Referat: 18. april 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Henrik Hammelsvang
 • Erik Viborg
 • Jesper Lærke
 • Rita Byskov
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jørgen Byskov
 • Irvin Christensen
 • Hans Pedersen
 • Niels Kristian Larsen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Jens Jensen
 • Jakob Agerbo
 • Lise Juhl Hansen
 • Pia Vestergaard
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Erik Damgaard
 • Marie Kamp From
 • Niels Rasmussen
 • Henrik Andersen
 • Carsten Bjerg
 • Linda Nielsen
 • Kristian Andersen
 • Lennart Qvist
 • Jens S. Højland
 • Dan K. Jørgensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Årsrapport 2022

Sagsnr: 22-029563

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsår 2022 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2022 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Årsrapporten er vedhæftet som bilag. 

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Årsrapporten bliver i år præsenteret i rapportformat med regnskabsoplysninger og beretninger fra fag- og stabsområderne. 

 

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2022 og regnskab for 2022. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et underskud på 25,1 mio. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret 

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

 • Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 10,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.
 • Driftsudgifter før renter er 31,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindre forbrug 209,3 mio. kr., heri indgår driftsoverførslen fra 2021 til 2022 på 186,1 mio. kr.
 • Nettoudgifter til renter er 19,4 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvilket skyldes realiseret tab på værdipapirer. 
 • Anlægsudgifterne er 31,6 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret.
 • Det brugerfinansierede område, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, udviser et merforbrug på 16 mio. kr. som vedrører etablering af henteordningen.

Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2022 godkendes også den anvendte regnskabspraksis som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Til orientering vedlægges revisionens tiltrædelsesberetning, som beskriver revisionens formål og udførelse. Regnskab 2022 er det sidste regnskab, som Deloitte reviderer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal efter behandling overgive årsregnskabet til revisionen.

Økonomi

Kommunens kassebeholdning ultimo 2022 er opgjort som nedenstående:

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsrapporten for 2022 og den tilhørende regnskabspraksis, samt overgiver disse til revisionen.

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Driftsoverførsler til 2023

Sagsnr: 22-029563

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt vedrørende driftsoverførsler til 2023

Nettooverførsel fra 2022 til 2023 udgør 176,2 mio. kr., hvilket er et fald på knap 10 mio. kr. i forhold til seneste overførsel på 186,1 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Den vigende overførsel kan henføres primært til Social- og Sundhedsudvalget (fald på 12,9 mio. kr.) samt Børne- og Familieudvalget (fald på 12 mio. kr.). Herudover er der et mindre merforbrug på vækstpuljerne på 2,6 mio. kr. Modsvarende søger de øvrige udvalg om en højere overførsel i forhold til seneste overførsel.

Driftsoverførslerne er blevet behandlet i de respektive fagudvalg i løbet af marts 2023 og fordeles sig således: 

 

Samlet oversigt over driftsoverførslerne fordelt på udvalgsniveau vedlægges.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemer for kommuner, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene. 

Økonomi

I 2022 har flere enheder end tidligere oplevet merforbrug. Den stigende inflation er forventeligt en medvirkende årsag hertil.

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. Samlet set udgør drifts- og anlægsoverførsler en væsentlig del af kassebeholdningen.

Ved et ekstraordinært stort forbrug af overførslerne i et enkelt år, kan det på sigt blive en udfordring for likviditetens udvikling. Derudover kan et stort forbrug af overførte midler bevirke, at kommunen overskrider servicerammen. Hvis alle kommuner under et overskrider servicerammen, vil det give sanktioner. Der har i årene siden kommunesammenlægningen ikke været år med et ekstraordinært stort forbrug af de overførte midler. Tværtimod har tendensen generelt været en stigning i opsparede midler. 

Effektvurdering

Uden overførselsreglerne ville der være risiko for såkaldt ”benzinafbrænding” med henblik på at få brugt hele budgettet inden årets udgang, ligesom der kunne være risiko for overforbrug, såfremt budgetunderskud ikke overføres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 176.129.000 kr. overføres til 2023. 

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Byrådet godkendte, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder overføres til 2023.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsoverførsler til 2023

Sagsnr: 22-029563

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt vedrørende anlægsoverførsler til 2023. Anlægsoverførslerne er blevet behandlet i de respektive udvalg ultimo marts 2023.

Anlægsoverførslerne på udvalgsniveau er vedhæftet som bilag.

Anlægsprojekter løber ofte over flere regnskabsår, og dermed er det nødvendigt at overføre ubrugte midler vedrørende igangværende anlægsprojekter. Derudover er der afsatte rådighedsbeløb og puljer under flere af udvalgene, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat.

Oversigt over anlægsoverførslerne fremgår nedenfor: 

De skattefinansierede anlægsoverførsler (ekskl. højhastighedsinternet) fra 2022 til 2023 er 186,1 mio. kr. Overførslen er steget med 41,2 mio. kr. fra sidste overførsel.

De største enkeltsager i den samlede overførselssag vedrører: (overførselsbeløb i parentes)

 • Nye lokaler på Ungdomsskolen (16,5 mio. kr.)
 • Administrationsbygningen i Skjern (16,1 mio. kr.)
 • Cykelstien Vinterleje-Nymindegab (12,2 mio. kr.)
 • Renovering af Tarm Skole (8,9 mio. kr.), Tim skole. (7,7 mio. kr.) og SkjernÅ skolen (4 mio. kr.)
 • Parkeringsplads i Nyhavn (6,4 mio. kr.)
 • Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning (6,3 mio. kr.)
 • Vejprojekter omkring Søndervig (7,6 mio. kr.) Byrådet har den 17. januar 2023 pkt. 17 besluttet, at projektets restmidler overføres til en pulje til senere frigivelse til konkrete projekter i Søndervig.
 • Udvidelse af Ådum Børneunivers (5 mio. kr.)

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov og budget- og regnskabssystemer for kommuner, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene.

Økonomi

Der ansøges om genbevilling af i alt netto 208.832.000 kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter. 

Nettooverførslen fra 2022 til 2023 er væsentlig højere end året forinden, hvor den var på 170,2 mio. kr. Stigningen på 41,2 mio. kr. på de skattefinansierede anlægsudgifter vedrører blandt andet Teknik- og Miljøudvalget, hvor overførslen er øget med 17 mio. samt Børne- og Familieudvalget, hvor overførslen er øget med 17,6 mio. kr.

Under de to ovennævnte udvalg indgår 19 opstartede projekter og 16 projekter, der endnu ikke er påbegyndt, som alle forventes afsluttet i 2023. 

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen.

Anlægsoverførslerne har tidligere ligget på et stabilt niveau. Denne stabilitet blev brudt, da anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 var betydelig højere end tidligere. Siden har der været yderligere stigning i overførslerne.

Overførsel af anlægsbeløb vedrørende højhastighedsinternet på knap 69 mio. kr. modsvares af lånedispensationen til projektet med samme beløb. Lånedispensationen udløb i 2022, og administrationen afventer fortsat svar fra ministeriet på en evt. forlængelse af lånedispensationen. Budgetbeløbet skal kun overføres, hvis lånedispensationen forlænges samt tilsvarende anlægsudgift bliver overført under Økonomiudvalgets anlægsområde.

Herudover indgår der en overførsel på 21,6 mio. kr. i grundkapitalindskud, hvor hele beløbet er afsat til kommende byggeprojekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at genbevilge i alt 208.832.000 kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2023.Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Boligforening Skema C Etape 1 Naturbydelen Ringkøbing K

Sagsnr: 19-002137

Sagsfremstilling

Kommunen har d. 7. februar 2023 modtaget ansøgning om byrådets godkendelse af skema C for opførelse af Etape 1 Naturbydelen Ringkøbing K.

Byrådet har d. 19 marts 2019 godkendt skema A og afgav samtidig bemyndigelse til administrationen om godkendelse af skema B såfremt der ikke var væsentlige ændringer i projektet efter byrådets godkendelse af skema A. Skema B blev administrativt godkendt d. 9. januar 2020.

På daværende tidspunkt forventedes de samlede omkostninger ved byggeriets skema A at udgøre 95,6 mio. kr. og ved bevilling af skema B var udgifterne anført til 91,3 mio. kr. De samlede byggeudgifter er nu opgjort og byggeriets udgifter har holdt sig indenfor rammerne ved bevilling af skema B på 91,3 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern boligforening har afsat 1,6 mio. kr. til udbedring og juridisk assistance i forbindelse med problemer med lyddæmpende forhold i boligerne. Beløb er medregnet i skema C.

Grundkapital indskud udgør 9,1 mio. kr. hvilket er godkendt i skema B. Kommunen har garanteret 80,3 mio. kr. overfor kreditforeningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven

Økonomi

Grundkapitalindskuddet er øremærket projektet Naturbydelen Ringkøbing K.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale
låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke
have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for afslutning af projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse at fremsendte skema C godkendes

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Opfølgning på vejprojekter i og omkring Søndervig

Sagsnr: 20-021832

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. december 2022 og efterfølgende på Byrådets møde den 17. januar 2023 blev det besluttet, at de resterende midler fra omfartsvejprojektet i Søndervig skulle afsættes i en pulje til senere frigivelse til konkrete projekter i Søndervig.

Med denne sag ønskes, med baggrund i ovenstående, en beslutning omkring fordeling af ovennævnte pulje på 7,623 mio. kr.

Den 7. marts 2023 blev der afholdt et temamøde med Teknik- og Miljøudvalget. På temamødet blev status på trafikafviklingen i og omkring Søndervig fremlagt og drøftet. Behovet for yderligere trafikale tiltag, for at sikre en optimal og velfungerende trafikafvikling i badebyen, blev understøttet af en simulering af trafikken i spidsbelastning. 

Søndervig er i en fortsat stærk udvikling, og kommunens igangsætning af en fornyelse og forskønnelse af badebyen har betydet, at der popper nye private projekter op i hele byen. De nye projekter og aktiviteter, som løbende kommer til, vil betyde mere trafik i og omkring byen.
Der er i marts 2023 udarbejdet en ny trafikanalyse for afviklingen af trafikken i og omkring Søndervig. Analysen tager udgangspunkt i, at området stadig er i udvikling, og at der er flere projekter undervejs, som vil påvirke trafikmængden og -afviklingen. Her kan blandt andet nævnes projekter som anlæggelse af ny parkeringsplads i Nyhavn, opførelse af hotelbyggeri i området omkring Lalandia, etablering af forventet ny dagligvareforretning og mange flere.

Der er ikke i de 7,623 mio. kr. afsat midler til en omlægning af infrastrukturen i Søndervig centrum for imødegåelse af de fremtidige udfordringer, som trafikanalysen belyser. Trafikanalysen viser, at der på sigt vil blive stort pres på vejene i og omkring Søndervig.

Kommende projekter:

Projekter der er finansieret og som igangsættes i 2023:

 • Ombygning af Søndervig Klitvej Nord - for sammenhæng til Nyhavns stiadgange 
 • Etablering af parkeringspladser, veje og stier i Nyhavns området 

Projekter som foreslås finansieret af puljen på 7,6 mio. kr. til konkrete projekter i Søndervig:

 • Optimering og slidlag på Badevej – 0,8 mio. 
 • Skilte og optimering af signalanlæg - 0,5 mio.
 • Cykelsti nord for Søndervig Landevej mellem rundkørslen og signalanlægget. Hertil
  nye buslommer for tilgang til kollektiv trafik og øget trafiksikkerhed –1,8 mio. kr.
 • Etablering af ventefaciliteter, servicefaciliteter samt forsyningsledninger for el-ladestandere
  til cykler og biler i Nyhavn - 1,5 mio. kr.
 • Arealerhvervelse samt eventuel ekstra p-pladser i Nyhavn - 2 mio. kr.
  Det er herefter forventningen, at der kan etableres mellem 400-500 pladser med
  nuværende budget.
 • Indeksering og uforudsete udgifter - 1,0 mio.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at restbeløbet fra etableringen af omfartsvejen i Søndervig udgør 7,623 mio. kr. Midlerne søges overført til 2023 til finansiering af vejprojekter i Søndervig. En godkendelse af overførselssagen er dermed en forudsætning for frigivelse af midlerne i denne sag.

Effektvurdering

Velfungerende trafikale forhold i Søndervig vil have en positiv afsmittende effekt på kommunens
turismesatsning, og vil være afgørende for en succesfuld trafikafvikling i og omkring området.

Eftersom Søndervig er inde i en hurtigvoksende udvikling med nye projekter i området, er det vigtigt, at der nu arbejdes videre med en plan for den videre trafikafvikling i området, så området kan fornyes, og dermed sikres et hyggeligt og moderne udtryk, samt en god afvikling af trafikken.

Indstilling

Administrationen indstiller at, Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges og frigives i alt 7,623 mio. kr. til de i sagen nævnte projekter i Søndervig, finansieret af restbeløbet fra omfartsvejen i Søndervig.Teknik- og Miljøudvalget 28-03-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti langs Lønborgvej

Sagsnr: 23-005859

Sagsfremstilling

Administrationen er i fuld gang med at udarbejde et projekt for at adskille den dobbeltrettet cykelsti og vejen langs Lønborgvej ved Skjern. 

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 10.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes efter sommerferien, august/september 2023. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører 3 lodsejere. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted april 2023.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 10.

Økonomi

Rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet.

Effektvurdering

Adskillelsen af cykelstien og vejen gør, at borgere kan bevæge sig trygt og sikkert i trafikken på strækningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet:

 1. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til adskillelse og etablering af en cykelsti langs Lønborgvej ved Skjern. 
 2. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen. 
 3. Bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 28-03-2023
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at Ole Nyholm Knudsen udpeges til deltagelse i åstedsforretningen.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Brand & Redning MidtVest - budget for 2024

Sagsnr: 23-005892

Sagsfremstilling

Brand og Redning MidtVest fremsender budget 2024 til orientering i ejerkommunerne.

Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2024 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra september 2022 opgjort til 3,1%.

Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med 70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:

Fordelingsnøgle:
Herning: 43,3 %
Ikast-Brande: 23,7%
Ringkøbing-Skjern: 33%

Der er for overblikkets skyld medtaget den tidligere vedtagne ekstrabevilling til batteribrande i årene 2022-2026 på årligt 236.200, som er fordelt efter fordelingsnøglen.

Budgetoverslag 2024-2026

Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år, herunder hjemtagningen af driften fra Falck. I forbindelse med hjemtagningen, vil der være en vis usikkerhed, som er indarbejdet således, at der i år 1 forventes at kunne hentes 20% af ekstraudgifterne i forhold til kontrolberegningen og i år 2 50%, hvorefter der vurderes at kunne skabes balance i budgettet. Kontrolberegningen viste en årlig ekstra udgift på 1.344.067.

I forhold til lokaleomkostninger, er der alene afsat midler til løbende almindelig vedligeholdelse. Der er ikke afsat midler til større investeringer, renoveringer eller ombygninger.

Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris-og lønskøn.

Der er taget udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:

2023/2024: 3,1%
2024/2025: 3,1%
2025/2026: 3,1%

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget 28-03-2023
Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Hans Pedersen, Jens Jacob Østergaard.

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

BilagBeslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Frigivelse af anlægsmidler til Skjern-Å Bad

Sagsnr: 19-020735

Sagsfremstilling

Skjern Å-Bad Temagruppen under Skjern Udviklingsforum etablerer i 2023 et anlæg som åbner op for sport, leg og udendørs aktiviteter ved Skjern Bådhavn. Ejeren af matriklen er Ringkøbing-Skjern Kommune, som har været med i projekt tilpasningen.

Kommunen har i 2021 afsat 300.000 kr. til projektet, og midlerne søges nu frigivet til gennemførelse af projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Anlægget er tildelt landzonetilladelse 4. januar 2022 i henhold til § 35 stk. 1 i Planloven.

Økonomi

Anlægget er primært fondsfinansieret, og Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget 300.000 kr. 

Der er udarbejdet en brugsretstilladelse for arealet til Skjern Udviklingsforum, hvor det fremgår at SUF varetager og bekoster drift samt vedligeholdelse af anlægget. 

Effektvurdering

Anlægget bliver offentligt tilgængeligt, er tilpasset naturen i området og vil understøtte friluftslivet for en bred vifte af interessegrupper. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges og frigives 300.000 kr. til projektet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Kultur- og Fritidsudvalget 23-03-2023
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Økonomiudvalget 11-04-2023
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Nørremarksvej, Tarm.

Sagsnr: 22-024606

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er at igangsætte planlægningen for et område til erhvervsformål nord for Nørremarksvej, Tarm samt frigivelse af anlægsmidler til planlægning og tilhørende undersøgelser.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et plangrundlag for et areal på cirka 98 hektar nord for Nørremarksvej, Tarm til erhvervsformål. Se nedenstående kort. 

Der søges om mulighed for, at opføre erhverv til både let industri, håndværksvirksomheder, butikker med pladskrævende varer med videre. Der planlægges ikke for udvalgsvarer og dagligvarebutikker indenfor området. Den type butikker er der mulighed for at etablere indenfor aflastningsområdet syd for projektområdet. Se Økonomiudvalgets beslutning vedrørende igangsætning af planlægning for aflastningsområdet i Tarm den 7. juni 2022.

Lodsejerne er blevet orienteret om, at kommune påtænker at igangsætte planlægning, som omfatter deres ejendom.

Området

Projektområdet ligger i periferien af Tarm nord for Nørremarksvej. Arealet anvendes i dag til landbrugsjord og erhvervsareal.


     
Afgræsning af planområdet. 

 

     Kommuneplanrammer og afgrænsning af kommuneplantillægget

  Planforhold

  Området er rammelagt i kommuneplanen til erhvervsformål, boligformål og rekreativt formål. Projektområdet er delvis i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, se ovenstående kort. Da der er tale om en større udvidelse af et eksisterende erhvervsområde, kræver det udarbejdelse af et kommuneplantillæg, da der sker ændring af anvendelsen fra boligformål og rekreativt formål til erhvervsformål. En mindre del af de nordligste rammer udtages.   

  Dele af projektområdet er omfattet af lokalplan nr. 46. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen. Realisering af projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan, som omfatter hele projektområdet. Lokalplan nr. 46 aflyses. 

  Området er beliggende i landzone og byzone. Ved lokalplanlægningen vil de dele som er beliggende i landzone blive overført til byzone.

  Planlægningen er i overensstemmelse med tankerne i helhedsplanen for Skjern-Tarm.

  Miljøvurdering

  I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af plangrundlaget samt en screening af projektet (VVM).

  Andre særlige forhold

  Det meste af projektområdet er omfattet af et værdifuldt kulturmiljø bestående af en vejføring mellem Skjern og Tarm, samt øvrige aktiviteter med forbindelse til Skjern Å i 15-1600-tallet. Museet skal gennemføre en arkæologisk forundersøgelse af området, da det ligger inden for et værdifuldt kulturmiljø. Projektområdet gennemskæres af en grusvej fra Nørremarksvej til Skjern Å. Grusvejen er udlagt som kulturhistorisk bevaringsværdig og skal bevares som grusvej, da den indeholder spor af en forhistorisk vej.

  Der er tre skovbyggelinjer, der dækker det meste af projektområdet. Realisering kræver derfor en ansøgning om reduktion af skovbyggelinjerne hos Miljøstyrelsen.

  Projektområdet ligger tæt på et Natura 2000 område. Det skal undersøges nærmere om der skal udarbejdes en væsentlighedsvurdering vedrørende påvirkningerne på Natura 2000-området.

  Projektet er omfattet af spildevandsplanen. Det skal undersøges om den ændrede anvendelse af planområdet vil kræve et tillæg til spildevandsplanen.

  Projektet planlægges både på kommunalt ejede arealer, som udgør cirka 20 %, og privat ejede arealer, som udgør cirka 80 %. Lodsejerne er orienteret den 1. marts 2023 om den igangsatte planlægning med videre på arealerne. 

  Andre bindinger: 

  • Beskyttede vandløb (Gl. Landevejsgrøft) 
  • Jordforurening
  • Åbeskyttelseslinje
  • klimatilpasning - arealerne er meget lavt beliggende tæt på Skjern Å og højtstående grundvand
  • Biogasledning, stærkstrømledning og naturgasledning

  Vurdering og anbefaling

  Administrationen anbefaler, at området udvikles som et sammenhængende erhvervsområde med plads til grønne kiler. I området bør der planlægges for en rekreativ stiforbindelse mellem Tarm bymidte og Skjern Å. Det nye erhvervsområde skal have plads til forskellige størrelser erhvervsgrunde og typer af virksomheder.

  Disponeringen af området skal tage hensyn til omgivelserne, landskabet og eventuelle fund fra arkæologiske undersøgelser.

  Administrationen anbefaler, at planlægningen kan igangsættes under forudsætning af:

  • At der skabes en stiforbindelse fra Tarm by til Skjern Å
  • At der indarbejdes klimatilpasningsløsninger, da der er højtstående grundvand i området
  • At det undersøges nærmere om der sker påvirkning af Natura 2000-området
  • At disponeringsplanen udarbejdes så den tager hensyn til ovenstående emner og bindinger

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Planloven
  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive mødt af krav om overtagelsespligt i op til 4 år efter vedtagelsen af lokalplanen, jævnfør planlovens § 47a, da ansøger ikke ejer alle de arealer, der ønskes planlagt og da planområdet delvis anvendes til landbrugsformål.

  Udgifter forbundet med forundersøgelserne, planlægningen for og efterfølgende realisering af et område til erhvervsformål ved Nørremarkvej i Tarm afholdes af jordforsyningsområdet. Igangsætningen af udarbejdelse af plangrundlaget vil være betinget af, at en del af jordforsyningsområdets budget for 2023 øremærkes til forundersøgelser og planlægning. Det indstilles derfor, at der frigives midler til forundersøgelserne og plangrundlaget såfremt planlægningen igangsættes.

  Effektvurdering

  Lokalplanlægningen og efterfølgende realisering af planområdet kan medvirke til et større og mere varieret udbud af erhvervsgrunde i Tarm.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender at:

  • planlægningen for et område til erhvervsformål ved Nørremarksvej i Tarm igangsættes med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at

  • der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. til jordforsyningsområdet i 2023 til opstart af planlægningen samt tilhørende undersøgelser, som administrationen har stillet som forudsætninger. 

  Teknik- og Miljøudvalget 07-03-2023
  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Økonomiudvalget 28-03-2023
  Administrationens indstilling godkendt.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  12: Anbefaling om placering af nærhospital

  Sagsnr: 22-019664

  Sagsfremstilling

  Med afsæt i Sundhedsreformen fra maj 2022 arbejder Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune i en fælles proces på at etablere et nærhospital i kommunen.

  På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 22. februar 2023 blev der drøftet et udkast til en fælles vision samt en analyse, som beslutningsgrundlag for placering af nærhospitalet i kommunen. Udkast til vision og beslutningsgrundlag, inklusiv to underliggende bilag, er vedhæftet. Der er ikke noget i analysen, som entydigt peger på en placering i enten Ringkøbing eller Tarm.

  Forud for mødet har der været afholdt to politiske møder mellem regionen og kommunen om nærhospitalet. Social- og Sundhedsudvalget er løbende blevet orienteret om status på processen, jf. vedhæftede overblik over processen.

  Der har endvidere været afholdt flere dialogmøder med deltagelse af lokale interessenter, som har bidraget med deres viden til beslutningsgrundlaget. Der var deltagelse fra regionen i et af møderne.

  Desuden er placeringen af nærhospitalet drøftet på et temamøde i Byrådet den 2. marts.

  På baggrund af den udarbejdede analyse, dialogmøderne med interessenter samt temadrøftelsen i Byrådet drøfter Social- og Sundhedsudvalget placeringen af nærhospitalet og anbefaler denne til Byrådet.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Aftale om Sundhedsreform 20. maj 2022.

  Økonomi

  Ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter placering af nærhospitalet i Ringkøbing-Skjern Kommune og anbefaler denne til Byrådet.

  Social- og Sundhedsudvalget 22-03-2023
  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at nærhospitalet placeres i Tarm i forbindelse med Sundhedscenter Vest i Tarm.
  Social- og Sundhedsudvalget forventer, at det regionale akutberedskab samt den regionale akutklinik fortsat er placeret i Ringkøbing.

  Økonomiudvalget 11-04-2023
  Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling godkendt.

  BilagBeslutning

  Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling godkendt.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  13: Anbefaling om placering af aflastningsenhed

  Sagsnr: 22-002349

  Sagsfremstilling

  Baggrund
  Processen om etablering af en samlet aflastningsenhed i Ringkøbing-Skjern Kommune er en del af implementeringen af principper på boligområdet i Sundhed og Omsorg, som udgør en ramme for de fremtidige politiske beslutninger om organisering på området.

  Principperne fremgår af et principnotat, som tager udgangspunkt i boliganalyserne i Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Omsorg, der blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 26. februar 2020. Som konklusion på boliganalyserne blev der formuleret konkrete anbefalinger vedrørende de forskellige typer af boliger.

  I efteråret 2020 blev der udarbejdet en nærmere analyse af akut- og aflastningsområdet. På baggrund af analysen er en model for organisering af aflastningsområdet godkendt i Byrådet d. 19. januar 2021. 

  Principnotatet er endeligt godkendt på mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 26. maj og i Byrådet d. 15. juni 2021.

  Principper om samling af pladser
  Et af de godkendte principper omhandler samlingen af 34 aflastningspladser med genoptræning og akutfunktion på én lokation:

  "Aflastningspladser, genoptræning og akutfunktion etableres i en samlet bygning.

  Bygningen placeres geografisk i tilknytning til en centerby og skal være let tilgængelig via etableret infrastruktur og offentlig transport".

  Udover de 34 pladser i Sundhed og Omsorg er der også godkendt et princip om 2 aflastningspladser til borgere i Handicap og Psykiatri. Det skal endeligt afklares, om der er behov for disse pladser.

  Placering af aflastningsenheden
  På temamøder i Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2022 samt den 11. januar 2023 er  implementering af principperne på aflastningsområdet drøftet og herunder er præsenteret relevante data i relation til placeringen af aflastningsenheden.

  I forbindelse med drøftelserne er der peget på en placering af aflastningsenheden i enten Ringkøbing eller Tarm.

  Den geografiske placering af aflastningsenheden er endvidere drøftet på et temamøde i Byrådet den 2. marts 2023.

  Der er ikke noget i de præsenterede data, som entydigt peger på en placering det ene eller det andet sted. Der er tale om marginale forskelle set ud fra demografi, socioøkonomi og rekrutterings-muligheder samt den geografiske fordeling af borgere på aflastning i 2022.

  Aflastningspladser og akutteam repræsenterer tilbud til borgere i akutte og ustabile forløb, med behov for specialiseret sygepleje/rehabilitering i det nære sundhedsvæsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Geografisk nærhed til regionens akuttilbud i kommunen må vægtes og er af betydning for borgernært samarbejde mellem region og kommune om fælles opgaveløsning. De regionale akuttilbud er f.eks. base for akutlægebil, ambulance base/præhospital, akutklinik, billeddiagnostik og blodprøver.

  Den videre proces
  På det næste mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 19. april 2023 vil der være en drøftelse af byggeform i forhold til om det skal være tilbygning eller ombygning af en eksisterende bygning eller om det er nybyggeri.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Vedrørende økonomi udarbejdes der en budgetsag til budgetkonferencen.

  Viden & Strategi - Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Social- og Sundhedsudvalget drøfter placeringen af aflastningsenheden i Ringkøbing-Skjern Kommune og anbefaler denne til Byrådet.

  Social- og Sundhedsudvalget 22-03-2023
  Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at aflastningsenheden placeres i Ringkøbing.

  Økonomiudvalget 11-04-2023
  Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling godkendt.

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling godkendt.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  14: Lokalemæssige udfordringer på Rindum Kjærgaard

  Sagsnr: 22-000854

  Sagsfremstilling

  Specialskolen Rindum Kjærgaard oplever mangel på plads som følge af elevtilgang. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om der skal fremsendes en indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om at bruge 3,2 mio. kr. i opsparede driftsmidler til en udvidelse af skolens undervisnings-arealer.

  I de seneste måneder har der været en tilgang af elever til Rindum Kjærgaard - heraf nogle fra andre kommuner, og nogle som anbringes på lokale bosteder i kommunen. Pr. 1. januar 2023 havde skolen 94 elever. I perioden 2015 - 2021 var der i gennemsnit indskrevet 74 elever på skolen.

  Rindum Kjærgaard ligger i den nordvestlige del af Ringkøbing. De fleste af undervisningslokalerne er indrettet i pavilloner, som oprindeligt har fungeret som boliger for flygtninge. Ifølge ledelsen på skolen har man en god beliggenhed med plads til gode udeaktiviteter for eleverne, og selvom mange af bygningerne er gamle og oprindelig indrettet til noget helt andet end skolegang, fungerer det godt i forhold til at skabe de mindre læringsmiljøer, som skolens elevgrupper trives i. Tilgangen af elever har imidlertid givet udfordringer i forhold til at sikre de små læringsmiljøer, mulighed for at trække sig fra fællesskabet og blive skærmet fra konfrontationer og lignende, som skolens elever har brug for. Hertil kommer stor mangel på lokaler til gruppearbejde, lærerforberedelse og møder mv.

  Rindum Kjærgaard har på nuværende tidspunkt et forventet overskud på regnskabet for 2023 på ca. 3,8 mio. kr. Driften på skolen er takstfinansieret. Det vil sige, at skolen tildeles midler i forhold til antallet af årselever. Det nuværende overskud er akkumuleret over flere år via overførsler fra et regnskabsår til det næste.  Overskuddet skyldes primært en forsigtig økonomisk forvaltning fra skolens ledelse, som havde forventet en nedgang i antallet af elever efter godkendelsen af projektet Nye veje på det specialiserede område, hvor der er fokus på at inkludere flere elever i de almene skoletilbud.

  På en skole som Rindum Kjærgaard kan der være forholdsvis stor usikkerhed knyttet til udviklingen i elevtallet. Det er derfor nødvendigt at have en økonomisk buffer, da det ikke altid er muligt at tilpasse personaleforbruget i takt med ændringer i elevtallet - blandt andet på grund af opsigelsesvarsler mv. Administrationen og skolens ledelse vurderer imidlertid, at en buffer på 0,5-1 mio. kr. er fuldt tilstrækkelig i den nuværende situation, hvor der ikke er udsigt til et fald i elevtallet. Det vil derfor være muligt at overføre 3,2 mio. kr. fra driften til finansiering af en udvidelse af skolens fysiske rammer. En sådan overførsel fra drift til anlæg forudsætter imidlertid byrådets godkendelse.

  Ejendomscentret har med hjælp fra et eksternt rådgivningsfirma udarbejdet et konkret forslag til, hvorledes der kan skabes mere plads på skolen. Det anbefales at opføre en ny bygning på 200 m² på skolens grund. Bygningen indrettes med 2 større undervisningslokaler med plads til i alt omkring 16 elever, køkken, garderobe og nogle mindre lokaler, der kan bruges til mere afskærmede elevaktiviteter men også til mødevirksomhed mv.

  En plantegning, som skitserer den nye bygning, og et overslag på ca. 3,1 mio. kr. over økonomien ekskl. inventar er vedlagt som bilag til punktet. Det anbefales, at der afsættes ca. 0,1 mio. kr. til inventar. Et beløb på 3,2 mio. kr. forventes altså at kunne dække samtlige udgifter i forbindelse med byggeriet - herunder til rådgiverbistand, byggesagsbehandling og inventar. 

  Godkendes finansieringen af Byrådet den 18. april 2023, forventes byggeriet at kunne færdiggøres i slutningen af 2023.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Gennemføres den anbefalede udvidelse af skolens undervisningsareal forventes først og fremmest en mærkbar forbedring af skolens fysiske undervisningsmiljø til gavn ikke mindst for de elever, som har brug for i perioder at kunne trække sig tilbage fra fællesskabet. 

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til en tilbygning på Rindum Kjærgaards areal finansieret af skolens driftsbudget inklusiv akkumuleret overførsel i 2023.

  Børne- og Familieudvalget 22-03-2023
  Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Økonomiudvalget 11-04-2023
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  15: Borgerrådgiverens beretning 2022

  Sagsnr: 23-003654

  Sagsfremstilling

  Borgerrådgiverfunktionen blev etableret i april 2022. Funktionen har til formål at styrke dialogen mellem borgere og kommunen, når denne er gået i hårdknude. Borgerrådgiveren fungerer som borgernes stifinder, vejleder, mægler og bisidder i mødet med det kommunale system og sørger for at omsætte erfaringerne til læring i organisationen.

  Borgerrådgiveren refererer direkte til Byrådet, og udarbejder i den forbindelse en årlig beretning om sit arbejde. 

  Borgerrådgiveren aflægger nu sin første beretning for året 2022.

  Borgerrådgiver Mia Uldum Lundsberg deltager og står til rådighed ved spørgsmål/drøftelser.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Kommunestyrelseslovens § 65 e: ”Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. ”

  […] ”Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.”

  Økonomi

  Ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller, at økonomiudvalget anbefaler Byrådet at årsberetningen godkendes.

  Børne- og Familieudvalget 22-03-2023
  Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget 22-03-2023
  Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Beskæftigelsesudvalget 23-03-2023
  Punktet blev taget til efterretning.  Økonomiudvalget 11-04-2023
  Økonomiudvalget anbefaler Borgerrådgiverens indstilling godkendt.

  BilagBeslutning

  Taget til efterretning.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  16: Godkendelse af Arbejdskraftpolitik 2023-2027

  Sagsnr: 22-010870

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal drøfte Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 med henblik på godkendelse. Politikken har været drøftet og godkendt i Arbejdskraftrådet den 24. februar 2023 og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 27. marts 2023.

  Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 er en politik, som er blevet dannet på baggrund af beslutning herom i Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 25. april 2022. Politikken har overlap til øvrige politikområder Erhverv, Profilering og Bosætning, Viden samt Beskæftigelse. Politikken beror derfor på et bredt felt af samarbejder mellem aktører, herunder de lokale virksomheder: 

  Vision og Målsætninger
  Visionen for arbejdskraftpolitikken er: Arbejdskraftpolitikken arbejder for at sikre og tiltrække den arbejdskraft, som virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune efterspørger. 

  Målsætningerne for politikken er:

  1. Tiltrækning af indenlandsk arbejdskraft
  2. Fastholdelse af indenlandsk arbejdskraft
  3. Tiltrækning af international arbejdskraft
  4. Fastholdelse af international arbejdskraft
  5. Vi vil understøtte udviklingen af en kompetent arbejdsstyrke 
  6. Øget digitalisering og automatisering i virksomhederne 
  7. Effektiv og målrettet kommunikation mellem kommunen og samarbejdspartnere

  Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 fremgår af Bilag 1. 

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Intet at bemærke.

  Økonomi

  Vækstpuljen for Erhverv og Arbejdskraft har et budget på 1,5 mio. kr., inkl. midler fra Erhvervsvækst, hvoraf knap 1,1 mio. kr. er disponeret. Der er en rest på 375.000 kr. for 2023 i puljen, som ikke er disponeret.  

  Effektvurdering

  Arbejdskraftpolitikken har til opgave at bidrage til både tiltrækning og fastholdelse af national og international arbejdskraft. Det handler i den forbindelse om både at understøtte det private erhvervsliv og offentlige virksomheder.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter Arbejdskraftpolitikken 2023-2027 med henblik på godkendelse og efterfølgende videresender sagen til Byrådets endelige godkendelse.


  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 27-03-2023
  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Marie Kamp From.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  17: Godkendelse af Videnpolitik 2023-2027

  Sagsnr: 22-026648

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal drøfte Videnpolitikken 2023-2027 med henblik på godkendelse. Politikken har forud været drøftet og godkendt i Videnrådet d. 28. februar 2023 og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget d. 27. marts 2023.

  Vision og Målsætninger
  Visionen for videnpolitikken er: Videnpolitikken arbejder for, at arbejdsstyrken og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune oparbejder og udvikler de rette kompetencer til et arbejdsmarked i bevægelse. Det handler dermed om at udvikle de rette kompetencer til tiden, hvorfor indfrielsen af visionen bygger på omstilling og flerstrengede løsninger. 

  Målsætningerne for politikken er:

  1. Vi vil højne arbejdsstyrkens kompetenceniveau til et arbejdsmarked i forandring
  2. Flere personer skal gå fra ufaglært til faglært
  3. Unge skal have gode uddannelsesmuligheder i kommunen
  4. Vi understøtter videntilførsel til virksomheder 

  Videnpolitikken 2023-2027 fremgår af Bilag 1.

   

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Intet at bemærke.

  Økonomi

  Vækstpuljen for Uddannelse vil få et merforbrug i 2023 på 0,5 mio. kr., da det forventede forbrug i 2023 på knap 1,8 mio. kr. overstiger budgettet for 2023 på 1,3 mio. kr. Dog forventes der en overførsel af ubrugte midler fra vækstpuljen 2022 på ca. 1,2 mio. kr. 

  Økonomien for Videnpolitikken har i 2022 et budget på 8,5 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. udgøres af opsparede midler. Af midlerne for 2022 forventes knap 7,3 mio. kr. overført til 2023. 

  Effektvurdering

  Videnpolitikken 2023-2027 skal sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune får den kvalificerede arbejdskraft, som de offentlige og private arbejdspladser i kommunen efterspørger. Videnpolitikken 2023-2025 arbejder ud fra nedenstående mål:

  • Sikring af kvalificeret arbejdskraft
  • Flere borgere uden for arbejdsmarkedet skal gennem opkvalificering sikres job
  • Andelen af unge (18-30 år) uden uddannelse eller job skal nedbringes
  • 30% af unge skal søge optag på en erhvervsuddannelse i 2030
  • Fastholde bredden i ungdomsuddannelsestilbud og et studiemiljø for studerende
  • Understøtte samarbejder mellem virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner

   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter Videnpolitikken 2023-2027 med henblik på godkendelse.

  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 27-03-2023
  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Marie Kamp From.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jakob Agerbo ()
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  18: Fødevarepolitik 2023-2027

  Sagsnr: 23-005418

  Sagsfremstilling

  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget skal tage endelig stilling til den ny Fødevarepolitik 2023-2027. Udvalget har tidligere drøftet den nye politik på mødet 24. oktober 2022 og 23. januar 2023. Politikken videresendes til godkendelse i byrådet, såfremt udvalget indstiller den til godkendelse. Det er samme proces som for alle andre politikker i kommunen.

  Politik for fødevarer

  Politikken erstatter den nuværende fødevarepolitik og er i tråd med kommunens samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, som vil være ansvarlig for at gennemføre hovedparten af indsatserne.

  Den nye politik for fødevarer tager udgangspunkt i den nuværende politik, men fokuserer indsatsen under to hovedtemaer; Fødevarefortællingen og Udvikling af fødevareerhvervet. Emner under nuværende målsætninger "Innovation og viden" og "Bæredygtighed" integreres i de to hovedtemaer.

  Den nye politik vil bl.a. have fokus på skabe et bedre og mere sammenhængende fødevarebrand for kommunens fødevarer samt understøtte og forbedre mulighederne for distribution og afsætning af lokale fødevarer.

  Politikken beskrives nedenfor:

   

  Vision: Med afsæt i vores stærke fødevareerhverv vil vi udvikle et stærkt vestjysk fødevarebrand, der er anerkendt og efterspurgt lokalt, nationalt og internationalt.

   

  Målsætninger:

  1. Fødevarefortællingen

  Vi vil arbejde for at øge kendskabet til vores fødevarer og videreudvikle og tydeliggøre den gode fødevarefortælling om vores område. Med fokus på områdets stedbundne kvaliteter og oplevelser fra Naturens Rige vil vi fremme kendskabet til kommunens lokale fødevarer til gavn for borgere og virksomheder.

  Ringkøbing-Skjern Kommune er en stor turismedestination, og det indebærer et stort potentiale for områdets fødevareproducenter, gårdbutikker og spisesteder. Vi vil sammen med Destination Vesterhavet udnytte de potentialer.

  2. Udvikling af fødevareerhvervet

  Vi vil medvirke til at styrke fødevarevirksomhedernes forretningsudvikling og konkurrenceevne.

  Vi vil arbejde for at styrke virksomhedernes afsætningsmuligheder.

  Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til den nyeste viden på fødevareområdet til gavn for innovation og udvikling, og vi vil understøtte muligheden for at etablere fødevarevirksomhed i kommunen.

  Vi vil understøtte virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

  Vi ønsker at skabe sammenhæng og samarbejde mellem fødevareområdets forskellige aktører, herunder mellem turisme, fødevareproducenter og spisesteder.

  Vi vil arbejde for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft inden for fødevareerhvervet.

   

   

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Intet at bemærke.

  Økonomi

  Erhvervsrådet modtager årligt 550.000 kr. til en medarbejder til udmøntning af fødevarepolitikken. Derudover kan Erhvervsrådet søge tilskud fra andre projektmidler i kommunen, primært fra vækstpuljen til Landbrug og Fødevarer, hvor der årligt tilføres 400.000 kr. Puljen kan dog også søges af andre organisationer og til andre projekter end Erhvervsrådets arbejde med fødevarepolitikken.  

  Effektvurdering

  Politikken er udvalgets redskab til at sætte de temaer og mål, som udvalget ønsker fokus på i perioden 2023-2027.

  Den nye fødevarepolitik forventes at styrke udviklingen af fødevareerhvervet i kommunen. Politikken skal øge kendskabet til kommunens lokale fødevarer, udvikle fødevarevirksomhedernes forretning og øge efterspørgsel og afsætning af vores lokale fødevarer.

  Politikken følges via disse mål:

  • Øget kendskabsgrad til fødevarer produceret i Ringkøbing-Skjern Kommune.
  • Stigende antal fødevareiværksættere og virksomheder i kommunen.
   

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget godkender forslaget til Politik for Fødevarepolitik 2023-2027, og at udvalget videresender sagen til Byrådets endelige godkendelse. 

  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget 27-03-2023
  Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Marie Kamp From.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jakob Agerbo ()
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  19: Beskæftigelsespolitik 2023-2026

  Sagsnr: 22-013265

  Sagsfremstilling

  Kl. 16:10 - 16:25

  I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsespolitikken for 2023 -
  2026, gennemgik Beskæftigelsesudvalget forslag til Beskæftigelsespolitik på mødet den 23.
  februar 2023. Herefter blev forslaget tilrettet Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger.

  Det endelige oplæg blev derefter forelagt ledergruppen for Beskæftigelse og Borgerservice den 1.marts 2023 og FagMED for Beskæftigelse den 3. marts 2023.

  Hverken ledergruppen eller FagMED for Beskæftigelse havde konkrete forslag til ændringer i oplæg til Beskæftigelsespolitikken. FagMED for Beskæftigelse udtrykte stor tilfredshed med processen og involvering via den nedsatte arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter. Tilbagemeldingerne fra møderne fremgår af bilagsmaterialet.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Ingen bemærkninger

  Økonomi

  Ingen bemærkninger

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

  • Færdigbehandler Beskæftigelsespolitik 2023-2026.
  • Oversender Beskæftigelsespolitik 2023-2026 til godkendelse hos Byrådet den 18. april 2023.


  Beskæftigelsesudvalget 23-03-2023
  Beskæftigelsesudvalget drøftede politikken og anbefaler at beskæftigelsespolitikken godkendes.

  BilagBeslutning

  Administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende
  • Jakob Agerbo ()
  • Jesper Lærke ()

  Kopier link til punktet  -   Print

  20LUKKET PUNKT: Ejendomssag

  Sagsnr: 22-008410

  Beslutning

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Kopier link til punktet  -   Print

  21LUKKET PUNKT: Bevilling til Jordforsyningsområdet 2023 (køb, salg og byggemodning af bolig- og erhvervsgrunde)

  Sagsnr: 22-028951

  Beslutning

  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Kopier link til punktet  -   Print

  22LUKKET PUNKT: Gensidig information

  Sagsnr:

  Beslutning

  Orientering fandt sted.

  Kopier link til punktet  -   Print

  23: Underskriftsside

  Sagsnr:

  Bilag

  Ingen bilag.

  Fraværende
  • Jesper Lærke ()
  Kontaktoplysninger
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Ved Fjorden 6
  6950 Ringkøbing