er udregnet på baggrund af forventede låneberettigede anlægsudgifter afholdt i løbet af 2023.
I nærværende sag, hvor der træffes beslutning om eventuel låneoptagelse på baggrund af anlægsprojekter i 2022, udgør lånebeløbet, der kan optages nu imidlertid  "kun" 44,1 mio. kr. 
Rent bevillingsteknisk indstiller administrationen derfor, at der meddeles en kassefinansieret tillægsbevilling i 2023 på forskellen mellem 52,5 mio. kr. og 44,1 mio. kr. = 8,4 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse:

 • at 2022 lånerammen udnyttes til optagelse af 2 særskilte lån i KommuneKredit på hhv. 8.189.000 kr. ("Grønt Lån") og 35.931.000 kr. ("Almindeligt lån") med fast forrentning over 25 år.
 • at der meddeles indtægtsbevilling til optagelse af de to nævnte lån.
 • at der meddeles tillægsbevilling på 8,4 mio. kr. til reduktion af det oprindeligt budgetlagte beløb til låneoptagelse i 2023


Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Bomidtvest. Skema C for 10 almene boliger i Lem

Sagsnr: 19-028907

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 31. januar 2023 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema C for opførelse af 10 almene boliger på Lærkevej/Svalevej i Lem.

Byrådet har på møde d. 18. maj 2021, dagsordens punkt 4, godkendt skema B for det pågældende projekt. På daværende tidspunkt forventedes de samlede omkostninger ved byggeriet at udgøre 21,2 mio. kr. de samlede byggeudgifter er nu opgjort og byggeriets udgifter har holdt sig indenfor rammerne ved bevilling af skema B på de 21,2 mio. kr.

Bomidtvest oplyser at der ikke er ændringer til det budgetterede huslejeniveau med en årlig boligudgift på 881 kr. pr. m2. excl.forbrug. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på 7.413 kr. for 101 m2 og 8.074 kr. for 110 m2.

Grundkapital indskud udgør ca. 2,1 mio. kr. hvilket er godkendt i skema B.
Kommunen har garanteret for 67,47% af kreditforeningslånet, svarende til ca. 18,6 mio. kr. Ved eventuelle tab på kommunens garanti, vil halvdelen af kommunens udgifter blive refunderet af Landsbyggefonden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven

Økonomi

Grundkapitalindskuddet er øremærket projektet i Lem.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale
låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke
have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for afslutning af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse at fremsendte skema C godkendes


Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Orientering om myndighedshøring for Nordsøen I - Tilladelse til forundersøgelser for havvindmølleparker

Sagsnr: 23-003093

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er, at orientere om myndighedshøring af udkast til Tilladelse til at udføre forundersøgelser i Nordsøen I-området til havvindmølleparker.

I forbindelse med mulige fremtidige havvindmølleparker i Nordsøen har Energistyrelsen sendt udkast til forundersøgelsestilladelse for Nordsøen I i myndighedshøring. Materialet er vedlagt som bilag. Beslutningen om at igangsætter forundersøgelser er truffet med baggrund i de politiske ønsker om flere GW havvind inden udgangen af 2030.

Energistyrelsen betragter ikke Ringkøbing-Skjern Kommune som egentlig høringspart, men kommunen er som nærliggende kommuner blevet informeret.

Energistyrelsen bemærker, at forundersøgelsestilladelsen alene giver Energinet tilladelse til at foretage forundersøgelser på havet i det angivne område, og der gives dermed ikke tilladelse til etablering af havvindmølleparker. Der er endnu ikke taget konkret stilling til, hvor fremtidige vindmølleparker ønskes placeret i området.

Der gives forundersøgelsestilladelse i området vist på kortet nedenfor. Området ligger 20-80 km fra land. Forundersøgelsesområdet omfatter også mulige kabelkorridorer fra Nordsøen 1-området ind til land. Energinet er desuden, pålagt at igangsætte aktiviteter på land med henblik på at tilvejebringe mulighed for senere tilslutning af 3 GW til det kollektive net.

  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Forundersøgelsen har baggrund i Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022.

Såfremt der på sigt placeres havvindmøller indenfor undersøgelsesområdet, kan det betyde, at strømmen skal føres i land i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette kan få betydning for el-infrastrukturen i kommunen og kan medføre anlæg på land. Desuden kan det medføre nye potentialer i forhold til brugen af strøm i kommunen.

Havvindmølleparker kan potentielt understøtte kommunes klimaplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 28-02-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Foroffentlighedsfase for plangrundlaget for samling af spildevand for hele Ringkøbing-Skjern Kommune på Tarm Renseanlæg

Sagsnr: 22-004238

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en godkendelse af svar på bemærkninger fra offentlighedsfasen samt godkendelse af, at planlægningen fortsættes med udarbejdelse af planforslag og miljøvurderinger.

Baggrund
Økonomiudvalget besluttede den 21. september 2022 at igangsætte planlægningen for samling af spildevand for hele Ringkøbing-Skjern Kommune på Tarm renseanlæg.

Projektet består af følgende:

 • Udvidelse af det eksisterende renseanlæg i Tarm.
 • Pumpestation og forsinkelsesbassin ved Holstebrovej i det nordlige Ringkøbing og nordøst for Skjern.
 • Et sammenhængende ledningstracé på tværs af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilhørende pumpestationer i oplandet.

Efter den politiske beslutning om igangsætning har Ringkøbing-Skjern Forsyning ændret ledningstracéet, således at det går nord om fjorden via Baggers Dæmning, i stedet for at krydse Ringkøbing Fjord gennem Natura 2000-område.

Resultatet af foroffentlighedsfasen
Planprocessen blev igangsat med indkaldelse af bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen og til afgrænsning af miljørapporten i perioden 31. oktober til 28. november 2022.

I nærværende projekt er både Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet VVM-myndighed, da det ansøgte projekt både omfatter anlægsarbejder på land og søterritoriet. Ringkøbing-Skjern Kommune og Kystdirektoratet har derfor koordineret den foroffentlige høring.

Der er i foroffentlighedsfasen indkommet bemærkninger fra 12 myndigheder, 7 foreninger, 2 virksomheder samt 12 bemærkninger fra borgere, hvoraf nogle repræsenterer flere borgere. Tarm udviklingsforum har desuden fremsendt en underskriftsindsamling mod projektet med 1103 underskrifter.

Bemærkninger og underskriftsindsamling er vedlagt samt behandlet i vedlagte notat. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar på indkomne bemærkninger.

I de indkomne bemærkninger og i underskriftsindsamlingen gives der udtryk for en generel bekymring for projektet samt modstand mod udvidelse af renseanlægget i Tarm. Der er endvidere indkommet mange forslag om alternative løsninger, som ønskes taget i betragtning.

Bekymringerne mod projektet går blandt andet på følgende:

 • Lugtgenerne fra Tarm Renseanlæg
 • Påvirkning af byudviklingen i Tarm
 • Påvirkning af englandskabet og området rekreative værdier
 • Potentielle vandstandsstigninger ved Tarm Renseanlæg.
 • Udledning af næringsstoffer til Skjern Å og Ringkøbing Fjord
 • Nedbrud og udslip fra anlæg og ledningstracé

Administrative bemærkninger
Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at fremtidssikre kommunens forsyningsinfrastruktur ved at samle spildevandsrensningen i Tarm. Det er en ændring af den nuværende planstruktur for spildevandsrensning med 4 renseanlæg til et renseanlæg beliggende i Tarm. Samtidig reduceres antallet af udledningspunkter til ét.

Valg af løsning
Administrationen har bedt Ringkøbing-Skjern Forsyning om at redegøre for valget af den ansøgte løsning med samling af spildevandet i Tarm. Notat med redegørelsen er vedlagt som bilag.

Ringkøbing-Skjern Forsyning fremstiller det ansøgte projekt, som den eneste mulighed, som vil være økonomisk rentabel. De økonomiske detaljer i projektet, ligger ud over, hvad planlægningen skal forholde sig til. Dette må indgå i den politiske vurdering af sagen.

Administrationen konstaterer, at Ringkøbing-Skjern Forsyning fremhæver, at den ansøgte løsning vil være den teknisk og miljømæssigt bedste. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil rensning af spildevandet fremover ske på et moderniseret renseanlæg med bedre rensekapacitet og effektivitet.

Administrationen hæfter sig ved de oplyste fordele, men påpeger også vigtigheden af at vurdere på påvirkningen af vandmiljøet i Ringkøbing Fjord og Skjern Å, som det også udtrykkes i bemærkningerne. Det er derfor væsentligt, at disse forhold vurderes detaljeret i den videre proces og sammenholdes med den nuværende fastlagte struktur i spildevandsplanen, hvor rensning forsættes på fire renseanlæg. Der bør blandt andet vurderes og sikres, at den fremtidige spildevandsrensning sker med en forbedret driftssikkerhed og på en sådan måde, så der samlet set sker en miljømæssig forbedring. Disse miljøvurderinger forventes at være sammenfaldende med miljøvurderingerne af spildevandsplanen.

Tarm renseanlæg
Der er følgende planlægningsmæssige udfordringer ved en udvidelse af anlægget. Særligt følgende forhold gør sig gældende:

Byudvikling:
Flere naboer til renseanlægget påpeger, at de oplever lugtgener fra det eksisterende anlæg. Udvidelse af renseanlægget vil desuden have indvirkning på, hvor der vil kunne planlægges for boliger i Tarm fremover. I den nuværende kommuneplan er der ikke planlagt byudvikling i området, idet der ikke er udlagt rammeområder omkring renseanlægget vest for Vestre Kvartervej. I Helhedsplan Skjern, Tarm peges derimod på boligudvikling mod vest, da allerede eksisterende tunneler under ringvejen og nærheden til Skjern Enge gør området attraktivt til boligudvikling.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har ansøgt om en placering af det nye byggeri, så det placeres længere væk fra boligområderne øst for Vestre Kvartervej blandt andet for at nedbringe luftgenerne mest muligt for borgerne i Tarm.

Det skal gennem planlægningen sikres, at anlægget overholder grænseværdien for lugt til både eksisterede boliger og fremtidige boligområder, således at en udvidelse af renseanlægget påvirker byudviklingen i Tarm mindst muligt.

Lavbundsarealer og pumpelag:
Renseanlægget er i dag beskyttet af en kunstige grundvandssænkning, da anlægget ligger indenfor et pumpelag og er udlagt til lavbundsareal i kommuneplanen. Op ad projektområdet har Naturstyrelsen planer om vådområdeprojektet Tarm Kær, hvilket vil kræve en nedlæggelse af pumpelaget. 

Planlægningen skal forholde sig til kommuneplanens retningslinjer for lavbundsarealer. Udvidelsen af Tarm renseanlæg skal ske på en sådan måde, at det ikke hindrer eller begrænser lavbundsprojekter i området. Projektet skal endvidere indrettes på en sådan måde, at det sikres, at anlægget sikres mod oversvømmelser samt at der ikke er risiko for utilsigtet udledning til det omkringliggende vandmiljø.

Landskab/bygge-og beskyttelseslinjer:
Udvidelsen af Tarm Renseanlæg ligger indenfor et område udpeget som et større sammenhængende landskab og indenfor landskabskarakterområde 13 Skjern Enge Landbrugsslette. Indenfor landskabskarakterområdet bør der lægges stor vægt på bevarelsen af det flade landskab, de særlige udsigter og den reaktive oplevelse ved engene. Udvidelsen er desuden omfattet af å-beskyttelseslinjen omkring Tarm Bybæk og skovbyggelinje.

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at inddrage arealer til både byggeri, volde og beplantning. Disse elementer vil påvirke det flade landskab.

Administrationen anbefaler, at der stilles krav til at anlægget, herunder byggeriets udformning, højder og placering tilpasses i landskabet, så det ikke udgør en væsentlig barriere for oplevelsen af det sammenhængende landskab og den visuelle oplevelse af Skjern Å. Også udformning og placering af vold og beplantning skal tilpasses landskabet og det skal sikres, at der skabes en naturlig overgang mellem det tekniske anlæg og det åbne landskab. Af hensynet til landskabet er det afgørende, at der ikke inddrages flere arealer i projektet, end nødvendigt.

Med baggrund i ovenstående er administrationen i dialog med Ringkøbing-Skjern Forsyning om en bearbejdning af udvidelse af Tarm Renseanlæg, så der samlet set tages nødvendige hensyn til naboer i forhold til lugt, påvirkning af englandskabet og potentielle fremtidige vandstandsstigninger. Herunder opfordres ansøger til at genoverveje arealforbruget, så der kun inddrages nødvendige arealer til formålet. På baggrund af dialogen har Ringkøbing-Skjern Forsyning fremsendt en fornyet situationsplan – se vedlagte bilag. Udbygningen af renseanlægget er flyttet længere mod øst, så størstedelen af anlægget flyttes ud af å-beskyttelseslinjen. Ved placeringen udnyttes den naturlige terræn bedst muligt i forhold til terrænregulering og oversvømmelse.

Holstebrovej
Der ønskes opført tre lukkede udligningstanke, der skal fungere som forsinkelsesanlæg på et cirka 3,8 hektar stort areal nord for Vestre Ringvej og vest for Holstebrovej i Ringkøbing. Arealet indeholder i forvejen en pumpestation samt transmissionsledninger med vand og spildevand.

Arealet ligger indenfor et rammeområde til erhverv, med en placering på hjørnet af Holstebrovej og Vestre Ringvej. Arealet har dermed en central placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing by. Arealet vil derfor som udgangspunkt være interessant til byudvikling med erhverv.

Administrationen har derfor undersøgt arealets egnethed som fremtidig erhvervsgrund. Der pågår en dialog med Ringkøbing-Skjern Forsyning om alternative placeringsmuligheder inden og udenfor projektområdet ved Holstebrovej. Den endelige placering og disponering af udligningstankene i Ringkøbing afventer denne afklaring.

Det fremgår af den nye planstrategi, at byrådet vil arbejde med forskønnelse af områderne langs indfaldsvejene. Administrationen bør derfor stille krav til, at den endelige placering af tankanlæggene samt placering og udformning af den afskærmende beplantning tilpasses indfaldsvejen til Ringkøbing by.

Øvrige ændringer af projektet
Administrationens gennemgang af sagen samt indkomne bemærkninger har i øvrigt giver anledning til, at administrationen anbefaler, at projektets delelementer på følgende punkter bearbejdes og justeres i den videre planproces.

 • Justering af ledningsforløbet
 • Ledningsstrækningen mellem Hvide Sande og Søndervig skal indgå i projektet.
 • Ændringer på de eksisterende renseanlæg i Hvide Sande, Ringkøbing, Videbæk skal indgå i projektet og ændringer af miljøpåvirkninger skal vurderes.
 • Forholdene omkring tankene ved Holstebrovej

Det er administrationens vurdering, at ovennævnte ændringer kan medføre, at der skal gennemføres en supplerende foroffentlig høring.

Videre proces
Set i lyset af mængden af bemærkninger og underskrifter mod projektet er der et behov for, at der tages politisk stilling til projektet.

Den politiske stillingtagen skal derfor træffes på grundlag af administrationens faglige vurderinger, indkomne bemærkninger samt Ringkøbing-Skjern Forsynings redegørelse for valget af den ansøgte løsning. Desuden bør administrationens anbefalinger til bearbejdning af projekteret være en forudsætning for den videre planlægning.

Såfremt det besluttes, at planlægningen skal fortsætte, skal der udarbejdes planforslag samt miljørapport med udgangspunkt i et opdaterede projekt. Når udkast til planforslag og miljøvurdering er udarbejdet, forelægges disse Byrådet til beslutning om vedtagelse til fremlægges i offentlig høring.

Såfremt det besluttes, at planlægningen for det ansøgte ikke skal fortsættes, skal der meddeles afslag til det ansøgte med baggrund i de indkomne bemærkninger og den politiske stillingtagen til projektet.

Da ledningstracéet vil krydse habitatområder, skal der søges om en planlægningstilladelse til planlægning inden for habitatområder hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. I den forbindelse skal projektet være konkret beskrevet, og der skal være vurderet påvirkning af habitatområderne.

Revision af spildevandsplanen
På bagkant af den foroffentlige høring har administrationen i samarbejde med Ringkøbing Skjern Forsyning A/S besluttet, at revisionen af spildevandsplanen skal gennemføres som en selvstændig proces, hvor der udarbejdes en selvstændig miljøvurdering af revision af spildevandsplanen. Det er i revisionen af spildevandsplanen, at den fremtidige spildevandsstruktur i kommunen fastlægges.

Sideløbende hermed fortsættes processen for udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplaner og miljørapport for planerne og det konkrete projekt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljøbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven
Kystbeskyttelsesloven
Spildevandsbekendtgørelsen
Habitatbekendtgørelsen

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive mødt af krav om overtagelsespligt i op til 4 år efter vedtagelsen af lokalplanen for den del af Tarm Renseanlæg, der overføres fra landzone til byzone, jævnfør planlovens § 47a.

Det samme gælder, når en lokalplan forbeholder et areal til offentligt formål, jævnfør planlovens § 48. Det er administrationens vurdering, at udlæg af areal til renseanlæg og pumpestationer må betragtes værende til offentligt formål til trods for at arealerne rammelægges til teknisk anlæg. Ringkøbing-Skjern Forsyning har ikke for nuværende fraskrevet sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Ifølge planlovens § 13, stk. 4 kan kommunen, når en ejer ønsker et landzoneareal overført til byzone, og ikke har fraskrevet sig retten til overtagelse efter § 47A stille krav om at få sine udgifter ved overtagelsen af jorden efter § 47A dækket.

Effektvurdering

En realisering af planerne vil fremtidssikre en effektiv spildevandshåndtering for hele kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Planlægningen for samling af spildevand for hele Ringkøbing-Skjern Kommune på Tarm Renseanlæg forsætter for ansøgeres regning og risiko.
 2. Administrationens anbefalinger til bearbejdning af projekteret er en forudsætning for den videre planlægning.
 3. Vedlagte notat med behandling af bemærkninger anvendes som svar på indkomne bemærkninger.


Teknik- og Miljøudvalget 28-02-2023

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 07-03-2023

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.


BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. SF, Jesper Lærke og Dan K. Jørgensen stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-2027 - Separering, ledninger m.m.

Sagsnr: 22-005609

Sagsfremstilling

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandplan 2019-2027, som har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Klimaprojekt for Skelbæk i Ringkøbing.
 2. Separering af dele af fælleskloakken i Ringkøbing.
 3. Separering af dele af fælleskloakken i Stadil.
 4. Optagelse af vandløb ved Søndervig som spildevandsteknisk anlæg.
 5. Optagelse af nyt kloakopland i Hvide Sande.
 6. Regnvandskloakering af ejendom i Hvide Sande.

 7. Etablering af pumpestation og udløbsledning i Hvide Sande.
 8. Etablering af transportledning (spildevand) fra Hvide Sande by og sommerhuse på Holmsland Klit.
 9. Etablering af transportledning (spildevand) fra Halby til Stauning.
 10. Etablering af vakuumpumpestation i Halby.

Efter Byrådets endelige vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Byrådet vedtog den 11. oktober 2022 at sende forslaget til tillæg nr. 6 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring fra den 24. oktober 2022 til den 19. december 2022. I offentlighedsfasen var det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

I offentlighedsfasen blev der indgivet en klage til Klagenævnet, vedrørende screeningen af miljøvurderingen. Ringkøbing-Skjern Kommune har screenet forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-2027 efter de fastlagte kriterier og på den baggrund har kommunen vurderet, at forslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslaget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens kapitel II, da der er tale om miljøvurdering af en plan. Kommunen afventer afgørelsen fra Klagenævnet, klagen vurderes ikke at have opsættende virkning.

Bemærkning indgivet sammen med klage til Klagenævnet, omhandler transportledningen til spildevand på Holmsland Klit, pkt. 8. Kommunen har efterfølgende besluttet, at spildevandsledningen  også skal indgå i det samlede projekt for centralisering af renseanlæg i Tarm og vil blive miljøvurderet i denne forbindelse.

I bilag nr. 4 beskrives kort tillæggets planlagte tiltag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022.

Spildevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Separeringen med mere giver anledning til at den samlede udledning af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord reduceres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2019-2027 endeligt vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt, idet Jesper Lærke stemte imod.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Privatisering af kommunale vandløb

Sagsnr: 22-006391

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune foretog umiddelbart efter den seneste kommunalreform privatisering af offentlige vandløb, idet en gennemgang af regulativerne for disse vandløb viste, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet har været, at vandløbene klassificeres efter en række ens kriterier i kommunen.

Kriterierne for nedklassificeringen fra offentlige vandløb til privat vandløb var:

 1. Vandløb anlagt til særlige formål.
 2. Rørlagte vandløb.
 3. Vandløb der ikke i betydeligt omfang modtager overflade- og spildevand fra offentlige anlæg.
 4. Små vandløb der kun berører få lodsejere.
 5. Små vandløb med begrænset naturmæssig værdi.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har søgt Ringkøbing-Skjern Kommune om ændring af status for vandløb nr. 3 på Holmsland Klit fra offentlig vandløb til spildevandsteknisk anlæg i forbindelse med etablering af regnvandsbassin i Søndervig. Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at overtage Vandløb nr. 3 på Holmsland Klit på en strækning over 340 meter fra regnvandsbassinet til Ringkøbing Fjord.

Endvidere er administration blevet opmærksom på manglende privatisering af to vandløb i pumpelag Vest Stadil Fjord som har navnene Vandløb nr. 57 og 57a. på Holmsland Klit. Vandløbene er anlagt med det særlige formål at afvande pumpelag til unaturlige dybde via pumpeanlæg. I forbindelse med den tidligere privatisering er samtlige øvrige vandløb i pumpelag gjort private.

Vandløbene har en længde på henholdsvis 1985 meter og 118 meter.

Der er kun indkommet en indsigelse til privatiseringsforslaget, som omfatter strækningen af vandløb nr. 3 inden for området, der hedder Nyhavn, idet ejeren ønsker afklaring af områdets anvendelse inden en eventuel privatisering. Strækningen bør udgår af privatisering indtil områdets anvendelse er afklaret. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21.6.2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 lov om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 838 af 27.6.2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Økonomi

Privatisering af vandløbene vil give en årlig besparelse på mellem 3,5 og 7 kr. pr. meter vandløb.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at vandløb nr. 3 bortset fra strækning 0 - 185 samt vandløb 57 og 57A på Holmsland Klit i deres fulde længde privatiseres.

Teknik- og Miljøudvalget 28-02-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Godkendelse af nyt regulativ for Abild Å

Sagsnr: 22-018343

Sagsfremstilling

Abild Å er et offentligt vandløb, som er tilløb til Vorgod Å. Vandløbet har en samlet længde på 14,6 km, regulativet omfatter de 5,7 km af vandløbet, som er beliggende i Herning Kommune, samt 2 km hvor vandløbet er grænsevandløb til Ringkøbing- Skjern Kommune, altså omfatter regulativet en strækning på 7,7 km af Abild Å.

Administration fremlagde på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. september 2022,  udkast til nyt regulativ for Abild Å. Regulativet har været i 8 ugers offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside samt på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside. Forvaltningen har modtaget et høringssvar. Høringsvaret er taget til efterretning og delvist indarbejdet i det endelig vandløbsregulativ.

Vandløbsregulativet udgør administrationsgrundlaget for det enkelte vandløb, herunder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vedligeholdelse m.m.

Regulativrevisionen indebærer ingen afvandingsmæssige ændringer, men omfatter opdaterede vandløbsopmålinger samt opdateringer i forhold til gennemførte reguleringsprojekter. Målet er at udarbejde et ensrettet administrationsgrundlag for sagsbehandling og vandløbsvedligeholdelsen, samt at skabe en opdateret og mere overskuelig indgang til vandløbsregulativer også for den enkelte bredejer.

Regulativ forslaget har været fremlagt i høring på Herning Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside i 8 uger. Under den 8 ugers høringsperiode for vandløbsregulativet modtog forvaltningen et høringssvar. Høringssvaret kom fra fiskeristyrelsen.

Fiskeristyrelsen har bedt DTU Aqua om at vurdere regulativforslaget. DTU Aqua vurderer, at regulativforslaget er overvejende positivt, og at der i vid udstrækning er taget hensyn til de miljømæssige forhold. Dog anbefaler de ikke, at der ved en eventuel oprensning graves under den regulativmæssige bund, som det i forslaget lægges op til. Administrationen fastholder på trods af høringssvaret muligheden for at foretage en oprensning 10 cm under regulativmæssig bund.

Dette fastholdes, da administrationen ikke har kendskab til, at Abild Å er blevet oprenset i de senere år, og da Abild Å ikke er et vandløb med behov for hyppig oprensning. Skulle en oprensning blive nødvendig for at sikre de afvandingsmæssige interesser, vil muligheden for at grave under regulativmæssig bund være med til at sikre, at der går flere år inden endnu en oprensning eventuelt vil blive aktuel, og hyppigheden af oprensninger vil derfor blive mindsket til gavn for vandløbet. Øges behovet for oprensninger i Abild Å senere hen, vil administrationen vurdere, om der skal etableres et sandfang som foreslået af DTU Aqua.

DTU Aqua har derudover påpeget en uoverensstemmelse mellem regulativets tabel 8.2.1 og teksten i afsnit 8.3 i forhold til grødeskæringsmetode, dette er tilrettet således, at det fremgår, at skæringen foretages ved skære flere mindre strømrender (netværksskæring) begge steder.

Efter endelig vedtagelse i både Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune offentliggøres regulativet med 4 ugers klagefrist, hvorefter regulativet er gældende.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bekendtgørelse af lov nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb.

Bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at regulativet for Abild Å godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 28-02-2023
Teknik- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende: Rita Byskov.

Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Affaldshåndteringsplan 2022-2034 til godkendelse

Sagsnr: 18-014673

Sagsfremstilling

Teknik- og miljøudvalget godkendte den 8. november 2022 administrationens indstilling til udsendelse af affaldshåndteringsplanen til 8 ugers offentlig høring.

I forbindelse med den offentlige høring har administrationen modtaget 1 høringssvar fra Røde Kors Ringkøbing.

Røde Kors Ringkøbing har givet bemærkninger til

 1. Dokumentation af genbrug
 2. Byggegenbrug
 3. Genbrugelige tekstiler
 4. Kommunikation og formidling
 5. Implementering af genbrugsområder og afsætning af genbrugsgenstande

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i affaldshåndteringsplanen. Høringssvar kan ses i bilag 1. Administrationens bemærkninger kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret. Alle besparelser og omkostninger vil derfor blive indregnet i taksterne.

Effektvurdering

Indsatsområder og mål i den samlede affaldshåndteringsplan er et bud på, hvordan kommunen vil indfri målsætningerne som er stillet i den nationale affaldshåndteringsplan.
Den faktiske realisering af handlingerne i planen er afhængig af, at der politisk efterfølgende afsættes de nødvendige midler til gennemførsel. Økonomien vil blive genbesøgt løbende i implementeringsfasen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at planen godkendesTeknik- og Miljøudvalget 07-02-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 07-03-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Salg af parkeringspladser i Hvide Sande

Sagsnr: 22-001987

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt kommunen via offentligt udbud skal søge at frasælge 4 offentlige parkeringspladser i Hvide Sande. Besluttes dette, vil Vejmyndigheden efterfølgende kunne nedlægge de 4 p-pladser efter relevante regler i vejlovgivningen. Vejmyndigheden har allerede en høring ude blandt parterne i sagen. Høringssvar nedenfor kan indgå i vurderingen af arealet skal sælges.

Baggrunden for overvejelsen om salg er, at kommunen har modtaget en henvendelse fra en interesseret køber.

I januar 2022 modtager kommunen en henvendelse fra en lokal el-leverandør der ønsker at købe ca. 80 m2 ved den offentlige p-plads mellem Søndergade 1 og 3 i Hvide Sande.